Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rờ le trong hệ thống điện 2

NGHIÊN CỨU CÁC NGUYÊN LÝ BẢO VỆ LE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

NGHIÊN CỨU CÁC NGUYÊN LÝ BẢO VỆ RƠ LE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
... cầu bảo vệ le 1.3 Sơ đồ tổng quan chung hệ thống bảo vệ le H.T.Đ 1.4 Các mã số le số bảo vệ le H.T.Đ Chương 2: Các nguyên chung bảo vệ le hệ thống điện 2.1 Bảo vệ dòng điện ... vệ le hệ thống điện bảo vệ le nhà máy nhiệt điện Hải Phòng + Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu thuyết nguyên bảo vệ le hệ thống điện Phân tích sơ đồ bảo vệ le máy phát điện nhà ... chung bảo vệ máy phát điện nhà máy nhiệt điện HP 3.2.1 Hệ thống đo lường 3.2.2 Hệ thống le bảo vệ máy phát số 3.3 Hệ thống le bảo vệ số 3.3.1 Hệ thống đo lường 3.3.2 Hệ thống le bảo vệ...
 • 47
 • 301
 • 0

đồ án môn học bảo vệ le trong hệ thống điện

đồ án môn học bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
... Page Đồ án môn học Bảo vệ le HTĐ Nguyễn Đình Lý – Đ5H4 PHẦN A: LÝ THUYẾT Chương 1: Nhiệm vụ yêu cầu bảo vệ le Nhiệm vụ bảo vệ le Trong HTĐ tồn nguy gây nghuy hiểm cho hệ thống điện ngắn ... nên sử dụng le hệ thống le có kết cấu đơn giản Page Đồ án môn học Bảo vệ le HTĐ Nguyễn Đình Lý – Đ5H4 chắn qua thử thách thực tế tang cường mức bảo vệ dự phòng hệ thống điện b) Tính ... 2.2.1.2 Bảo vệ dự phòng Page 14 Đồ án môn học Bảo vệ le HTĐ Nguyễn Đình Lý – Đ5H4 Để bảo vệ dự phòng cho MBA B1 đồ án ta dùng bảo vệ dòng điện có đặc tính thời gian phụ thuộc  Sơ đồ HT B1...
 • 38
 • 398
 • 1

Bảo vệ le trong hệ thống điên

Bảo vệ rơ le trong hệ thống điên
... : + RI : R le dng âiãûn + RW : R le âënh hỉåïng cäng sút lm nhiãûm vủ lỉûa chn cạc hỉ hng, âãø R le cäng sút lm nhiãûm vủ âỉåüc cáưn phi näúi cạc cün dáy dng âiãûn v âiãûn ạp cho R le khẹp tiãúp ... Ngoi cn cọ R le trung gian, R le tên hiãûu âãø càõt MC v bạo tên hiãûu Dng âiãûn vo R le RI, RW bàòng hiãûu dng âiãûn thỉï cáúp ca 1BI v 2BI Cün ạp ca RW âỉåüc âàût trãn gọp 110KV, R le dng âiãûn ... 1320 = 2,2 (A) 3000 / + Chn R le dng âiãûn khåíi âäüng kiãøu âiãûn tỉì ЭT-521/6 cọ giåïi hản dng âiãûn âàût (1,5÷6)A b Thåìi gian lm viãûc ca cạc R le thåìi gian : - R le thåìi gian bạo quạ ti âäúi...
 • 63
 • 259
 • 0

Đồ án Thiết kế bảo vệ le trong hệ thống điện

Đồ án Thiết kế bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
... bảo vệ tác động • Bảo vệ dòng điện cực đại - Nhiệm vụ : bảo vệ tải, chống ngắn mạch xảy MBA - Sơ đồ : bảo vệ dòng điện cấp (thời gian trì cắt nhanh) Phạm Thế Dũng _Đ5H4 Page ĐỒ ÁN BẢO VỆ RƠ LE ... biến áp le khí tác động mức dầu bình r le hạ thấp dầu bị rò thùng biến áp bị thủng • Bảo vệ so lệch - Nhiệm vụ bảo vệ : dùng làm bảo vệ MBA , kết hợp với bảo vệ dòng số trường hợp bảo vệ dòng ... vùng Thường sơ đồ bảo vệ theo cấp Cấp bảo vệ chính, vùng tác động thường chiếm 80 – 85% chiều dài đường dây cần bảo vệ Chức bảo vệ cấp bảo vệ vùng chết dự phòng cho bảo vệ cấp 1, bảo vệ cấp làm nhiệm...
 • 32
 • 232
 • 0

Đồ án bảo vệ le trong hệ thống điện

Đồ án bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
... Bảo vệ dòng điện có hướng: - Là loại bảo vệ làm việc theo giá trị dòng điện chỗ nối le góc pha dòng điện vơi điện áp góp có đặt bảo vệ cung cấp cho le Bảo vệ tác động dòng điện vào le ... nguyên tắc đảm bảo tính chọn lọc chia thành loại: - Bảo vệ dòng điện cực đại - Bảo vệ dòng điện cắt nhanh SVTH:Nguyễn Tiến Hùng - Lớp Đ1-H2 Khoa: Hệ Thống Điện Đồ án môn học Bảo vệ R le GVHD: Th.S ... Đ1-H2 Khoa: Hệ Thống Điện Đồ án môn học Bảo vệ R le GVHD: Th.S Nguyễn Văn Đạt Trong đó: tn : thời gian đặt cấp bảo vệ thứ n xét t(n-1)max: thời gian tác động cực đại bảo vệ cấp bảo vệ đứng trước...
 • 33
 • 105
 • 0

bảo vệ le trong hệ thống điện

bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
... LÝ BẢO VỆ RƠ LE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN TS Vũ Thị Anh Thơ 48 II Các nguyên lý bảo vệ le Hệ thống điện II.1 BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN     Bảo vệ dòng có thời gian (51) Bảo vệ dòng cắt nhanh (50) Bảo ... Phần I Bảo vệ le hệ thống điện TS Vũ Thị Anh Thơ Tài liệu tham khảo Bảo vệ Hệ thống Điện, Trần Đình Long, NXB KHKT Giáo trình Bảo vệ le Hệ thống điện, Đại học Điện lực Ebook: Power ... thuộc vào tính chất/ vai trò lưới điện bảo vệ TS Vũ Thị Anh Thơ 11 I.3 Các phận hệ thống Bảo vệ le Cấu trúc tổng quát hệ thống bảo vệ Các phần từ hệ thống điện ~ Đ MPĐ MBA Đ/D Đ/C… Đo lường...
 • 115
 • 316
 • 0

đồ án môn học bảo vệ le trong hệ thống điện

đồ án môn học bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
... *(1) Bảng 3.2: Thời gian tác động bảo vệ có ngắn mạch vị trí chế độ cực tiểu SV: Đậu Ngọc Mạnh - Lớp : Đ5H3 Trường Đại Học Điện Lực Đồ án môn học Bảo vệ Le Bảo vệ Vị trí IN (kA) I* GVHD: TS Vũ ... Đồ án môn học Bảo vệ Le GVHD: TS Vũ Thị Anh Thơ Xét bảo vệ 1: Tp1  0,0844  Tại điểm ngắn mạch N5: I*(5)  I(5) 2,8598.103 ... Ta có đồ thị: 1,6 1,4 1,392 1,323 1,2 1,12 0,964 0,8 0,4 0,618 0,568 0,471 BV2 0,752 0,727 0,6 BV1 0,914 0,2 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 Hình 3.2: Đường đặc tính thời gian làm việc bảo vệ chế...
 • 3
 • 162
 • 1

đồ án bảo vệ le trong hệ thống điện

đồ án bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
... dòng: Bảo vệ dòng điện loại bảo vệ tác động dòng điện qua phần tử bảo vệ vượt giá trị định trước Theo phương pháp đảm bảo tính chọn lọc bảo vệ dòng điện chia làm hai loại: + Bảo vệ dòng điện cực ... Nội 2000 SV:Đậu Viết Cường 34 Đồ Án R le GVHD: Tạ Tuấn Hữu 2.Trường Đại Học Điện Lực Bảo vệ R le hệ thống điện 3.PGS.TS.Phạm Văn Hòa Ngắn mạch đứt dây hệ thống điện, NXB KHKT, Hà Nội 2006 MỤC ... Tạ Tuấn Hữu Hệ số trở kTV le phụ thuộc tính chất điện cấu tạo le Trong le lý tưởng kTV = 1, thực tế ma sát phần động số yếu tố khác le có kTV < Nếu xét đến hệ số sơ đồ hệ số biến đổi...
 • 36
 • 245
 • 0

câu hỏi ôn tập bảo vệ sai lệch trong hệ thống điện

câu hỏi ôn tập bảo vệ sai lệch trong hệ thống điện
... dòng điện so lệch có hãm? Trang Nguyên lý bảo vệ so lệch dòng điện: Bảo vệ so lệch dòng điện loại bảo vệ làm việc dựa nguyên tắc so sánh trực tiếp biên độ dòng điện hai đầu phần tử bảo vệ Nếu sai ... với nguồn điện thao tác riêng, hệ thống bảo vệ bao gồm bảo vệ số bảo vệ dự phòng thực đầy đủ chức bảo vệ cho máy phát điện Sau ta xem xét số loại bảo vệ thường dùng cho máy phát điện Câu 13: Trình ... dùng bảo vệ so lệch có hãm (1) rơ le khí (2) làm bảo vệ Bảo vệ dòng điện có thời gian (3) sử dụng làm bảo vệ dự phòng Để chống tải nhiệt độ dầu tăng cao người ta sử dụng bảo vệ dòng (4) bảo vệ...
 • 19
 • 276
 • 0

bảo vệ thanh góp trong hệ thống điện

bảo vệ thanh góp trong hệ thống điện
... DẠNG BẢO VỆ THANH GĨP I BẢO VỆ THANH GĨP BẰNG CÁC PHẦN TỬ NỐI KẾT VỚI THANH GĨP Hệ thống bảo vệ bao gồm bảo vệ q dòng điện bảo vệ khoảng cách phần tử nối vào góp, có vùng bảo vệ bao phủ góp Khi ... hệ thống góp thường gặp hình 3.1 Mỗi sơ đồ hệ thống góp có chức tính linh hoạt làm việc khác đòi hỏi hệ thống bảo vệ rơle phải thoả mãn u cầu Các dạng hệ thống bảo vệ góp sau:  Kết hợp bảo vệ ... Khi ngắn mạch góp cố cách ly bảo vệ phần tử liên kết qua thời gian cấp thứ hai I.1 Sơ đồ bảo vệ dòng điện: Hệ thống bảo vệ dùng bảo vệ dòng điện MBA, đường dây bảo vệ dòng điện đặt góp (hình 3.2)...
 • 21
 • 287
 • 0

BẢO VỆ ĐƯỜNG DÂY TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

BẢO VỆ ĐƯỜNG DÂY TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
... cỉûc däúc (IEC255-3C) Trong trỉåìng håüp chung, cäng thỉïc xạc âënh thåìi gian tạc âäüng v tråí vãư ca cạc h âỉåìng cong sau: K K ; t tv = TD (4-10) t tâ = TD n m −1 m −1 Trong âọ: − ttâ, ttv: ... âäüng ca bo vãû IKÂB trỉåìng håüp ny âỉåüc xạc âënh båíi: 115 I KÂB = K at K mm I lv max K tv (4-3) Trong âọ: − Kat: hãû säú an ton âãø âm bo cho bo vãû khäng càõt nháưm cọ ngàõn mảch ngoi sai säú ... thỉåìng xạc âënh chãú âäü cỉûc âải ca hãû thäúng, thäng thỉåìng: (4-5) Ilv max = (1,05 ÷ 1,2).Iâm Trong trỉåìng håüp khäng tho mn âiãưu kiãûn (4-4) thç phi sỉí dủng bo vãû quạ dng cọ kiãøm tra ạp...
 • 61
 • 148
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch cảnh quan bảo vệ môi trường cho hệ thống cây xanh đường phố ở thành phố Thanh Hóa

Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch cảnh quan và bảo vệ môi trường cho hệ thống cây xanh đường phố ở thành phố Thanh Hóa
... tra quy hoạch lại hệ thống xanh đường phố cho tp .Thanh Hóa Đề tài : Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch cảnh quan bảo vệ môi trường cho hệ thống xanh đường phố thành phố Thanh Hóa phân tích hệ thống ... bảo vệ môi trường xanh đường phố thành phố Thanh Hóa Đề xuất quy hoạch hệ thống xanh tuyến đường nghiên cứu thành phố Thanh Hóa 4.2 Đối tượng nghiên cứu Các loài xanh dược trồng tuyến đường thành ... thống xanh để tìm loài thích hợp với điều kiện khí hậu, tự nhiên thành phố Thanh Hóa, phù hợp với tiêu chuẩn trồng đường phố có khả bảo vệ môi trường để từ đề xuất quy hoạch đưa tp .Thanh Hóa trở thành...
 • 60
 • 725
 • 10

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp : Thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp : Thiết kế và bảo vệ rơ le cho trạm biến áp doc
... dây: L = 75km; n kháng th t thu n: X1 = 0,309 n kháng th t không: X0 = 2.X1 /km 1.2.3 Máy bi n áp: Lo i t ng u pha cu n dây SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang án t t nghi p Thi t k b o v r le ... min ): n kháng th t thu n n kháng th t ngh ch: X1H = X 2H = Scb 125 = = 0,111 SN 0,75.1500 n kháng th t không: X0H = 1,2 X1H = 1,2.0,111 = 0,133 2) ng dây: n kháng th t thu n n kháng th t ngh ch: ... 2.2.2 c tính theo thay th : 1) Th t thu n: SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp 2) Th t ngh ch: 3) Th t không: 2.2.3 Tính toán ng n m ch c a tr m...
 • 90
 • 364
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các nguyên lý bảo vệ rơ le trong hệ thống điệnmạch động lực đi sâu vào nguyên lí làm việc của hệ thống thiết bị cũng như các phương pháp tính chọn mạch và bảo vệ mạchro le bao ve thanh gop trong he thong dienbảo vệ khoảng cách trong hệ thống điệnbảng mã số của rơle bảo vệ sử dụng trong hệ thống điện4 1 các vị trí tính ngắn mạch và sơ đồ thay thếcác bài toán tính thể tích và diện tíchsoạn bài công nghệ sản xuất và bảo vệ giống cây trồngvùng biển côn đảo được đưa vào danh sách các vùng được ưu tiên bảo vệ cao nhất trong hệ thống các vùng bảo vệ biển của ngân hàng thế giới1 quản lý vận hành duy tu và bảo dưỡng công trình trong hệ thống thủy nôngngoại lệ 1 cho phép dùng các đầu sprinkler loại quay xuống và được listed để dùng trong hệ thống ống khô listed dry pendentbảo vệ rơ le trong trạm điệnbài tập tính toán ngắn mạch trong hệ thống điệnnhiệm vụ và các bài toán cơ bản của định vị vê tinhii tính ngắn mạch và kiểm tra thiết bị cho các đoạn từ tđl đến các thiết bịBM13.DV1 Giay yeu cau dich vuBM15.DV1 Giay bo sung thong tin khach hangBM02.DV2 Dang ky thong tin va dich vuQĐ BAN HANH QUY CHENQ THANH LAP TIEU BAN DAU TU TAI CHINH NAM 20171.Huong dan luu ky chung khoan2 Phiếu xác nhận tham dự(3)5 Quy chế làm việchttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anby1meDlUT0g1SEUPhiếu gửi chứng khoán mẫu 08A LK08BLK phieu gui kem ban cam ketOBSTETRICAL BRACHIAL PLEXUS PALSYNASAL ALVEOLAR MOLDINGhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3ananBDS1h0RUJUWDAThrombophilie testing | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnTắm trẻ 2014 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnPhòng ngừa cúm A H7N9 6 slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn07 11 K Nhiem Nutritional interventions for reducing morbidity and mortality in people with HIV14 11 K Ngoai Nieu TreatmentVURVitamin D for the management of asthma