Phân tích tài chính và dự báo tài chính công ty cổ phần dầu thực vật tường an

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
... MỤC LỤC PHẦN I GIỚI THIỆU CTCP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN Tổng quan Công ty o Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An o Vốn điều lệ: 189.802.000.000 đồng ... Tường An với 200 nhà phân phối đại lý tiêu thụ sản phẩm, 100 khách hàng sản xuất công nghiệp 400 siêu thị, nhà hàng, quán ăn, trường học, PHẦN II PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTCP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG ... học Florida Bài giảng Quản trị tài chính, TS.Ngô Quang Huân Báo cáo tài hợp kiểm toán thuyết minh công ty TAC năm 2009, 2010, 2011, 2012 Báo cáo thường niên công ty TAC năm 2012 Website: http://www.cophieu68.com...
 • 14
 • 643
 • 5

Phân tích hoạch định tài chính cho công ty cổ phần dầu thực vật Tường An

Phân tích và hoạch định tài chính cho công ty cổ phần dầu thực vật Tường An
... tảng cho việc áp dụng vào thực tiễn phân tích hoạch định tài cho Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An Ngoài ra, giúp người đọc hiểu rõ phương pháp nghiên cứu, mang lại độ tin cậy tính xác cho ... Về thực trạng tài chính: Bài luận tập trung nghiên cứu phân tích tình hình tài Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An thông qua báo cáo tài khứ, đưa phân tích, nhận định đánh giá tình trạng Công ... THUYẾT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÔNG TY 2.1 KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 2.1.1 Khái niệm phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Báo cáo tài doanh nghiệp loại...
 • 105
 • 194
 • 2

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
... công ty tiếp tục tăng lên IV PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ: Đánh giá chung dòng tiền: Biểu đồ 6: Dòng tiền hoạt động công ty cổ phần dầu thực vật Tường An 13 Quan sát biểu đồ ta thấy, năm ... dịch sang tài sản ngắn hạn  Từ số liệu bảng 4.3.2 cho ta thấy tỷ số tự tài trợ tài sản ngắn hạn công ty tăng lên năm, chuyển biết tích cực Tỷ số công ty lớn 1, điều nói lên cấu trúc tài công ty ... hạn chế lớn công ty chủ yếu sử dụng vốn vay ngắn hạn, mà hệ số toán nhanh công ty thấp, điều nguy hiểm công ty làm ăn không hiệu dẫn đến việc bán tài sản để trả nợ Công ty cần tích cực công tác...
 • 28
 • 2,014
 • 31

phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dầu thực vật tường an giai đoạn 2011 - 2013

phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dầu thực vật tường an giai đoạn 2011 - 2013
... dầu thực vật Tường An  Chương 2: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài Công ty PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC ... số liệu báo cáo, tài liệu có liên quan đến Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An  Sử dụng phương pháp phân tích báo cáo tài để phân tích tình hình tài Công ty, gồm phương pháp chính: • Phương ... phần dầu thực vật Tường An giai đoạn 2011 - 2013 làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tình hình tài Công ty dầu thực vật Tường An thông qua báo cáo tài chính, từ tìm nguyên...
 • 113
 • 1,892
 • 24

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGUỒN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGUỒN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
... nghiệp tốt Thứ hai, xét tiêu vốn chủ sở hữu, ta thấy nguồn vốn chủ sở hữu Công ty CP dầu thực vật Tường An tăng tương đối qua năm, góp phần làm cho tổng nguồn vốn doanh nghiệp tăng ổn định từ năm ... kế toán Công ty CP Dầu thự vật Tường An từ năm 2010 đến năm 2013) 9,42 Bảng 2: Các tiêu đánh giá tự chủ ổn định tài Chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu bình quân 2.Tổng nguồn vốn bình quân Nguồn vốn thường ... -82.449.856,5 -100 Quỹ phát triển khoa học công nghệ B– NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Vốn cổ phiếu Chênh lệch đánh giá lại tài...
 • 12
 • 294
 • 0

Đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An

Đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An
... 2.2 ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN 2.2.1 Đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An Để đánh giá thành hoạt động, Công ty Cổ phần dầu thực ... thành hoạt động doanh nghiệp Về ý nghĩa thực tiễn: (1) Đánh giá xem Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An có tạo giá trị cho cổ đông hay không, (2) Đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần dầu thực ... TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Quá trình...
 • 87
 • 1,282
 • 6

Đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An.pdf

Đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An.pdf
... 2.2 ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN 2.2.1 Đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An Để đánh giá thành hoạt động, Công ty Cổ phần dầu thực ... thành hoạt động doanh nghiệp Về ý nghĩa thực tiễn: (1) Đánh giá xem Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An có tạo giá trị cho cổ đông hay không, (2) Đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần dầu thực ... thước đo EVA việc đánh giá thành hoạt động + Kết hợp EVA với ABC vào việc đánh giá thành hoạt động - Phân tích thực trạng đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An - Vận dụng...
 • 87
 • 867
 • 4

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2007 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DÂÙ THỰC VẬT TƯỜNG AN pdf

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2007 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DÂÙ THỰC VẬT TƯỜNG AN pdf
... CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P 15, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007 Bảng cân đối kế toán ... www.pdffactory.com CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P 15, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007 Bảng cân đối kế toán ... Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007 Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết minh CHỈ TIÊU Số cuối quý Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận...
 • 4
 • 262
 • 1

BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
... động Trang / 15 LƯU THỊ THU_D02_030126100811 CTCP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN CƠ CẤU SỞ HỮU CƠ CẤU CỔ ĐÔNG Ngày Cổ Phiếu Tỉ Lệ Cập Nắm Giữ % Nhật ST T Tên Cổ Đông Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật ... chưa phân phối Trang / 15 LƯU THỊ THU_D02_030126100811 CTCP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN Tình hình hoạt động Hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Hoạt động TAC sản xuất kinh doanh loại dầu thực vật với ... xuất toàn ngành Các doanh nghiệp công ty công ty liên kết Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) Theo Quy hoạch phát triển ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến...
 • 15
 • 2,819
 • 46

Quản trị Công ty tại Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An

Quản trị Công ty tại Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
... trị công ty Đề xuất giải pháp Giới thiệu công ty - Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An - Tên viết tắt: Dầu Tường An - Tên tiếng Anh: Tuong An Vegetable Oil Joint Stock Company - ... chức Cơ cấu quản trị công ty Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Thực trạng quản trị công ty 24/35 20/34 4/8 10/23 Tổng điểm: 58/100  Trung bình Vấn đề quản trị công ty Đề xuất ... Anh Thu Đinh Thị Nguyên Ngô Minh Tĩnh Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Đình Trụ 10.Đồng Thị Thu Vân 10.Phạm Ngọc Vịnh Nội dung Giới thiệu Công ty Cơ cấu tổ chức Cơ cấu quản trị công ty Thực trạng Quản trị...
 • 10
 • 298
 • 0

Vận dụng thước đo giá trị kinh tế tăng thêm để đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần dầu thực vật Tường An

Vận dụng thước đo giá trị kinh tế tăng thêm để đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần dầu thực vật Tường An
... O GIÁ TR KINH T T NG THÊM ÁNH GIÁ THÀNH QU HO T NG C A CÔNG TY C PH N D U TH C V T T NG AN 60 3.1 YÊU C U V N D NG TH C O GIÁ TR KINH T T NG THÊM T I CÔNG TY C PH N D U TH C V T T NG AN ... v t T - CH ánh giá thành qu ho t ng An NG 3: V n d ng giá tr kinh t t ng thêm (Economic value added – EVA) vi c ánh giá thành ho t th c v t T ng t i Công ty ng An ng t i Công ty C ph n d u CH ... hình Công ty m - Công ty công ty m c a Công ty c ph n d u th c v t T ng An theo quy t nh s 175/2004/Q -BCN ngày 23 tháng 12 n m 2004 c a B Công nghi p Hi n ang n m gi 51% v n c ph n c a Công ty...
 • 89
 • 179
 • 0

BÁO CÁO THẢO LUẬN: Dự báo doanh thuần thu của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An

BÁO CÁO THẢO LUẬN: Dự báo doanh thuần thu của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An
... với Y Như để dự báo kết doanh thu công ty Dầu ăn thực vật Tường An, sử dụng kết mô hình san mũ cộng tính Dự báo doanh thu công ty Dầu ăn thực vật Tường An năm 2016: Quý I: doanh thu đạt 924,9517 ... 713,742 948,529 III IV Báo cáo doanh thu CTCP Dầu thực vật Tường An Nguồn: Báo cáo thường niên qua năm 2012, 2013, 2014, 2015 CTCP Dầu thực vật Tường An III Thực xây dựng hàm san mũ phần mềm Eview8 ... kết dự báo, kích đúp chuột vào biến ysm2 Workfile - Biểu đồ doanh thu dự báo mô hình này: 22 Kết dự báo doanh thu theo quý lần lượt: - Quý I: doanh thu đạt 924,9517 tỉ đồng - Quý II: doanh thu...
 • 29
 • 100
 • 0

Luận văn thạc sĩ kinh tế Đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An

Luận văn thạc sĩ kinh tế Đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An
... 2.2 ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN 2.2.1 Đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An Để đánh giá thành hoạt động, Công ty Cổ phần dầu thực ... động Công ty nói chung Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An nói riêng cần thiết nhằm giải vấn đề sau: Đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An Khi sử dụng EVA đánh giá thành ... mang lại lợi ích cao cho cổ đông Qua 3.1 YÊU CẦU VẬN DỤNG THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ KINH TẾ TĂNG thực trạng đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần dầu thực Tường THÊM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT...
 • 44
 • 95
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công ty cổ phần dầu thực vật tường an tuyển dụngcông ty cổ phần dầu thực vật tường anbctc công ty cổ phần dầu thực vật tường angiám đốc công ty cổ phần dầu thực vật tường anivxây dựng chiến lược cho công tycổ phần dầu thực vật tường an giai đoạn 2007 2015tên giao dịch công ty cổ phần dầu thực vật tường anphân tích báo cáo tài chính ctcp dầu thực vật tường anbáo cáo tài chính công ty dầu thực vật tường antiểu luận quản trị chất lượng thực trạng áp dụng iso 22000 2005 tại công ty cổ phần dầu thực vật bình ancông ty cổ phần dầu thực vật bình ancông ty cổ phần dầu thực vật nghệ ancông ty chế biến dầu thực vật và thực phẩmtiểu luận phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần du lịch – dịch vụ hội an mã chứng khoán hotbáo cáo phân tích tài chính công ty cổ phần dầu thực vật tân bình năm 2007 và 2008phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần mía đường lam sơn và đề xuất cho vayvsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017bien ban dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1111BC hop nhat giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAThông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox