63 đề thi môn toán vào lớp 10 (có đáp án)

tuyển tập đề thi môn toán vào lớp 10đáp án

tuyển tập đề thi môn toán vào lớp 10 có đáp án
... nội Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Đề thức đề thi tuyển sinh Vào khối trung học phổ thông chuyên năm 2011-2012 Môn thi: Toán (Dùng cho thí sinh thi vào chuyên Toán chuyên Tin) Thời gian làm :150 ... + 2 010 = 2011 Du = xy x = 1/2 Vy Mmin = 2011 t c x = 26 S GIO DC V O TO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2011 - 2012 Ngy thi : 21/06/2011 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt KHNH HềA THI ... th 2: S GD&T THNH PH H NI CHNH THC THI TUYN SINH VO LP 10 Mụn thi : Toỏn Ngy thi : 22 thỏng nm 2011 Thi gian lm bi: 120 phỳt Bi I (2,5 im) Cho A = x 10 x x x 25 x +5 Vi x 0, x 25 21...
 • 36
 • 284
 • 0

Bộ đề tuyển sinh Toán vào lớp 10đáp án

Bộ đề tuyển sinh Toán vào lớp 10 có đáp án
... rng: 2 (b - c) (c - a) (a - b) b) Tớnh giỏ tr ca biu thc: A = 2 010 - 2 010 + + 2 010 ữ - 2 010 2 010 ữ 4 1+ + 2 010 2 010 + 2 010 Cõu 2: a) Cho a, b, c l di cnh tam giỏc, chng minh: 1 a+b+c + ... ca ụ tụ th hai l: x 10 (km/h) (k: x > 10) 120 Thi gian ụ tụ th nht v ụ tụ th hai chy t A n B ln lt l x 120 (h) v (h) x - 10 120 120 = 0, Theo bi ta cú phng trỡnh: x x - 10 Gii ta c x = 60 (tha ... cha khụng ớt hn 50 im S Cõu 1: a) Tỡm cỏc s hu t x, y tha ng thc: x ( 2011 + 2 010) + y( 2011 2 010) = 20113 + 2 0103 32 b) Tỡm tt c cỏc s nguyờn x > y > z > tho món: xyz + xy + yz + zx + x + y...
 • 142
 • 2,963
 • 2

Bộ đề thi trắc nghiệm vào lớp 10 (có đáp án)

Bộ đề thi trắc nghiệm vào lớp 10 (có đáp án)
... rubbish this week A The rubbish have not been collected this week B The rubbish has been collected this week C The rubbish has not been collected this week D The rubbish is not collected this week 10 ... is being done now 17 When did they built this house? A When this house was built/ B When is this house built? C When did this house build? D When was this house built? 18 A person who teaches ... that car A am B have been C was D were 21 How much is it - A It's cost $ 10 B They are $ 10 C This is $ 10 D It's $ 10 22 There is water in the cup A many B few C a few D much 23 I rang the...
 • 40
 • 1,652
 • 14

60 đề thi tuyển sinh vào lớp 10đáp án

60 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án
... lµ lín nhÊt ĐỀ SỐ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH C©u 1: ( ®iĨm ) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Khóa ngày tháng năm 2006 MƠN: TỐN ( Thời gian 120 phút, khơng kể thời gian giao đề ) 1) Ph©n tÝch ... mặt phẳng chứa điểm a bờ cung BC ĐỀ SỐ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MƠN: TỐN Năm học: 2007 - 2008 ( Thời gian 120 phút, khơng kể thời gian giao đề ) Bài ( 2điểm ) Cho ... ⇔ x = Vậy phương trình nghiệm x = ĐỀ SỐ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MƠN: TỐN Năm học: 2005 - 2006 ( Thời gian 120 phút, khơng kể thời gian giao đề ) Bài ( 2,5 điểm )...
 • 232
 • 629
 • 0

Tong hop mot so de thi tuyen sinh vao lop 10 co dap an

Tong hop mot so de thi tuyen sinh vao lop 10 co dap an
... KIÊN GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi co 01 trang) Câu (1,5 điểm) Tính: KỲ THI TỦN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011-2012 MƠN THI: TOÁN Thời gian: 120 phút (khơng kể thời gian giao ... CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012 Mơn thi: TỐN Thời gian làm bài: 120 phút( khơng kể thời gian giao đề) Ngày thi: 28 tháng 06 năm 2011 (Đợt ) Đề thi gồm: 01 trang Câu (3,0 ... gi¸o dơc vµ ®µo t¹o b¾c giang ®Ị chÝnh thøc ®Ị thi tun sinh líp 10thpt N¨m häc 2011 - 2012 M«n thi: to¸n Ngµy thi: 01/ 7/ 2011 Thêi gian lµm bµi: 120 (Kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị) C©u 1: (2,0 ®iĨm)...
 • 130
 • 404
 • 2

tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 10đáp án

tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án
... Bài học sinh vừa lớp A vừa lớp B thành hàng dọc, đứng cách Chứng minh học sinh đứng cách hai em lớp với khoảng cách www.vnmath.com Đề thi tuyển sinh lớp 10 Chương Đề thi tuyển sinh lớp 10 ... nhận giá trị nguyên dương 1 .10 Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 1994(cho thí sinh chuyên toán chuyên tin)13 1 .10 Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 1994 (cho thí sinh chuyên toán chuyên tin) Bài Giải hệ ... www.vnmath.com Giải phương trình 1.30 Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2004(cho thí sinh chuyên toán chuyên tin)31 1.30 Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2004 (cho thí sinh chuyên toán chuyên tin) Bài Giải phương...
 • 129
 • 1,031
 • 12

đề thi tuyển sinh vào lớp 10đáp án(hay)

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án(hay)
... s nguyờn Chng minh rng: m2 + n2 l hp s b) Cho hai s dng a, b tha a100 + b100 = a101 + b101 = a102 + b102 Tớnh P = a2 010 + b2 010 Cõu : (2 im) Cho tam giỏc OAB vuụng cõn ti O vi OA = OB = 2a Gi ... tr ln nht ca biu thc P = x + y Ht Sở giáo dục đào tạo Nghệ an Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học 2 010 - 2011 Môn thi : Toán (/ỏ b sung sau) Câu I (3,0 điểm) Cho biểu thức A = x x 2 ... giỏ tr nh nht ú theo a HT ỏp ỏn: Kè THI TUYN SINH LP 10 NM HC 2 010- 2011 MễN : TON (KHNH HềA) Bi 1:1 A = A = 5( 20 3) + 45 = 100 + = 100 = 10 (1) x + y = x + y = + y = y = x y...
 • 13
 • 163
 • 0

De thi tuyen sinh vao lop 10 co dap an

De thi tuyen sinh vao lop 10 co dap an
... KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2 010 - 2011 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ – KHÔNG CHUYÊN Câu Đáp ... lâp ti sô ta co: Q1 Phat biêu đung quy tăc năm tay phai a) Goi R4 la điên trơ cua đen: R4 = U 2đm Pđm Điểm 0,5 0,5 (1) 0,25 0,25 (2) 0,5 = 3Ω 0,25 R1 R2 15 .10 =3+ = 9Ω R1 + R2 15 + 10 R124 R3 6.9 ... (loại) (Nếu ghi thi u sai đơn vị cường độ dòng điện trừ 0,25 điểm) 0,25 (1) 0,25 a) Ve hinh đung B I B’ O A F F’ A’ b) - Xet tam giac đông dang : ∆ABO ∼ ∆A’B’O A ' B ' OA ' OA ' = = Ta co : (1) AB...
 • 3
 • 65
 • 0

Đề thi môn Toán vào lớp 10 chuyên ngữ (7-6-2009) có HD

Đề thi môn Toán vào lớp 10 chuyên ngữ (7-6-2009) có HD
... >0 PT nghiệm phân biệt x1=-y; x2 =-y-2 Với x=-y thay vào PT (2) ta đợc PT : y2 -3y+2=0 nhẩm a+b+c=0 ta y=1 y=2 Với x=-2-y thay vào PT (2) ta đợc PT : y2 -y=0 ta y=0 y=1 Vậy hệ nghiệm ... 3x2+3y2-4x-4y-4xy=(x-2)2+(y-2)2+2(x-y)2-8 3P 32 3P 24 P Hay Tôi cách Chú ý : Tôi gửi tiếp đề HD chấm thi vào chuyên S phạm HN ;chuyên ĐHKHTN ... (x;y)=(-1;1);(-2;2);(-2;0);(-3;1) B M E C A H N Câu 4:(3 điểm) Câu 5: ( điểm) G O a- CHD+ CBD=1800 nên tứ giác BHDC nội tiếp AGE+ AME=1800 nên tứ giác AMEG nội tiếp b- AME đ d ABM (gg) nên AM2=AC.AB...
 • 3
 • 725
 • 4

HD GIAI DE THI MON TOAN VAO LOP 10 (2009-2010) TINH QUANG TRI

HD GIAI DE THI MON TOAN VAO LOP 10 (2009-2010) TINH QUANG TRI
... Chứng minh: 11 C/m: OHDC nội tiếp Ta có: DH vuông goc với AO (gt) => ∠ OHD = 900 CD vuông góc với OC (gt) => ∠ OCD = 900 Xét Tứ giác OHDC có ∠ OHD + ∠ OCD = 1800 Suy : OHDC nội tiếp đường tr ... nhau) Suy OD đường trung trực BC => OD vuông góc với BC Xét hai tam giác vuông ∆ OHD ∆ OIA có ∠ AOD chung ∆ OHD đồng OH OD = => OH OA = OI OD dạng với ∆ OIA (g-g) OI OA (1) (đpcm) c) Xét ∆ OCD ... Từ D kẻ DH vuông góc với AO (H nằm AO), DH cắt cung nhỏ BC M Gọi I giao điểm DO BC Chứng minh OHDC tứ giác nội tiếp Chứng minh OH.OA = OI.OD Chứng minh AM tiếp tuyến đường tr ̣n (O) Cho OA =...
 • 4
 • 420
 • 4

Tài liệu Tuyển tập 200 đề thi môn toán vào lớp 10 pot

Tài liệu Tuyển tập 200 đề thi môn toán vào lớp 10 pot
... trị nhỏ tìm giá trị x2 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2000 -2001 (1) 1 1 2000 )(1 + )(1 + ) (1 + )= Tìm n nguyên dơng thỏa mãn : (1 + 1.3 2.4 3.5 n( n + 2) 2001 A= x+4 x4 + x4 x4 ... ngửa lên phía đợc hay không ? Tại ? Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán Tin năm 2003 -2004 Đại học s phạm HN Bài Chứng minh biểu thức sau có giá trị không phụ vào x A= x+ + x 2+ + x Bài Với ... 6+ Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2000 -2001 (2) x x +1 x Bài Cho biểu thức P = ( ):( ) x + x 1 x x + x a) Rút gọn P b) Chứng minh P < với giá trị x Bài Hai vòi nớc chảy vào...
 • 145
 • 761
 • 12

Đề thi môn Toán vào lớp 10 hệ THPT chuyên docx

Đề thi môn Toán vào lớp 10 hệ THPT chuyên docx
... thị hàm số xỏc định cõu ( a ) đồng quy Cõu ( điểm ) Cho hệ phương trỡnh mx − ny =   2x + y = n a) Giải hệ m = n = b) Tỡm m , n để hệ cho cú nghiệm  x=−  y = +1 Cõu : ( điểm ) Cho tam...
 • 2
 • 477
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn toán vào lớp 10 năm 2013đề thi môn toán vào lớp 10 năm 2013 tphcmđề thi môn toán vào lớp 10 năm 2013 của hà nộicấu trúc đề thi môn toán vào lớp 10bộ đề thi môn toán vào lớp 10tổng hợp đề thi môn toán vào lớp 10đề thi môn toán vào lớp 10 hà nội 2013đề thi môn toán vào lớp 10 2013 tphcmđề thi môn toán vào lớp 10 2013đề thi môn toán vào lớp 10 chuyêntổng hợp đề thi môn toán vào lớp 10 năm 20132014đề thi môn toán vào lớp 10 từ năm 1988 2013 có lời giảiđề thi môn toán vào lớp 10 năm 2013 nghệ anđề thi môn toán vào lớp 10 2012gợi ý giải đề thi môn toán vào lớp 10chữ cái e, êgiáo ánmtxq:lớp học của bé,lớp chồiGA trường MNgiáo án phát triển thể chất bò thấp chui qua cổngđồ chơi của béTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnTuần 10. Ôn tập Giữa Học kì ITuần 10. Ôn tập Giữa Học kì IGiáo án Thể dục lớp 6 mới kì I chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 7 kì II chuẩn KTKNGiáo án thể dục lớp 6 kì II chuẩn KTKNNÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tổ CHUYÊN môn bộ môn SINH học cấp TRUNG học PHỔ THÔNGXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cựcKhảo sát tập đoàn giống lúa indica và japonicathang diem thi duaGVcơ sở vật CHẤT và cơ CHẾ DI TRUYỀN1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học THPT 10 11 12 có đáp ánTUYỂN tập các DẠNG TOÁN ỨNG DỤNG, vận DỤNG CAO GIẢI TÍCH 11 12Mau bao cao boi duong thuong xuyen nam 2014