GIÁO ÁN 12 CƠ BẢN HỌC KÌ I

Giáo án hình học 12 bản học 1

Giáo án hình học 12 cơ bản học kì 1
... lại hình vẽ, cách vẽ loại hình hình học khơng gian + Dặn dò Hs xem hình biểu diễn sách GK TK B’ 37 GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 – BAN CƠ BẢN – NĂM HỌC 2 012 - 2 013 Ngày soạn: 10 /12 / 2 012 Tiết :22-23 ÔN TẬP HỌC ... lại kiến thức học Bài tập: Bài tập lại sgk 27 GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 – BAN CƠ BẢN – NĂM HỌC 2 012 - 2 013 Ngày soạn: 12 / 11 /2008 Tiết : 15 , 16 , 17 , 18 §2 MẶT CẦU I MỤC TIÊU - Kiến thức bản: Nắm định ... Xoay 22 GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 – BAN CƠ BẢN – NĂM HỌC 2 012 - 2 013 Ngày soạn: 19 /10 /2 012 Tiết : 12 , 13 Chương II: MẶT NĨN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU 1 KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRỊN XOAY I MỤC TIÊU - Kiến thức bản: Khái...
 • 44
 • 173
 • 1

giao an 12 co ban tu bai 1- 17 nam hoc 2010- 2011

giao an 12 co ban tu bai 1- 17 nam hoc 2010- 2011
... 3: Tìm hiểu q trình nhân đơi III Qúa trình nhân đơi AND ( tái AND) AND GV: Bổ sung: Có giả thiết kiểu tái AND +Kiểu bảo tồn: AND mẹ giữ ngun, AND tổng hợp rừ ngun liệu ( Chưa - Kiểu tái bản: bán ... khác cặp, biến đổi codon thành codon khác mã hóa loại a.a- ĐB đồng nghĩa - Biến đổi codon mã hóa a.a thành codon mã hóa a.a khác- ĐB nhầm nghĩa - Biến đổi codon mã hóa a.a thành codon kết thúc- ... (của Okazaki) + kiểu phân tán: AND ban đầu đứt đoạn nhỏ đoạn nhỏ làm khn tổng hợp đoạn nhỏ khác nối lại với thành AND * Thời điểm : nhân tế bào, NST, kì trung gian + Kiểu bán bảo tồn: giữ lại...
 • 39
 • 230
 • 0

ĐỀ THI HÓA HỌC 12 BẢN HỌC 1

ĐỀ THI HÓA HỌC 12 CƠ BẢN HỌC KÌ 1
... với 10 0 ml dung dịch HCl 0 ,1 M thu 1, 115 g muối Nếu trung hòa X lượng vừa đủ NaOH tỉ lệ mol X NaOH :1 Vậy X : A glyxin B Alanin C Valin D lysin Câu 36 Hòa tan 1, 44 gam kim lọai hóa trị II 15 0ml ... 0,48g C 0,072g D 0, 019 g Câu 38 Khi thủy phân a gam este X thu 0,92g glixerol , 3,02g natri linoleat C17H31COONa m g natri oleat C17H33COONa Tính a A 8,82g B 7,65g C 5 ,15 g D 10 ,05g Câu 39 Đốt cháy ... sắt dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4 sau phản ứng kết thúc, khối lượng sắt tăng 2,35% Tính khối lượng sắt tăng gam ? (Cho Fe=56, Cu=64, S=32, O =16 ) A 0,8g B 0,7g C 1, 6g D 1, 4g ...
 • 3
 • 310
 • 12

Bộ giáo án 12 (cơ bản 08-09) Rất hay.

Bộ giáo án 12 (cơ bản 08-09) Rất hay.
... 60 cm T12 T22 T32 ; ; -Tính T ; T2 ; T tỉ số : l1 l l3 2 Ghi vào bảng kết Bảng kết 3: Chiều dài l ( cm ) l = 40 cm l = 50 cm l = 60 cm Thời gian t = 10T T2 ( s2 ) Chu kỳ T (s) t1 = T1 = T12 = t2 ... = 60 Ω ZC = 120 Ω cos ϕ = Bài 15-6 : (SBT ) Cho mạch điện xoay chiều gồm R,L,C nối tiếp Các điện áp hai đầu đoạn mạch : U = 120 V ; đầu cuộn dây Ud = 120 V ;ở hai đầu tụ điện UC = 120 V Xác định ... cơng suất mạch ? HD : U2 = U2Ro +(UL +UC )2 ( 1) U2 = U2R0 +U2L ( 2) từ suy : 120 2 + 120 2 − 120 2 UL = = 60(V ) 2 .120 UR = 60 (V ) ; cos ϕ = 2 d) Php = R I = 2643,6W e) I = P2 200 = ( A) U 11...
 • 51
 • 369
 • 3

BỘ GIÁO ÁN 12 BẢN ĐẦY ĐỦ

BỘ GIÁO ÁN 12 CƠ BẢN ĐẦY ĐỦ
... 1976-1980 CNXH để từ khẳng định: - Đại hội IV Đảng họp từ ngày 14 – Hoạt động nhóm: chia làm 20 /12/ 1976 với định: nhóm + Quyết định đường lối chung CM XHCN Nhóm 1: Tìm hiểu nội dung đường lối ... phục phát triển kinh tế : sản xuất thành tựu văn hóa, *Nông nghiệp : Diện tích gieo trồng tăng giáo dục, y tế? Nhóm 4: Tìm hiểu khó gần triệu khăn, hạn chế ngun nhân *Công nghiệp : nhiều nhà ... chuyển sang +Điểm xuất phát lên xây quốc doanh , tập thể … dựng CNXH cua ta ntn ? +Về văn hóa , giáo dục , y tế +Giai đoạn quan hệ *Phát triển phong trào bình dân học vụ , Mĩ ta ntn ? +Tình hình...
 • 3
 • 339
 • 0

Giáo án 12 ( bản)

Giáo án 12 ( Cơ bản)
... khởi động Giáo viên điều khiển -Giáo viên nhận xét, giao nhiệm vụ,cho lớp giải tán Giáo án Thể dục 12 năm học 2008 – 2009 Ngày giảng:12C1: 12C4: Phạm Thị Nhung – THPT Hòa PHú 12C2: 12C5: 12C3: Tiết ... động Giáo viên điều khiển -Giáo viên nhận xét, giao nhiệm vụ,cho lớp giải tán Giáo án Thể dục 12 năm học 2008 – 2009 Ngày soạn: Ngày giảng:12C1: 12C4: Phạm Thị Nhung – THPT Hòa PHú 12C2: 12C5: 12C3: ... -Giáo viên điều khiển -Giáo viên nhận xét, giao nhiệm vụ,cho lớp giải tán Giáo án Thể dục 12 năm học 2008 – 2009 Ngày soạn: Ngày giảng:12C1: 12C4: Phạm Thị Nhung – THPT Hòa PHú 12C2: 12C5: 12C3:...
 • 50
 • 384
 • 0

GIÁO ÁN 12 BẢN 2 CỘT

GIÁO ÁN 12 CƠ BẢN 2 CỘT
... axit: C12H22O11 –H+→ C6H12O6 + C6H12O6 Saccarozơ Glucozơ Fructozơ b Thuỷ phân nhờ enzim: Saccarozơ enzim→ Glucozơ Phản ứng ancol đa chức: Phản ứng với Cu(OH )2: 2C12H22O11 + Cu(OH )2 → (C12H21O11)2Cu ... C2H5OH H2NCH2COOC2H5 + H2O III.ỨNG DỤNG (sgk) Công thức CH2 -COOH NH2 CH3 - CH - COOH NH2 CH3 - CH – CH -COOH CH3 NH2 CH2 CH COOH HO NH2 HOOC(CH2)2CH - COOH NH2 H2N - (CH2)4 - CH - COOH NH2 Bảng ... Cu(OH )2/ OH4 Cho chất: CH3NH2, NH3, C6H5NH2, (CH3 )2NH2 Tính bazờ chất tăng dần theo thứ tự : A NH3, CH3NH2, , (CH3 )2NH2 , C6H5NH2 B (CH3 )2NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 C NH3, C6H5NH2, (CH3 )2NH2,...
 • 28
 • 588
 • 5

Giáo án 12 bản

Giáo án 12 cơ bản
... dụng PHT c/ Chuẩn bị giáo cụ * Giáo viên: - Giáo án * Học sinh: - Vở ghi chép d/ tiến trình dạy 1/ ổn định lớp kiểm tra sĩ số: 12B 12C 12D 12F 12G 12H .12I 2/ Kiểm tra cũ ... toán di truyền liên kết với giới tính, sơ đồ phả hệ máu khó đông * Học sinh: - Vở ghi chép , SGK d/ tiến trình dạy 1/ ổn định lớp kiểm tra sĩ số: 12B 12C 12D 12F 12G 12H .12I ... đáp nêu vấn đề - Làm toán di truyền c/ chuẩn bị giáo cụ: *Giáo viên: - Bài tập mẫu, giáo án *Học sinh: - Hoàn thành PHT d/ tiến trình dạy: 1/ ổn định lớp- kiẻm tra sĩ số :12 ; 2/ Kiểm...
 • 117
 • 304
 • 1

giao an 12 co ban

giao an 12 co ban
... m =120 g cho mômen quán tính trục quay O Ml2 a Tính mômen quán tính hệ (thanh+bi) bi vị trí sau: + Bi trung điểm thanh, + Bi đầu A (hv) b Ban đầu bi trung điểm thanh, quay với vận tốc góc ω1 =120 vòng/phút, ... N=(ϕ+ϕ1)/2π =43,8 vòng Bài Giả thiết l=1m, m =120 g , m =120 g, I1 = ml2 Kết luận a Tính momen quán tính hệ bi ở: Bài 3: -8- + Trung điểm thanh, + đầu A b ω1 =120 vòng/phút → ω2 bi A Bài giải: a Mômen ... Phát biểu động vật rắn quay quanh Đ v đ : Cho I , ω , Wđ vật quay ? trục Đơn vị động Đ v đ :Động vật rắn quay quanh trục có quan hệ với động phần tử vật quay quanh trục đó? m1 Hướng dãn H xây...
 • 10
 • 202
 • 1

Giáo án 12 bản

Giáo án 12 cơ bản
... SGK 17 GIÁO ÁN NGỮ VĂN12 TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU b Hoạt động 2() Luyện tập GV dùng bảng phụ đưa tập SGK Bài tập 1: HS theo dõi tập, chọn câu văn sáng Các câu sáng: b, c, d phân tích rõ sáng đó? ... tập Soạn: Giữ gìn sáng Tiếng Việt (tiếp) Làm để giữ gìn sáng Tiếng Việt Đọc tìm hiểu tập SGK 16 GIÁO ÁN NGỮ VĂN12 TIẾT TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU Ngày soạn GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT( ... sau 1975 Chuẩn bị: Giữ gìn sáng Tiếng Việt - Những biểu sáng? - Đọc tìm hiểu trước tập TIẾT Ngày soạn GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT ( Tiết 1) GIÁO ÁN NGỮ VĂN12 TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU A.MỤC...
 • 178
 • 255
 • 0

giao an 12 co ban ca nam

giao an 12 co ban ca nam
... HALOGEN – ANCOL - PHENOL ANCOL NO, ĐƠN CHỨC, MẠCH HỞ AN EHIT NO, ĐƠN CHỨC, MẠCH HỞ CTCT ANKIEN - Oxi hoá ancol bậc I - Oxi hoá etilen để điều chế an ehit axetic - Oxi hoá ancol bậc II AXIT CACBOXYLIC ... Giải  HS viết hướng dẫn GV Có thể thu trieste RCOO CH2 R'COO CH2 RCOO CH2 R'COO CH R'COO CH RCOO CH RCOO CH2 RCOO CH2 R'COO CH2 R'COO CH2 RCOO CH R'COO CH2 Hoạt động  GV ?: - Em cho biết CTCT ... (C17H35COOH) axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ mol 2:1 Este có CTCT sau ? A C17H35COO CH2 C17H35COO CH C17H35COO CH2 B C17H35COO CH2 C15H31COO CH C17H35COO CH2 C17H35COO CH2 C17H33COO CH...
 • 117
 • 250
 • 1

Giáo án 12 bản - HKI

Giáo án 12 cơ bản - HKI
... SĨNG CƠ HỌC VÀ SĨNG ÂM TIẾT 1 2- 13 SĨNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SĨNG CƠ I-MỤC TIÊU • Phát biểu định nghĩa sóng –Sóng dọc-sóng ngang • Phát biểu định nghĩa khái niệm :-Tốc độ truyền sóng -chu kỳ -tần số -bước ... từ thơng ? Theo định luật Fa-ra-dây: - e = Φ / ( đạo hàm từ thơng theo -Cơng thức định luật dΦ thời gian ) e=− = NBSω sin ωt Fa-ra-dây ? dt -Biểu thức cường độ cảm -Trả lời C1 : e = E0 sin ωt ... HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG CƠ BẢN Đặt vấn đề : -Cơng suất điện khơng đổi: I-CƠNG SUẤT CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Tính cơng suất P= UI 1)Biểu thức cơng suất : dòng điện xoay chiều -Xét đoạn mạch điện xoay...
 • 39
 • 186
 • 0

Giáo án 12 bản - HKI

Giáo án 12 cơ bản - HKI
... SĨNG CƠ HỌC VÀ SĨNG ÂM TIẾT 1 2- 13 SĨNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SĨNG CƠ I-MỤC TIÊU • Phát biểu định nghĩa sóng –Sóng dọc-sóng ngang • Phát biểu định nghĩa khái niệm :-Tốc độ truyền sóng -chu kỳ -tần số -bước ... chiều theo cơng thức nào? HOẠT ĐỘNG HS -Cơng suất điện khơng đổi: P= UI -p = 2UI cos ωt.cos(ωt + ϕ ) = NỘI DUNG CƠ BẢN I-CƠNG SUẤT CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1)Biểu thức cơng suất : -Xét đoạn mạch ... hòa từ thơng ? / Theo định luật Fa-ra-dây: - e = Φ ( đạo hàm từ thơng theo -Cơng thức định luật dΦ thời gian ) e=− = NBSω sin ωt Fa-ra-dây ? -Trả lời C1 : dt -Biểu thức cường độ cảm Dòng điện...
 • 40
 • 244
 • 0

Giáo án 12 bản kỳ I

Giáo án 12 cơ bản kỳ I
... DỊ : KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG III DỊNG I N XOAY CHIỀU TIẾT 21 Đ I CƯƠNG VỀ DỊNG I N XOAY CHIỀU I- MỤC TIÊU • Phát biểu định nghĩa dòng i n xoay chiều Viết biểu thức cường độ tức th i dòng i n • ... SGK để gi i tốn đơn giản tượng giao thoa II- CHUẨN BỊ 1) Giáo viên : Thí nghiệm Hình 8-1 SGK 2) Học sinh : Ơn l i phần tổng hợp hai dao động III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1) Kiểm tra cũ : 2) B i : HOẠT ... tính biến thiên động lắc dao động • Nêu ứng dụng xác định gia tốc r i tự , gi i tập II- CHUẨN BỊ 1) Giáo viên : lắc đơn 2) Học sinh :Ơn kiến thức phân tích lực III- TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY 1) Kiểm...
 • 39
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa học 12 cơ bản học kì 2giáo án ngữ văn 12 cơ bản học kì 2giao an ngu van 12 co ban hoc ki 1giáo án hóa 12 cơ bản học kì 2giáo án ngữ văn 11 học kì iigiáo án công nghệ 7 học kì iigiao an ngu van 7 hoc ki iibài tập bám sát vật lý 11 cơ bản học kì igiáo án tiếng anh 8 học kì i unit 2giao an tieng anh 6 hoc ki iigiáo án văn lớp 8 học kì iigiao an ngu van 8 hoc ki iigiao an ngu van 8 hoc ki igiáo án công nghệ 6 học kì iibài tập bám sát vật lý 11 cơ bản học kì iiCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học