Các nguyên tắc thiết kế kiểm soát nội bộ và hạn chế cố hữu của kiểm soát nội bộ

Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ hạn chế cố hữu của kiểm soát nội bộ

Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ và hạn chế cố hữu của kiểm soát nội bộ
... mình Để từ đó vừa phát triển lại phải vừa tuân thủ pháp luật III Nguyên nhân hạn chế cố hữu kiểm soát nội Hạn chế cố hữu của kiểm soát nội bộ : Khi tìm hiểu hệ thống kiểm soát ... soát cần tuân thủ các nguyên tắc sau: - Nguyên tắc toàn diện - Nguyên tắc mắt - Nguyên tắc cân nhắc lợi ích, chi phí - Nguyên tắc phân công, phân nhiệm - Nguyên tắc bất kiêm nhiệm ... MỤC LỤC: I Các nguyên tắc thiết kế kiểm soát nội Để thực hiện các mục tiêu kiểm soát, các nhà quản lý cần quy định...
 • 30
 • 206
 • 0

Giáo trình phân tích các nguyên tắc thiết kế tổng thể lớp mặt đường theo kết cấu của vật liệu phần 1 potx

Giáo trình phân tích các nguyên tắc thiết kế tổng thể lớp mặt đường theo kết cấu của vật liệu phần 1 potx
... nư c Các lo i đ t, đá, ph th i cơng nghi p gia c ch t liên k t vơ theo phương pháp tr n Dmax=37,5mm Dmax≤25mm 5–8 4–6 3-4 1, 5 1, 0 4,5 1, 0 12 (15 ) (15 ) (15 ) 10 (15 ) 1, 5 – 2,5 – 1, 5 4,5 – 6,0 1, 0 ... – 1, 5 4,5 – 6,0 1, 0 – 3,5 12 ðá m t tr n nh a Cát tr n nh a Th m nh p nh a Láng nh a C p ph i đá dăm B dày thư ng s d ng (cm) 15 - 18 15 – 24 15 – 30 15 18 1. 1 .1. 1 Khi s d ng lo i v t li u ... ch t tính tốn (đư c xác đ nh theo phương pháp c t ph ng) tr K cd : H s d tr cư ng đ theo tiêu chu n ng su t gây trư t ⇒ τ ã + τ av ≤ D h1 a) h2 H p A E1, 1, C1, 1, Rku B E2, µ2, C2, ϕ2, Rku...
 • 10
 • 239
 • 0

Giáo trình phân tích các nguyên tắc thiết kế tổng thể lớp mặt đường theo kết cấu của vật liệu phần 2 pdf

Giáo trình phân tích các nguyên tắc thiết kế tổng thể lớp mặt đường theo kết cấu của vật liệu phần 2 pdf
... toỏn (xe/ngy ủờm/ln) 10 50 100 20 0 500 1000 20 00 5000 7000 133 147 160 178 1 92 207 22 4 23 5 91 110 122 135 153 64 82 94 127 90 20 146 161 173 190 20 4 21 8 23 5 25 3 103 120 133 146 163 79 98 111 84 ... 0.35 0.35 0.30 0.30 0.6 0 .25 0 .25 0 .20 0 .20 0.5 0.15 0.15 0.10 0.10 0.3 0.05 0.1 0 .2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.05 0 .2 0.1 h/D 0.9 1.0 1.1 1 .2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2. 0 Hỡnh3.15: Toỏn ủ ủ xỏc ... ETB (3-30) l y theo b ng sau: B ng 3.10: H s ủi u ch nh 0,50 0,75 T s H/D 1,033 1,069 H s ( 1,00 1 ,25 1,50 1,75 2, 00 1,107 1,136 1,178 1,198 1 ,21 0 Khi H/D >2 thỡ cú th tớnh theo bi u th c:...
 • 10
 • 205
 • 0

Giáo trình phân tích các nguyên tắc thiết kế tổng thể lớp mặt đường theo kết cấu của vật liệu phần 3 pptx

Giáo trình phân tích các nguyên tắc thiết kế tổng thể lớp mặt đường theo kết cấu của vật liệu phần 3 pptx
... B I I II II 30 30 30 1: Khe co 2: Khe dãn 3: Khe d c 4: Thanh truy n l c 30 100 30 30 15 25 2 -3 Tri s ngo c s d ng t m BTXM đ t l p móng b ng đá khơng gia c v i ch t k t dính Hình 3. 27a : Sơ đ ... + Các l p li n kh i t ng m t: xác đ nh σ ku theo tốn đ hình 3. 23 D σ ku h E = f( 1; D E Hình chm : Sơ d ng 9.14 su t σ ku c a l p v t li u tồn kh i t ng m t p=1 h1 E1 Echm E2 E3 E0 Hình 3. 23: ... c a t ng m t 93 Cơng trình đ ng ơtơ - B mơn đ ng ơtơ – đ ng thành ph + Các l p li n kh i t ng móng : xác đ nh σ ku theo tốn đ hình 3. 24 h E1 E ; ) D E E3 D σ ku = f ( ; Hình 3. 24 : Sơ d ng...
 • 10
 • 172
 • 0

Giáo trình phân tích các nguyên tắc thiết kế tổng thể lớp mặt đường theo kết cấu của vật liệu phần 4 docx

Giáo trình phân tích các nguyên tắc thiết kế tổng thể lớp mặt đường theo kết cấu của vật liệu phần 4 docx
... 3.1.2 Phương trình vi phân đ võng : - G i ω(x,y) đ võng c a t m t i to đ (x,y), gi s l c tác d ng P(x,y) ph n l c n n q(x,y) - Phương trình vi phân đ võng có d ng sau :  ∂ 4 4 4   L + ... BTXM DƯ I TÁC D NG C A NG SU T NHI T 4. 1 Tính chi u dài c a t m theo ng su t nhi t thay đ i đ u tồn b t m 1.1.1 .4 10 .4. 1.1 Bài tốn : TS Phan Cao Th 109 Cơng trình đ ng ơtơ - B mơn đ ng ơtơ – ... (daN/cm2) Cư ng đ ch u kéo u n 103 Cơng trình đ ng ơtơ - B mơn đ ng ơtơ – đ ng thành ph 50 L p móng c a m t đư ng bêtơng nh a 350 000 45 350 330 000 40 L pm t 40 0 300 315 000 35 250 290 000 30 200...
 • 10
 • 192
 • 0

Giáo trình phân tích các nguyên tắc thiết kế tổng thể lớp mặt đường theo kết cấu của vật liệu phần 5 doc

Giáo trình phân tích các nguyên tắc thiết kế tổng thể lớp mặt đường theo kết cấu của vật liệu phần 5 doc
... u l 0,5m * Chi u sõu rónh h: xỏc Rãnh đỉnh ủ nh theo tớnh toỏn thu l c v 0,20 rónh cỏch mộp rónh ớt 1: 1,5m ủ m b o m c n c tớnh toỏn 1: 1 ,5 Nền đừơng 1 ,5 nh t 20cm, ủ ng th i khụng 0,5m sõu ... ng, ủú ủ d c l gia c cng ủ c l y theo ủ d c c a ph n m t ủ ng + Ph n l ủ t cú ủ d c ủ c lm d c hn ủ d c c a m t ủ ng, ủ c quy ủ nh theo TCVN 4 054 -98 v TCVN 4 054 - 05 l ữ 6% - d c d c c a ủ ng: ... khụng ủ c nh hn 0 ,5% Trong tr ng h p khú khn cho phộp l y ủ d c t i thi u c a rónh l 0,3% nhng chiiờự di khụng ủ c l n hn 50 m 1.2.2 Rónh ủ nh: i u ki n b trớ: Theo TCVN 4 054 - 05, rónh ủ nh ủ c...
 • 10
 • 197
 • 0

Báo cáo nghiên cứu tìm hiểu các nguyên tắc thiết kế web bản

Báo cáo nghiên cứu tìm hiểu các nguyên tắc thiết kế web cơ bản
... minh họa website [ ] Mẹo thiết kế web Để giúp bạn bắt đầu học thiết kế web, viết danh sách điều nên làm thiết kế web hy vọng giúp bạn tạo trang web thật thiết thực [ ] Làm để thiết kế trang web hấp ... sắc, cách phối hợp màu web, thiết kế web cách sử dụng màu sắc phù hợp cho trang web Làm để Tạo màu sắc phù hợp thiết kế Website? Thiết kế web, trang web liên quan đến vô số môn có tay nghề cao ... danh website Internet Tên miền thường gắn kèm với tên công ty thương hiệu doanh nghiệp Tên miền cấp phát cho chủ thể đăng [ ] Sự khác biệt web Tĩnh & web Động Tìm hiểu web Tĩnh & web Động web...
 • 102
 • 251
 • 0

Các nguyên tắc thiết kế tư liệu văn học Anh cho sinh viên chuyên Tiếng Anh tại trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu.PDF

Các nguyên tắc thiết kế tư liệu văn học Anh cho sinh viên chuyên Tiếng Anh tại trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu.PDF
... MAJOR STUDENTS AT BA RIA VUNG TAU UNIVERSITY (CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ TƯ LIỆU VĂN HỌC ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU) MA MINOR THESIS Field: English Teaching...
 • 4
 • 92
 • 0

Principles of designing British literature material for English major students Các nguyên tắc thiết kế tư liệu văn học Anh cho sinh viên chuyên Tiếng Anh tại tr.PDF

Principles of designing British literature material for English major students Các nguyên tắc thiết kế tư liệu văn học Anh cho sinh viên chuyên Tiếng Anh tại tr.PDF
... good materials, process of material designing, principles for designing materials and some theory of designing materials for British literature including the concept of literature, models of teaching ... information concerning material design such as an overview of materials, categories of materials, characteristics of good materials, process of material writing and principles for designing materials ... drawing principles in designing British literature material for English major students at BVU, which will be displayed in the next chapter 35 CHAPTER III: SOME PRINCIPLES OF DESIGNING BRITISH LITERATURE...
 • 75
 • 365
 • 0

phần mềm thiết kế bài giảng các nguyên tắc thiết kế bài giảng

phần mềm thiết kế bài giảng và các nguyên tắc thiết kế bài giảng
... động ý đồ thiết kế ăn khớp với hiệu ứng khác, điều quan trọng phải nắm vững thuộc tính hiệu ứng khai thác hết thuộc tính Không phải hiệu ứng có thuộc tính có thuộc tính chung có nguyên tắc áp dụng ... -Các loại hiệu ứng powerpoint : Khi nháy vào nút Add Effect danh sách nhóm hiệu ứng hoạt hình là: - Entrance: kiểu xuất đối tượng (đi vào) trình chiếu - Emphasis: ... Re-Order: có hiệu lực có từ hiệu ứng thiết lập trở lên Nháy vào mũi tên lên xuống để thay đổi thứ tự xuất hiệu ứng - Nút Play: dùng để phát thử hiệu ứng vừa thiết lâp mà trình chiếu slide - Nút...
 • 3
 • 193
 • 0

nguyên tắc một quốc tịch những ưu điểm hạn chế trong pháp luật việt nam

nguyên tắc một quốc tịch những ưu điểm và hạn chế trong pháp luật việt nam
... Ngân Nguyên tắc quốc tịch- những ưu điểm hạn chế pháp luật Việt Nam Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUỐC TỊCH VÀ LUẬT QUỐC TỊCH 1.1 Khái niệm quốc tịch luật quốc tịch 1.1.1 Khái niệm quốc tịch Quốc tịch ... 23 SVTH: Nguyễn Hồng Ngân Nguyên tắc quốc tịch- những ưu điểm hạn chế pháp luật Việt Nam Chương NGUYÊN TẮC MỘT QUỐC TỊCH TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2.1 Luật quốc tịch Việt Nam năm 1988 2.1.1 Hoàn ... SVTH: Nguyễn Hồng Ngân Nguyên tắc quốc tịch- những ưu điểm hạn chế pháp luật Việt Nam thân quy định Luật quốc tịch Việt Nam, tính khả thi số nguyên tắc Luật8 Luật quốc tịch Việt Nam có trình phát triển...
 • 93
 • 297
 • 0

Nguyên tắc thiết kế web

Nguyên tắc thiết kế web
... THUẬT KHI THIẾT KẾ WEBSITE Hiện nay, việc thiết kế Website ngày trở nên dễ dàng thuận tiện Bài viết giới thiệu tới bạn đọc 10 thủ thuận nhỏ thiết kế website để làm tăng hữu ích trang web bạn - ... trang web Dưới 10 lỗi thiết kế trang web thường gặp số lời khuyên giúp bạn tránh xa chúng: Quá nhiều hình ảnh động, đồ họa phức tạp lòe loẹt Trong phần lớn nhà thiết kế web hiểu người sử dụng web ... trang web cho công cụ tìm kiếm trực tuyến Và điều bạn thấy: đơn đặt hàng bắt đầu đổ dồn tới trang web 10 LỖI KHÔNG ĐÁNG CÓ KHI THIẾT KẾ WEBSITE Mặc dù nội dung chìa khoá thiết yếu cho website...
 • 16
 • 362
 • 6

Xem thêm