Day them ky 2

Vật lý 10 - tài liệu dạy thêm chương 2

Vật lý 10 - tài liệu dạy thêm chương 2
... B.58,860 .1 02 4N C .22 ,563N D .22 ,563 .1 02 4N C©u 23 : Mçi tµu thủ cã khèi l­ỵng 100 000tÊn ë c¸ch 0,5km Lùc hÊp dÉn gi÷a hai tµu thủ ®ã lµ a F = 2, 6 72 .1 0- 6N B.F = 1,336 .1 0- 6N C.F = 1,336N D.F = 2, 672N C©u 24 : ... A .22 ,6m B .25 ,5m C .28 ,7m D.35 ,25 m Câu 21 :Một vật có khối lượng 10kg trượt mặt sàn nằm ngang tác dụng lực 24 N theo phương ngang.Hãy xác đònh hệ số ma sát vật mặt sàn.Lấy g=10m/s2 A.0 ,2 B.0 ,24 ... 0 ,25 Lấy g = 10m/s2 a Tính gia tốc ôtô b Hỏi ôtô đoạn đường dừng lại ? Thời gian hết quãng đường ĐS : a -2 ,5m/s2 ; b 20 m, 4s Tµi liƯu häc chuyªn ®Ị vËt -1 0 Gi¸o viªn :TrÇn ThÞ Ph­¬ng - 12 -...
 • 21
 • 438
 • 11

Bài giảng kẾ HOẠCH DẠY HỌC KỲ 2

Bài giảng kẾ HOẠCH DẠY HỌC KỲ 2
... Trờn lp: 25 - Kim tra 45 phỳt +T hc: ễn lai kiờn thc va cac bai tõp t õu chng Sgk va SBT - Kim tra 45 phỳt t lun 10 Bi 22 : Dn nhit 26 Bi 23 : i lu bc x nhit Bi 24 : Cụng thc tớnh nhit lng 27 28 +T ... bin i c nng v ly vớ - ghi nhn kin thc bo ton c nng Bi 18: Tng kt chng I 21 Bi 19: Cỏc cht c 22 cu to nh th no? Bi 20 : Nguyờn 23 + cõu hi cõu + phỏt cõu hi TN s bin i c nng ca lc n + cõu hi cõu thuyt ... jun (J) - Vn dng kin thc v dn nhit gii thớch 02 hin tng n gin - bit liờn h thc t gii bi tp, gii thớch cỏc hin tng t nhiờn 22 I LU - BC X NHIT 23 CễNG THC TNH NHIT LNG Nhn bit c: i lu l s truyn...
 • 16
 • 277
 • 0

Kh tự chủ dạy học kỳ 2 Toán 2

Kh tự chủ dạy học kỳ 2 Toán 2
... ®Ịu b»ng (Theo c¸ch) - Biết số kh ng nhân với số Bài tập kh ng 4(56)Vở BT - Biết số nhân với kh ng nâng cao kh ng - Biết số kh ng chia cho số kh c kh ng kh ng - Biết kh ng có phép chi cho Yªu cÇu ... Cho hs tự làm vào vbt - Giải toán có liên quan đến đơn vò đo kilôgam, kilômét, lít, - Rèn tính, giải toán nhanh xác 35 - Phát triển tư toán học + Làm bài1 ;2 tr 87 2; 3;4 tr 89 vbt + Giúp học sinh ... trừ kh ng nhớ phạm -Tổ chức cho hs thảo luận Trang -Biết giải toán nhiều 105 VBT vi 1000 theo nhóm đôi 157 NC - Làm xác phép tính - Cho tự làm vào vbt cộng kh ng nhớ - Phát triển tư toán học...
 • 9
 • 92
 • 0

Viêm dạ dày mạn (Kỳ 2) docx

Viêm dạ dày mạn (Kỳ 2) docx
... từ viêm phì đại đến viêm teo ( thể teo đõn thuần, thể teo có loạn sản ) Biến chứng - Ung thư dày - Xuất huyết tiêu hoá - Viêm quanh dày, tá tràng - Viêm túi mật mạn, viêm tụy mạn V Điều trị Chế ... định viêm dày mạn chủ yếu dựa vào kết nội soi sinh thiết kết hợp với lấy dịch vị xét nghiệm IV Tiến triển biến chứng 1.Tiến triến Viêm dày mạn tiến triển từ từ, hình thái niêm mạc thay đổi từ viêm ... - Viêm teo dày : đầu niêm mạc phẳng, không mượt, sau nếp, teo, nhạt màu Sinh thiết dày : - Hình ảnh mô học viêm dày mạn thể nông : lớp đệm xung huyết , phù nề , xâm nhiếm tế bào viêm, tróc...
 • 5
 • 183
 • 1

giao an day them buoi 2 (ca nam)

giao an day them buoi 2 (ca nam)
... trọng tâm * Tác giả: Nhà văn an Mạch Hanx Cri-xti -an An-đéc-xen(1805-1875) tiếng chuyên viết chuyện cho thiếu nhi.Ông dựa theo câu chuyện cổ tích đợc lu truyền dân gian để viết lại nhng nhiều truyện ... phản mặt Đôn Ki-hô-tê Xan-cho Panxa tiểu thuyế Đôn Ki-hô-tê Xéc-van-tét tạo nên cặp nhân vật bất hủ vh giới Đôn Ki-hô-tê thật nực cời nhng có phẩm chất đáng quý; Xan-chô Pan-xa có mặt tốt song ... thơ man GV: Lê Thị Bích Hằng - Trờng THCS Nguyễn Du -T.P Hà Tĩnh 48 mác buồn chán Vì công danh dở dang: tài cao, phận thấp, chí khí uất Buồn non nớc bị ngoại bang thống trị Lệ giàn giụa với giang...
 • 84
 • 463
 • 2

25 DE TOAN DAY THEM LOP 2

25 DE TOAN DAY THEM LOP 2
... dạng tích thừa số: Bài 2: (2 điểm) - Số? x < 12 >2 41 < + 16 < 44 12 : 2x9< x9 - 32 = 16 + 20 19 9> :2> 7 2/ Tính nhanh: 5x5x2= 26 + 17 + 23 - 24 = Bài 3: (3 ... 2: ( điểm) a) Điền dấu + ; - vào ô vuông ( điểm) 90 o 80 o 30 o 40 o 20 = 100 16 o 24 o 20 = 20 b) Tính nhanh 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 27 + 45 27 45 Bài 3: ( điểm) Tìm số biết số cộng với 28 ... sau 22 3 , Số liền sau a , Số liền sau m + là: c) Viết tiếp số vào dãy số sau: 3, 6, 9, 12, , , 40, 36, 32, 28 , , , Bài 2: (2 điểm) Số ? a) -36 x 10 - 39 - 48 30 :5 + 12 x8 : b) 24 ...
 • 25
 • 86
 • 0

Dạy thêm kỳ I văn lớp 7

Dạy thêm kỳ I văn lớp 7
... nªu b i häc PhÇn biĨu i m: C©u, i m Ghi chó C©u, i m Ghi chó ý t i ®a ý t i ®a 1, a 2,0 § i h×nh thøc cho 0,5 2,B.1 0,5 Chia i m ra: § i n i dung cho 0,5 2, B.2 6,0 ý a cho 2,0 i m i m T¸c ... giµ u, th I ®é t«n kÝnh, biÕt ¬n cha mĐ - KÕt b i: - ë løa ti häc sinh, ch÷ hiÕu thĨ hiƯn qua l i n i, viƯc lµm, qu häc tËp… - Ch÷ hiÕu lµ ®¹o ®øc c¬ b¶n cđa ng i ViƯt Nam… GV: cho HS theo d i ... mËt thiÕt gi÷a ng i chiÕn sÜ ®a c¶m vµ ng- i thi sÜ - KÕt b i: C¶nh khuya lµ mét b i th¬ hay vµ ®Đp, cã sù kÕt hỵp h i hoµ gi÷a tÝnh cỉ i n, vµ tÝnh hiƯn ® i b i th¬ GV: cho HS theo d i dµn...
 • 9
 • 111
 • 0

56 DE TOAN DAY THEM LOP 2

56 DE TOAN DAY THEM LOP 2
... ®é dµi c¸c c¹nh lµ 6dm ,21 cm, 3dm5cm Tªn : Ngµy häc : / . /20 11 Bµi 1 (2 ): TÝnh nhanh 41 + 24 + 76 + 59 Bµi 2( 3®): T×m x To¸n 2- ®Ị 26 a x + 23 = 42 b 12 + x = 72- Bµi 3(3®): Lan nu«i ®ỵc ... Thùng thứ đựng 32 lít nước, thùng thứ đựng nhiều thùng thứ hai lít nước Hỏi thùng thứ hai đựng lít nước? To¸n 2- ®Ị 42 Câu 1: 2 Tính nhanh: a) 14 +8 +6 +2 b) 28 + 19 + 22 + 21 C©u 2: 2 đ a, H×nh ... sè bÞ trõ Bµi 4 (2 ): H×nh tam gi¸c ABC cã ba c¹nh b»ng vµ cã chu vi b»ng 36 cm.T×m ®é dµi mét c¹nh ®Ị 21 Bµi 1 (2 ): TÝnh nhanh 22 + 32 + 78 + 68 Bµi 2( 3®) : T×m x a x – 28 = 42 - 28 b x - 17 =...
 • 27
 • 121
 • 0

ke hoach giang day gdcd ky 2 - Trân Trang - THPT Minh Đài

ke hoach giang day gdcd ky 2 - Trân Trang - THPT Minh Đài
... 23 23 24 24 (1) (2) 25 25 26 26 Bài 7: Công dân với quyền tự dân chủ ( T2 Quyền tham gia quản lý Nhà Nớc XH ( mục a,b,c) Quyền khiếu ... luận, ghi (8) Bài 8: Pháp luật với phát triển công dân (T2) 27 27 28 Bài 9:pháp luật với phát triển bền vững đất nớc(T1) (1) (2) (3) 29 29 28 30 30 ý nghĩa quyền Trách nhiệm Nhà Nớc công dân việc ... triển bền vững đất nớc(T2) 2. Nội dung pháp luật phát triển đất nớc.(mục a) 1.Về kiến thứ: Trình bày đợc - Sách giáo khoa số nội dung PL PT - Sách giáo viên KT Tình GDCD 12 2.Về kỹ năng: Biết thực...
 • 5
 • 187
 • 0

DẠY THÊM CHƯƠNG 2 khối 12CB THEO bài có PHÂN DẠNG môn vật lý

DẠY THÊM CHƯƠNG 2 khối 12CB THEO bài có PHÂN DẠNG môn vật lý
... M cã nh÷ng kho¶ng d 1, d2 nµo díi ®©y sÏ dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i? A d1 = 25 cm vµ d2 = 20 cm B d1 = 25 cm vµ d2 = 21 cm C d1 = 25 cm vµ d2 = 22 cm D d1 = 20 cm vµ d2 = 25 cm 19 Dïng mét ©m thoa ... nguồn sóng 10cm π π 3π 3π A u = 2cos (2 t + ) (cm) B u = 2cos (2 t - ) (cm) C u = 2cos (2 t ) (cm) D u = 2cos (2 t + ) 4 19.Một sóng truyền mơi trường với tốc độ 120 m/s Ở thời điểm, hai điểm gần ... = 25 ,0cm D l = 12, 5cm 21 Trong ống thẳng dài m hai đầu hở tượng sóng dừng xảy với âm tần số f Biết ống hai nút sóng tốc độ truyền âm 330 m/s bước sóng, tần số sóng: A 3m, 125 hz B.2m,...
 • 12
 • 94
 • 2

DẠY THÊM CHƯƠNG 2 khối 11CB THEO bài có PHẬN DẠNG môn vật lý

DẠY THÊM CHƯƠNG 2 khối 11CB THEO bài có PHẬN DẠNG môn vật lý
... suất ấm Bài Cho mạch điện gồm R1 nối tiếp R2 , U = 9V, R1 = 1,5 Ω Biết hiệu điện hai đầu R2 6V Tính R2 nhiệt lượng tỏa R2 phút ? Bài 7.Bóng đèn ghi 22 0V- 100W bóng đèn ghi 22 0V- 25 W a Mắc ... + I2 + ⋅⋅⋅ + In I = I1 = I2 = ⋅⋅⋅ = In R2 U = U1 = U2 = ⋅⋅⋅ = Un U = U1 + U2 + ⋅⋅⋅ + Un 1 1 = + + ⋅⋅⋅ R = R1 + R2 + ⋅⋅⋅ + Rn R R1 R2 Rn Bài Cho mạch điện hìnhvẽ: U = 18 V, R1 = Ω, R2 R1 R2 = ... thành m dãy, dãy n nguồn điện n.r ξb = n.ξ0 , rb = m  Mắc xung đối Giả sử cho ξ1 > 2 ξ1, r1 2, r2 ξb = ξ1 - 2 , rb = r1 + r2 Bài Tập: Bài Một nguồn gồm pin giống ξ = 2V, r =1 Ω a/ Tính...
 • 11
 • 114
 • 4

DẠY THÊM CHƯƠNG 2 K10CB THEO bài có PHÂN DẠNG

DẠY THÊM CHƯƠNG 2 K10CB THEO bài có PHÂN DẠNG
... + at2 ; v2 - v 02 = 2a t Bài 1: Dưới tác dụng lực F độ lớn 10N, vật đứng n chuyển động với gia tốc 1m/s.Tính khối lượng vật Bài Dưới tác dụng lực 20 N, vật chuyển động với gia tốc 0,4m/s2 Hỏi ... A 12 N B N C 22 N D 18 N u r u r u r Bài 6 .Phân tích lực F thành hai lực F F hai lực vng góc Biết độ lớn lực F = 100N ; F1 = 60N độ lớn lực F2 bao nhiêu? Bài vật trọng lượng 20 N treo vào vòng ... khơng ? Bài Tính khoảng cách Sao Kim Trái Đất biết khối lượng Sao Kim m = 4,86.10 22 kg, khối lượng Trái Đất M = 6,0.1 024 kg, lực hấp dẫn chúng 7,8.1 023 N Bài Hai vật cách cm lực hút chúng 125 ,25 .10...
 • 12
 • 431
 • 0

56 đề toán dạy thêm lớp 2

56 đề toán dạy thêm lớp 2
... 78 + 36 87 - 49 To¸n 2- ®Ị 56 Bµi 1:§iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng: a/ + 72 = 97 70 + = = 96 b/ 85 = 46 Bµi : T×m x a/ x - 45 = 56 21 3 - = 42 230 = +0 - 89 = 72 b/ 123 - x = 22 + 89 Bµi 3: Thïng ... /20 13 Bµi 4(3®): TÝnh chu vi h×nh tø gi¸c MNPQ cã ®é dµi c¸c c¹nh lµ 2dm3cm , 22 cm ,17cm ,2dm Bµi 1 (2 ): TÝnh nhanh 12 + 36 + 88 + 64 Bµi 2( 3®): T×m x ®Ị 15 a 525 + x = 648 b x – 346 = 400 + 23 ... sè bÞ trõ Bµi 4 (2 ): H×nh tam gi¸c ABC cã ba c¹nh b»ng vµ cã chu vi b»ng 36 cm.T×m ®é dµi mét c¹nh ®Ị 21 Bµi 1 (2 ): TÝnh nhanh 22 + 32 + 78 + 68 Bµi 2( 3®) : T×m x a x – 28 = 42 - 28 b x - 17 =...
 • 32
 • 196
 • 0

GIAO AN DAY THEM TOAN 8 KY 2

GIAO AN DAY THEM TOAN 8 KY 2
... THCS Thanh Mü Gi¸o ¸n BDVH To¸n N¨m Häc 20 11 -20 12 12 A' B ' B' C ' A' C ' 10 ,8 ⇒ 16 ,2 = 24 ,3 = 32, 7 = 16 ,2 10 ,8. 24 ,3 Vậy A’B’ = 10,8cm ; B’C’= 16 ,2 A’C’= =16,2cm 10 ,8. 32, 7 16 ,2 = 21 ,8cm Bµi ... hc 2x – = hc x = 2 VËy: S =  ;    2 2 ⇔ x= Bµi tËp t¬ng tù: a/ (x+5)(x-1) = 2x(x-1) b/ 5(x+3)(x -2) -3 (x+5)(x -2) = c/ 2x3+ 5x2 -3x = d/ (x-1) +2 (x-1)(x +2) +(x +2) 2 =0 e/ x2 +2x +1 =4(x2-2x+1) ... ta có: AM AN = MB NC AM AN ⇒ = AB − AM NC 16 12 ⇒ = 24 − 16 x A 16 24 12 N M x B y C ⇒ x = 6cm Trong ∆AMN, Â = 1v nên MN2 = AM2 + AN2 (Pitago) ⇒ MN2 = 1 62 + 122 = 400 ⇒ MN = 400 = 20 cm Và MN...
 • 36
 • 625
 • 5

Dạy thêm Toán 6_Học kỳ 2

Dạy thêm Toán 6_Học kỳ 2
... 11 9 15 21  16 + 31 (5+  ( 79 28 – 67 41 ( 51 + 12 ) + 43 ) 5  20 21 + + + + 13 41 13 41 k) ( ) c) 16 3  10 + + + + + 20 42 15 21 20 g) 42 250  21 21  125 125 + + + 46 28 6 23 23 143143 ... 17 + 125 28 ( 13 + 1313 – 23 23 23 17 + 19 11 18 – 29 11  ( ) (  + 12 1 + ) j) )     (– 20 )  3 – 19 19  25 11 m) 17 23 + 29 11  19 29 o) +  + 7 7  131313 23 2 323 ) ( + – 12 23 16 ... 16 72 b) x = = 12 y BÀI : Rút gọn : a) 3.3 2. 3 2. 5 b) 310 (5) 21 (5) 20 3 12 c)  115.137 115.138 d) 24 3.650  24 3 .25 0 600 .20 0  600.43 20120 2. 7.13 h) 26 .35 d) THCS Nguyễn Trãi.Châu Đốc 20 09 -20 10...
 • 33
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án dạy thêm chương 2 bảng tuần hoàngiáo án dạy thêm toán 7 học kỳ 2giao an day them toan 9 ky 2giao an day them toan 8 hoc ky 2giáo án dạy thêm toán 6 học kỳ 2giáo án dạy thêm toán 6 kỳ 2giáo án dạy thêm ngữ văn 6 học kỳ 2giao an day them dai 8 hoc ky 2day them hinh 7 hoc ky 2giao an day them anh 9 ky 2giao an day them hoa hoc 11 nang cao ky 2giáo án dạy thêm toán 6 hai cột kỳ 2giáo án dạy thêm toán 10 học kỳ 2giao an day them tieng anh 8 hoc ki 2giao an day them tieng anh 7 hoc ki 2Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép