Ảnh hưởng của các phương pháp trích ly và một số yếu tố đến độ nhớt của bột polysaccharides từ lá sương sâm (tiliacora triandra)

Thực trạng tiếp cận sử dụng các biện pháp tránh thai một số yếu tố liên quan của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 8 tỉnh duyên hải nam trung bộ năm 2013 - 2014

Thực trạng tiếp cận và sử dụng các biện pháp tránh thai và một số yếu tố liên quan của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 8 tỉnh duyên hải nam trung bộ năm 2013 - 2014
... thuyết nghiên cứu thực trạng sử dụng tiếp cận biện pháp tránh thai số yếu tố liên quan đến sử dụng biện pháp tránh thai mẹ dƣới tuổi tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ năm 2 013 -2 014 đƣợc xây dựng ... Duyên hải Nam Trung Bộ nƣớc 3 MỤC TIÊU Mô tả thực trạng tiếp cận sử dụng biện pháp tránh thai mẹ dƣới tuổi tỉnh duyên hải Nam trung 2 013 – 2 014 Xác định số yếu tố liên quan đến việc sử dụng ... tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2 013 2 014 ” đƣợc thực với mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng tiếp cận sử dụng BPTT mẹ dƣới tuổi, (2) Xác định số yếu tố liên quan đến việc sử dụng BPTT mẹ có...
 • 120
 • 359
 • 0

Các phương pháp hàm Spline một số ứng dụng

Các phương pháp hàm Spline và một số ứng dụng
... suy hàm spline ứng dụng phần mềm Maple vào xấp xỉ hàm số hàm spline Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu để nắm số phương pháp hàm spline Ứng dụng hàm Spline để tính giá trị hàm số điểm số ứng dụng ... chất hàm Spline B- spline Xấp xỉ hàm số hàm spline Ứng dụng phần mềm Maple vào xấp xỉ hàm số hàm spline 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các hàm spline, phương pháp spline ... Áp dụng hàm spline phương pháp nội suy để xấp xỉ hàm số người ta chia khoảng xác định thành nhiều đoạn, đoạn ta xấp xỉ hàm spline, từ ta xấp xỉ hàm số cho.Tính xấp xỉ giá trị hàm số điểm phương...
 • 64
 • 549
 • 3

Luận văn thạc sĩ toán các phương pháp hàm spline một số ứng dụng

Luận văn thạc sĩ toán các phương pháp hàm spline và một số ứng dụng
... cht ca hm spline v B -spline Chng ca lun trỡnh by v ni suy hm spline v ng dng phn mm Maple vo xp x hm s bng hm spline Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu nm c mt s phng phỏp hm spline, ng dng hm Spline ... cỏc tớnh cht ca hm Spline v B- spline Xp x hm s bng hm spline ng dng phn mm Maple vo xp x hm s bng hm spline i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu: Cỏc hm spline, phng phỏp spline Phm vi nghiờn ... cht c bn ca spline v B -spline 2.2.1 Mt vi h qu n gin ca h thc truy hi Cho n im iu khin (c)"=1 v n + d + im nỳt (t ) n =f + ng cong spline / / = X! *=1 c B i i,d, Vi {.BM}"=1 l B - spline nhngha...
 • 74
 • 470
 • 0

Các giải pháp cụ thể một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đầu cho nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Tĩnh

Các giải pháp cụ thể và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh
... quả đầu t cho nông nghiệp phát triển nông thôn Tĩnh Lời nói đầu Sau 10 năm đổi gắn liền với thực loạt chủ trơng sách chế quản lý nông nghiệp, mặt nông nghiệp nông thôn Việt Nam ... đồng toàn diện nghành cấp, giúp đỡ Trung Ương nỗ lực tâm tỉnh III Các giải pháp cụ thể số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu đầu t cho NN PTNT Tĩnh Trong bối cảnh nớc khu vực Châu rơi vào khủng khoảng ... chế để phát triển nông lâm ng nghiệp Tĩnh Vai trò nông lâm ng nghiệp phát triển kinh tế Tĩnh Nằm hớng chung nớc thời kỳ đổi kinh tế Tĩnh có thay đổi cấu phát triển Tăng công nghiệp dịch...
 • 60
 • 178
 • 0

chăm sóc, hỗ trợ của gia đình cho người nhiễm hiv aids đang điều trị arv tại các phòng khám ngoại trú một số yếu tố liên quan tại tỉnh vĩnh phúc năm 2015

chăm sóc, hỗ trợ của gia đình cho người nhiễm hiv aids đang điều trị arv tại các phòng khám ngoại trú và một số yếu tố liên quan tại tỉnh vĩnh phúc năm 2015
... ngƣời nhiễm HIV/ AIDS điều trị phòng khám ngoại trú tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 Mô tả thực trạng chăm sóc, hỗ trợ gia đình cho bệnh nhân nhiễm HIV/ AIDS điều trị điều trị ARV phòng khám ngoại trú tỉnh Vĩnh ... Vĩnh Phúc năm 2015 Xác định số yếu tố liên quan đến chăm sóc, hỗ trợ gia đình cho bệnh nhân nhiễm HIV/ AIDS điều trị ARV phòng khám ngoại trú tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Một ... Chăm sóc, hỗ trợ gia đình cho người nhiễm HIV/ AIDS điều trị ARV phòng khám ngoại trú số yếu tố liên quan Vĩnh Phúc năm 2015 đƣợc thực thực 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả nhu cầu chăm sóc, hỗ trợ...
 • 138
 • 292
 • 1

nghiên cứu sự co hồi tử cung các sản phụ sau sinh một số yếu tố liên quan

nghiên cứu sự co hồi tử cung các sản phụ sau sinh và một số yếu tố liên quan
... nghiên cứu diễn biến co hồi tử cung sản phụ thời kỳ hậu sản 1 Nghiên cứu diễn biến co hồi tử cung bình thường sản phụ sau sinh thời gian ngày sau sinh Nghiên cứu số yếu tố liên quan đến co hồi ... biến co hồi tử cung sản phụ đẻ lần đẻ lần Tốc độ co hồi tử cung sản phụ đẻ lần nhanh sản phụ đẻ lần Sự khác biệt ý nghĩa thống kê với p > 0,05 Sự co hồi tử cung • Tốc độ co hồi tử cung sản phụ nghiên ... ngày sau đẻ Co hồi tử cung sản phụ đẻ thường mổ lấy thai • Chiều cao tử cung sản phụ đẻ thường lớn sản phụ mổ lấy thai tốc độ co hồi tử cung hai nhóm sản phụ không khác • Tốc độ co hồi tử cung sản...
 • 37
 • 745
 • 0

Thực trạng quản một số yếu tố liên quan đến đái tháo đường týp 2 tại phòng khám bệnh viện chí linh 2013

Thực trạng quản lý và một số yếu tố liên quan đến đái tháo đường týp 2 tại phòng khám bệnh viện chí linh 2013
... phòng khám bệnh viện Chí Linh 20 13” với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng quản bệnh đái tháo đường týp Phòng khám Bệnh viện Chí Linh Hải Dương năm 20 13 Xác định số yếu tố liên quan đến công tác quản ... Một số yếu tố liên quan đến quản đái tháo đƣờng týp Phòng khám Bệnh viện Chí Linh Hải Dƣơng năm 20 13 3 .2. 1 Kết định lượng Bảng 3. 12 Mối liên quan quản đái tháo đường với tuổi bệnh nhân Quản ... 4.1 Thực trạng quản bệnh ĐTĐ týp Phòng khám Bệnh viện Chí Linh Hải Dƣơng năm 20 13 4.1.1 Đặc điểm chung bệnh nhân đái tháo đường týp Phòng khám bệnh viện Chí Linh Nghiên cứu tiến hành 500 bệnh...
 • 117
 • 335
 • 1

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN TÍNH CHỌN LỌC CỦA LƯỚI KÉO ĐÁY VÙNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LOGIC THÔNG TIN

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN TÍNH CHỌN LỌC CỦA LƯỚI KÉO ĐÁY VÙNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LOGIC THÔNG TIN
... nÐt sù suy gi¶m ngn lỵi h¶i s¶n ë vïng biĨn §«ng Nam Bé ViƯt Nam 1.4 Ng− tr−êng §«ng Nam Bé Vïng biĨn §«ng Nam Bé cã giíi h¹n vü ®é ®Þa lý tõ phÝa Nam mòi Cµ Mau (vÜ ®é 06030/ N) ®Õn phÝa B¾c tØnh ... §«ng B¾c - T©y Nam, ®Ĩ b¶o ®¶m tÝnh chän läc cÇn giíi h¹n tèc ®é kÐo l−íi ph¹m vi tõ 2,4 - 2,9 h¶i lý/giê vµ qu·ng ®−êng kÐo l−íi chu kú cÇn ®−ỵc giíi h¹n ph¹m vi < h¶i lý Tính chọn lọc nhóm cá ... ®· nªu trªn 1.2 T×nh h×nh sư dơng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch l«gÝc th«ng tin Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch l«-gic th«ng tin (Information- Logical Analysis (ILA) lµ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ c¸c hiƯn t−ỵng nghiªn...
 • 15
 • 508
 • 0

GHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY CẢI THIỆN MÀU SẮC TỰNHIÊN CỦA RƯỢU NẾP THAN

GHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY VÀ CẢI THIỆN MÀU SẮC TỰNHIÊN CỦA RƯỢU NẾP THAN
... ñ trích ly ñ n s thay ñ i pH c a d ch n p n u ñem trích ly 31 Hình 9: D ch trích ly t nguyên li u n p n u trích ly nhi t ñ 500C 33 Hình 10: D ch trích ly t nguyên li u n p n u trích ly ... D ch trích ly t nguyên li u n p n u trích ly nhi t ñ 700C 33 Hình 12: D ch trích ly t nguyên li u n p n u trích ly nhi t ñ 800C 33 Hình 13: D ch trích ly t nguyên li u n p n u trích ly nhi ... tiêu Mô t Thang ñi m Màu ñ r t ñ c trưng c a rư u n p than Màu ñ ñ c trưng c a rư u n p than Màu ñ nh t c a rư u n p than Màu ñ r t nh t c a rư u n p than Không có màu c a rư u n p than Màu s c...
 • 59
 • 493
 • 5

ảnh hưởng của phương pháp phun mưa tiêm kích dục tố đến sinh sản của cá vàng

ảnh hưởng của phương pháp phun mưa và tiêm kích dục tố đến sinh sản của cá vàng
... nhằm xác định ảnh hưởng phương pháp phun mưa, tiêm LHRH_a + Motilium não thùy đến tỷ lệ sinh sản Vàng Đề tài tiến hành gồm thí nghiệm Thí nghiệm 1, kích thích Vàng sinh sản phun mưa gồm nghiệm ... Trên sở đó, đề tài: Ảnh hưởng phương pháp phun mưa tiêm kích dục tố đến sinh sản Vàng thực nhằm có thêm thông tin đáp ứng nhu cầu sản xuất giống Vàng, chủ động tạo đàn khỏe mạnh góp phần ... NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Luận văn: Ảnh hưởng phương pháp phun mưa tiêm kích dục tố đến sinh sản Vàng Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HOÀNG TÂM Lớp: Nuôi trồng thủy sản...
 • 33
 • 2,059
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: ưu nhược điểm của các phương pháp trích lycác phương pháp trích lycác phương pháp trích ly dầucác phương pháp trích ly tinh dầucác phương pháp trích ly lipidảnh hưởng của phương pháp phun mưa và tiêm kích dục tố đến sinh sản của cá vàng carassius auratustổng quan về nước thải các phương pháp xử lý và đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải của kcn đồng ancác phương pháp trích ly chất rắncác phương pháp trích ly isoflavoncác phương pháp xử lý và bảo quản rau quả tươimô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình tiếp nhận điều trị chăm sóc và quản lý người bệnh tại viện giám định pháp y tâm thần trung ươngcác phương pháp vật lý và hoá học physical and chemical methodscác phương pháp xử lý và tiêu huỷ chất thải rắn y tếcác phương pháp xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tếcác phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây