Thông tư 272013 TTBLDTBXH quy định thành lập trung tâm huấn luyện ATLĐ

đánh giá hiệu quả việc áp dụng thông 012012tt- btnmt quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

đánh giá hiệu quả việc áp dụng thông tư 012012tt- btnmt quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
... chỉnh Thông quy định chi tiết lập, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập đăng đề án bảo vệ môi trường đơn giản ... THIỆU THÔNG TƯ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 3.1 Mục tiêu Thông Thông hướng dẫn chi tiết lập, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; ... định chi tiết lập, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; - Kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; - Lập đăng đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo khoản...
 • 42
 • 202
 • 1

Quyết định Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu - Thương mại tỉnh Gia Lai

Quyết định Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại tỉnh Gia Lai
... thiết; tiến hành bàn giao toàn nhân lực, tài sản, tài chính, công việc vv Trung tâm Xúc tiến đầu Trung tâm Thông tin, xúc tiến Thương mại cho Trung tâm Xúc tiến Đầu - Thương mại theo quy định ... công tác theo quy định Nghị định 10/2002/NĐ-CP Chính phủ Điều : Giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu - Thương mại phối hợp với Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc sở Thương mại & Du lịch quan ... chế hoạt động Trung tâm Xúc tiến Đầu - Thương mại tỉnh Gia Lai : Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc, Phó giám đốc bổ nhiệm theo quy định hành tỉnh Một số viên chức nghiệp vụ bố trí thành phận chuyên...
 • 4
 • 541
 • 0

Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề thục trên địa bàn tỉnh ppt

Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh ppt
... VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ……, ngày tháng năm 20… ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ Phần thứ SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ Tình hình phát triển kinh tế xã hội địa bàn (hoặc lĩnh ... 2011 quy định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề trung tâm dạy nghề Mẫu số 5b CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - ... HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM I Thông tin chung trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập: - Tên trung tâm dạy nghề: ………………………………………………… - Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………… - Địa trụ sở chính:………………………………………………………...
 • 7
 • 250
 • 0

Quyết định thành lập trung tâm xúc tiến đầu thương mại tỉnh Hòa Bình số 258QĐTTg

Quyết định thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Hòa Bình số 258QĐTTg
... Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch tỉnh Hòa Bình theo quy định Điều Quyết định có hiệu lực ... tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ ng, Phó Thủ ng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - HĐND, UBND tỉnh Hòa ... dân tỉnh Hòa Bình, đơn vị nghiệp công lập tự bảo đảm phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có cách pháp nhân, có dấu riêng, mở tài khoản Kho bạc Nhà nước ngân hàng để hoạt động theo quy định...
 • 2
 • 261
 • 0

Tài liệu Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ pdf

Tài liệu Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ pdf
... thẩm định cấp Bộ Bước Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề Bước Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề Bước Gửi định thành lập trung tâm dạy nghề Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH Hồ sơ Thành ... Tiếp nhận thẩm tra sơ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề trước trình Hội đồng thẩm định cấp Bộ Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính Bước phủ định thành lập ban hành quy chế tổ chức ... đề nghị thành lập trung tâm đơn vị thuộc Bộ (theo mẫu số 5a ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH) Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu số ban hành kèm theo Quyết định số...
 • 7
 • 272
 • 0

Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh doc

Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh doc
... đơn, tờ khai: Đề án thành lập Trung tâm Dạy nghề; Đơn đề nghị thành lập Trung tâm Dạy nghề - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: + Phù hợp với quy hoạch mạng lưới sở dạy nghề nước thời kỳ ... Hạnh phúc ……, ngày tháng năm 20… ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ Phần thứ SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ Tình hình phát triển kinh tế xã hội địa bàn (hoặc lĩnh vực) Tình hình nguồn ... (2) Tên quan, đơn vị thành lập trung tâm dạy nghề (3) Chức danh người đứng đầu quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề Mẫu số CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc...
 • 7
 • 341
 • 1

Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh ppsx

Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh ppsx
... hội xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét định Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề công lập Đề án thành lập trung tâm dạy nghề công lập Dự kiến số lượng giáo viên ... 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Công văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề công Quyết định số lập (mẫu số 5a) 71/2008/QĐ-BLĐT Đề án thành trung tâm dạy nghề công lập (mẫu số 6) Sơ yếu lý lịch ... làm giám đốc trung tâm dạy nghề Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động trung tâm Văn qui định dạy nghề công lập theo Quy chế mẫu trung tâm dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐT...
 • 6
 • 191
 • 0

Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ trên cơ sở tổ chức tại trung tâm điều tra cơ bản

Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ trên cơ sở tổ chức tại trung tâm điều tra cơ bản
... hành Điều 3: Trung tâm Tin học Thông tin khoa học công nghệ chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy xác định sau: 1 -Chức năng: Hoạt động lĩnh vực tin học thông tin khoa học công nghệ phục vụ công ... 2.2 Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực tin học thông tin khoa học công nghệ phục vụ công tác khoa học công nghệ; phát triển nguồn tin giúp Giám đốc Sở quản trị mạng thông tin khoa học ... khoa học công nghệ Thành phố Hà Nội 2.5 Thực hợp tác, trao đổi với tổ chức, cá nhân nước tin học thông tin khoa học công nghệ; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thông tin khoa học...
 • 4
 • 387
 • 1

Quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề thục thuộc tỉnh ppsx

Quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục thuộc tỉnh ppsx
... mẫu tờ khai Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề thục Quyết định số (mẫu số 5b) 71/2008/QĐ-BLĐT Đề án thành trung tâm dạy nghề thục (mẫu số 6) Văn qui định Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐT ... bị dạy lý thuyết thực hành phù hợp với quy mô, trình độ nghề đào tạo theo quy định 5- Có đủ khả tài đảm bảo cho việc đầu hoạt động trung tâm dạy nghề Vốn pháp định thành lập trung tâm dạy nghề ... thẩm định cấp tỉnh thẩm định Mô tả bước Tên bước Căn kết thảm định Hội đồng thẩm định tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế, hình thức sở hữu đề nghị Bước thành lập trung tâm dạy nghề thục...
 • 7
 • 271
 • 0

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch: Quy định thành lập doanh nghiệp du lịch

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch: Quy định thành lập doanh nghiệp du lịch
... II THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DU LỊCH Qui định chung Kinh doanh lữ hành Kinh doanh lưu trú du lịch Kinh doanh vận chuyển khách du lịch Kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch Kinh doanh ... kinh doanh du lịch; đăng ký nhiều ngành, nghề kinh doanh du lịch - Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật - Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp ... nghiệp du lịch nước nước 13 Nghĩa vụ tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch (Đ40-LDL)       Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Kinh doanh du lịch theo nội dung...
 • 92
 • 992
 • 1

THÔNG Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
... mục tiêu giáo dục mầm non quy định Luật Giáo dục Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non mức độ yêu cầu nhà trường cần đạt để công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Mỗi tiêu ... chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non công cụ để trường mầm non (sau gọi nhà trường) tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng ... tiêu chuẩn bao gồm tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non mức độ yêu cầu nhà trường cần đạt khía cạnh cụ thể tiêu chuẩn Mỗi tiêu...
 • 11
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định thành lập trung tâm gia sưquy định thành lập trung tâm ngoại ngữ tin họcquy định thành lập trung tâm dạy nghềquy định thành lập trung tâm ngoại ngữquyết định thành lập trung tâm công nghệ thông tinquyết định thành lập trung tâm phát triển quỹ đấtquyết định thành lập trung tâm thông tin tín dụngquyết định thành lập trung tâm y tếquyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnhquyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lậpquyết định thành lập trung tâm y tế huyệnquyết định thành lập trung tâm tin họcquy trình thành lập trung tâm tin họcquy trình thành lập trung tâm giới thiệu việc làmquy chế thành lập trung tâm ngoại ngữchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm