nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại cu2+ zn2+ trong nước thải công nghiêp, xi ma ̣ bằng phụ phẩm nông nghiệp

tổng hợp oxim từ dầu vỏ hạt điều việt nam và nghiên cứu các đặc tính lý-hóa, khả năng hấp thụ ion kim loại (cu2+, ga3+) của chúng

tổng hợp oxim từ dầu vỏ hạt điều việt nam và nghiên cứu các đặc tính lý-hóa, khả năng hấp thụ ion kim loại (cu2+, ga3+) của chúng
... HỌC TỰ NHIÊN - Bùi Quốc Nam TỔNG HỢP OXIM TỪ DẦU VỎ HẠT ĐIỀU VIỆT NAM VÀ NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TÍNH LÝ-HÓA, KHẢ NĂNG HẤP THỤ ION KIM LOẠI (Cu2+, Ga3+) CỦA CHÚNG Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: ... Nghiên cứu tách cacdanol khỏi dầu vỏ hạt điều - Nghiên cứu tổng hợp oxim từ cacdanol chưng cất - Nghiên cứu tính chất lý-hóa oxim tổng hợp được, quan trọng đánh giá khả hấp thụ chọn lọc ion kim loại ... Đánh giá khả hấp thụ ion kim loại andoxim a Khả hấp thụ Ga3 +của andoxim Trên sở phương pháp chiết lỏng/lỏng, tiến hành thử nghiệm khả hấp thụ gali andoxim tổng hợp được.Dung dịch nghiên cứu thí...
 • 68
 • 775
 • 0

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm eetanol trong sản xuất thức ăn cho gà thịt giống ross 308 từ không đến sáu tuần

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm eetanol trong sản xuất thức ăn cho gà thịt giống ross 308 từ không đến sáu tuần
... p “y u t tăng trư ng không xác ñ nh” có tác d ng tích c c ñ n s tăng trư ng c a v t nuôi Tăng tr ng c a gà choai gà tây sau cho ăn th c ăn có ch a m t lư ng nh DDGS ñã ñư c c i thi n nghiên c ... ng lư ng nư c tiêu th cho ăn th c ăn d ng viên cao ăn th c ăn d ng b t (Vũ Duy Gi ng c ng s , 1997) [6] 2.2.1 Th c ăn h n h p ñ m ñ c Th c ăn h n h p ñ m ñ c h n h p th c ăn giàu dinh dư ng, ñ ... hai ch ñ dinh dư ng, tiêu t n th c ăn cho m t kg tăng tr ng t 2,25 - 2,36 kg, gà Ross 208 V35 tiêu t n 2,35 - 2,45 kg th c ăn cho m t kg tăng tr ng K t qu nghiên c u c a Nguy n Th Mai (1994)...
 • 113
 • 273
 • 0

Nghiên cứu khả năng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt theo hướng trung tại vùng thường tín thành phố hà nội

Nghiên cứu khả năng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt theo hướng trung tại vùng thường tín thành phố hà nội
... nuụi l n theo h ng t p trung .14 2.1.2.1 Cỏc khỏi ni m 2.1.2.2 í ngha phỏt tri n chn nuụi l n theo h ng t p trung 17 2.1.2.3 N i dung c a phỏt tri n s n ph m chn nuụi l n theo h ... lý lu n v phỏt tri n chn nuụi l n theo h ng t p trung 2.1.2.1 Cỏc khỏi ni m * Khỏi ni m t p trung hoỏ Theo c c tr ng C c chn nuụi Hong Kim Giao, chn nuụi t p trung cú th hi u m t cỏch ủn gi n ... 4.2.1.5 Cỏc y u t khỏc tỏc ủ ng ủ n phỏt tri n chn nuụi l n theo h ng t p trung 80 4.2.2 ỏnh giỏ k t qu chn nuụi l n th t theo h ng t p trung cỏc h , trang tr i c a vựng Tõy 84 4.2.2.1...
 • 173
 • 248
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số loài rau trồng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu trong điều kiện sinh thái đô thị đà nẵng

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số loài rau trồng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu trong điều kiện sinh thái đô thị đà nẵng
... tài Nghiên c u kh sinh trư ng, phát tri n ch t lư ng c a h sinh thái ñô th C u trúc lu n văn m t s loài rau tr ng b ng phương pháp th y canh h i lưu Lu n văn g m 69 trang, ñó: ñi u ki n sinh ... trang) Xác ñ nh ñư c kh sinh trư ng, phát tri n, su t ch t lư ng c a m t s loài rau qua phương th c tr ng rau b ng phương pháp th y canh h i lưu qui mô h gia ñình ñi u ki n sinh K t lu n ki n ngh ... o (3 trang) Phương pháp th y canh h i lưu v i ưu ñi m canh tác không c n Chương 1: T NG QUAN TÀI LI U 1.1 T ng quan v k thu t th y canh h th ng th y canh h i lưu ñ t, cho phép v n canh tác c nh...
 • 13
 • 402
 • 0

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chitin chitosan tan trong nước được tách từ vỏ tôm và tăm mực

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chitin chitosan tan trong nước được tách từ vỏ tôm và tăm mực
... n nh t ñ i v i v t li u Nghiên c u kh c ch ăn mòn kim lo i c a kim lo i, kh b ăn mòn S ăn mòn kim lo i gây t n th t to chitin/ chitosan tan nư c ñư c tách t v tôm tăm m c” l n cho n n kinh ... kh e ngư i kim - Các y u t nh hư ng ñ n trình tách chitin/ chitosan t v tôm, tăm m c - Kh c ch ăn mòn kim lo i c a chitin/ chitosan tan lo i b phá h y gây Chính v y vi c ch ng ăn mòn kim lo i nư ... không tan V TÔM, TĂM M C B ng 3.1 Các tính ch t v t lý c a chitin tách ñư c t v 2.2.3 Phân tích ñ nh tính chitin/ chitosan tôm, tăm m c 2.2.4 Nghiên c u tính ch t c ch ăn mòn kim lo i c a chitosan...
 • 13
 • 319
 • 0

Báo cáo "Nghiên cứu khả năng hòa tách quặng uran bằng phương pháp cacbonat " pot

Báo cáo
... diuranat natri Na2U2O7 Vì vậy, ph ơng pháp cacbonat không túy sử dụng Na2CO3 m( sử dụng dung dịch hỗn hợp cacbonat v( bicacbonat (khoảng 15 - 30%) Lúc l ợng NaOH giải phóng tác dụng với bicacbonat ... nhiệm vụ quan trọng ph ơng pháp hòa tách cacbonat l( phải oxi hóa uran hóa trị môi tr ờng cacbonat Bảng 1: ảnh h ởng chất oxi hóa lên hiệu suất hòa tách quặng uran Hiệu suất hòa tách sau khoảng thời ... v( ngăn chặn đ ợc t ợng kết tủa uran d ới dạng muối diuranat natri uran chuyển v(o miền động học m( tốc độ hòa tan quặng đ ợc xác định tốc độ oxi hóa để chuyển uran từ trạng thái hóa trị sang...
 • 4
 • 133
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô nếp tại thừa thiên huế trong vụ đông xuân 2007 2008

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô nếp tại thừa thiên huế trong vụ đông xuân 2007 2008
... cứu khả sinh trưởng, phát triển suất một số giống ngô nếp tại Thừa Thiên Huế vụ Đông Xuân 2007- 2008" 1.2.Tầm quan trọng giá trị kinh tế ngô 1.2.1.Tầm quan trọng : Cây ngô lương thực quan ... trường thừa thiên huế một nguồn ngô tươi có giá trị cao 1.4 Mục tiêu yêu cầu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển, khả chống chịu của một số giống ngô nếp tại thừa thiên ... trưng phản ánh khả sinh trưởng, phát triển giống, dòng đặc biệt khả chống đổ ngã Giống, dòng có đường kính lóng gốc cao sinh trưởng, phát triển mạnh, khả chống đổ ngã tốt cho suất cao Qua theo...
 • 40
 • 321
 • 0

Nghiên cứu khả năng chi trả dịch vụ cảnh quan tại rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc khu vự xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng chi trả dịch vụ cảnh quan tại rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc khu vự xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
... vụ cảnh quan rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, khu vự Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đánh giá đƣợc khả chi trả dịch vụ cảnh quan rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, xây dựng đƣợc mô hình chi trả ... rừn p òn Tân Thái, uyện Đạ Từ, t n T M t un n ộ Hồ n ú Cố u u vự uy n u Đánh giá khả chi trả dịch vụ cảnh quan rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, khu vực Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ... việc chi trả dịch vụ cảnh quan rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc Nhƣ ông (bà) biết, Rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc rừng phòng hộ bảo vệ lƣu vực Sông Công, bảo vệ Hồ Núi Cốc Chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng nói...
 • 54
 • 172
 • 0

tổng hợp la1-xcexmno3 bằng phương pháp sol-gel citrate, xác định một số đặc trưng và nghiên cứu khả năng xúc tác cho các phản ứng xử lí khí thải gây ô nhiễm môi trường

tổng hợp la1-xcexmno3 bằng phương pháp sol-gel citrate, xác định một số đặc trưng và nghiên cứu khả năng xúc tác cho các phản ứng xử lí khí thải gây ô nhiễm môi trường
... Theo nghiên cứu perovskite La1-xCeMnO3 hứa hẹn có khả xúc tác phản ứng chuyển hoỏ cỏc chất khí độc hại Với lý định chọn đề tài : "Tổng hợp La1-xCexMnO3 phương pháp sol-gel citrate, xác định số đặc ... tập môn học Hóa học Nguyễn Thị Nhã - K55E Ô nhiễm khí Như ô nhiễm không khí kết thải không khí chất thải khí độc hại thể hơi, bụi, khí Làm tăng đột biến chất CO 2, NOX, SOX Hiện nay, ô nhiễm khí ... riêng nhỏ, độ xốp khả xúc tác không cao Vì vậy, sử dụng phương pháp sol-gel citrate để tổng hợp perovskite La1-xCexMnO3 Từ kết công bố khả hoạt tính xúc tác La 1-xSrxMnO3, CeO2 phản ứng chuyển hóa...
 • 39
 • 380
 • 0

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu về khả năng hấp phụ và động học hấp phụ của humin

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu về khả năng hấp phụ và động học hấp phụ của humin
... giả nghiên cứu động học hấp phụ toluen humin họ có kết luận sau: - Về chế: hấp phụ toluen humin trình vật lý tỏa nhiệt Nhiệt hấp phụ thay đổi liên kết hóa học hình thành hay phá vỡ toluen humin ... chất hấp thụ[4] 1.4.2 Các loại hấp phụ Người ta phân làm hai loại hấp phụ: hấp phụ vật lý hấp phụ hóa học 1.4.2.1 Hấp phụ vật lý Khi hấp phụ lên bề mặt chất rắn, tương tác chất hấp phụ chất bò hấp ... Kết số công trình nghiên cứu khả hấp phụ động học hấp phụ humin Kết số nhà nghiên cứu giới báo cáo Hội Nghò Hằng Năm lần thứ 10 Nghiên Cứu Các Chất Thải Độc Hại [31] Cu(II) hấp phụ mạnh than bùn...
 • 80
 • 338
 • 0

Nghiên cứu khả năng kháng nấm mốc aspergillus flavus DC213 ở lạc bởi chế phẩm vi khuẩn đối kháng pseudomonas putida 199b

Nghiên cứu khả năng kháng nấm mốc aspergillus flavus DC213 ở lạc bởi chế phẩm vi khuẩn đối kháng pseudomonas putida 199b
... flavus DC213 vi khuẩn đối kháng P putida 199B .39 Từ kết khảo sát khả kháng nấm mốc A flavus DC213 dịch chiết vi khuẩn P putida 199B, nhận thấy dịch chiết vi khuẩn P putida 199B khả ức chế ... quản lạc nhằm phòng trừ nấm mốc A flavus Với ý nghĩa đó, tiến hành đề tài "Nghiên cứu khả kháng nấm mốc A flavus DC213 lạc chế phẩm vi khuẩn đối kháng P putida 199B" Mục tiêu đề tài - Ức chế ... tích khả sinh độc tố Aflatoxin chủng A flavus DC213 vi khuẩn đối kháng P putida 199B Từ kết khảo sát khả kháng nấm mốc A flavus DC213 dịch chiết vi khuẩn P putida 199B, nhận thấy dịch chiết vi...
 • 68
 • 322
 • 9

nghiên cứu khả năng xúc tác trong phản ứng oxi hóa vinylbenzen và phân tích sản phẩm oxi hóa bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (TT)

nghiên cứu khả năng xúc tác trong phản ứng oxi hóa vinylbenzen và phân tích sản phẩm oxi hóa bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (TT)
... hidroxit, diện tích bề mặt riêng hydrotalcite lớn, kích thước hạt đồng đều Đã nghiên cứu khả xúc tác phản ứng oxi hóa vinylbenzen phân tích sản phẩm oxi hóa phương pháp sắc khí khối ... thể tích định với chất chuẩn nội benzen trước đem phân tích 2.3.3 Phân tích sản phẩm 2.3.3.1 Phân tích sản phẩm phương pháp sắc Các phương pháp vật lý để giải thích cấu trúc, ví dụ phương pháp ... 0,20/phút 2.2.2 Phương pháp phổ hồng ngoại (IR) Phương pháp phân tích theo phổ hồng ngoại kỹ thuật phân tích hiệu Một ưu điểm quan trọng phương pháp phổ hồng ngoại vượt phương pháp phân tích cấu trúc...
 • 50
 • 106
 • 0

Nghiên cứu khả năng khí thực và giải pháp phòng khí thực trên dốc nước, áp dụng cho đường tràn hồ chứa nước cửa đạt

Nghiên cứu khả năng khí thực và giải pháp phòng khí thực trên dốc nước, áp dụng cho đường tràn hồ chứa nước cửa đạt
... i h n ph m vi nghiên c u V n đ nghiên c u kh n ng khí th c gi i pháp phòng khí th c d cn ct ng đ i ph c t p Trong ph m vi c a lu n v n gi i h n m t s n i dung nghiên c u sau: - Nghiên c u nh ... th i gian nghiên c u, th c hi n, tác gi hoàn thành lu n v n th c s k thu t chuyên ngành xây d ng công trình th y v i đ tài: Nghiên c u kh n ng khí th c gi i pháp phòng khí th c d c n cho đ ng ... TRÀN THÁO L VÀ NGHIÊN C U KHÍ TH C TRÊN CÔNG TRÌNH TRÀN 1.1 T ng quan v xây d ng công trình tháo l Vi t Nam 1.2 Khí th c b ph n công trình tháo l .12 1.3 Tình hình nghiên c u khí...
 • 154
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2 lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míanghiên cứu phản ứng lưới hoá chitosan một số dẫn xuất của chitosan và khả năng hấp phụ ion kim loại nặngnghiên cứu khả năng hấp phụ của than hoạt tínhnghiên cứu khả năng hấp phụ lân của vật liệu tự chế chứa canxi hydroxitđề tài nghiên cứu khả năng hấp phụ mangan trong dung dịch nước trên bentonit bình thuậnnghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101nghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3nghiên cứu khả năng hấp phụ đồng niken sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nướcnghien cuu kha nang hap phuthực nghiệm nghiên cứu khả năng hấp phụ của bùn đỏkhả năng hấp phụ và trao đổi ion của hidrogelLuận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODAGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bảnHoàn thiện pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong bộ luật lao động việt nam hiện nayskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢNSKKN LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC MÔN CẦU LÔNG CHO HỌC SINH KHỐI 10 THPT”SKKN Một số bài tập để dạy tốt môn Chạy ngắn cho học sinh lớp 10 trường THPT Nam Hàskkn Một số biện pháp để sử dụng và bảo quản các thiết bị - đồ dùng dạy học đạt hiệu quảskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT ĐẮC LUA – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAISKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG MÔN CHẠY BỀN ĐỐI VỚI HS TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH VÀ HS LỚP 10 NÓI RIÊNGĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍBài thuyết trình Google Analytics nâng caoBáo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và Dual-Stack trong IPv6Báo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềmĐề tài nghiên cứu Vẽ hình minh họa bài giảng bằng Microsoft WordGẮN BÓ, SỐNG & PHÁT TRIỂNHỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (Quản lý tiến trình)ỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTtTIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KON TUMskkn Cách xác định trọng âm của từ trong tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12skkn Một số biện pháp hướng dẫn học sinh viết chữ đúng, rèn chữ đẹp