Huong dan bai cap nhat mon hoc c

hướng dẫn bài tập ớn môn học kết cấu thép

hướng dẫn bài tập ớn môn học kết cấu thép
... 34 Bộ môn Kết cấu Tài liệu lu hành nội Bài Tập lớn Kết cấu thép Giáo viên hớng dẫn : Sinh viên : Lớp : Nhiệm vụ thiết kế: Thiết kế dầm chủ, nhịp giản đơn cầu đờng ôtô, mặt cắt chữ I dầm thép ... Bộ môn Kết Cấu hớng dẫn lm BTL môn học Kết cấu thép* (theo 22 tcn 272-05) Chơng số vấn đề tải trọng 1.1 Khái niệm sơ hệ số ... Mr = fMn Trong đó: Hớng dẫn lm BTL Kết cấu thép Bi tập ví dụ 12 Bộ môn Kết cấu Tài liệu lu hành nội f = Hệ số kháng uốn theo quy định; f = 1,0 (A6.5.4.2) Mumax = Mô men uốn lớn mặt cắt nhịp dầm...
 • 71
 • 115
 • 0

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ 2: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ 2: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
... chiếu sáng Phụ tải động lực Rpxi 1000 Số hiệu phân xưởng Công suất phân xưởng kVA Hình vẽ ví dụ: Biểu đồ phụ tải nghiệp αcs (độ) 5,9 CHƯƠNG 2.1 Xác định sơ đồ cấp điện nghiệp Chọn cấp điện ... vi nghiệp, sử dụng cấp điện áp theo công thức kinh nghiệm Zalesski: ( U op = P 0,1 + 0,015 L Trong đó: ) Uop [kV] – điện áp tối ưu mạng điện; P [kW] – công suất (tính toán) nghiệp cần cấp ... cần cấp điện; L [km] – chiều dài đường dây từ nguồn tới nghiệp Từ kết tính được, lựa chọn cấp điện áp tiêu chuẩn gần Trong trường hợp Uop nằm cấp điện áp tiến hành so sánh phương án cho cấp riêng...
 • 22
 • 156
 • 0

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
... SÁCH PHÂN LOẠI MÔN HỌC ĐỒ ÁN Danh sách môn học đồ án thuộc “Nhóm thông thường” Đồ án kế toán Đồ án kiểm toán Danh sách môn học đồ án thuộc “nhóm đặc biệt” Đồ án tài quốc tế Đồ án nghiệp vụ kinh ... hối Đồ án ngân hàng Đồ án tài Đồ án tài doanh nghiệp Đồ án nghiệp vụ ngân hàng Đồ án nghiệp vụ ngân hàng Đồ án tài doanh nghiệp Đồ án thuế 10 Đồ án Kế toán tài 11 Đồ án kế toán ngân hàng Đồ án ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ĐỒ ÁN Ngành: Chuyên ngành: Giảng viên hướng dẫn : Sinh...
 • 24
 • 405
 • 1

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC
... SÁCH PHÂN LOẠI MÔN HỌC ĐỒ ÁN Danh sách môn học đồ án thuộc “Nhóm thông thường” Đồ án kế toán Đồ án kiểm toán Danh sách môn học đồ án thuộc “nhóm đặc biệt” Đồ án tài quốc tế Đồ án nghiệp vụ kinh ... hối Đồ án ngân hàng Đồ án tài Đồ án tài doanh nghiệp Đồ án nghiệp vụ ngân hàng Đồ án nghiệp vụ ngân hàng Đồ án tài doanh nghiệp Đồ án thuế 10 Đồ án Kế toán tài 11 Đồ án kế toán ngân hàng Đồ án ... tệ III THỦ TỤC NỘP ĐỒ ÁN 3.1 Số lượng nộp:  Đồ án theo hướng NCKH thực theo nhóm cá nhân:  Đồ án theo hướng kiến tập doanh nghiệp: 3.2 Yêu cầu: Khi sinh viên nộp đồ án môn học phải đảm bảo yêu...
 • 24
 • 364
 • 0

Hướng Dẫn Cụ Thể Các Môn Học

Hướng Dẫn Cụ Thể Các Môn Học
... Về việc dạy học đánh giá xếp loại học sinh lớp 9: Ở lớp 9, theo chương trình quy định môn Âm nhạc môn Mỹ thuật học học kỳ Việc xếp dạy môn Âm nhạc môn Mỹ thuật kết thúc học kỳ I học kỳ II phòng ... triển khai đến tất GV môn Hóa học để nghiên cứu thực tốt nhiệm vụ năm học - 23 Hướng dẫn cụ thể thực nhiệm vụ GDTrH năm học 2009-2010- Môn Sinh học ( Đính kèm Công văn ... thức dạy - học ( cá nhân, theo nhóm, theo lớp… nhằm hình thành phát triển học sinh khả sáng tạo, lực hợp tác, lực giao tiếp 2.4 Hướng dẫn học sinh phương pháp học tập môn biết cách tự học, tiếp...
 • 29
 • 200
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 10 pot

