DAP AN DE ANH 6 (mrnsapro)

DAP AN DE ANH 6 (mrnsapro)

DAP AN DE ANH 6 (mrnsapro)
... Trang 2 /6 – Mã đề thi 169 Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh (Đề minh họa số 6) | mrnsapro@gmail.com (Biên soạn) Question 29: Fruit and vegetables grew in abundance on the island The islanders ... tiếng Anh (Đề minh họa số 6) | mrnsapro@gmail.com (Biên soạn) Question 15: That style of dress _ have been designed by Titian, because it wasn’t worn till after his death A shan’t B can’t C ... climate changes are often still being regarded as scaremongering (From Read and Understand by Betty Kirkpatrick & Rebecca Mok – Learners Publishing Pte Ltd 2005) Trang 3 /6 – Mã đề thi 169 Đề thi...
 • 6
 • 373
 • 4

DAP AN DE ANH 1 (mrnsapro)

DAP AN DE ANH 1 (mrnsapro)
... According to Paul Ekman, the leading researcher in this area, people speak and understand substantially the same "facial language" Studies by Ekman's group have demonstrated that humans share a set ... researchers who can speak and understand many languages D lacked many main ingredients Question 63 The phrase “themselves” refers to A emotions B cultures C children D American Question 64 ... are more popular than formalistic ones D Formalistic films are less artistic than realistic ones Trang 3/6 – Mã đề thi 16 9 Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh (Đề minh họa số 1) | mrnsapro@gmail.com...
 • 6
 • 564
 • 4

De+Dap an tieng Anh 6 ky II

De+Dap an tieng Anh 6 ky II
... visit To see iced tea Long doing can longest 10.must Bài II Chia động từ ngoặc Mỗi câu 0,5 điểm looks arent watching am going to is coming is Mai/is playing Bài III Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi ... interesting places in HaNoi Next week she is going to visit Hue Bài IV Viết lại câu cho nghia không thay đổi My name is Huong Im from VietNam She isnt weak My hair is shorter than your hair What weather...
 • 2
 • 190
 • 0

Đề + đáp án Tiếng Anh 6 HK I 2009 - 2010

Đề + đáp án Tiếng Anh 6 HK I 2009 - 2010
... mark (1st semester test ) English : grade I. 2 points ( 0.4p for each one) 1.D 2.B 3.C 4.A 5.B II points( 0.3p for each one) 1.C 2.D 3.A 4.D 5.B 6. C 7.A 8.D 9.C 10.D III.1.5 pt (0.3p for a correct ... play…… ? 4.When you have English? 5.Is your school big? / Is ………………? V.2pts (0.4 for a right word) 1.lives 2.is 3.in 4.there 5.is not 5.behind/near ... 4.goes IV 1.5p (0.3 for a right sentence) 1.How many students are there in your class? 2.What does she do? 3.Do you go to school in the morning? /Do you play…… ? 4.When you have English? 5.Is your...
 • 2
 • 183
 • 0

Đềđáp án Olympic anh 6 Nghĩa Đàn

Đề và đáp án Olympic anh 6 Nghĩa Đàn
... the piano In her room, (5) . is a piano and some books Everyday she gets up at six She (6) . breakfast at 6. 30 and goes to school (7) a quarter to seven She has her lessons (8) seven oclock to ... v tr li cỏc cõu hi) (2ms) What would Nhan like? What does Thuong want? Does Hanh want milk or orange juice? What would Mai like, meat or fish? Does Mai want orange ... MễN THI : TING ANH Thi gian : 120 phỳt (Khụng k thi gian giao ) H tờn, Ch kớ GK1 H tờn, Ch kớ GK2 im Bng s: S phỏch...
 • 8
 • 365
 • 1

Ma trận + đề thi HK II và đáp án môn Anh 6 - Đề số 2

Ma trận + đề thi HK II và đáp án môn Anh 6 - Đề số 2
... or 20 6, 5 đ 28 or 29 9,5 đ D 14 D 24 B 1đ 12 21 7đ 30 10 đ B 15 C 25 C B 16 A 26 A or 1.5 đ 13 or 14 4,5 đ 22 or 23 7,5 đ C 17 C 27 D 2 15 5đ 24 8đ B 18 D 28 D or 2, 5 ... Writing 12 Tæng 21 Th«ng hiÓu KQ TL KQ VËn dông TL Tæng 12 30 3 10 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 0 8- 20 09 MÔN: Tiếng Anh lớp A 11 B 21 A C 12 A 22 A A 13 B 23 ... văn sau điền vào chỗ trống từ thích hợp cách chọn đáp án A, B,C, D This ( 21 )………… Mary She is thirteen years old She (22 ) ………… with her family in the country Every day she gets up (23 ) six o'clock...
 • 3
 • 76
 • 0

Luyện Đề Anh Văn THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 6

Luyện Đề Anh Văn THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 6
... 12 Đáp án: C Lời giải: Unique: Với từ “only, unique” cần dùng mạo từ “the” Question 13 Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 Trang 6/ 14 - Mã đề thi 135 Đáp án: D Lời giải: Vấn đề (the ... bạn nên cân nhắc lời gợi ý họ cách cẩn thận” Question 36 Đáp án: D Lời giải: Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 Trang 9/14 - Mã đề thi 135 Be Out of work: thất nghiệp Eg: any reduction ... thường) + simplicity: [sim'plisəti] (danh từ) đơn giản, dễ hiểu Question 44 Đáp án: B Lời giải: Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 Trang 10/14 - Mã đề thi 135 Standard = customary (a):...
 • 14
 • 456
 • 2

Đề+ đáp án HSG Anh 6

Đề+ đáp án HSG Anh 6
... where / are? -the end- đáp án Chấm thi học sinh giỏi cấp huyện Năm học 2008-2009 Môn: Tiếng Anh lớp Thang điểm 100 I 10 điểm: Mỗi câu điểm 1-D ; 2- C ; 3- B ; 4- A ; 5- A ; 6- A ; - B ; 8- C ; 9- ... ; 4- is climbing ; 5- Do you like? 6- get up ; 7- is not doing ; 8- be ; 9- you take? ; 10- are III- 10 điểm: câu đợc điểm 1.B ; 2-C ; 3-D ; 4- A ; 5- B ; 6- C ; 7- B ; 8- D ; 9- A ; 10- B IV ... with in the country? 10 When you have math? IX 10 điểm: * Mỗi câu đánh dấu T, F đợc điểm 1- T ; - T ; 3- F ; 4- T ; 5- F ; 6- F ; 7- F * Mỗi câu trả lời đợc điểm There are four rooms in his house...
 • 6
 • 130
 • 1

de + dap an HSG Anh 6(Son Dong)

de + dap an HSG Anh 6(Son Dong)
... trống để hoàn thành câu sau: ( 10 điểm ) She wants a sandwich and a glass lemon juice The plane flies the mountains, rivers and tall buildings You can buy meat, fish, vegetables the store My ... dòng sau:(10 điểm ) Ví dụ: wine beer lemonade whisky lemonade banana rice orange apple hungry thirty tired hot dozen kilo litre gram peas mushrooms eggs beans eye hair fish nose nice big small house ... play badminton in the morning He is very thirty and he wants an cup up water What does Mrs Loan travel to work ? We have English at Monday, Wedesday and Friday VI- Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi:...
 • 5
 • 160
 • 0

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 6

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 6
... 4.Kh¸c trªn c¸c khÝa c¹nh: - Chñ thÓ tham gia liªn kÕt; - C¬ së ph¸p lý; - Môc ®Ých liªn kÕt; - H×nh thøc liªn kÕt; - Néi dung liªn kÕt ...
 • 2
 • 238
 • 3

Tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THTP môn Toán (Có đáp án) - Đề số 6-10 pdf

Tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THTP môn Toán (Có đáp án) - Đề số 6-10 pdf
... (C ) , ta có : +∞ + +∞ m -1 < -2 ⇔ m < -1 : (1) vơ nghiệm m -1 = -2 ⇔ m = -1 : (1) có nghiệm -2 < m-1 -1 : (1) có nghiệm Câu II ... mãn 3IA = 2IB , ta có: ì (1 - x ) = (3 - x ) ìx = - ï ï ï ï ï ï uu r uu r ï ï 3IA = 2IB Û ï (2 - y ) = (4 - y ) Û í y = - Suy ra: I (- 3; - 2; 4) í ï ï ï ï (0 - z) = (- - z) ï z = ï ï ï ï ỵ ï ỵ ... trung điểm I AB là: I(2; 3; - 1) Gọi (S) mặt cầu có tâm I tiếp xúc với (P) Bán kính mặt cầu (S) là: R = d(I,(P)) - - 1- - = = 3 Vậy phương trình mặt cầu (S) (x - 2)2 + (y - 3)2 + (z + 1)2 = 12 =...
 • 20
 • 324
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 6 pot

Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 6 pot
... dng va vi 96g dd KOH 11 ,66 % Sau phn ng cụ cn dd thu c 23g cht rn Y v 86, 6g nc t chỏy hon ton Y thu c sn phm gm 15 ,68 lớt CO2 ( ktc ) v 7,2g nc v mt lng K2CO3 CTCT ca A l: A CH3COO-C6H4-CH3; B ... 0,224 lớt B 0,15 lớt C 0,3 36 lớt D 0,448 lớt im thi 24h Xem tra im thi tt nghip THPT thi tt nghip trung hc ph thụng cỏc nm thi ỏp ỏn tt nghip THPT Xem tra ỏp ỏn thi tt nghip THPT Cõu 23: Cho ... (1) CH3COOC6H5 (2) ClH3NCH2COONH4 (3) ClCH2CH2Br (4) HOC6H4CH2OH (5) H2NCH2COOCH3 (6) ClCH2COOCH2Cl chất X thoả mãn: A B C D Cõu 32: Hũa tan ht 3,84 gam Cu 100 ml dd hn hp gm HNO3 0 ,60 M v H2SO4...
 • 5
 • 272
 • 0

ĐỀ THI HỌC PHẦN 4 NGÀNH MẠNG (có đáp án) - ĐỀ SỐ 6 potx

ĐỀ THI HỌC PHẦN 4 NGÀNH MẠNG (có đáp án) - ĐỀ SỐ 6 potx
... iptables định nghĩa rule sau: iptables -A OUTPUT -p udp -o eth0 dport 53 sport 10 24: 65 535 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p udp -i eth0 sport 53 dport 10 24: 65 535 -j ACCEPT Theo Anh/Chị, rule có ý ... d Không có quyền 60 Tùy chọn lệnh chown cho phép thay đổi người sở hữu thư mục thư mục thư mục a -A b -R c -D d -C 61 Tùy chọn lênh rpm để nâng cấp phần mềm ? a -ivh b -uvh c -e Hệ điều hành Linux ... -ivh b -uvh c -e Hệ điều hành Linux YM:thamtuhvnk 0 163 37 549 45 d -oldpackage 62 Tùy chọn lệnh rpm cho phép hiển thị tập tin gói a -i b -l c -s d -d 63 Để kiểm tra xem tập tin cài đặt với tập tin gốc...
 • 18
 • 235
 • 0

60 ĐỀ TOÁN ÔN THI TN THPT (có đáp án) Đề số 6 pptx

60 ĐỀ TOÁN ÔN THI TN THPT (có đáp án) Đề số 6 pptx
... tiếp xúc với BC Câu 5b: ( điểm) Giải phương trình sau tập hợp số phức:  z  z    z  z  z   – 3z  –––––––––––––––––––––––– Đáp số: Câu 1: 2) ≤ m ≤ Câu 2: 1) x  2) I   3) max y  3; y ... z   i 27 Câu 4b: 1)  x  231; y  51 ; z  36     51 51  Câu 5b: z  1; z  4; z  1  i 15 2) ( x  1)2  ( y  3)2  (z – 2)2  760 17 ... Câu 4b: ( điểm) Trong không gian cho ba điểm A(–1; 3; 2), B(4; 0; –3) C(5; –1;4) 1) Tìm tọa độ hình chiếu H A đường thẳng...
 • 2
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề anh văn đại học 2012đáp án đề anh khối d năm 2012đáp án đề anh văn khối d năm 2012đáp án đề anh văn khối a1 năm 2012đáp án đề anh văn khối a1 2012đáp án đề anh văn đại học khối d 2012đáp án đề anh văn cao đẳng năm 2013đáp án đề anh văn cao đẳng 2013đáp án đề anh văn tốt nghiệp năm 2013đáp án đề anh văn khối d 2011đáp án đề anh văn khối a1 năm 2013đáp án đề anh văn khối a1 2013đáp án đề anh văn a1 2013đáp án đề anh văn 2012đáp án đề anh văn khối d 2010chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây