De cuong mon hoc TTHCM theo hinh thuc tin chi (CT moi cua bo)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC VÀ LUẬT SƯ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC VÀ LUẬT SƯ
... trọng hoạt động công chứng, chứng thực chứng thực 1B2 Phân tích 1C2 Lí giải 1A3 Nêu phạm vi đặc điểm công khác biệt công chứng chứng thực công chứng, chứng chứng, chứng thực thực 1B3 Phân tích ... công giá trị pháp lí văn công chứng, chứng pháp lí văn công chứng, chứng thực chứng, chứng thực 1B4 Phân tích thực giá trị pháp lí văn công chứng, chứng thực Quá trình hình thành phát triển công ... luật vấn đề có liên quan Môn học gồm vấn đề: - Một số vấn đề lí luận công chứng, chứng thực; - Quá trình hình thành phát triển công chứng, chứng thực nước ta quản lí nhà nước công chứng, chứng...
 • 17
 • 3,454
 • 73

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ HÌNH VI PHÂN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ HÌNH VI PHÂN
... nội dung môn học: Môn học nhằm giới thiệu Hình học vi phân cổ điển, chủ yếu nghiên cứu hình học đường mặt R3 thông qua loại độ cong Hình học vi phân cổ điển gắn liền với đối tượng hình học sống, ... Yêu cầu giảng vi n môn học: - Yêu cầu giảng vi n điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Cần buổi có trang bị máy chiếu hình chiếu - Yêu cầu giảng vi n sinh vi n như: tham gia học tập lớp đầy ... môn học bàn đường cong mặt cong, nghiên cứu tính chất hình học thông qua độ cong Chương nhằm giới thiệu vấn đề tối ưu hình học, cụ thể đường trắc địa mặt cực tiểu Chương cuối bàn đến vấn đề hình...
 • 5
 • 280
 • 0

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC Lý luận và thực tiễn về phƣơng pháp khởi nghĩa giành chính quyền trong lịch sử cách mạng Việt Nam

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC Lý luận và thực tiễn về phƣơng pháp khởi nghĩa giành chính quyền trong lịch sử cách mạng Việt Nam
... tin chung môn học - Tên môn học: luận thực tiễn phương pháp khởi nghĩa giành quyền lịch sử cách mạng Việt Nam - Mã môn học: HIS 8031 - Số tín chỉ: - Môn học: 02 Tự chọn - Yêu cầu môn học: + Có ... nội dung môn học: Phân tích luận khởi nghĩa vũ trang, tầm quan trọng phương pháp cách mạng sau có đường lối Trình bày phương pháp khởi nghĩa cách mạng Việt Nam: sử dụng bạo lực cách mạng quần ... khởi nghĩa, thời tổng khởi nghĩa + Phân tích đặc điểm vai trò nông thôn thành thị cách mạng Việt Nam + Phân tích đặc điểm phát triển cách mạng Việt Nam từ khởi nghĩa phần tiến lên tổng khởi nghĩa, ...
 • 5
 • 75
 • 0

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA CỦA CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT nAM

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA CỦA CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT nAM
... môn học: Cung cấp cho người học vấn đề cốt lõi vai trò vị trí tri thức địa phương nghiên cứu trình tộc người văn hoá tộc người Việt Nam Trên sở đó, nắm vững phương pháp nghiên cứu tri thức địa ... 1.2Tình hình nghiên cứu nước thảo luận 1.3 Vai trò tri thức địa phương đời sống tộc người Chƣơng Những vấn đề tri thức địa phƣơng 2.1 Phân loại tri thức địa phương 2.2 Những đặc điểm tri thức địa phương ... Tâm thức dân gian tri thức địa phương Chƣơng : Tri thức địa phƣơng văn hoá, tộc ngƣời vùng miền 3.1 Mối quan hệ tri thức địa phương văn hoá tộc người 10 11 5 3.2 Sự tương đồng khác biệt tri thức...
 • 4
 • 107
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Tổ chức tốt việc tự học cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học theo hình thức tín chỉ hiện nay " docx

Tài liệu Báo cáo
... phải khéo léo tổ chức việc tự học cho sinh viên Tự học với nỗ lực nào, tư sáng tạo tạo điều kiện cho việc tìm hiểu tri thức cách sâu sắc, hiểu rõ chất chân lý Trong trình tự học, sinh viên gặp nhiều ... lợi cho việc tự học Biểu ý thức tự học tốt Một người có ý thức tự học tốt thể chỗ họ có thái độ việc học tập lớp nhà họ thực học tập Việc tưởng chừng đơn giản, song sinh viên thực Một sinh viên ... phương châm "biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo" [4] Trên ý nghĩa đó, việc tự học sinh viên không giống tự học học sinh phổ thông Học đại học sâu vào chuyên ngành để chuẩn bị cho nghề tương...
 • 5
 • 352
 • 4

Những khó khăn khi học theo hình thức tín chỉ của sinh viên

Những khó khăn khi học theo hình thức tín chỉ của sinh viên
... biệt sinh viên khóa K13: Đa số sinh viên tiếp xúc với hình thức học tín gặp nhiều khó khăn, hình thức học tín có nhiều khác biệt so với việc học theo học phần, có nhiều sinh viên chưa tiếp cận hình ... trình học mà không bị ảnh hưởng sinh viên muốn quay lại học Đào tạo theo hệ thống tín cho phép sinh viên chủ động học theo điều kiện lực Những sinh viên giỏi học theo học vượt kế hoạch học tập ... tạo theo tín nên sinh viên chưa bắt kịp với hình thức đào tạo Học tín với tiêu chí hàng đầu lấy người học làm trung tâm thực tế trường ta cho thấy mang tính hình thức, vậy, làm cho sinh viên khó...
 • 19
 • 1,305
 • 24

Đề cương môn học Thư viện người dùng tin đặc biệt

Đề cương môn học Thư viện người dùng tin đặc biệt
... ngƣời dùng tin đặc biệt, thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt, chức năng, nhiệm vụ thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt Nắm vững đặc điểm ngƣời dùng tin nhu cầu tin thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt Nắm ... hoạt động thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt Việt Nam với nƣớc giới TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Môn học “Thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt đề cập kiến thức thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt Nội dung ... Tên môn học: Thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt môn học: Số tín chỉ: tín Môn học: Bắt buộc Các môn học tiên quyết: Thƣ viện học đại cƣơng Các môn học kế tiếp: Yêu cầu trang thiết bị: - Phòng học...
 • 16
 • 251
 • 0

Biện pháp quản lý quá trình dạy học môn tiếng Anh theo phương thức tín chỉ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Biện pháp quản lý quá trình dạy học môn tiếng Anh theo phương thức tín chỉ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
... trường Đại học Khoa học hội Nhân văn Đại học Quốc Gia Nội Chƣơng 3: Các biện pháp quản trình dạy học tiếng Anh theo phương thức tín trường Đại học Khoa học hội Nhân văn - Đại học Quốc Gia ... dựng biện pháp 76 3.2 Những biện pháp quản trình dạy học môn Tiếng Anh theo phương thức tín trường Đại học Khoa học hội Nhân văn - Đại học Quốc Gia Nội 77 3.2.1 Chỉ đạo, ... tạo theo phương thức tín trường 43 2.2 Thực trạng công tác quản trình dạy học môn tiếng Anh theo phương thức tín trường Đại học Khoa học hội Nhân văn - Đại học Quốc Gia Nội...
 • 123
 • 431
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH HO CHI MINH’S POLITICAL THOUGHT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH HO CHI MINH’S POLITICAL THOUGHT
... Hồ Chí Minh, Về độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, Nxb CTQG, H., 2001 2/ Võ Nguyên Giáp, tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, Nxb CTQG H., 2000 3/ Ho ng Trang (CB), tưởng Hồ Chí Minh ... * Tất tài liệu nói có Thư viện Bộ môn Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết học tập môn học: 7.1 Kiểm tra - đánh giá thường ... điểm Hồ Chí Minh đường giải phóng phát triển độc lập tự do; nhân tố thắng lợi nghiệp cách mạng Việt Nam - Mục tiêu kỹ năng: Học tập biện chứng Hồ Chí Minh Tóm tắt nội dung môn học Trang bị cho...
 • 4
 • 109
 • 0

Xây dựng Website quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ

Xây dựng Website quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ
... chương trình đăng kí tín trực tuyến 1.4 Đề xuất giải pháp xây dựng Website quản đào tạo theo hình thức tín khoa Quản đào tạo quốc tế Mục tiêu: Xây dựng Website để quản điểm sinh viên chương ... Ngoài Website có hệ thống quản sinh viên, quản chương trình, quản lớp học, quản điểm, quản lịch học, quản thời khóa biểu, quản giảng đường, quản thu học phí, quản cán ... Chức hệ thống - Đây Website quản lý, mục đích Website quản đào tạo theo hình thức tín chương trình IBD Website bao gồm nội dung quản việc đăng kí tín sinh viên quản điểm sinh viên trình...
 • 160
 • 496
 • 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ NĂNG THỰC HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ NĂNG THỰC HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
... hình sự; - Có khả thực hành hoạt động tố tụng thẩm phán, phiên sơ thẩm hình sự; - Có khả giải tình thực tế phát sinh trình thực hành hoạt động tố tụng cụ thể - Có khả thực hành hoạt động tố tụng ... bảy, chủ nhật ngày lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Luật tố tụng hình Việt Nam TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Môn học thực hành số hoạt động tố tụng hình môn khoa học pháp lí giúp người học củng cố kiến thức ... thức thực tiễn kĩ tiến hành số hoạt động tố tụng hình quan trọng người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng (luật sư) trình giải vụ án hình Môn học chủ yếu tập trung nghiên cứu kĩ thực hành số...
 • 26
 • 654
 • 8

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SỰ TIẾN HOÁ HÌNH THÁI THỰC VẬT HẠT KÍN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SỰ TIẾN HOÁ HÌNH THÁI THỰC VẬT HẠT KÍN
... nghiệm: o Thực tập thực tế trường: o Tự học: Đơn vị phụ trách môn học o Bộ môn: Thực vật học o Khoa: Sinh học Môn học tiên quyết: Hình thái học thực vật, Phân loại học thực vật Môn học kế tiếp: ... sinh vật, Sinh học quần thể, Sinh học bảo tồn Mục tiêu môn học - Mục tiêu kiến thức: Nắm số kiến thức vấn đề tiến hóa hình thái thực vật Hạt kín, nhóm thực vật quan trọng giới thực vật, hình thái ... dẫn thực tập hình thái thực vật (tập giảng) Nguyễn Bá, 1974,1975 Hình thái học Thực vật 1,2 Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp Hà nội ( tái 1977,1978) (550 tr.) Nguyễn Bá, 2006 Hình thái học Thực...
 • 8
 • 325
 • 1

Đề cương môn học Sau đại học: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH TỘI DANH VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Đề cương môn học Sau đại học: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH TỘI DANH VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT
... QUÁT MÔN HỌC Thông tin chung môn học - Tên môn học : luận thực tiễn định tội danh định hình phạt - Môn học : Bắt buộc - Mã môn học : CRL6023 - Số tín : 02 - Giờ tín hoạt động: + Nghe giảng ... luận thực tiễn định tội danh; - Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa định tội danh; hình thức giai đoạn việc định tội danh - Những pháp khoa học việc định tội danh - Định tội danh giai đoạn phạm tội ... học kiến thức luận thực tiễn chuyên sâu định tội danh định hình phạt, sở người học rèn kỹ giải đắn vụ án hình thông qua tình (có thật thực tiễn) giảng viên nêu lớp Nội dung môn học 1) luận...
 • 5
 • 92
 • 2

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp
... nơi thực tập; Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang / – Đảm bảo thực tốt công việc nơi thực tập với trách nhiệm cao, xác, thời hạn, đảm bảo nguyên tắc bí mật thông tin, số liệu, liệu đơn vị thực tập; ... – Tạo mối quan hệ tốt với nhân viên khách hàng doanh nghiệp thực tập; – Tham gia đầy đủ, tích cực hoạt động phong trào đơn vị thực tập; tận dụng hội học tập thực tiễn doanh nghiệp tổ chức chương ... Sinh viên đăng ký học môn Thực tập tốt nghiệp đánh giá theo thành phần sau: 1) Sổ nhật ký thực tập (được xem xét cho điểm thêm từ 0.5 đến điểm sinh viên danh mục sản phẩm thực tập) 2) Phiếu nhận...
 • 6
 • 1,041
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác quản lý quá trình dạy học môn tiếng anh theo phương thức tín chỉ tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nộithực trạng công tác quản lý quá trình dạy học môn tiếng anh theo phương thức tín chỉ tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nộcác biện pháp quản lý quá trình dạy học môn tiếng anh theo phương thức tín chỉ tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nộinhững biện pháp quản lý quá trình dạy học môn tiếng anh theo phương thức tín chỉ tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nộikhảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý quá trình dạy học môn tiếng anh theo phương thức tín chỉcách tính điểm theo hình thức tín chỉde kiem tra hoc ki mot mon dia ly theo hinh thuc ma tran lop 10de cuong mon hoc dinh gia dat soan theo phuong pháp dao tao tin chide cuong mon hoc nganh quản lý đất đai soan theo phuong pháp dao tao tin chiđề cương môn học tiếng việt thực hànhđề cương môn học luật tố tụng hình sựđề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị nhân sựđề cương môn học thức ăn chăn nuôi chuyên ngành thú yvăn bản quan trọng nhất cần xây dựng khi bắt tay thực thi một chương trình môn học là đề cương môn học syllabusđề cương môn họcThe challenge of democracy american government in global politics the essentials 9th edition janda test bankThe challenge of third world development 7th edition howard handelman test bankThe cognitive sciences 2nd edition sobel test bankKịch bản MC chương trình Talkshow LGBTThe economics of health and health care 7th edition folland test bankTechnical communication a practical approach 8th edition pfeiffer test bankTechnology in action complete 9th edition evans test bankThe management of strategy concepts international edition 10th edition ireland test bankTechnology now your companion to SAM computer concepts 1st edition corinne hoisington test bankTerrorism and homeland security 8th edition white test bankTexas politics 12th edition newell test bankTexas politics today 2011 2012 edition 15th edition maxwell test bankThe economy today 13th edition schiller test bankThe mind and heart of the negotiator 6th edition leigh thompson test bankTheories of psychotherapy and counseling concepts and cases 5th edition sharf test bankTheory and practice of counseling and psychotherapy 9th edition gerald corey test bankKhám phá vật chìm vật nổiThe philosophical journey an interactive approach 6th edition lawhead test bankThe essential cosmic perspective with masteringastronomy 6th edition bennett test bankThe art of theatre then and now 3rd edition downs test bank