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 10 pot
... Säú phạt sinh k Säú phi Säú näüp â näüp Lu kãú tỉì âáưu nàm Säú phi Säú näüp â näüp 10 TÄØNG CÄÜNG ( 40 = 10 + 30) Säú cn phi näüp âáưu k 40 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 32 33 PHÁƯN III-THÚ ... thäng tin Bäü mạy kãú toạn l táûp håüp cạc cạn bäü nhán viãn kãú toạn âm nháûn viãûc thỉûc hiãûn khäúi lỉåüng cäng tạc kãú toạn theo pháưn hnh kãú toạn â phán cäng våïi chỉïc nàng thäng tin v ... B.Meigs & Robert F.Meigs Accounting - The basis for business decisions Mc Graw Hill book Company, 1989 6.Robert M.Swanson, Kenton E Ross& Robert D Hanson Century 21 Accounting - NewYork 7.Belverd E...
 • 14
 • 189
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 9 pps

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 9 pps
... sỉû nghiãûp nàm 124 M säú 100 110 111 112 113 120 121 128 1 29 130 131 132 133 134 135 136 138 1 39 140 141 142 143 144 145 146 147 1 49 150 151 152 153 154 155 160 161 162 Säú âáưu nàm Säú cúi k ... giạ Nhåì cọ phỉång phạp täøng håüp - cán âäúi kãú toạn, cạc âäúi tỉåüng sỉí dủng thäng tin cọ âỉåüc thäng tin täøng håüp vãư tçnh hçnh ti sn, ngưn väún v kãút qu hoảt âäüng ca âån vë kãú toạn ... chênh (7) Chi phê bạn hng (8) Chi phê qun l doanh nghiãûp (9) Låüi nhûn thưn tỉì hoảt âäüng kinh doanh: (5) + [ (6) - (7) ] - [ (8) + (9) ] = (10) Thu nháûp khạc (11) Chi phê khạc (12) Låüi...
 • 14
 • 185
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 8 pps

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 8 pps
... riãng âãø cung cáúp thäng tin këp thåìi cho qun l; cn säø nháût k chung phn ạnh chung cạc âäúi tỉåüng cn lải Ty thüc vo âàûc âiãøm âäúi tỉåüng kãú toạn v u cáưu thäng tin m âån vë cọ thãø måí ... trỉåíng (k, h tãn) 103 Th trỉåíng âån vë (K tãn, âọng dáúu) b Trçnh tỉû ghi chẹp v xỉí l thäng tin + Hng ngy, càn cỉï vo cạc chỉïng tỉì gäúc, ghi cạc nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh vo säø nháût ... bng täøng håüp chi tiãút âãø láûp cạc bạo cạo ti chênh c Så âäư trçnh tỉû ghi chẹp v xỉí l thäng tin Chỉïng tỉì gäúc Säø Nháût k âàûc biãût Säø Nháût k chung Säø, th kãú toạn chi tiãút Säø Cại...
 • 14
 • 167
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 7 pot

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 7 pot
... : 6. 070 .000 3.000.000 570 .000 2.000.000 300.000 200.000 7/ Nghiãûp vủ 7a Nåü TK 511 Cọ TK 911 : : 60.000.000 60.000.000 Nghiãûp vủ 7b Nåü TK 911 Cọ TK 632 : : 37. 000.000 37. 000.000 88 7/ Nghiãûp ... 632 : : 37. 000.000 37. 000.000 88 7/ Nghiãûp vủ 7c Nåü TK 911 Cọ TK 641 Cọ TK 642 Nghiãûp vủ 7d Nåü TK 911 Cọ TK 421 : : : 10.450.000 4.380.000 6. 070 .000 : : 12.550.000 12.550.000 CHỈÅNG SÄØ KÃÚ ... 1.520.000 - 1.250.000 = 270 .000 (âäưng) Phỉång phạp chỉỵa säø sau: Phi tr ngỉåìi bạn (cäng ty B) 1.520.000 ( 270 .000) Ngun liãûu, váût liãûu (1) Ghi sai 1.520.000 ( 2) Ghi säú ám ( 270 .000) Vê dủ 3: Mua...
 • 14
 • 96
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 6 doc

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 6 doc
... vë KM 62 1- VLC 4.800.000 24.000 7.200.000 36. 000 KM 62 1- VLP 800.000 4.000 1.200.000 6. 000 KM 62 2 2.380.000 11.900 3.570.000 17.850 KM 62 7 1.0 76. 000 5.380 1 .61 4.000 8.070 Täøng cäüng 9.0 56. 000 ... 1.000.000 62 7 : 1.000.000 5/ Nghiãûp vủ 5b Cọ TK 334 : 6. 000.000 009 : 1.000.000 155 : 22 .64 0.000 Nåü TK 4/ Nghiãûp vủ Nåü TK Nåü TK Nåü TK 6/ Nghiãûp vủ 62 2 : 950.000 -62 2A : 380.000 - 155A : 9.0 56. 000 ... 13.584.000 67 .920 80 Giạ thnh sn pháøm B u cáưu 2: Âënh khon cạc nghiãûp vủ trãn 1/ Nghiãûp vủ Nåü TK 2/ Nghiãûp vủ 62 1 : 12.000.000 -62 1A : -62 1B Cọ TK 152VLC 62 1 : 2.000.000 4.800.000 -62 1A : 800.000...
 • 14
 • 150
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 5 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 5 pptx
... trë doanh nghiãûp 4.2.2.2 Ngun tàõc khạch quan Ngun tàõc khạch quan âi hi cạc ti liãûu kãú toạn cung cáúp, cạc säú liãûu kãú toạn phn ạnh cáưn phi mang khạch quan, khäng bë bọp mẹo, xun tảc v ... nhán viãn kãú toạn nhàòm tàng âäü chênh xạc ca thäng tin kãú toạn cung cáúp cho nh qun l v cạc âäúi tỉåüng cọ nhu cáưu âỉåüc cung cáúp thäng tin Viãûc kiãøm tra ghi chẹp trãn ti khon âỉåüc tiãún ... Säú dỉ cúi k ( SDÂK) k ( SDCK) Nåü Cọ Nåü Cọ Nåü Cọ (1) (2) (3) (4) (5) (6) Tiãưn màût TGNH Tiãưn âang chuøn Täøng cäüng 58 * Cạch láûp bng Càn cỉï vo säú liãûu ca cạc ti khon täøng håüp, ta...
 • 14
 • 147
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 4 docx

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 4 docx
... väún kinh doanh (41 1) + Cạc ti khon phn ạnh qu chun dng: ti khon Ngưn väún âáưu tỉ xáy dỉûng cå bn (44 1), ti khon Qu âáưu tỉ phạt triãøn (41 4), ti khon Qu dỉû phng ti chênh (41 5) + Cạc ngưn väún ... cho khạch hng â âàût trỉåïc tiãưn hng SDCK: Säú cn phi thu khạch hng cúi k 47 SDDK: Säú tiãưn khạch hng âàût trỉåïc cn âáưu k SPS: - Säú phi thu khạch hng gim k - Säú tiãưn âàût trỉåïc ca khạch ... thu khạch hng (131) - Ti khon Phi tr ngỉåìi bạn (331) * Kãút cáúu ti khon Phi thu khạch hng TK Phi thu khạch hng (131) Nåü Cọ SDDK: Säú cn phi thu ca khạch hng vo âáưu k SPS: - Säú phi thu khạch...
 • 14
 • 158
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 3 docx

Giáo trình hướng dẫn cách cập nhật các thông tin hạch toán nhanh chóng và chính xác phần 3 docx
... näüp khạc 33 31 33 311 33 312 33 32 33 33 333 4 33 35 33 36 33 37 33 38 33 39 33 4 Phi tr cäng nhán viãn 33 5 Chi phê phi tr 33 6 Phi tr näüi bäü 33 7 Thanh toạn theo tiãún âäü kãú hoảch håüp âäưng XD 33 8 Phi ... khạc 33 81 Ti sn thỉìa chåì xỉí l 33 82 Kinh phê cäng âon 33 83 Bo hiãøm x häüi 33 84 Bo hiãøm y tãú 33 87 Doanh thu chỉa thỉûc hiãûn 33 88 Phi tr, phi näüp khạc 34 1 Vay di hản 34 2 Nåü di hản 34 3 Trại ... hản 131 Phi thu khạch hng 133 Thú giạ trë gia tàng âỉåüc kháúu trỉì Chi tiãút theo âäúi tỉåüng 133 1 Thú GTGT âỉåüc kháúu trỉì ca hng hoạ, dëch vủ 133 2 Thú GTGT âỉåüc kháúu trỉì ca TSCÂ 136 Phi...
 • 14
 • 154
 • 0

Xem thêm