Sự vận động của tư tưởng “Cư trần lạc đạo” trong văn chương Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Sự vận động của tưởng “Cư trần lạc đạo” trong văn chương Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Sự vận động của tư tưởng “Cư trần lạc đạo” trong văn chương Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử
... Quang Chương 3: Những đóng góp tưởng “Cư trần lạc đạo” 10 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG “CƯ TRẦN LẠC ĐẠO” “Cư trần lạc đạo” nghĩa “Ở đời mà vui đạo” “Cư trần lạc ... luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở hình thành phát triển tưởng “Cư trần lạc đạo” Chương 2: tưởng “Cư trần lạc đạo” – Từ Thường Chiếu, Trần Thái Tông qua Tuệ Trung Thượng sĩ đến Trần Nhân ... cứu tưởng triết học Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nói chung Trần Nhân Tông nói riêng: Góp phần tìm hiểu tưởng triết học Phật giáo Trần Thái Tông (1996), Lược khảo tưởng Thiền Trúc Lâm Việt...
 • 124
 • 77
 • 0

Sự vận động phát triển hệ thống chủ đề - đề tài trong văn chương Thiền Phái Trúc Lâm

Sự vận động phát triển hệ thống chủ đề - đề tài trong văn chương Thiền Phái Trúc Lâm
... 56 Chƣơng 3: HỆ THỐNG CHỦ ĐỀ - ĐỀ TÀI CỦA VĂN CHƢƠNG THIỀN PHÁI TRÚC LÂM TRONG HỆ THỐNG CHỦ ĐỀ - ĐỀ TÀI CHUNG CỦA VĂN HỌC DÂN TỘC CÙNG THỜI 57 3.1 Chủ đề - đề tài văn học Việt Nam cuối ... nghiên cứu văn thơ thời kỳ nói chung văn thơ thiền Thiền phái Trúc Lâm nói riêng Việc làm sáng tỏ vấn đề Sự vận động phát triển hệ thống chủ đề - đề tài văn chương Thiền phái Trúc Lâm thời Trần ... 3: Hệ thống chủ đề - đề tài văn chương Thiền phái Trúc Lâm hệ thống chủ đề - đề tài chung văn học dân tộc thời NỘI DUNG Chƣơng 1: XÁC ĐỊNH NỘI HÀM CỦA KHÁI NIỆM VĂN CHƢƠNG THIỀN PHÁI TRÚC LÂM...
 • 80
 • 134
 • 0

Cảm hứng cư trần lạc đạo trong thơ Trần Nhân Tông

Cảm hứng cư trần lạc đạo trong thơ Trần Nhân Tông
... thành đạo Vậy trần lạc đạo đắc thú lâm tuyền thành đạo có phải mâu thuẫn? Theo thiển ý người viết, có lẽ không mâu thuẫn trần lạc đạo loại triết lý, đường tu luyện giác ngộ, đồng thời cảm hứng ... thực hữu Lạc Thiền vô chấp, siêu việt Lạc Nho gia chấp trứ Lạc Nho gia vòng nhân tình tục, lạc buộc tâm vào đời, lạc thiên tính bất biến, nhân cách cá thể, hành đạo có hiệu Còn lạc Đạo gia lạc thú ... nên Thiền gia lạc cõi trần trần lạc đạo loại giải thoát, đường giải thoát riêng Thiền Đó đường đạt tới siêu việt từ giới thực, giới trực cảm, đạt tới vĩnh khoảnh khắc Lạc thú giữ trần gian, có...
 • 5
 • 712
 • 4

Báo cáo khoa học: Sự tiếp biến thể loại văn học Phật giáo trong tác phẩm Thiên Phái trúc lâm pptx

Báo cáo khoa học: Sự tiếp biến thể loại văn học Phật giáo trong tác phẩm Thiên Phái trúc lâm pptx
... thi loai da dugc su dung vdi tac phdm Ly hodc lugn cua Mau Tir vilt khoang nam 195 - 198; Dgo Cao phdp su tap cua Dao Cao viet khoang tu nam 450 - 460 Ly hoac ludn la tac pham luan thuylt ban ve ... giau hinh tugng nghe thuat Khoa hu luc la mgt luan thuylt tdn giao dugc viet ket hgp ba ldi van: tan van bien van, van van ma hinh thuc tan van va bien van la chinh Trong tac phSm luan thuyet ... giai thoat van s u TIEP BIEN THE LOAI VAN HOC PHAT GIAO TRONG la da sd voi 321 tren tdng sd 405 dan vj tac phim, chilm ty le gin 80% Trong do, ke va tha Thien mang ndi dung cam xiic trii tinh,...
 • 20
 • 286
 • 0

