Ngữ pháp và bài tập unit 1 môn tiếng anh lớp 12 (có đáp án)

Một số kinh nghiệm giúp học sinh cũng cố ngữ pháp luyện tập hiệu quả môn tiếng Anh thông qua Câu bị động các dạng bài tập trắc nghiệm

Một số kinh nghiệm giúp học sinh cũng cố ngữ pháp và luyện tập hiệu quả môn tiếng Anh thông qua Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm
... Câu bị động dạng tập trắc nghiệm Trong đề tài mình, tập trung vào số vấn đề lý thuyết câu bị động như: cấu trúc, cách sử dụng, cách chuyển từ chủ động sang bị động, số dạng đặc biệt câu bị động ... viên giúp học sinh hiểu, ghi nhớ phân biệt loại câu bị động cách dễ nhất, xác khoa học cách làm tập tự luận trắc nghiệm câu bị động - Học sinh biết làm tập liên quan đến câu bị động V PHƯƠNG PHÁP ... liên quan sau đây: * Giới thiệu câu bị động * Các dạng tập tự luận câu bị động * Bài tập trắc nghiệm khách quan III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Mỗi câu thể thể chủ động hay bị động Chúng ta dùng câu chủ động...
 • 27
 • 174
 • 0

Ngữ pháp bài tập ôn thi HKII tiếng anh lớp 10

Ngữ pháp và bài tập ôn thi HKII tiếng anh lớp 10
... it / this / what / you / if / rain / afternoon ? A If it rains this afternoon what you will ? B What will it if you rains this afternoon ? C What will you if rains this afternoon ? D If you this ... every d ay 35 People dont use this road very often 22 A This road is not used very often B Not very often this road is not used C This road very often is not used D This road not very often is ... stay there A think not/should B not think/shouldn't C don't think/should D think/not should If I had money, I _that car A will buy B would buy C would have bought D bought 10 There will be...
 • 46
 • 370
 • 1

Bài tập unit 2 môn tiếng anh lớp 11 (cơ bản)

Bài tập unit 2 môn tiếng anh lớp 11 (cơ bản)
... 23 ) While I did my homework, I had a good idea A B C D 24 ) Don’t make so much fusses over the children A B C D 25 ) John’s friends had celebrated a farewell party for him last Sunday A B C D 26 ) ... C D 27 ) She did not know where most of the people in the room are from C A D B III Put the verbs in parentheses into the correct tense 28 ) I suddenly remembered that I (forget) my keys 29 ) ... finished 21 ) It was midnight Outside it very hard A rains B rained C had rained D was raining 22 ) When he at the station, his train already A arrived/ left B arrived/ had left C had arrived/...
 • 9
 • 11,198
 • 232

Phương pháp làm bài tập đọc hiểu môn Tiếng Anh

Phương pháp làm bài tập đọc hiểu môn Tiếng Anh
... Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Phương pháp làm tập đọc hiểu Question 1: The writer says that hot weather A is the ... Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Phương pháp làm tập đọc hiểu indeed, the only way to obtain food until rudimentary farming ... Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Phương pháp làm tập đọc hiểu B they don’t have a health and balanced diet C they don’t...
 • 15
 • 6,430
 • 24

Phương pháp làm bài tập điền từ môn Tiếng anh

Phương pháp làm bài tập điền từ môn Tiếng anh
... tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Phương pháp làm t p ñi n t Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương 15 A lets B fetches C brings D results Bài 8: Decide the correct word form ... 1900 58-58-12 - Trang | 10 - Phương pháp làm t p ñi n t Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương A from 10 A to B of B away C with C from D by D within Bài 20 Choose the correct ... c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Phương pháp làm t p ñi n t pupils achievement The inspectors also recommend the...
 • 11
 • 10,860
 • 34

Phương pháp làm bài tập từ vựng môn tiếng anh

Phương pháp làm bài tập từ vựng môn tiếng anh
... Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Phương pháp làm t p t v ng 19 You know I’ll always stand … you if you are in trouble ... c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Phương pháp làm t p t v ng A up B on C back D over 42 Youths have to … military ... c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Phương pháp làm t p t v ng 64 The police are said to be looking … the matter B into...
 • 12
 • 5,685
 • 23

Bài tập tổng hợp môn nguyên lý kế toán Có đáp án

Bài tập tổng hợp  môn nguyên lý kế toán Có đáp án
... bị nguyên giá 30.000, khấu hao đến tháng 1/2011 10.000 Xử cách phạt lương thủ kho 10.000, ghi giảm nguồn vốn kinh doanh 10.000 19 Ngày 28 Hạch toán kết kinh doanh tháng Bài tập đáp án Bài ... 100.000 Tổng nguồn vốn 3.500.000 I – Các nghiệp vụ phát sinh tháng 1, Ngày 2/2 mua thiết bị dùng cho phân xưởng sản xuất theo giá toán 440.000, thuế GTGT 10%, chưa toán tiền cho người bán Chi ... kinh tế phát sinh Đáp án Nợ TK 111: 22.000.000 TK 333: 2.000.000 TK 511: 20.000.000 Nợ TK 113: 30.000.000 TK 111: 30.000.000 Nợ TK 111: 63.000.000 TK 333: 3.000.000 TK 711: 60.000.000...
 • 11
 • 1,248
 • 25

Bài tập trắc nghiệm môn sinh phần tiến hóa có đáp án chi tiết

Bài tập trắc nghiệm môn sinh phần tiến hóa có đáp án chi tiết
... thể sinh vật tác động ngoại cảnh tập quán hoạt động B phát sinh sai khác cá thể loài qua trình sinh sản C biến đổi thể sinh vật tác động ngoại cảnh tập quán hoạt động di truyền D đột biến phát sinh ... VII SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT Môi trường sống nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái : A vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh ... sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến đời sống sinh vật C hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật D hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến đời sống sinh vật loại...
 • 13
 • 419
 • 4

Tổng hợp bài tập tình huống môn quản trị nhân lực có đáp án

Tổng hợp bài tập tình huống môn quản trị nhân lực có đáp án
... nhà quản trị đánh giá lực nhìn nhận chất nhân viên Một nhà quản trị giỏi cần phải biết đánh giá lực nhìn nhận chất nhân viên mà quản lý Câu hỏi đặt nhà quản trị phải đánh giá nhìn nhận chất nhân ... ông nghĩ Trả lời: Nhân lực nguồn lực quan trọng tổ chức, công tác đãi ngộ nhân nhừng nộidung quan trọng công tác quản trị nhân lực ảnh hưởng đến động lựclàm việc, khả sáng tạo nhân viên hết thời ... “ Còn nguồn nhân lực củ công ty yếu ,các nhân viên trình độ thấp trách nhiệm ,mọi lo toan đặt lên vai nhà quản trị ,khiến nhà quản trị phải mệt mỏi ,và tất nhiên nhà quản trị giỏi đến...
 • 16
 • 1,094
 • 3

Bài tập trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô có đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô có đáp án
... Sai Đáp án là:: “Trong ngành đặc trưng tính kinh tế quy việc tập trung hóa làm cho giá thấp nên người tiêu dùng lợi hơn” Vì : Phương án “Trong ngành đặc trưng tính kinh tế quy việc tập ... chuyể n sang phả i Tham khảo: Bài 6: Tổng cung tổng cầu Mục 6.3 Tổng cung kinh tế Bài 1: Khái quát kinh tế học Mục 1.4.3 Phân tích biến động sản lượng giá kinh tế hình AD – AS Câu 18: • ... Tham khảo: Bài 6: Tổng cung tổng cầu Mục 6.4 Mối quan hệ hình AD-AS IS-LM ngắn hạn dài hạn Bài 1: Khái quát kinh tế học Mục 1.4.3 Phân tích biến động sản lượng giá kinh tế hình AD...
 • 29
 • 165
 • 1

Bài tập trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp có đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp có đáp án
... toán doanh nghiệp cho biết: Chọn câu trả lời A) Kết kinh doanh doanh nghiệp Sai • B) Tài sản doanh nghiệp tài trợ Sai • C) Quy mô vốn kinh doanh doanh nghiệp Sai • D) Tài sản doanh nghiệp tài ... kinh doanh doanh nghiệp Đúng Sai Đáp án là: Tài sản doanh nghiệp tài trợ Quy mô vốn kinh doanh doanh nghiệp Vì: Bảng cân đối kế toán giống ảnh chụp lại tình trạng tài sản nguồn vốn doanh nghiệp ... C) Sai doanh nghiệp không trích chi phí cho thuế gián thu Đúng D) Sai doanh nghiệp trích nộp thuế từ doanh thu • mìnhSai Sai Đáp án là: Sai doanh nghiệp không trích chi phí cho thuế gián thu...
 • 16
 • 436
 • 1

Bài tập trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô có đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô có đáp án
... Sai • D) Giai đoạn tiêu dùng cao Sai Sai Đáp án là: Giai đoạn cất cánh Vì: Theo hình kinh tế Rostow giai đoạn cất cánh, giai đoạn cất cánh, kinh tế bước vào giai đoạn phát triển đại ổn định ... triển kinh tế Câu 37: • [Góp ý] Cơ cấu kinh tế sau hiểu theo góc độ phân chia tổng thu nhập kinh tế theo tích lũy tiêu dùng? Chọn câu trả lời A) Cơ cấu ngành kinh tế Sai • B) Cơ cấu vùng kinh tế ... triển kinh tế Câu 22: [Góp ý] • Theo hình Rostow giai đoạn kinh tế cấu ngành kinh tế công nghiệp-dịch vụ- nông nghiệp? Chọn câu trả lời A) Xã hội truyền thống Sai • B) Giai đoạn cất cánh...
 • 18
 • 397
 • 0

10 BAI TAP HINH HOC ON THI VAO LOP 10 (CO DAP AN)

10 BAI TAP HINH HOC ON THI VAO LOP 10 (CO DAP AN)
... FC DE Ta có: ED = EC (t/c tiếp tuyến) từ (1) suy PQ = CQ Thay vào (3) : (3) 1 + = CQ CF CE Bài 10: Cho tam giác ABC có góc nhọn; vẽ đờng cao AD BE Gọi H trực tâm G trọng tâm tam giác ABC a Chứng...
 • 5
 • 1,081
 • 25

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý lớp 12 - có đáp án pdf

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý lớp 12 - có đáp án pdf
... = SĨNG ÁNH SÁNG Hiện tượng tán sắc ánh sáng * Đ/n: Là tượng ánh sáng bị tách thành nhiều màu khác qua mặt phân cách hai mơi trường suốt * Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc Ánh sáng đơn ... (thơng tin liên lạc) sóng điện từ    ánh        Lượng tử ánh  sáng    Tán sắc ánh sáng Nhiễu xạ ánh sáng Giao thoa ánh sáng Bước sóng màu sắc ánh sáng Các loại quang phổ Tia hồng ngoại, ... màu tím lớn * Ánh sáng trắng tập hợp vơ số ánh sáng đơn sắc màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Bước sóng ánh sáng trắng: 0,4 m    0,76 m * Chú ý: Hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng...
 • 96
 • 416
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp giải bài tập chuỗi phản ứng hóa học lớp 10 có đáp ánbài tập unit 3 môn tiếng anh lớp 11bài tập unit 4 môn tiếng anh lớp 11 cơ bảnbài tập unit 5 môn tiếng anh lớp 11 cơ bảnbai tap unit 1 2 tieng anh 9bai tap chuong 1 mon sinh hoc lop 12phương pháp làm bài tập từ vựng môn tiếng anhbài tập unit 2 môn tiếng anh lớp 11 cơ bảnphương pháp làm bài tập điền từ môn tiếng anhbài tập trắc nghiệm môn kế toán quản trị có đáp ánbai tap dinh khoan mon nguyen li ke toan co dap anbài tập trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán có đáp ánbaì tập trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán có đáp ánbai tap trac nghiem mon kinh te quoc te co dap anbài tập trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 có đáp ánBài 7. Gương cầu lồiUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc Kạnchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGKE HOACH NGHIEN CUUPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Vận động tại quảng trịnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG10 chiến lược facebook marketingĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDBài tập 300 câu sửa lỗi sai + phrasal verbs có ĐÁP ÁNTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRINBài tập past simple and present perfect CÓ ĐẤP ÁN