DE CUONG DUONG LOI đề cương đường lối

Đề cương bài giảng môn đường lối cách mạng VN

Đề cương bài giảng môn đường lối cách mạng VN
... tượng chủ yếu môn học hệ thống quan điểm, chủ trương, sách Đảng tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa Môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng ... với nội dung môn học Ý nghĩa việc học tập môn ĐLCMCĐCSVN - Môn đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên hiểu biết đời Đảng, quan điểm, đường lối Đảng cách mạng dân tộc ... Lao động Việt Nam kế thừa phát triển đường lối cách mạng cương lĩnh trị trước Đảng thành đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đường lối phản ánh Chính cương Đảng Lao động Việt Nam với nội...
 • 107
 • 3,701
 • 47

Đề cương bi giảng mn Đường lối c(1).doc

Đề cương bi giảng mn Đường lối c(1).doc
... đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên hiểu bi t đời Đảng, quan điểm, đường lối Đảng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc bi t đường lối ... Lao động Việt Nam kế thừa phát triển đường lối cách mạng cương lĩnh trị trước Đảng thành đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đường lối phản ánh Chính cương Đảng Lao động Việt Nam với nội ... Xác định thuận lợi khó khăn sở để Đảng đề đường lối cho kháng chiến b Quá trình hình thành nội dung đường lối kháng chiến Quá trình hình thành - Đường lối kháng chiến Đảng hình thành bước trình...
 • 94
 • 394
 • 4

Đề cương ôn tập đường lối cách mạng đảng

Đề cương ôn tập đường lối cách mạng đảng
... triệt để cách mạng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đảng ta tiến hành cách mạng dân củ tư sản kiểu Đó điều kiện để thực cách mạng lừ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chuyển lên cách mạng ... thứ XV để thông qua nghị đường lối miền nam Nghị đề đường lối cách mạng miền nam giai đoạn Nghị xác định mâu thuẫn XH miền nam cần tập tring giải mâu thuẫn bên giai cấp công nhân, nông dân nhân ... thống tổ chức Đảng, Đảng phải coi trọng công tác kết nạp đảng viên Đường lối Đảng nghị hội nghị TW 71936 thể đắn sáng tạo Đúng đắn chỗ vào thời điểm đường lối Đảng hoàn toàn phù hợp với tình hình...
 • 8
 • 864
 • 30

Đề cương môn đường lối cách mạng

Đề cương môn đường lối cách mạng
... tinh thần hăng hái cách mạng đồng bào yêu nước Miền Nam mà làm cho lực lượng so sánh cách mạng phản cách mạng phạm vi nước nghiêng phía cách mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng miền Nam phát ... lợi Cách mạng Tháng Tám vận dụng thời cách mạng chín muồi, lực lượng cách mạng chuẩn bị chu đáo cộng với lãnh đạo sáng suốt tài tình Đảng, biết nắm lấy thời cơ, biết sử dụng lực lượng cách mạng ... nghĩa Mác-Lênin cách mạng vô sản chiụ ảnh hưởng CM tháng 10 Nga Khác nhau: Cương lĩnh trị xây dựng đường lối CMVN Luận cương rộng (Đông Dương) cụ thể: Cương lĩnh trị (2/1930) Luận cương tri (10/1930)...
 • 15
 • 605
 • 0

ĐỀ CƯƠNG đường lối cm vủa dcsvn

ĐỀ CƯƠNG đường lối cm vủa dcsvn
... Làm rõ kết việc thực đường lối  Yêu cầu: Nắm vững nội dung đường lối Từ đó, lý giải vấn đề thực tiễn Vận dụng quan điểm học vào sống Trên sở hiểu biết, ... 19/12/1946: HCM lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Ngày 22/12/1946: TƯ Đảng thị toàn quốc kháng chiến Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Đảng a Nội dung đường lối kháng chiến ... chiến định thắng lợi” Tổng bí thư Trường Chinh năm 1947 nhằm giải thích rõ đường lối kháng chiến Đảng chủ tịch HCM Đường lối thể tính chất kháng chiến nhân dân ta 13 Cuộc kháng chiến ta chiến tranh...
 • 37
 • 615
 • 0

đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN

đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN
... gọi phải tiến hành cách mạng người mà thực chất cách mạng chất lượng lao động bước tiến "cách mạng người" đem lại thành tựu to lớn cho trình công nghiệp hoá đại hoá, biết "cách mạng người" với công ... cực xây dưng lực lượng cách mạng: Xây dựng lực lượng trị Xây dựng lực lượng vũ trang Xây dựng địa cách mạng Triệt để lợi dụng mâu thuẫn hàng ngũ kẻ thù Sử dụng bạo lực cách mạng quần chúng toàn ... Việt Minh mà nòng cốt Liên Minh công nông Đảng lãnh đạo Là Đảng đề đường lối đúng, phương pháp cách mạng khoa học, sáng tạo vấn đề chiến lược, sách lược tài tình Thắng lợi CMT8là có đạo sáng suốt...
 • 18
 • 317
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐƯỜNG LỐI ĐCS- ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐƯỜNG LỐI ĐCS- ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA
... hướng công nghiệp hoá, đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức 2.1 Đẩy mạnh công nghiệp, đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân: - Một là, công nghiệp ... nghĩa Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp nông nghiệp nước thành thành cấu công - nông nghiệp; vừa xây dựng kinh ... triển công nghiệp nặng giai đoạn cần làm có mức độ, vừa sức, nhằm phục vụ thi t thực, có hiệu cho nông nghiệp công nghiệp nhẹ c Đặc trưng chủ yếu công nghiệp hóa thời kỳ 1960 -1985 - Công nghiệp hóa...
 • 27
 • 517
 • 0

Đề cương ôn thi đường lối

Đề cương ôn thi đường lối
... mà Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt nêu 2.2 Hạn chế - Hạn chế Luận cương trị không đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu mà nặng vấn đề giai cấp đấu tranh giai cấp Luận cương không đề liên minh ... thành Đảng Cộng sản Đông Dương, thông qua Nghị “Về tình hình Đông Dương nhiệm vụ cần kíp Đảng”, thông qua Điều lệ Đảng Luận cương trị Đảng Nội dung Luận cương trị - Luận cương phân tích đặc điểm, ... tế: Cách mạng Đông Dương phận cách mạng giới; vô sản Đông Dương phải liên lạc mật thi t với vô sản giới, vô sản Pháp Nhận xét 2.1 Ưu điểm - Luận cương khẳng định lại nhiều vấn đề thuộc chiến...
 • 11
 • 309
 • 0

đề cương đường lối cách mạng

đề cương đường lối cách mạng
... nhỏ, trí thức thất nghiệp theo cách mạng mà Created by minhk49it -9- Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Về phương pháp cách mạng: Để đạt mục tiêu cách mạng đánh đổ để quốc phong ... khởi nghĩa với dậy toàn dân… Created by minhk49it -4- Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh đề cập vấn đề cương lĩnh trị, chuẩn bị tư tưởng, trị cho việc thành ... Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Mở lớp huấn luyện trị cho cán cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên...
 • 68
 • 416
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG
... chí, lối suy nghĩ hành động giản đơn, nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan 7.2 Đường lối đối ngoại Đ từ 1986 – nay? Kq, ý nghĩa, hạn chế nguyên nhân 7.2.1 Các gđ hình thành phát triển đường lối: ... Xđ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá qhệ QT - Tháng – 1988: nghị số 13 đánh dấu đổi tư QHQT chuyển hướng toàn chiến lược đối ngoại Đ Đặt móng hình thành đường ... phát triển đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập KTQT, xác định rõ quan điểm đối ngoại vs nhóm đối tác Có số điểm so vs đại hội VII: + Chủ trương mở rộng qhệ vs đảng cầm...
 • 25
 • 1,228
 • 2

Đề cương đường lối

Đề cương đường lối
... thần độc lập, tự chủ, sáng tạo Đảng hoạch định đường lối đường lối chung nước đường lối CM miền sở Đảng ta đạo quân dân ta thực tốt nhiệm vụ CM Đường lối giai đoạn 1965-1975 Bối cảnh lịch sử • Thuận ... xuất Tác phẩm Đường cách mệnh, thể đường lối cách mạng, đề cập vấn đề cương lĩnh trị:  Thứ nhất, Xác định rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên ... Đánh giá thực đường lối .Error: Reference source not found II - Đường lối xây dựng hệ thống trị thời kì đổi .Error: Reference source not found Quá trình hình thành đường lối đổi hệ thống...
 • 65
 • 254
 • 1

Đề cương chi tiết học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN pot

Đề cương chi tiết học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN pot
... giải vấn đề kinh tế, trị, xã hội… theo đường lối, sách Đảng ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Học phần bắt buộc) Tên học phần: Đường lối cách mạng Đảng ... nghiên cứu môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (MS: BAS101) Chương I: Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam Cương lĩnh ... Cách mạng tập trung giải nhiệm vụ nói mang tính chất nội dung cách mạng dân chủ nhân dân Cách mạng cách mạng dân chủ tư sản lối cách mạng xã hội chủ nghĩa mà thứ cách mạng dân chủ tư sản lối...
 • 69
 • 546
 • 0

đề cương môn đường lối CM của Đảng cs VN

đề cương môn đường lối CM của Đảng cs VN
... Dương; Định tên Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam; Thảo Chính cương Điều lệ sơ lược Đảng; Định kế hoạch thực việc thống nước; Created by minhk49it -6- Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt ... ảnh hưởng CMtháng 10 Nga *Khác nhau: cvả kiện có điểm giông nhưngvẫn có nhiều điểm khác :Cưong lĩch trị xây dựng đường lỗi CMVN Created by minhk49it - 12 - Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng ... định thuận lợi khó khăn sở để Đảng đề đường lối cho kháng chiến b Quá trình hình thành nội dung đường lối kháng chiến Quá trình hình thành - Đường lối kháng chiến Đảng hình thành bước trình đạo...
 • 87
 • 313
 • 1

de cuong chi tiet mon duong loi.k44a ppsx

de cuong chi tiet mon duong loi.k44a ppsx
... lên tầm chi nh sách XH, đặt rõ tầm quan trọng của chi nh sách XH đối vs các chi nh sách kinh tế và chi nh sách ở các lĩnh vực khác - Đại hội VIII: hoạch định chi nh sách ... giải phóng ND và đất đai, thực hiện du kích chi ́n tiến lên vận động chi ́n, đánh chi nh quy “Triệt để dùng du kích, vận động chi ́n Bảo toàn thực lực, k/c lâu dài… Vưa đánh ... châm chi đạo chi ́n lược: tiếp tục đẩy mạnh CTND chống CTCB ở MN, phát động CTND chống phá hoại của mỹ ở MB; thực hiện kháng chi ́n lâu dài, dựa vào sức mình là chi nh,...
 • 35
 • 523
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tieu luan mon duong loicach mangso sanh duong loicong nghiep hoa thoi ki truoc va sau doi moiđề cương đường lối cách mạng việt namđề cương môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namđề cương môn đường lối cách mạngđề cương ôn tạp môn đường lối cách mạngcác đề cương ôn tập môn đường lối cách mạngde cuong duong loi cach mang dang cong san viet namđề cương ôn tập môn đường lối cách mạng đảngđề cương môn học đường lối cách mạngđề cương ôn tập môn đường lối cách mạngđề cương trắc nghiệm môn đường lối cách mạngđề cương môn đường lối cách mạng đảngđề cương môn đường lối cách mạng đảng cộng sảnđề cương môn đường lối cách mạng việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