Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt lớp 4

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 5

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 5
... QHT, cặp QHT câu ghép : a) Tại lớp trưởng vắng mặt nên họp lớp bị hoãn lại b) Vì bão to nên cối đổ nhiều c) Nó không học giỏi Toán mà học giỏi Tiếng Việt d) Do học giỏi văn nên làm tốt Bài : Từ ... Em người yêu mến em chăm ngoan học giỏi b) Vì em chăm ngoan học giỏi, em người yêu mến c) Em muốn người yêu mến nên em chăm ngoan học giỏi d) Nhờ em chăm ngoan học giỏi mà em người yêu mến * Đáp ... Sáng nay, sáng , lớp 5A lớp 5B trồng nhổ cỏ vườn Bài : Chỉ chỗ sai câu sau sửa lại cho : a) Bạn Lan học ngoan b) Bây ta chơi chăm học ? c) Cô gái vừa xinh vừa học * Đáp án : a) Học việc làm (hoạt...
 • 86
 • 6,659
 • 66

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lóp 3

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lóp 3
... 1: Tìm gạch chân hình ảnh so sánh câu thơ sau: a Tiếng suối nh tiếng hát ca Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa b Trong nh tiếng hạc bay qua, Đục nh tiếng suối sa nửa vời Bài : Đặt câu hỏi cho phận ... ngồi nhìn chị Bài 3: Điền dấu câu thích hợp viết lại cho Bé treo nón bẻ nhánh trâm bầu làm thớc đa em chống hai tay ngồi nhìn chị bé đa mắt nhìn đám học trò đánh vần tong tiếng đàn em ríu rít ... nhởn nhơ b bay bổng d .uốn khúc Bài 3: Tìm gạch chân thành ngữ nói quê hơng Non xanh nớc biếc, thức khuya dậy sớm, non sông gấm vóc, thẳng cánh cò bay, học biết mời, chôn rau cắt rốn, làng xóm...
 • 4
 • 232
 • 0

Giáo án tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 5 đầy đủ nội dung

Giáo án tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 5 đầy đủ nội dung
... *Đáp án : VD : Sáng nay, sáng ,lớp 5A lớp 5B trồng nhổ cỏ vườn Bài : Chỉ chỗ sai câu sau sửa lại cho : a) Bạn Lan học ngoan b) Bây ta chơi chăm học? c) Cô gái vừa xinh vừa học *Đáp án : a) Học ... đánh trứng , đánh đàn, đánh cá, đánh răng, đánh điện, đánh bẫy a)Xếp từ ngữ theo nhóm có từ đánh nghĩa với b)Hãy nêu nghĩa từ đánh nhóm từ ngữ phân loại nói *Đáp án : - Nhóm 1: đánh trống, đánh ... không học giỏi Toán mà học giỏi Tiếng Việt d) Do học giỏi văn nên làm tốt Bài 4: Từ câu ghép BT3 , tạo câu ghép cách thay đổi vị trí vế câu( thêm, bớt vài từ ) *Đáp án : VD :a) Cuộc họp lớp bị...
 • 122
 • 128
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7
... Hue How many students are there in the school? A 1 ,70 0 B 1, 070 C 1,0 07 When does the class start and finish? A 7. 00 and 11.00 B 7. 30 and 11.00 C 7. 00 and 11.30 What subjects does she like best? ... school has three floors and forty classrooms with 1 ,70 0 students My classroom is on the second floor I’m in grade 7, class 7A Our class starts at 7. 00 and finishes at 11.30 At school we learn many ... Thực hành Chuẩn bò Ngăn cản Sản xuất, sản phẩm Bảo vệ Lý Khoa học Xã hội Mạnh 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Hoa has a fine ………… ……….……… of stamp (Collect)...
 • 26
 • 2,559
 • 157

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 tham khảo

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 tham khảo
... banana 62 .milk meat tea coffee 63 .carrot tomato lettuce chicken 64 .want thirsty cold favorite 65 .tea oil soda milk 66 .beef fish chicken soap 67 .tent kite swim stove 68 .always often early usually 69 .one ... Viet Nam 60 They have two 61 We live in a house in the country 62 He goes at the weekend 63 Lan is very tall, but Hoa is even 64 Lee comes from China He speaks 65 What's ... 61 A love B hotel C mother D brother 62 A store B sister C factory D picture 63 A many B paddy C country D recycle 65 A stay B vacation C citadel D day 66 A know B how C tomorrow D show * Exercise...
 • 46
 • 1,663
 • 19

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9
... Beatles did not have a long career Their first hit record was in 196 3 and they split up in 197 0 They stopped doing live performances in 196 6 because it had become too dangerous for them - their fans ... 12 A 13 D 14 D 15 B 16 D 17 C 18 B 19 D 20 A II Choose the words or phrases that are not correct in Standard English 21 C 22 D 23 D 24 A 25 A 26 B 27 B 28 C 29 B 30 B III Use the correct form of ... 37 division 38 inspiration 39 warmly 40 separated IV Match each sentence in column A with its suitable response in column B 41 c 42 d 43 b 44 a 45 j 46 f 47 i 48 e 49 h 50 g C READING I Read the...
 • 25
 • 3,559
 • 15

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9
... nghóa: Danh từ từ dùng để vật, việc người Phân loại danh từ: - Danh từ đếm (countable nouns): book, student, table, - Danh từ không đếm (uncountable nouns): water, grass, information, - Danh từ ... ) …………………some bananas 95 Hoa ( receive ) ………………….a letter from her mother days ago 96 It stopped ( hurt ) ……………….afterwards 97 I like ( watch ) …………………… baseball 98 The children must ( ... magazines 91 You should ( add ) ……………a little salt to the spinach when you boil it 92 When ……………you ( buy ) ………this dress ? Two days ago 93 I hope you ( visit ) ……………………….Ha Noi soon 94 She...
 • 135
 • 1,080
 • 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 cực hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 cực hay
... their own baseball team Dùng với danh từ khơng đếm được: 28 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp cực hay Cấu trúc so that phải dùng much little trước danh từ He has invested so much money ... cua tu: 29 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp cực hay Even if + negative verb: cho dù You must go tomorrow even if you aren't ready Whether or not + positive verb: dù có hay khơng ... hệ nối chúng lại với Các bước làm dạng sau: 17 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp cực hay Bước :Chọn từ giống câu :Câu đầu phải chọn danh từ, câu sau thường đại từ ( he ,she ,it ,they...
 • 41
 • 2,845
 • 16

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9
... kh¶o 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 2 09 210 211 212 213 214 215 216 217 218 2 19 220 221 222 223 224 225 226 227 228 2 29 230 231 232 233 234 235 236 237 238 2 39 240 Were ... the Pacific was a .feat 89 We go to the pub before lunch on Sunday 90 All the runners, with the of Mark, were exchausted 91 Our club has just purchased new sports 92 Is it possible to between ... tham kh¶o 94 We can't with these low price (competitor) 95 Many pupils at school have already choosen a career ( second) 96 He has never had any accident He is a driver (care) 97 In her ...
 • 24
 • 1,571
 • 3

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7
... mạnh Man/ Manly: đàn ơng Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp tuần Month; yearly: hàng thág /năm mái Brother/ brotherly: tình hàng) Friend/ friendly: thân thiện anh em World/ worldly: ... hiểm Cheat Điếc Sâu Phụ thuộc Khác Khó kha Thất vọn Kinh tế Điện Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 26 Excitement 27 Explanation 28 Fascination 29 Friend/ - ship 30 Fluency 31 Harm ... is very (Inform) 24 He gets bad grades because of his (Lazily) Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 What is his ? Every man loves beauty She...
 • 36
 • 3,344
 • 10

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 12

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 12
... Sở GD&ĐT Thanh Hoá Đề thi HS giỏi môn Anh văn lớp 12 cấp trờng Trờng THPT Nông Cống Năm học 2005-2006 Đề thi thức Thời gian làm :180 phút Họ & tên : Họ tên,chữ ký giám thị Lớp : 12A thứ ... causes for the sinking of the ship Hn Anh Tun* THPT Nụng Cng Ti liu BD HSG THPT mụn ting Anh KIM TRA CHT LNG lớp 12 Năm học: 2007-2008 Môn : Mã đề 004 Tiếng Anh (Thời gian làm 90 phút) 1:.ADCDB ... sailor Sở GD&ĐT Thanh Hoá Question I : Phonetics Hn Anh Tun* THPT Nụng Cng Đề thi tuyển HS giỏi vào chuyên Lam Sơn Năm học 2005-2006 (150 mins) Ti liu BD HSG THPT mụn ting Anh a Pick out the...
 • 140
 • 886
 • 1

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9
... cho sẳn câu nối với chừa chỗ trống để hoc sinh điền đại từ quan hệ vào Các bước làm dạng 15 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp sau:+ Nhìn danh từ phía trứơc (kế bên chỗ trống) xem ... their own baseball team Dùng với danh từ khơng đếm được: Cấu trúc so that phải dùng much little trước danh từ 24 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp He has invested so much money ... bus- stop in your town, James ?’ I wanted to know 19 ‘ How often does it meet?’ George said to her 10 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 20 ‘ Were your own boys happy here?’ Linda said...
 • 35
 • 326
 • 0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9
... = hạ đẳng Danh từ dùng làm tính từ – Trong tiếng Anh có tượng danh từ đứng trước danh từ khác làm nhiệm vụ tính từ Để làm chức vậy, chùng phải bảo đảm tính chất – Đứng trước danh từ mà bổ nghĩa ... Dùng với danh từ đếm Dùng với danh từ không đếm –another + danh từ đếm số = nữa, khác, người nữa, người khác –the other + danh từ đếm số = lại (của bộ), người lại (của nhóm) –Other + danh từ đếm ... lại anh ấy) Ex: What should I find but an enormous spider (Cái mà nhìn thấy lại nhện khổng lồ) Tính từ phó từ – Một tính từ bổ nghĩa cho danh từ danh từ, đứng trước danh từ bổ nghĩa – Trong tiếng...
 • 92
 • 240
 • 0

Tai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng viet cuoi cap

Tai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng viet cuoi cap
... gỏy, ting ong bay ( theo Nguyn ỡnh Thi ) (1): tỏi sinh, thay da i tht, i mi, i thay, thay i, sc, hi sinh (2): sinh sụi, sinh thnh, phỏt trin, sinh nm by (3): xn xang, xao ng, xao xuyn, bi hi, ... (cựng l CN,VN,TN, N hoc BN ) gi l BPSS BPSS giỳp cho vic din t ngn gn hn CN, VN, TN, N, BN u cú th t cnh lm BPSS Cỏc BPSS ngn cỏch vi bng du phy hoc bng t ch quan h : v, hoc, hoc l, hay, hay l, ... im, tớnh cht hoc trng thỏi ca s vt c núi n CN VN thng tớnh t , ng t (hoc cm TT, cm T) to thnh - CN cõu k Ai th no? ch nhng s vt cú c im, tớnh cht hoc trng thỏi c nờu VN CN thng DT ( hoc cm DT)...
 • 128
 • 156
 • 0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6,7

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6,7
... does Mai work?  ………………… ………………………………………………………………… ……………………………………… PHẦN II Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp +9 PART A : PASSIVE- ACTIVE 10 He has finished the report The police captured ... OF SPEECH OF WORD FORMS I Danh từ (Nouns): Đònh nghóa: Danh từ từ dùng để vật, việc người Phân loại danh từ: - Danh từ đếm (countable nouns): book, student, table, - Danh từ không đếm (uncountable ... tinh: Venus, Mars, Danh từ trừu tượng: freedom, happiness Tên trường học bắt đầu danh từ riêng: Quang Trung Secondary School Hung Vuong University, Hong Bang College Số đếm sau danh từ: World war...
 • 137
 • 272
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng viet 4tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 3tài liẹu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lop 3tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt tiểu họctai lieu boi huong hoc sinh gioi tieng anh lop 4 lop 5bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 4 5de thi boi duong hoc sinh gioi tieng viet lop 4 hoc ki 1đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 4sách bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 4bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 4bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 4 trần mạnh hưởng lê hữu tỉnhdap an bai soan de thi boi duong hoc sinh gioi tieng viet lop 4tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảm