Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng

Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng ( Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội ) - Chương mở đầu ppsx

Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng ( Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội ) - Chương mở đầu ppsx
... thuyết trình bờ [14, 29, 91] Bắt đầu thành lập sở lý thuyết đầy đủ dự báo thành tạo bờ [81], mô hình toán học tự nhiên [107, 121, 146] Liên quan đến hồ chứa nhỏ, công bố hình thành bờ chúng xuất vào ... trình bờ hồ chứa nhỏ vùng rừng đợc tiến hành Viện nghiên cứu thuỷ văn trung ơng sử dụng tổng hợp tài nguyên nớc (V E Levkevits) Trờng đại học tổng hợp quốc gia Bạch Nga (V.M Srokov, P S Lopuk) nh ... chúng tạo nên đờng bờ hồ chứa nhỏ ven bờ địa hình đại Công trình có tính chất khu vực gắn liền với nghiên cứu bờ hồ chứa nhỏ vùng rừng lãnh thổ châu Âu, nơi mà địa hình đợc hình thành dới tác động...
 • 4
 • 113
 • 0

Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng ( Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội ) - Chương 1 docx

Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng ( Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội ) - Chương 1 docx
... - 14 3,2 34,2 - - - 0 ,16 - 0,20 0 ,16 0,50 - 0,28 - 249 32 89 16 2 76 19 3 242 79 19 7 265 15 9 17 1 19 200 0,28 - 19 400 0,22 207,50 16 ,89 15 4,83 80, 01 37,20 11 0,20 11 0,09 66, 81 127,44 12 3 ,11 60,69 12 ,07 ... - - 1, 4 6,3 2,4 - Thợng lu 0,04 1, 2 - 0,3 1, 0 - - Vịnh sông Ilin - 1, 5 - 0,9 3,6 0,5 - Vịnh sông Kosutka - - - - 0,4 - - Vùng vịnh nhỏ - - - - 0,4 1, 4 - 2,94 2,7 0 ,1 3,6 16 ,2 10 ,4 4,6 Tổng Vùng ... 1, 1 1, 3 1, 3 1, 3 1, 1 1, 3 1, 1 1, 2 1, 1 75 86 13 2 26,60 20,90 14 ,18 7,50 11 ,02 16 ,35 9,05 12 ,11 17 ,95 10 ,85 5,20 7,96 Đà sóng 8,0 6,2 9,3 1, 23 1, 85 0,35 0,75 0,79 0,72 1, 05 1, 60 1, 85 1, 43 1, 75 0,50...
 • 23
 • 101
 • 0

Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng ( Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội ) - Chương 2 ppt

Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng ( Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội ) - Chương 2 ppt
... hệ (2 .1 2) (2 .2 1) với - hệ số nhớt băng Thế (2 .1 9) (2 .2 0) vào (2 .2 2) xác định đợc độ dày lớp đất bị cắt rời băng từ bề mặt bãi, với chế độ làm việc ổn định hồ chứa hr =0,3 hr = Pl / PK (2 .2 2) với ... đổi (C v(h) ; Cv () ) bất đối xứng (C s(h) ; Cs () ) theo phơng trình: 69 Kết tính toán dẫn bảng 2. 6 Bảng 2. 6 Hệ số Cv Chỉ số Sn theo tài liệu quan trắc hồ chứa Zaslav C v( h ) C s( h ) Cv( 10 ) Cs( ... 5.10 vCT (2 .2 4) P2 = 0,5 l vCT / Ll (2 .2 5) P3 = 2. 10 10 (2 .2 6) với Ll - chiều dài trờng băng, nhận theo số liệu tự nhiên 50 - 20 0 m; 10 - vận tốc gió cực đại thời kỳ tạo băng, nhận 20 m/s Giá...
 • 24
 • 112
 • 0

Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng ( Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội ) - Chương 3 pps

Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng ( Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội ) - Chương 3 pps
... đập - - - - - 6,6 4 ,3 - - - - - 10,9 0,7 - 1,5 0,7 - 6,6 3, 9 - - 3, 8 4 ,3 0,2 21,7 Krasnoslobod 1972 Vilei 19 73 21,7 1 63, 1 Gần đập 2,1 0,1 4,5 10,8 - 2,8 4,1 - - 6 ,3 - - 30 ,7 Giữa hồ 2,2 - 6,4 ... 0,1 0 ,3 Thợng nguồn - - 1,1 - Sau đập - - - - Trigirin Sông 2,5 5 ,3 - - 0,5 - - 15,7 - 17,7 16,6 - 8,5 - - - 43, 9 - 1,9 - - - 0,1 - 5,1 3, 1 1960 Gần đập 42,7 6,7 0,2 3, 5 0,9 0,2 2,2 4,4 - - 1,0 ... - - 1,0 0,1 - - - 1,0 - - 7,5 5,9 - 3, 2 - 0,1 - 17,7 Sau đập - - 0,2 - - 4,9 0,7 - - - 0, 03 - 5,8 Đã xác định đợc hồ chứa nhỏ đợc đặc trng phân hoá trình bờ từ thợng nguồn thân đập Các trình phá...
 • 23
 • 169
 • 0

Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng ( Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội ) - Chương 4 ppt

Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng ( Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội ) - Chương 4 ppt
... hồ Ow - Ow Hồ chứa dạng hồ Hồ chứa dạng lòng sông Ow - Wr Hồ chứa dạng lòng sông Hồ chứa dạng hồ Wr - Ow Hồ chứa dạng hồ Hồ chứa dạng đổ Ow - Wn Hồ chứa dạng đổ Hồ chứa dạng hồ Wn - Ow Hồ chứa ... A2 A3 S -7 4. 07 0.02 97.71 0.002 Q -4 6.08 0.06 39 .44 0.006 S 20 .40 0.007 -5 8.90 -6 4. 18 Q 25.10 0.009 -8 6 .43 75 .49 S 42 .65 -0 .03 -4 . 84 -0 .001 Q 67.10 -0 . 04 -2 8 .46 -0 .001 S 2.81 0.02 -3 .82 -1 3.29 ... thời gian (Hình 4. 3) [ 54] Biểu thức nhận đợc dạng (4 .1 8) mô hình động lực hình thái trình tái lập 160 Bảng 4. 5 Các điều kiện biên ứng dụng quan hệ (4 .1 4) - (4 .1 8) Nhóm hồ Các nhân tố tạo bờ giới...
 • 28
 • 121
 • 0

Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng ( Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội ) - Chương 5 ppt

Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng ( Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội ) - Chương 5 ppt
... - : -, 1972 - 200 : , 19 75 - 64 13 // - - 1 959 - - 23 0- 243 14 - : - -, 1961 - 95 / - 1 958 - - 34 - 38 15 // - 1964 - ... 116 .- 130 - 134 - -1 6 3-8 3 - ., 19 85 .- 42 16 // .- 1966 - - 47 - 52 2 05 206 17 ., // 1980 - - 146 - 155 18 , - - ., 1974 - 17 19 - - ., ... .- , 1 959 19 - 21 // - - 1 952 - - 111 - 112 35 // III - ., 1 959 , - - .'4 8- 56 36 , // - 1960 .- - 64 - 72 37 - .: , 1 953 - 107 44 // ôằ -...
 • 13
 • 152
 • 0

Nghiên cứu sinh địa tầng các thành tạo khống chế và chứa quặng mangan ở vùng Hạ Lang, Cao Bằng

Nghiên cứu sinh địa tầng các thành tạo khống chế và chứa quặng mangan ở vùng Hạ Lang, Cao Bằng
... Hạ Lang 2Ị III Vị trí địa tầng vỉa quặng mangan vùng Hạ Lang 23 3.1 Vị trí địa tầng vỉa quặng mangan hệ tầng Bằng Ca22 3.2 Vị trí địa tầng vỉa quặng mangan hệ tầng Tốc Tát24 3.3 Vị trí địa tầng ... dung nghiên cứu: Miic tiêu nghiên cứu: - Nghiên cứu chi tiết cổ sinh vật đá không chế vỉa quặng mangan nhằm xác lập đới sinh địa tầng, cho biết vị trí địa tầng vỉa quặng man^an vùng Hạ lang, Cao ... mở đầu I Các hệ tầng chứa quặng mangan vùngHạ Lang 1.1 Hệ tầng Bằng Ca 1.2 Hệ tầng Tốc Tát 12 1.3 Hệ tầng Lũng Nậm 17 II Các đới sinh địa tầng tập hợp Răng nón (Conndonta) phát hệ tầng chứa quặngrnangan...
 • 30
 • 132
 • 0

Điều tra thành phần loài vi tảo phân bố trong hồ chứa Phú Vinh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

Điều tra thành phần loài vi tảo phân bố trong hồ chứa Phú Vinh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)
... nghiờn cu - iu tra thnh phn loi vi to phõn b h cha Phỳ Vinh - iu tra s bin ng v thnh phn v s lng loi vi to h Phỳ Vinh qua mt s thi im nm - Phõn tớch mt s ch tiờu cht lng nc (nhit , trong, pH, DO, ... nc Phỳ Vinh ó c xõy dng v a vo hot ng vi quy mụ cụng sut 19000 m3/ngy ờm ó c u t hon thnh t 30/06/2005 T l phỏt huy cụng sut so vi cụng sut thit k Nh mỏy nc Phỳ Vinh ng Hi l 56 % H Phỳ Vinh: ... 0 B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH PHM TH DUNG IU TRA THNH PHN LOI VI TO PHN B TRONG H CHA PH VINH (THNH PH NG HI, TNH QUNG BèNH) Chuyờn ngnh: Thc vt hc Mó s:...
 • 100
 • 324
 • 3

TÁC ĐỘNG của hệ THỐNG các hồ CHỨA VÙNG ĐÔNG NAM bộ đến sự xâm NHẬP mặn hạ lưu hệ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

TÁC ĐỘNG của hệ THỐNG các hồ CHỨA VÙNG ĐÔNG NAM bộ đến sự xâm NHẬP mặn hạ lưu hệ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI
... trờn sụng Bộ, Bỏo cỏo kh thi, 3, quyn - ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng v tỏi nh c Tp H Chớ Minh, thỏng nm 1998 Hong Hng - Vai trũ lu vc sụng ng Nai k hach phỏt trin vựng kinh t trng im phớa Nam Tp H ... thỏng 6/1997 Bựi c Tun- Nghiờn cu tỏc ng mụi trng nc cỏc h cha vựng ụng Nam B ti nghiờn cu khoa hc Phõn Vin KTTV v MT Phớa Nam Tp HCM, 9/2006 Tp 2: Thy - Ti nguyờn nc, Bin, Mụi trng 193 Hi tho ... ngun Trung Tõm Khớ Tng Thy Vn Phớa Nam, Tp H Chớ Minh 2000 Lờ Trỡnh - Thc trng ụ nhim ngun nc, phõn vựng cht lng nc v k hoch bo v mụi trng nc lu vc sụng ng Nai Tp H Chớ Ninh, 2000 Nguyn ỡnh...
 • 5
 • 80
 • 0

Điều tra thành phần loài vi tảo phân bố trong hồ chứa Phú Vinh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

Điều tra thành phần loài vi tảo phân bố trong hồ chứa Phú Vinh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)
... nghiờn cu - iu tra thnh phn loi vi to phõn b h cha Phỳ Vinh - iu tra s bin ng v thnh phn v s lng loi vi to h Phỳ Vinh qua mt s thi im nm - Phõn tớch mt s ch tiờu cht lng nc (nhit , trong, pH, DO, ... nc Phỳ Vinh ó c xõy dng v a vo hot ng vi quy mụ cụng sut 19000 m3/ngy ờm ó c u t hon thnh t 30/06/2005 T l phỏt huy cụng sut so vi cụng sut thit k Nh mỏy nc Phỳ Vinh ng Hi l 56 % H Phỳ Vinh: ... loi vi to h cha c iu tra nghiờn cu y Do ú, chỳng tụi ó la chn v thc hin ti iu tra thnh phn loi vi to phõn b h cha Phỳ Vinhthnh ph ng Hi- tnh Qung Bỡnh Mc tiờu ca ti nhm nh loi c cỏc loi vi...
 • 103
 • 63
 • 0

Thành phần loài tảo silic ở hồ chứa bến en thanh hoá

Thành phần loài tảo silic ở hồ chứa bến en  thanh hoá
... Thành phần loài tảo Silíc hồ chứa Bến En Thanh Hoá với mong muốn cung cấp thêm số dẫn liệu vi tảo hồ chứa Mục tiêu đề tài: nhằm xác định thành phần loài biến động tảo Silíc hồ chứa Bến En Thanh ... mẫu Hồ chứa Bến En (Thanh Hoá) 18 Chơng III Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Thành phần loài tảo Silíc hồ chứa Bến En -Thanh Hoá Phân tích mẫu định tính hai đợt thu mẫu đinh danh đợc 46 loài dới loài ... cứu đề tài là: Thành phần loài số lợng tảo Silíc vùng khác hồ chứa Bến En- Thanh Hóa 15 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu Để xem xét biến động thành phần loài số lợng chúng vùng khác hồ chứa, tiến hành...
 • 41
 • 365
 • 0

BÁO CÁO " THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở MỘT SỐ HỒ CHỨA NHỎ Ở TỈNH ĐỒNG NAI VÀ BÌNH PHƯỚC " pot

BÁO CÁO
... mục hồ chứa khảo sát nghiên cứu Stt Tỉnh Tên hồ chứa Hồ chứa Cầu Mới Hồ chứa ĐaTôn Hô chứa GiaUi Hồ chứa Xa cát Hồ chứa Đồng Xòai Hồ chứa Bào Úm Hồ chứa Suối Lai Hồ chứa Hưng Phú Đồng Nai Bình Phước ... thành phần loài hồ chứa nhỏ thuộc tỉnh Đồng Nai Bình Phước Kết khảo sát ghi nhận có 63 loài (Bảng 3.1) thuộc 23 họ hồ chứa khảo sát bao gồm loài tự nhiên 11 loài đưa từ bên vào nuôi (loài ... lượng số loài, đặc biệt hồ chứa quản lý khai thác Đồng Xoài Xa Cát Ngược lại, tác động tích cực hồ chứa làm gia tăng sản lượng thành phần loài số loài thích nghi với môi trường hồ chứa Một số loài...
 • 9
 • 321
 • 1

Phát triển và tối ưu hóa các giải pháp loại bỏ ô nhiễm asen trong nước ngầm cho các hộ nông dân vùng châu thổ sông hồng việt nam

Phát triển và tối ưu hóa các giải pháp loại bỏ ô nhiễm asen trong nước ngầm cho các hộ nông dân vùng châu thổ sông hồng việt nam
... Nam – Công hòa Liên bang Đức với tiêu đề: Phát triển tối ưu hóa giải pháp loại bỏ ô nhiễm Asen nước ngầm cho hộ nông dân vùng châu thổ sông Hồng, Việt Nam Nhiệm vụ hoàn thành 30 tháng, từ tháng ... chủ yếu người dân khu vực nông thôn, châu thổ sông Hồng Sử dụng nước ngầm ô nhiễm asen cho ăn uống hàng ngày thời gian dài gây nên nhữnng tác động xấu cho sức khỏe Nước ngầm ô nhiễm asen cần xử ... dụng oxit nhôm hoạt 51 tính 13 Hình 1.13 Bể lọc cát quy mô hộ gia đình vùng nông 53 thôn châu thổ sông Hồng 14 Hình 1.14 Quan hệ lượng sắt hòa tan hiệu loại bỏ asen nước Các điểm lớn màu hồng tương...
 • 192
 • 428
 • 2

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Mở rộng cơ hội xuất khẩu thanh long cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ thông qua Thực Hành Nông Nghiệp Tốt " MS5 pot

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... Tốt Page 39 Mở rộng hội xuất long cho hộ nông dân sản xuất nhỏ thông qua Thực Hành Nông Nghiệp Tốt Page 40 Mở rộng hội xuất long cho hộ nông dân sản xuất nhỏ thông qua Thực Hành Nông Nghiệp Tốt ... SOFRI thực Page 37 Mở rộng hội xuất long cho hộ nông dân sản xuất nhỏ thông qua Thực Hành Nông Nghiệp Tốt Page 38 Mở rộng hội xuất long cho hộ nông dân sản xuất nhỏ thông qua Thực Hành Nông Nghiệp ... thùng sản phẩm Page 29 Mở rộng hội xuất long cho hộ nông dân sản xuất nhỏ thông qua Thực Hành Nông Nghiệp Tốt Page 30 Mở rộng hội xuất long cho hộ nông dân sản xuất nhỏ thông qua Thực Hành Nông Nghiệp...
 • 57
 • 222
 • 0

Xem thêm