Bàn về cảm hứng cư trần lạc đạo trong thơ Trần Nhân Tông ppsx

Bàn về cảm hứng cư trần lạc đạo trong thơ Trần Nhân Tông ppsx
... định Về cách nói trần lạc đạo, sáng tạo ngày Trần Nhân Tông dùng làm đầu đề cho phú Nôm tiếng mình: trần lạc đạo phú” Bài phú “mở lòng” cho người đọc thấy quan niệm ông đặc sắc Thiền đời Trần ... thành đạo Vậy trần lạc đạo đắc thú lâm tuyền thành đạo có phải mâu thuẫn? Theo thiển ý người viết, có lẽ không mâu thuẫn trần lạc đạo loại triết lý, đường tu luyện giác ngộ, đồng thời cảm hứng ... thực hữu Lạc Thiền vô chấp, siêu việt Lạc Nho gia chấp trứ Lạc Nho gia vòng nhân tình tục, lạc buộc tâm vào đời, lạc thiên tính bất biến, nhân cách cá thể, hành đạo có hiệu Còn lạc Đạo gia lạc thú...
 • 10
 • 317
 • 2

Thiền phái trúc lâm yên tử và ảnh hưởng của nó đến đời sống người việt ở thế kỉ XIII

Thiền phái trúc lâm yên tử và ảnh hưởng của nó đến đời sống người việt ở thế kỉ XIII
... tưởng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Phân tích số ảnh hưởng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tới số lĩnh vực đời sống người Việt kỷ XIII Trên sở đưa số ý nghĩa việc nghiên cứu thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ... cứu thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ảnh hưởng đến đời sống người Việt đề tài rộng lớn Do hạn chế nhiều mặt, khóa luận giới hạn bước đầu vài nét thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ảnh hưởng đến đời sống người ... LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ 1.1 Sự đời thiền phái Trúc Lâm Yên Tử 1.2 Những tư tưởng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử 11 Chương 2: SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THIỀN...
 • 51
 • 323
 • 0

QUAN NIỆM PHẬT TẠI TÂM TRONG THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ

QUAN NIỆM PHẬT TẠI TÂM TRONG THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ
... chấm dứt, tiêu tan, tất sáng tỏ Quan niệm Phật tâm qua dòng thiền tông, tịnh độ tông, kể mật tông Trung Quốc truyền vào Việt Nam có Nhưng phái thiền tông Phật tâm có cách thức giống “Giáo ngoại ... nhân tâm, kiến tính thành Phật , tức không nói hiểu, không giảng thông, không lời, không câu, không cảnh cả, tự tâm sáng ngộ quốc độ” Đến thời Trần quan niệm Phật tâm đưa lên mức cao coi trong ... tạp yếu tố Mật giáo có nhấn mạnh phát triển quan niệm Phật tâm Phật giáo, mặt phái Phật giáo tích cực gây ảnh hưởng đến trị xã hội để củng cố địa vị Phật giáo đời sống xã hội; Mặt khác, phương...
 • 2
 • 327
 • 4

trình bày các phương pháp tính chỉ số, vận dụng để nghiên cứu sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hội.doc

trình bày các phương pháp tính chỉ số, vận dụng để nghiên cứu sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hội.doc
... số vừa có tính tổng hợp vừa có tính phân tích Phương pháp sử dụng hai tính chất số gọi phương pháp số 1.3.2 ý nghĩa tác dụng - dùng để phản ánh biến động tượng theo thời gian - sử dụng việc xây ... tăng, công ty kinh doanh tốt Đây biến động tốt, có lợi cho công ty ( ) ( ) KẾT LUẬN Hiện phương pháp số ngày sử dụng phổ biến phân tích trình kinh tế - hội, từ hoạt động sản xuất kinh doanh tầm ... làm chúng em nêu lên số nội dung phương pháp số phân tích thống kê, cách tính số phân tích tượng kinh tế - hôi , đồng thời chúng em vận dụng phương pháp để tính số cá biệt, số chung, số giá...
 • 12
 • 1,051
 • 6

Giá trị tưởng thiền học trong "Cư trần lạc đạo phú" của Trúc Lâm đầu đà Trần Nhân tong ppt

Giá trị tư tưởng thiền học trong
... văn học trung đại nói chung, văn học Phật giáo Thiền tông nói riêng Việc nghiên cứu tìm hiểu Giá trị tưởng Thiền học “Cư trần lạc đạo phú” Trúc Lâm Đầu Đà Trần Nhân Tông giúp có nhìn đắn tưởng ... chủ đề tưởng Thiền học phú, đồng thời sở lý luận hình thành chủ thuyết “Cư trần lạc đạo Thiền phái Trúc Lâm 2.1 Chủ thuyết Cư trần lạc đạo Trước hình thành chủ thuyết “Cư trần lạc đạo , Trần ... giá trị văn hóa giàu tính triết lý, đạo đức nhân sinh Một đại biểu khai sáng định hình tưởng thiền phái Trúc Lâm Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông Ông để lại giá trị tâm linh thiền đạo...
 • 5
 • 374
 • 6

Giá trị tưởng thiền học trong "Cư trần lạc đạo phú" của Trúc Lâm đầu đà Trần Nhân tong potx

Giá trị tư tưởng thiền học trong
... sống văn học, thể tưởng dân tộc vấn đề sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt Kết luận Giá trị nội dung tưởng Thiền học trần lạc đạo phú Nó đúc kết hình thành chủ thuyết “Cư trần lạc đạo nhằm ... đưa giá trị tưởng Thiền học Thiền phái Trúc Lâm vào việc thực thi nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước Đại Việt trở nên hùng cường Việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt mà Trúc Lâm Đầu Đà Trần Nhân ... truyền thiền sư Chân Nguyên ni cô Diệu Liên ấn vào năm 1745 đến ba kỷ, Cư trần lạc đạo phú in nhiều lần qua nhiều triều đại khác Điều chứng tỏ sức hấp dẫn với người đọc không mặt tưởng Thiền học...
 • 6
 • 238
 • 6

Giá trị tưởng thiền học trong "Cư trần lạc đạo phú" của Trúc Lâm đầu đà Trần Nhân tong pdf

Giá trị tư tưởng thiền học trong
... mang dấu ấn quan điểm Phật giáo, tưởng tùy duyên mà vui với đạo Thiền phái Sự thành công nhà Trần nhờ ông vua lãnh đạo đất nước biết vận dụng tưởng “Cư trần lạc đạo để huy động sức mạnh ... cần đoạn xan tham, sống đạo đức nhân nghĩa với người khác Phật Thích Ca, Phật Di Lặc Đây giá trị thiết thực mà tưởng “Cư trần lạc đạo đem lại: Tích nhân nghì, tu đạo đức, hay chẳng Thích ... mà Thiền phái thành tựu 2.2 Tinh thần nhập Tinh thần nhập Thiền phái Trúc Lâm trở thành đặc trưng bật Thiền tông Việt Nam Trong viết Tìm hiểu Trần Nhân Tông, vị Tổ sáng lập dòng thiền Trúc Lâm, ...
 • 6
 • 246
 • 0

Giá trị tưởng thiền học trong "Cư trần lạc đạo phú" của Trúc Lâm đầu đà Trần Nhân tong pot

Giá trị tư tưởng thiền học trong
... có ngạc nhiên Trần Nhân Tông viết Cư trần lạc đạo phú Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca tác phẩm khác nữa, giá trị lý luận “Cư trần lạc đạo trở thành hệ tưởng cho Thiền phái Trúc Lâm hoạt động ... gì, dù Thiền hay Phật(7) Để đạt vậy, nhà tưởng Thiền phái có trình hoạt động đúc kết từ thực tiễn tiến trình hình thành tưởng “Cư trần lạc đạo từ tùy tục Thường Chiếu, đến biện tâm Trần ... quang đồng trầncủa Tuệ Trung Thượng sĩ sau tùy duyên lạc đạo Trần Nhân Tông Thực tế cuối đời Lý đầu đời Trần, nước ta phải đối diện vấn đề khủng hoảng khiến thiền Đạo Huệ than “Loạn lạc tứ tung...
 • 5
 • 245
 • 0

tưởng triết học của trường phái Trúc Lâm Yên Tửvận dụng một số tưởng đó vào việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay.PDF

Tư tưởng triết học của trường phái Trúc Lâm Yên Tử và vận dụng một số tư tưởng đó vào việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay.PDF
... đề tưởng cho đời tưởng triết học Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Chương 2: tưởng triết học Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Chương 3: Vận dụng giá trị tưởng triết học Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ... triết học trình phát triển lịch sử tưởng Việt Nam đồng thời vận dụng số tưởng triết học Thiền phái vào việc xây dựng nhân cách người Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ: - Làm rõ điều kiện hình thành tưởng ... đời tưởng triết học Cụ thể đời tưởng triết học cho hình thành nên tưởng triết học thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà Trần Nhân Tông - đệ tổ - sáng lập 1.2 Tiền đề tưởng cho đời tưởng triết...
 • 94
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những đại biểu tư tưởng của thiền phái trúc lâm yên tửlịch sử thiền phái trúc lâm yên tửbàn về cảm hứng cư trần lạc đạo trong thơ trần nhân tông ppsxtrình bày các phương pháp tính chỉ số vận dụng để nghiên cứu sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hộisự biến động của giá tương đối5 sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hội4 sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hộia tổng quát sự suy giảm biến mất đa dạng sinh học đa dạng sinh học đang biến mất hoặc bị phá hủy bằng nhiều cách bởi sự tác động của tự nhiên và con ngườiphương pháp này dùng để biểu hiện sự biến động của hiện tượng hay tốc độnghiên cứu sự tác động của yếu tố nhận thức rủi ro đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng tại đà nẵngnhững đặc trưng tư tưởng của thiền phái trúc lâmđặc trưng tư tưởng của thiền phái trúc lâmtư tưởng của thiền phái trúc lâmtư tưởng thiền phái trúc lâmtu tuong thien phai truc lamchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học