KĨ THUẬT XUNG - SỐ

giáo trình thuật xung - số

giáo trình kĩ thuật xung - số
... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com...
 • 230
 • 276
 • 5

THUẬT XUNG - SỐ, Chương 1 pptx

KĨ THUẬT XUNG - SỐ, Chương 1 pptx
... Hình 3 .1: Các dạng tín hiệu xung a) Dãy xung vuông; b) Dãy xung tam giác (răng cưa); c) Dãy xung hàm mũ (xung kim) Hình 3.2 xung vuông thực tế với đoạn đặc trưng: ... đoạn đỉnh xung Với dãy xung tuần hoàn, có tham số đặc trưng sau (cụ thể xét với dãy xung vuông) • Chu kì lặp lại xung T (hay tần số xung f = 1/ T) khoảng thời gian điểm tương ứng hai xung • Thời ... gian nghỉ tng (h3.1a) khoảng thời gian trống hai xung liên tiếp • Hệ số lấp đầy γ tỉ số độ rộng tx chu kì T γ = tX T từ có hệ thực : T = tx + tng γ < Trong thuật xung - số, người ta thường...
 • 9
 • 196
 • 2

THUẬT XUNG - SỐ, Chương 2 doc

KĨ THUẬT XUNG - SỐ, Chương 2 doc
... µA710, A110, LM31 0-3 39 hay NE 521 ) Hoặc dùng biện pháp thuật mạch để giảm khoảng cách mức U±ramax Hình 3.8 : a), c) - Bộ so sánh dùng IC thuật toán với hai kiểu mắc khác b), d) - Hàm truyền đạt ... tới đầu vào IC Giống khóa tranzito, làm việc với tín hiệu xung biến đổi nhanh cần lưu ý tới tính chất quán tính (trễ) IC thuật toán Với IC thuật toán tiêu chuẩn nay, thời gian tăng điện áp khoảng ... ramax Khi Uv < Ungưỡng Ura = - U- Khi Uv ≥ Ungưỡng thìramax = + U+ Ura b - Trong trường hợp biên độ Uvào Ungưỡng lớn giá trị điện áp đầu vào tối đa...
 • 5
 • 209
 • 0

THUẬT XUNG - SỐ, Chương 3 ppsx

KĨ THUẬT XUNG - SỐ, Chương 3 ppsx
... Hình 3. 11 đưa dạng mạch nguyên lí tri gơ RS đối xứng Thực chất hai mạch đảo hình 3. 3 dùng T1 T2 ghép liên tiếp qua vòng hồi tiếp dương cặp điện trở R1R3 R2R4 a - Nguyên lí hoạt động: Mạch 3. 11 ... R=S=1 (cùng có xung dương) bị cấm Nói khác điều kiện cấm R.S=0) ( 3- 6 ) Từ việc phân tích rút bảng trạng thái Trigơ RS cho phép xác định trạng thái đầu ứng với tất khả xung đầu vào bảng 3. 1 Ở số n ... Đầu Qn+ Ǭn+ 0 Q n Ǭ 0 0 1 x x Bảng 3. 1 Bảng trạng thái trigo RS 3. 2.2 Tri gơ Smit dùng Tranzito Sơ đồ tri gơ RS lật trạng thái đặt vào cực bazơ tranzito khóa xung dương có biên độ thích hợp để...
 • 6
 • 218
 • 1

THUẬT XUNG - SỐ, Chương 4 ppt

KĨ THUẬT XUNG - SỐ, Chương 4 ppt
... = R1 Uv đóng Pmin R1 + R2 ( 3-1 0) tiếp tục giữ nguyên Uv tăng - Khi giảm Uvào từ giá trị dương lớn, lúc Uv = Uvđóng mạch lật làm Ura chuyển từ -Uramin tới + Uramax - Để đạt hai trạng thái ổn định ... − U ramin R2 ( 3-1 3) hay độ trễ chuyển mạch xác định : ∆U = R1 −U ) (U trê R ramin ma x ( 3-1 4) Do cách đưa điện áp vào tới lối vào không đảo (P) nên Uv có giá tri âm lớn: Ura = -Uramin Uv có giá ... họa biến đổi điện áp hình sin lối vào thành xung vuông lối sử dụng trigơ Smit đảo (3.16a) trigơ Smit không đảo (3.16b) Các hệ thức từ ( 3-9 ) đến ( 3-1 4) cho phép xác định mức ngưỡng lật trigơ Smit...
 • 5
 • 105
 • 0

THUẬT XUNG - SỐ, Chương 5 pps

KĨ THUẬT XUNG - SỐ, Chương 5 pps
... điện cực bazơ T2 biến đổi theo quy luật : UB2 ≈ E [ - 2exp( -t/RC )] ( 3-1 5) Với điều kiện ban đầu: UB2(T = to) = -E điều kiện cuối: UB2(T -> ∞) = E T2 bị khóa lúc t = t1 (h.3.17b) UB2 đạt tới ... tới lúc xác lập Uc(∞) = -Umax xuất phát từ phương trình: Uc(t) = Uc(∞) - [Uc(∞) - Uc(0)] exp ( -t / RC) ( 3-2 0) có kết quả: thph = RCln (1 + β) = RCln[1+R1 / ( R1 + R2)( 3-2 1) 213 So sánh hai biểu ... ý điều trình bày > tx > τx (τx độ rộng xung vào Tv chu kì xung vào) điều kiện ( 3-1 7) thỏa mãn ta có chu kì xung Tra = Tv 3.3.2 Mạch đa hài đợi dùng IC thuật toán 210 Hình 3.18: Nguyên lý mạch...
 • 7
 • 254
 • 0

THUẬT XUNG - SỐ, Chương 6 pptx

KĨ THUẬT XUNG - SỐ, Chương 6 pptx
... nguyên lí vừa nêu ta thấy rõ độ rộng xung τ1 τ2 liên quan trực tiếp với số thời gian phóng tụ điện từ hệ thức ( 3-1 6) , tương tự có kết quả: τ1 = RCln2 ≈ 0,7R1C1 ( 3-2 3) τ2 = R2C2ln2 = 0,7R2C2 Nếu chọn ... không đối xứng Chu kỳ xung vuông Tra =τ1 +τ2 Biên độ xung xác định gần giá trị nguồn E cung cấp Để rạo xung có tần số thấp 1000Hz, tụ sơ đồ cần có điện dung lớn Còn để tạo xung có tần số cao 10kHz ... UB2 = +0,6V làm T2 mở xảy đột biến lần thứ hai chuyển sơ đồ trạng thái ban đầu: T1 khóa T2 mở Hình 3.19: Mạch nguyên lý đa hài tự dao động(a) biểu đồ thời gian (b) • Các tham số chủ yếu xung vuông...
 • 5
 • 186
 • 0

THUẬT XUNG - SỐ, Chương 7 ppsx

KĨ THUẬT XUNG - SỐ, Chương 7 ppsx
... tụ định xác định bởi: thph = t6 - t4 = C RBln(1+1/n B) ( 3-3 2) Nếu bỏ qua thời gian tạo sườn trước sườn sau xung chu kì xung Tx ≈ tx + thph 33a) ( 3- tần số dãy xung là: f= t x + t hph • Sơ đồ ... dương + Trong khoảng < t < t1 T tắt điện áp nạp C: Uc > 0; tụ C phóng điện qua mạch (ωB-> C -> R -> RB -> - Ecc lúc t1, Uc =0 + Trong khoảng t1 < t < t2 Uc chuyển qua giá trị xuất trình đột biến ... hay đẩy kéo có hồi tiếp dương mạnh qua biến áp xung (h.3.22a), nhờ tạo xung có độ rộng hẹp (cỡ 1 0-3 ÷ 1 0-6 s) biên độ lớn Blocking thường dùng để tạo xung điều khiển hệ thống số Blocking làm việc...
 • 8
 • 171
 • 0

THUẬT XUNG - SỐ, Chương 8 doc

KĨ THUẬT XUNG - SỐ, Chương 8 doc
... ( 3-3 5) Nếu sử dụng phần tăng đường thẳng ta có Uc(t) = E [ 1- exp( - t/RnC)] với RnC >>Rphóng.C Nếu chọn nguồn E cực tính âm ta có Uc(t) giảm đường thẳng Hình 3.25: Phương pháp Mille tạo Uq b - ... hồi tiếp thay đổi theo điện áp tụ Uc mức méo phi tuyến xác định bởi: ε = (1-k)Umax/E 38) ( 3- giá trị thực tế nhỏ k ≈ nên 1-k VCB lựa chọn Umax lớn xấp xỉ E làm tăng hiệu suất mạch mà ε nhỏ ... qua mạch Khi quan hệ dòng áp tụ biến đổi theo thời gian có dạng ic (t) = C dUc (t) dt ( 3-3 4) điều kiện C số, muốn quan hệ Uc(t) tuyến tính cần thỏa mãn điều kiện ic(t) = số Nói cách khác phụ thuộc...
 • 6
 • 182
 • 0

THUẬT XUNG - SỐ, Chương 9 pdf

KĨ THUẬT XUNG - SỐ, Chương 9 pdf
... khóa (không có RB) 3.6.3 Mạch tạo xung tam giác dùng vi mạch thuật toán Hình 3.28 a b đưa hai sơ đồ tạo xung tam giác dùng IC thuật toán 223 Hình 3.28: Các mạch tạo xung tam giác dùng IC tuyền ttnh ... Umax R1/R2 ( 3- 53) (với Umax giá trị điện áp bão hòa IC1) Chu kì dao động xác định T= 4RCR1/R2 ( 3-5 4) 228 Hình 3.30: Sơ đồ tạo đồng thời xung vuông (Ura1) xung tam giác (Ura2) 2 29 230 ... lấy từ Ec qua chia áp Biên độ cực đại tụ C xác định bởi: Ucmax = (E - Eo)tq/ R3C ( 3-5 2) Người ta tạo đồng thời xung vuông xung tam giác nhờ ghép nối tiếp tích phân sau trigơ Smit (h 3.30) Bộ...
 • 11
 • 210
 • 0

THUẬT XUNG - SỐ, Chương 10 potx

KĨ THUẬT XUNG - SỐ, Chương 10 potx
... 233 - Cũng phần tử NO, OR, AND, thực phần tử NAND nhiều cách khác dựa công nghệ chế tạo bán dẫn: loại điện trở tranzito - logic (RTL) loại điôt tranzito - logic (DTL), loại tranzito - tranzito - ... quy ước điện thấp - trị ''0'' điện cao - trị ''1" ta gọi logic dương Trong trường hợp ngược lại, với quy ước mức thấp trị ''1" mức cao - trị ''0'', ta có logic âm Để đơn giản, chương này, xét với ... giản, chương này, xét với logic dương a - Phần tử phủ định logic (phần tử đảo - NO) - Phần tử phủ định có đầu vào biết đầu thực hàm phủ định logic: FNO = x ( 3- 70) tức FNO = x = ngược lại FNO = x...
 • 18
 • 194
 • 0

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH-KĨ THUẬT XUNG SỐ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH-KĨ THUẬT XUNG SỐ
... HIỆU XUNG II Phân loại tín hiệu xung Xung vuông Xung nhọn Xung cưa Xung hình thang Xung hàm mũ Xung tam giác III Các tham số tín hiệu xung       Dãy xung Độ rộng xung : thời gian tồn xung. (s) ... tồn xung. (s) Khoảng cách xung : K/c xung liên tiếp Chu kì xung: Tx Tần số số xung giây Độ dày: Um Tx Qx > 0.5 - Xung rộng Qx < 0.5 - Xung hẹp  Độ rỗng(xốp): Tham số dạng xung      :Độ rộng ... CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT XUNG BÀI 1: TÍN HIỆU XUNG I Khái niệm tín hiệu xung Xung điện dòng họăc áp tồn khoảng thời gian ngắn so sánh với thời gian trình độ mạch điện mà tác động • Xung: đại lượng...
 • 71
 • 79
 • 0

Báo cáo Thực tập thuật truyền số liệu và Mạng

Báo cáo Thực tập Kĩ thuật truyền số liệu và Mạng
... – TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH MÔN KĨ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ MẠNG Quá trình học môn thực tập thuật truyền số liệu mạng giúp cho sinh viên nắm bắt thuật triển khai mạng , qua cho tự tin ... tốc độ truyền liệu tăng gấp đôi SRX400 có tốc độ truyền liệu tối đa lớn tốc độ truyền liệu mạng có dây Ethernet truyền thống 10/100Mbps IV Những ưu nhược điểm sử dụng mạng không dây Thứ mạng dây ... mạng từ thiết bị mạng -Lỗi hư hỏng phần cứng -Thiết lập cấu hình bị sai IV NHẬN XÉT – KẾT LUẬN : Sau buổi học thuật truyền số liệu mạng biết mạng máy tính Làm để thiết lập mạng LAN đơn giản...
 • 31
 • 1,736
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn kĩ thuật xung sốôn thi môn kĩ thuật xung sốkỉ thuật xung sốbài tập kĩ thuật xung sốứng dụng của kĩ thuật xung số để điều khiển hoạt động của mạchkỹ thuật xung sốkỹ thuật xung- sốkĩ thuật xungthực hành kĩ thuật xungkĩ thuật chăm sóc cây trồngđề cương kỹ thuật xung sốkĩ thuật chăm sóckĩ thuật chăm sóc câyđề thi kỹ thuật xung sốôn thi kỹ thuật xung sốTh m nh p th tr ng M c a c ng ty Hon aỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnBài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)Ti n tr nh gia nh p WTO c a Trung Qu c v b i h c kinh nghi m i v i Vi t Namhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anamlfcE50QkxZZFk2 PHIEU XAC NHAN THAM DU8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017T nh h nh kinh doanh v xu t kh u g m x y d ng C ng ty c ph n xu t nh p kh u Viglacerahttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQTZRX05uZndQeU09. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017NQ HUY GIAO DICH TAI HE THONG UPCOM282Th c tr nh nh p kh u h ng ho C ng ty MATECOCHAP THUAN NIEN YET.PDF CHAP THUAN NIEN YETNghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2107https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anR25yZTNKcENTZEkTh c tr ng xu t kh u h ng gi y d p Vi t Nam v o th tr ng EUBM05.DV1 Giay xac nhan gui tien k viet k nguoi thanhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anX1J3ZklBLW1NamsBM08.DV1 Xac nhan so du KHCNBM09.DV1 Giay dang ky TTDV kiem HD mo & SD tai khoan KHCN