NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG BÌNH VÔI TỪ CỦ

ảNH HƯởNG CủA NHIệT Độ DUNG DịCH ĐếN KHả NĂNG NHÂN GIốNG Và SảN XUấT Củ GIốNG KHOAI TÂY BằNG CÔNG NGHệ KHí CANH TRONG Vụ Hè

ảNH HƯởNG CủA NHIệT Độ DUNG DịCH ĐếN KHả NĂNG NHÂN GIốNG Và SảN XUấT Củ GIốNG KHOAI TÂY BằNG CÔNG NGHệ KHí CANH TRONG Vụ Hè
... mục đích nghiên cứu l xác định ngỡng nhiệt độ dung dịch v nhiệt độ bồn khí canh thích hợp nhằm vận dụng công nghệ khí canh để nhân v sản xuất củ minituber trái vụ VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU ... lạnh dung dịch dinh dỡng tất công thức v tất giống củ điều kiện trái vụ công thức khác cho kết sai khác có ý nghĩa khác Tất giống khoai tây thí nghiệm cho số củ lớn nhiệt độ CT3 (nhiệt độ dung dịch ... để nhân giống với hệ số nhân đạt 7,62 9,04 lần/tháng giống nghiên cứu Trong ngỡng nhiệt độ dung dịch nghiên cứu nhiệt độ 20oC tỏ có ảnh hởng tích cực đến sinh trởng v phát triển nhiệt độ dung dịch...
 • 10
 • 392
 • 3

Tài liệu BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ DUNG DỊCH ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT CỦ GIỐNG KHOAI TÂY BẰNG CÔNG NGHỆ KHÍ CANH TRONG VỤ HÈ " pptx

Tài liệu BÁO CÁO
... đích nghiên cứu l xác định ngỡng nhiệt độ dung dịch v nhiệt độ bồn khí canh thích hợp nhằm vận dụng công nghệ khí canh để nhân v sản xuất củ minituber trái vụ VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 ... lạnh dung dịch dinh dỡng tất công thức v tất giống củ điều kiện trái vụ công thức khác cho kết sai khác có ý nghĩa khác Tất giống khoai tây thí nghiệm cho số củ lớn nhiệt độ CT3 (nhiệt độ dung dịch ... để nhân giống với hệ số nhân đạt 7,62 9,04 lần/tháng giống nghiên cứu Trong ngỡng nhiệt độ dung dịch nghiên cứu nhiệt độ 20oC tỏ có ảnh hởng tích cực đến sinh trởng v phát triển nhiệt độ dung dịch...
 • 10
 • 348
 • 1

nghiên cứu khả năng nhân giống invitro và biện pháp kỹ thuật trồng một số dòng cẩm chướng mới tại thái bình

nghiên cứu khả năng nhân giống invitro và biện pháp kỹ thuật trồng một số dòng cẩm chướng mới tại thái bình
... tâm chưa có ñược nghiên cứu, thử nghiệm cụ thể Chính lý trên, tiến hành ñề tài: Nghiên cứu khả nhân giống in vitro biện pháp kỹ thuật trồng số dòng cẩm chướng chọn tạo Thái Bình với mong muốn ... QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1.ðánh giá khả nhân giống in vitro dòng cẩm chướng ñột biến Thái Bình Nhân giống trồng phương pháp nuôi cấy mô (in vitro) có ưu ñiểm tạo giống bệnh, nhân nhanh giống với số lượng ... suất, chất lượng hoa giống nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Lâm ðồng ñã có nhiều nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng hoa Cẩm chướng như: Khảo sát tác dụng ban...
 • 106
 • 174
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG MỘT SỐ GIỐNG CHÈ MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢM CÀNH VÀ GHÉP TẠI GIA LAI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG MỘT SỐ GIỐNG CHÈ MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢM CÀNH VÀ GHÉP TẠI GIA LAI
... dung nghiên cứu - Nhân giống chè phơng pháp giâm cành Gia Lai - Đăk Lăk - Nhân giống chè phơng pháp ghép Gia Lai - Đăk Lăk - Khảo sát phân bố rễ chè cành chè ghép thời kỳ KTCB - Sinh trởng chè ghép ... cành ghép Gia Lai - Đăk Lăk Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định khả nhân giống vô tính số giống chè phơng pháp giâm cành ghép điều kiện sinh thái Gia Lai - Đăk Lăk từ đề xuất kỹ thuật nhân giống ... tháng Các giống chè giâm cành cho kết tốt * Phơng pháp ghép áp ghép nêm áp dụng đợc với giống chè, nhiên ghép áp cho kết tốt Giống chè dùng làm gốc ghép tốt giống chè ấn Độ * Kết nghiên cứu khả phân...
 • 27
 • 864
 • 2

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, khả năng nhân giống in vitro hoa lilium poilanei gapnep và đánh giá đa dạng di truyền n

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, khả năng nhân giống in vitro hoa lilium poilanei gapnep và đánh giá đa dạng di truyền n
... giáo B m n công ngh sinh h c trư ng ð i H c N ng nghi p Hà N i ñã tr c ti p hư ng d n ñóng góp nhi u ý ki n quý báu giúp ho n thành lu n v n T p th c n b , công nh n vi n vi n sinh h c n ng nghi ... n hoa lily Vi t Nam ti n hành nghi n c u ñ tài: Nghi n c u ñ c ñi m n ng sinh h c, kh nh n gi ng in vitro hoa Lilium poilanei Gapnep ñánh giá ña d ng di truy n ngu n gen chi Lilium 1.2 M c ... sát sinh trư ng c a hoa Lilium poilanei Gapnep ñánh giá ña d ng di truy n ngu n gen hoa lily nh m cung c p m t s d n li u b n v ñ c tính n ng sinh h c ph n t ph c v công tác ch n t o gi ng hoa...
 • 118
 • 358
 • 1

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE
... Nghiên cứu khả nhân giống lily Sorbonne vảy củ 44 4.1.1 ảnh hởng tuổi củ mẹ đến tạo củ nhỏ từ vảy 44 4.1.2 ảnh hởng giá thể đến khả tạo củ từ vảy 48 4.1.3 Nghiên cứu ảnh hởng chất điều tiết sinh ... phơng pháp nhân giống lily gồm: - Nhân giống hạt - Nhân giống cù nhỏ thu từ thân - Nhân giống cách tách củ từ củ mẹ - Nhân giống giâm vảy củ tạo củ nhỏ - Nhân giống nuôi cấy mô Tuy nhiên dù nhân giống ... nhân giống vảy củ v ảnh hởng số biện pháp kỹ thuật đến sinh trởng phát triển hoa lily Sorbonne 1.2 Mục đích v yêu cầu 1.2.1 Mục đích Tìm hiểu v xác định đợc khả sản xuất củ giống nhỏ từ vảy củ...
 • 119
 • 437
 • 0

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE
... Nghiên cứu khả nhân giống lily Sorbonne vảy củ 44 4.1.1 ảnh hởng tuổi củ mẹ đến tạo củ nhỏ từ vảy 44 4.1.2 ảnh hởng giá thể đến khả tạo củ từ vảy 48 4.1.3 Nghiên cứu ảnh hởng chất điều tiết sinh ... phơng pháp nhân giống lily gồm: - Nhân giống hạt - Nhân giống cù nhỏ thu từ thân - Nhân giống cách tách củ từ củ mẹ - Nhân giống giâm vảy củ tạo củ nhỏ - Nhân giống nuôi cấy mô Tuy nhiên dù nhân giống ... nhân giống vảy củ v ảnh hởng số biện pháp kỹ thuật đến sinh trởng phát triển hoa lily Sorbonne 1.2 Mục đích v yêu cầu 1.2.1 Mục đích Tìm hiểu v xác định đợc khả sản xuất củ giống nhỏ từ vảy củ...
 • 119
 • 491
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp sinh: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA NÔNG - LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Khóa luận tốt nghiệp sinh: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA NÔNG - LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BĂC NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA NÔNG - LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN ... tác nghiên cứu khoa học gắn công tác đào tạo nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, đồng ý khoa NôngLâm, xin thực khóa luận tốt nghiệp: "Nghiên cứu khả nhân giống số loài nấm phòng thí nghiệm ... nghiên cứu Nấm học Tam Minh - Ph ng nghiên cứu nấm ăn - Viện Vi sinnh vật học uảng Đông - Ph ng nấm học ứng ụng - Đại học nông nghiệp Hoa Trung - Viện nghiên cứu nấm ăn Hồ Nam… [4] Các nghiên cứu...
 • 87
 • 423
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của cây củ mài và khả năng nhân giống bằng hom củ trong giai đoạn vườn ươm tại rừng đặc dụng Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của cây củ mài và khả năng nhân giống bằng hom củ trong giai đoạn vườn ươm tại rừng đặc dụng Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
... thuộc vào rừng Tôi tiến hành thực đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh thái củ mài khả nhân giống hom củ giai đoạn vườn ươm rừng đặc dụng Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Kết nghiên cứu đề ... củ mài - Nghiên cứu khả nhân giống củ mài từ củ đặc điểm sinh trưởng hom giống giai đoạn vườn ươm - Đề xuất số giải pháp quản lí bảo tồn loài củ mài khu vực nghiên cứu rừng đặc dụng Copia CHƢƠNG ... định khả nhân giống củ mài phương pháp nhân giống từ hom củ nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng hom giống giai đoạn vườn ươm Trung tâm thực nghiệm Nông – Lâm, trường Đại học Tây Bắc Nội dung nghiên cứu...
 • 120
 • 1,029
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và khả năng nhân giống của một số giống hoa Lay ơn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... phương ð son Công ty gi ng hoa lay ơn ð c Tr ng, Lâm ð ng ð Pháp Công ty gi ng hoa lay ơn ð c Tr ng, Lâm ð ng ð Công ty gi ng hoa lay ơn ð c Tr ng, Lâm ð ng Vàng ngh Công ty gi ng hoa lay ơn ... ty gi ng hoa lay ơn ð c Tr ng, Lâm ð ng Vàng Pháp Công ty gi ng hoa lay ơn ð c Tr ng, Lâm ð ng Vàng m t c p Công ty gi ng hoa lay ơn ð c Tr ng, Lâm ð ng San hô Công ty gi ng hoa lay ơn ð c Tr ... phương sai (ANOVA), LSD (α= 0,05) 183 K t qu nghiên c u th o lu n 3.1 Th i gian th i kỳ sinh trư ng phát tri n c a gi ng hoa lay ơn K t qu ñánh giá th i gian sinh trư ng c a gi ng hoa lay ơn...
 • 11
 • 428
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu khả năng nhân giống khoai mỡ bằng phương pháp cắt lát củ giống tại Thừa Thiên Huế" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... d ng quy trình nhân gi ng khoai m b ng phương pháp in vivo t i Th a Thiên Hu ð i tư ng, n i dung phương pháp nghiên c u 2.1 ð i tư ng nghiên c u Gi ng: Khoai m Th a Thiên Hu (khoai tía), có ... m b ng lát c t nh Vì v y, ti n hành ñ tài Nghiên c u kh nhân gi ng khoai m b ng phương pháp c t lát c gi ng t i Th a Thiên Hu ” nh m: - ðánh giá kh sinh trư ng, phát tri n su t c a khoai m ... ng phương pháp nhân gi ng thích h p, ñơn gi n, d áp d ng, gi m s lư ng c làm gi ng ñ ñ y nhanh trình s n xu t gi ng khoai m , tăng hi u qu kinh t ? M t nh ng phương pháp ñó nhân nhanh gi ng khoai...
 • 10
 • 332
 • 1

nghiên cứu tính đa dạng sinh học và khả năng nhân giống hoa đỗ quyên tại vườn quốc gia hoàng liên - sa pa - lào cai

nghiên cứu tính đa dạng sinh học và khả năng nhân giống hoa đỗ quyên tại vườn quốc gia hoàng liên - sa pa - lào cai
... liệu hoa Đỗ quyên giới Việt Nam 15 1.3.1 Trên giới 15 1.3.2 Ở Việt Nam 17 1.3.3 Tính đa dạng sinh học hoa Đỗ quyên Vườn Quốc gia Hoàng Liên- Sa Pa- Lào Cai 19 1.4 Các nghiên cứu ứng dụng hoa Đỗ quyên ... Hoàng Liên Xuất phát từ thực tế yêu cầu sản xuất bảo tồn đa dạng sinh học nên tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tính đa dạng sinh học khả nhân giống hoa Đỗ quyên Vườn Quốc gia Hoàng Liên - Sa ... dạng sinh học, từ năm 2008 đến nay, thực đề tài Nghiên cứu tính đa dạng sinh học khả nhân giống hoa Đỗ quyên Vườn Quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa - Lào Cai Để hoàn thành đề tài luận văn này, cố gắng...
 • 119
 • 298
 • 3

Nghiên cứu khả năng nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm cành giống chè bát tiên tại huyện bát xát lào cai

Nghiên cứu khả năng nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm cành giống chè bát tiên tại huyện bát xát lào cai
... kh nhân gi ng tính b ng phương pháp giâm cành gi ng chè Bát Tiên c a huy n Bát Xát - Lào Cai - K t qu nghiên c u c a ñ tài tài li u tham kh o cho vi c nghiên c u nhân gi ng tính gi ng chè ... thành ch i c a cành giâm chè Bát Tiên t i Bát Xát - Lào Cai 4.11 nh hư ng c a tu i m ñ n s lư ng r c a cành giâm chè Bát Tiên 4.12 61 nh hư ng c a v trí hom cành ñ n t l r giâm chè Bát Tiên Trư ng ... chè Bát Tiên t i huy n Bát Xát - Lào Cai 1.2 M c ñích, yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích Trên s nghiên c u kh nhân gi ng tính b ng phương pháp giâm cành gi ng chè Bát Tiên ñ xu t k thu t nhân...
 • 148
 • 488
 • 1

nghiên cứu khả năng nhân giống vô tính cây chè đắng (ilex kaushue s,y hu) bằng phương pháp giâm cành

nghiên cứu khả năng nhân giống vô tính cây chè đắng (ilex kaushue s,y hu) bằng phương pháp giâm cành
... ng giõm cnh, chỳng tụi ti n hnh ủ ti: Nghiờn c u kh nng nhõn gi ng vụ tớnh cõy chố ủ ng (Ilex kaushue S,Y Hu) b ng phng phỏp giõm cnh 1.2 M c ủớch v yờu c u 1.2.1 Mục ủớch Trờn c s nghiờn c u nh ... Nghi p H N i Lu n th c s khoa h c nụng nghi p vii .M U 1.1 Tớnh c p thi t Cõy chố ủ ng (Ilex kaushue S.Y Hu) l cõy thõn g lõu nm ủ c s d ng nh l m t d c th o r t cú ý ngha ủ ch a nhi u lo i b ... khoa h c l Ilex kaushue S.Y.HU Trung Qu c , I kudingcha ủ ng ngha v i I latifolia v Trung qu c cú c hai loi I kaushue S.Y.HU v I latifolia Thumb ex Merr, cũn Vi t Nam ch cú loi Ilex kaushue S.Y.HU...
 • 89
 • 495
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả nghiên cứu khả năng nhân giống các cây chè trung dukhả năng nhân giốngmột số biện pháp kỹ thuật tăng khả năng nhân giống của cây đinh lăng lá nhỏ polyscias fruticosa l harmsnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương tại huyện bắc hà tỉnh lào cainghiên cứu một số yếu tố vô sinh do tắc vòi tử cung và nhận xét kết quả can thiệp phẫu thuật thông vòi tử cungnghiên cứu khả năng xử lý nước rỉ rác của cây dầu mè jatropha curcas lnghiên cứu khả năng chú ý và ghi nhớ của học sinh trường thpt quế võ 1 bắc ninhnghiên cứu khả năng chú ý và học lực của học sinh trường thpt hoàng quốc việt thành phố bắc ninhnghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt stevia rebaudiana bertoni trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵngnghiên cứu khả năng hấp thụ niken trong nước của cây rong đuôi chồn và cây bèo cáinghiên cứu khả năng hấp phụ đồng niken sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nướcnghiên cứu khả năng sinh trưởng sản xuất thịt của bò lai f1 droughtmaster x lai zebu nuôi tại hà nội luận văn thạc sĩ nông nghiệp trường đại học nông nghiệp hà nộiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học