giáo án tập giảng f br i

Giáo án Hội giảng: luyện tập chung.

Giáo án Hội giảng: luyện tập chung.
... • TRƯỜNG TH VĨNH TRƯỜNG • GIÁO ÁN MÔN TOÁN • BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG • GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ KIỀU NGÀY DẠY: 16/10/2008 (Tiết39) KIỂM TRA BÀI CŨ: Điền ... 86,49 > < 5,343 …… 5,35 = b) 57,5 …… 57,500 80,5 ……… 79,6 > Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2008 TOÁN Tiết : 39 • LUYỆN TẬP CHUNG Bài 1: Đọc số thập phân sau đây: a) 7,5 Bảy phẩy năm 28,416 201,705 ... tiện nhất: 36 × 45 = 6×5 6× 6× 5× = 54 6×5 56 × 63 b) = 9×8 8× × 9× = 49 9×8 a) BÀI TẬP CỦNG CỐ: * Hãy chọn đáp án đúng: 1) Số 6,12 đọc là: A B B C Sáu trăm mười hai Sáu phẩy mười hai Sáu mốt phẩy...
 • 12
 • 509
 • 2

Giáo án thao giảng: Luyện tập chung, tiết 45

Giáo án thao giảng: Luyện tập chung, tiết 45
... 760cm KIỂM TRA BÀI CŨ: 2/ Hãy chọn phương án đúng: Đổi 10325m = …… …… m A 103ha 25m B 10ha 325m C 1ha 3250m C 1ha 325m Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008 TOÁN Bài 1/48: Viết số đo sau dạng số thập ... thập phân có đơn vò đo mét: a) 3m6dm = b) 4dm = c) 34m5cm = d) 345cm = m 10 m 10 34 m 100 45 m 100 = 3,6m = 0,4m = 34,05m = 3,45m Bài 3/48: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: = 42 dm 10 ... 30 kg 1000 = 0,03kg c) 1103g = 103 kg 1000 a) 3kg5g = b) 30g = 1,103kg Bài 5/48: Em chọn phương án đúng: Túi cam cân nặng: a) Được tính ki-lô-gam: A 1,8kg B 10,8kg C 1,08kg b) Được tính gam: A...
 • 11
 • 2,224
 • 3

Giáo án hội giảng: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Giáo án hội giảng: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
... Câu 1: Những điều kiện cần có thuyết trình, tranh luận gì? - Phải có hiểu biết vấn đề thuyết trình, tranh luận - Phải có ý kiến riêng vấn đề thuyết trình, tranh luận - Phải biết cách nêu lí lẽ ... TRA BÀI CŨ: Câu 2: Khi thuyết trình, tranh luận đđể tăng sức thuyết phục đảm bảo phép lịch sự, người nói cần có thái độ nào? - Khi thuyết trình, tranh luận đđể tăng sức thuyết phục đđảm bảo phép ... khí không khí Cây cần Ánh Sáng ánh sáng Lí lẽ, dẫn chứng Đất có chất màu nuôi Nước vận chuyển chất màu Cây sống thiếu không khí Thiếu ánh sáng không màu xanh THẢO LUẬN Thảo luận nhóm (Thời gian...
 • 12
 • 3,201
 • 5

Bài giảng Giao an tap doc tuan 20

Bài giảng Giao an tap doc tuan 20
... lời - Nội dung truyện gì? - Dặn HS nhà tập thuật lại câu chuyện Ngµy so¹n: 17/01 /201 0 Ngµy gi¶ng: Thó 4, ngµy 20/ 01 /201 0 TËp ®äc TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN I Mục tiêu: HS - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn ... cò: GV gọi HS đọc truyện “Bốn anh tài”, trả - HS lªn b¶ng ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái lời câu hỏi - NhËn xÐt - KÕt ln, cho ®iĨm B Bài mới: Giới thiệu GV cho HS xem tranh minh họa giới thiệu vài ... từ ngữ gợi tả, gợi cảm b) Tìm hiểu bài: Lần lượt cho HS đọc thầm kết hợp em đọc thành tiếng đoạn, kết hợp suy nghó trả lời câu hỏi sau: - Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp giúp đỡ nào? -...
 • 4
 • 176
 • 0

Giáo án - Bài giảng: BÀI TẬP MÔN LẬP TRÌNH WINDOWS

Giáo án - Bài giảng: BÀI TẬP MÔN LẬP TRÌNH WINDOWS
... TH Lập trình Windows Chương 1-2 2/9 TH Lập trình Windows Chương 1-2 3/9 TH Lập trình Windows Chương 1-2 4/9 TH Lập trình Windows Chương 1-2 Từ chương trình câu 1, thay đổi ... TH Lập trình Windows Chương 1-2 Bài Gợi ý: - - Tính kích thước bitmap, ảnh sau có kích thước gấp lần ảnh trước Sử dụng hàm BitBlt StretchBlt 8/9 TH Lập trình Windows Chương 1-2 Bài 9/9 TH Lập trình ... nhấn 1/7 TH Lập trình Windows Chương Ví dụ: - Khai báo biến thuộc lớp CChildView: - Tạo MDC: - Load ảnh nền: - Tính kích thước vị trí frame chứa chuỗi Hello!MFC: 2/7 TH Lập trình Windows - Xử lý...
 • 86
 • 403
 • 1

Giáo án - Bài giảng: BÀI TẬP MÔN KỸ THUÂT LẬP TRÌNH

Giáo án - Bài giảng: BÀI TẬP MÔN KỸ THUÂT LẬP TRÌNH
... Truy xu t giá tr tr , • Bư c 3: vi t chương trình Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin KỸ THUẬT LẬP TRÌNH BÀI THỰC HÀNH SỐ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ ... Ngh Thông Tin Bài Bài toán: Th c hi n l i v i vi c xu t nh p d li u thông qua t p tin ThS VÕ NH T VINH ð i h c M TP.H Chí Minh Khoa Công Ngh Thông Tin Bài • • • • • Bài toán: Bài toán x lý chu ... Ngh Thông Tin Bài Bài toán: Th c hi n toán v i vi c xu t nh p d li u qua t p tin ThS VÕ NH T VINH ð i h c M TP.H Chí Minh Khoa Công Ngh Thông Tin Bài Bài toán: Th c hi n toán v i vi c s d...
 • 46
 • 488
 • 2

Giáo án - Bài giảng: BÀI TẬP XÂY DỰNG PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Giáo án - Bài giảng: BÀI TẬP XÂY DỰNG PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
... toán +, -, *) chứa không thành phần Mỗi thành phần tích tối đa hàm lƣợng giác (sin, cos, tg, cotg) Đối số hàm có dạng (x, y, 2*x, 2*y, x+y, x-y) Có mức độ khó tùy loại đối số 32 DANH SÁCH BÀI TẬP ... BM3.1: P(x)=anx + an-1x n Q(x)=bnx + bn-1x + … + a1x + a0 n-1 + … + b1x + b0 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BÀI TẬP BM4: Nhận xét: Đáp án đúng: Điểm số: QĐ4: hoàn toàn: 10, sai hoàn toàn: 0, phần: BM5.1: CỘNG, ... 12 Phần mềm hỗ trợ giải tập ma trận STT Yêu cầu Người dùng Phần mềm Ghi Soạn tập Cung cấp loại mức Phát sinh theo BM1, độ khó QĐ1 Ghi nhận lại Tra cứu tập Cung cấp loại hay mức độ khó Xuất tập...
 • 48
 • 641
 • 1

Giáo án - Bài giảng: BÀI TẬP WINDOW FORM

Giáo án - Bài giảng: BÀI TẬP WINDOW FORM
... { Form1 .sPathFilename = txtFile.Text; Form1 frm = new Form1 (); this.Hide(); frm.ShowDialog(); } Xây d ng ph n m m hư ng i tư ng GVHD: Tr n Anh Dũng Như v y, Form1 s a l i sau: - Trong s ki n Form1 _Load ... phân tích, thi t k - Xác nh mô t phát th o l p i tư ng - L p sơ l p m c phân tích - L p sơ l p m c thi t k - Mô t chi ti t l p i tư ng - L p sơ ki n trúc t ng th c a ph n m m - L p sơ ph i h p ... XL_LOP(); - Cài t cho s ki n Form_ Load: Hàm nh d ng tiêu r ng c t c a lư i - Hàm nh d ng lư i: Xây d ng ph n m m hư ng - Cài i tư ng GVHD: Tr n Anh Dũng t cho s ki n lưu h c sinh (thêm m i h c sinh) -...
 • 61
 • 145
 • 2

Giáo án - Bài giảng: BÀI tập lập TRÌNH CÔNG NGHỆ JAVA MODULE 1

Giáo án - Bài giảng: BÀI tập lập TRÌNH CÔNG NGHỆ JAVA  MODULE 1
... lý giá trị biểu thức) Nhập:    Tháng Năm Xuất:  Ngày tháng  Qui tắc xử lý :  Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10 , 1231 ngày  Tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày  Tháng năm thường có 28 ngày, năm nhuận ... Không có 4 .1 Đếm số từ tập tin văn  Yêu cầu: xây dựng chương trình Đếm số từ tập tin văn  Hướng dẫn sử dụng:  Nhập vào đường dẫn tập tin văn Nhấn nút “Đọc tập tin” => Hiển thị nội dung tập tin ... tinhNgayTrongThang(int thang, int nam){ switch (thang) { case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10 : case 12 : return 31; case 4: case 6: case 9: case 11 : return 30; case 2: if(laNamNhuan(nam)){ return...
 • 64
 • 313
 • 0

Giáo án - Bài giảng: CÁC NỘI DUNG CẦN ÔN TẬP VỚI C TRONG KHI HỌC C

Giáo án - Bài giảng: CÁC NỘI DUNG CẦN ÔN TẬP VỚI C TRONG KHI HỌC C
... ( c h a r *)0); execlp(const char *file, const char * a r g , ( c h a r *)0); execle(const char *path, const char * a r g , ( c h a r *)0, const char *envp[]); execv(const char *path, const char ... tiên trình với quan hệ cha sau: a A -> B -> c -> D : t c A cha B, B cha c, c cha D b A -> (B, c, D ) : t c A cha B, c, D c Xây dựng chu trình sau: //a Int main() { Pid_t pA, pB, pC,pD; pB = fork(); ... strcpy(countries[*countr:es_num].name, country_name); strcpy (countries [*countnes_num] capital_city, capital_city); strcpy (countries [*countnes_num] currency, currency); countries [*countries_nurrf population = population; (*countries_num)++;...
 • 44
 • 289
 • 0

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng về hệ thống bài tập j2me

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng về hệ thống bài tập j2me
... the Canvas g.setGrayScale(255);//mau den g.fillRect(0, 0, w - 1, h - 1); g.setGrayScale(0);// mau trang g.drawRect(0, 0, w - 1, h - 1); g.setFont(mFont); int x = w / 2; int y = h / 2; g.drawString(mMessage, ... -* Command event handling * -* / public void commandAction(Command c, Displayable d) { if (c == cmExit) midlet.exitMIDlet(); } /* -* Key code ... sai"); } else if (c == cmExit){ destroyApp(false); notifyDestroyed(); } } } Bài 10: DateHienThoi, đưa ngày thời hệ thống // DateToday.java import java.util.*; import javax.microedition.midlet.*;...
 • 83
 • 299
 • 0

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: active directory 2003 cách sữ dụng tốt nhất

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: active directory 2003 cách sữ dụng tốt nhất
... mạng môi trường Windows -5 - Bài 5: ACTIVE DIRECTORY  Mô hình mạng môi trường Windows -6 - Bài 5: ACTIVE DIRECTORY  Mô hình mạng môi trường Windows -7 - Bài 5: ACTIVE DIRECTORY  Giới thiệu AD ... Share folders - 10 - Bài 5: ACTIVE DIRECTORY  Các thành phần AD – OU: – Domain: Domain Tree: Forest: – – - 11 - Bài 5: ACTIVE DIRECTORY  Các thành phần AD - 12 - Bài 5: ACTIVE DIRECTORY  Các ... hành - 49 - Bài 5: ACTIVE DIRECTORY  Xây dựng Domain Controler đồng hành (Win 2003) Kết trình xây dựng Domain Controler đồng hành - 50 - Bài 5: ACTIVE DIRECTORY  Xây dựng Subdomain • …: - 51 -...
 • 51
 • 882
 • 0

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Nhập môn mạng máy tính phần bài tập tham khảo Full

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Nhập môn mạng máy tính phần bài tập tham khảo Full
... folders  Nhận xét NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH BÀI THỰC HÀNH Nội dung thực hành Chuẩn bị môi trường Thiết lập mạng ngang hàng Thiết lập kiểm tra địa IP Chuẩn bị môi trường Tạo máy ảo với HDH: • Windows ... (192.168.x.x) 10 Thiết lập địa IP (tt) • Thực thay đổi tương ứng máy Sxx để trì mạng ngang hàng tạo 11 NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH BÀI THỰC HÀNH Nội dung thực hành 3 Chuẩn bị môi trường Thiết lập ... Explorer 11 NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH BÀI THỰC HÀNH Nội dung thực hành 4 Chuẩn bị môi trường Thiết lập cấu hình DNS Thiết lập FTP Sites Thiết lập cấu hình Mail Server Chuẩn bị môi trường Tạo máy ảo với...
 • 80
 • 647
 • 1

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Bài tập quản trị mạng và thiết bị mạng hay

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Bài tập quản trị mạng và thiết bị mạng hay
... tra kết máy Wxx 10 Công cụ SysPrep • • • • Giải nén máy Windows XP Thực công cụ SysPrep Khởi động lại Thực mini-setup 11 QUẢN TRỊ MẠNG BÀI THỰC HÀNH * Nội dung thực hành Chuẩn bị môi trường Cài ... nhập vào máy Wxx, với username u311, u312 để kiểm tra kết • Lần lượt đăng nhập vào máy Mxx, với username u321, u331 để kiểm tra kết 10 QUẢN TRỊ MẠNG BÀI THỰC HÀNH Nội dung thực hành Chuẩn bị môi ... Các users logon server Sxx QUẢN TRỊ MẠNG BÀI THỰC HÀNH Nội dung thực hành Chuẩn bị môi trường Tạo domain users, domain groups Thiết lập group policy Báo cáo kết Chuẩn bị môi trường • Windows Controller...
 • 105
 • 437
 • 1

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Các thủ tục cài đặt và kỹ thuật sữ dụng thiết bị hỗ trợ lập trình

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Các thủ tục cài đặt và kỹ thuật sữ dụng thiết bị hỗ trợ lập trình
... Router A 1-4 4-D 5-1 F-AA-4C A1 44 D5 1F AA 4C Client B2-CD-1 3-5 B-E 4-6 5 Client   Khái niệm Phân loại mạng máy tính Đồ hình mạng Các thành phần Phần mềm mạng Thiết bò nối mạng C 3-2 D-5 5-3 B-A 9-4 F Server ... ®200 8- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 120 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Các công nghệ mạng thông dụng Các công nghệ mạng thông dụng Chuẩn 802.5 & Token Ring – – – Trường Đại Học Bách ... ®200 8- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Trang 110 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM NỘI DUNG TRÌNH BÀY CAC CONG CÁC CÔNG NGHỆ MANG MẠNG THÔNG DỤNG    Các cơng nghệ...
 • 46
 • 319
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tập giảng môn vật lígiáo án bài giảng vật lí 10 nâng cao bài 33 công và cồn suất tập iitài liệu giáo án bài giảng tin học đề cương ôn tập môn tin lớp 6 học kỳ iigiáo án bài giảng vềchương ii phép biện chướng duy vậtmot tiet giao an hoi giang nhan biet tap noi cho tre 24 36 thanggiao an bai giang ngu van 10bai ôn tâp van hoc dan gian viet namgiáo án hội giảng luyện tập thuyết trình tranh luậngiao an tap lam van lop 4 dien vao giay to in sangiao an hoi giang tap doc lop 3giáo án bài giảng bài tập môn lập trình windowsgiáo án tập đọc lớp 2 học kỳ ii chi tiếtbài giảng giáo án ngữ văn 9 kì iigiao an tap van in ungiáo án tập viết lớp 3 tiết 16 ôn chữ hoa igiáo án tập viết lớp 3 ôn chữ hoa iCác phương pháp giải một dạng toán điện xoay chiều hay và khóHướng dẫn học sinh giải các bài tập định tính trong chương động lực học lớp 10 một cách nhanh gọn và chính xácBài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạchPhân loại và hướng dẫn giải các bài tập tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phươngPhát huy tính sáng tạo, gây hứng thú học tập cho học sinh thông qua dạy học dự án kết hợp với hoạt động ngoại khóa môn vật lý ở trường THPTPhương pháp chuẩn hóa và gắn số liệu nhằm giúp học sinh giải nhanh các câu hỏi trắc nghiệm phức tạp phần dòng điện xoay chiềuPhương pháp dùng bất đẳng thức giải nhanh bài toán cực trị về điện xoay chiều trong bài tập vật lí 12tiểu luận Khoa học quản lý nâng caoPhương pháp vẽ bó sóng giải nhanh các bài toán hay và khó về sóng dừngTieu luan he thong thong tin quan lySử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học chương sóng cơ và sự truyền sóng cơ vật lí 12 cơ bản nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn vật lí cho học sinhSử dụng thủ thuật đặt ẩn phụ giải nhanh dạng toán có tần số thay đổi dòng điện xoay chiềuXây dựng hệ thống câu hỏi về thực nghiệm sử dụng trong ôn thi THPT quốc gia và ôn thi học sinh gỏi cấp tỉnhBài 16. Định luật Jun - Len-xơBài 12. Công suất điệnHướng dẫn học sinh chế tạo dụng cụ thí nghiệm phần tổng hợp ánh sáng trắng và sự lưu ảnh của mắt bằng những vật liệu đơn giảnHướng dẫn học sinh lớp 12 cơ bản phân dạng và nắm được phương pháp giải bài tập phần giao thoa ánh sángHướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh một số bài tập vật lý THPTKinh nghiee giảng dạy chương VI nhiệt động lực học vật lý 10 chương trình chuẩnKinh nghiệm sử dụng tích phân giải một số bài tập vật lý trung học phổ thông và ôn luyện học sinh giỏi