xác định cu, pb, zn, cd trong sol khí pm 10

xác định hàm lượng cu, pb, zn, cd trong nước và trầm tích sông hương

xác định hàm lượng cu, pb, zn, cd trong nước và trầm tích sông hương
... kim loại nước trầm tích sông Hương Từ vấn đề lí để chọn đề tài nghiên cứu áp dụng phương pháp ASV dùng điện cực MFE in situ để xác định đồng thời Cu, Pb, Zn .Cd nước trầm tích sông Hương CHƯƠNG II ... CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT Cu, Pb, Cd, Zn Các nguyên tố như: Cu, Pb, Cd, Zn thường tồn môi trường lượng vết siêu vết Vì để xác định chúng cần phải có phương pháp phân tích có độ nhạy ... thời Cu, Pb, Zn, Cd + Độ Áp dụng phân tích mẫu thực tế + Mẫu nước sông Hương + Mẫu trầm tích sông Hương + Mẫu sinh vật hai mảnh vỏ 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Tiến hành thí nghiệm theo phương...
 • 33
 • 538
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn, cd, pb, cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa học

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn, cd, pb, cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn  hải phòng luận văn thạc sỹ hóa học
... độ thấp Từ sở khoa học Tôi chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp là: Nghiên cứu xác hàm lượng Cu, Zn, Cd, Pb ngao dầu vùng biển Đồ Sơn Hải Phòng NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu ... tan đồng thời Zn, Cd, Pb, Cu mẫu Áo ngao Văn Úc (II4)……………….……………………………… 74 Hình 3.11 Đường cong von-ampe hòa tan đồng thời Zn, Cd, Pb, Cu mẫu Cơ khép vỏ ngao Văn Úc(II5)……………………………………… 75 MỞ ĐẦU ... cong von-ampe hòa tan đồng thời Zn, Cd, Pb, Cu mẫu Nội quan ngao Văn Úc (II2)………………………………………… 73 Hình 3.9 Đường cong von-ampe hòa tan đồng thời Zn, Cd, Pb, Cu mẫu Mang ngao Văn Úc (II3)…………… …………...
 • 36
 • 667
 • 3

Ô nhiễm các kim loại nặng Fe, Mn, Cu, Pb, Zn,Cd, As và Hg trong nước ăn, nước công nghiệp và nước thải ở khu công nghiệp Thượng Đình

Ô nhiễm các kim loại nặng Fe, Mn, Cu, Pb, Zn,Cd, As và Hg trong nước ăn, nước công nghiệp và nước thải ở khu công nghiệp Thượng Đình
... Cd, Fe, Mn, As Hg TRONG CÁC NGUỒN NƯỚC KHU CNTĐ 4.1 THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI VÀ Ô NHIẺM KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI KHU CNTĐ 4.1.1 Thành phần chung nước thải Khu CNTĐ khu công nghiệp đa ngành Các ... nước thải 4.1.2 Ô nhiễm kim loại nặng nước thải khu CNTĐ 4.1.2.1 Ảnh hưởng kim loại nặng tới sức khoẻ người 4.1.2.2 4.2 Ô nhiễm kim loại nặng nuớc thải khu CNTĐ nhiễm kim loại nặng nước thải ... thoát nước khu CNTĐ Chương Ô nhiễm cúc kim loại nặng nliư Cu, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, As nguồn nước khu CNTĐ 4.1 Thành phần nước thải ô nhiễm kim loại nặng nước thải khu CNTĐ 4.1.1 Thành phẩn chung nước...
 • 63
 • 226
 • 0

Khảo sát điều kiện tối ưu xác định Cu(II), Zn(II), Co(II)

Khảo sát điều kiện tối ưu xác định Cu(II), Zn(II), Co(II)
... 41 3.1 Khảo sát điều kiện tối ưu xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) .41 3.1.1 Nét đặc trưng phổ phức Cu(II)-PAN, Zn(II) -PAN, Co(II) – PAN .41 3.1.2 Khảo sát ảnh hưởng pH ... hưởng nồng độ Cu(II), Zn(II), Co(II) 48 3.1.7 Khảo sát ảnh hưởng ion lạ 57 3.2 Xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) hỗn hợp 61 3.2.1 Xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) hỗn hợp phương pháp ... khoảng tuyến tính xác định Zn(II) .52 Hình 12: Đường chuẩn xác định Zn(II) .53 Hình 13: Khảo sát khoảng tuyến tính xác định Co(II) 55 Hình 14: Đường chuẩn xác định Co(II) ...
 • 86
 • 317
 • 1

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI (Cd) TRONG MẪU TRẦM TÍCH SÔNG VÀ MỘT SỐ HÓA CHẤT TINH KHIẾT

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI (Cd) TRONG MẪU TRẦM TÍCH SÔNG VÀ MỘT SỐ HÓA CHẤT TINH KHIẾT
... Chương III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.4 Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng Cd b) Mẫu hóa chất tinh khiết: )Quy trình tách làm giàu Cd mẫu hóa chất tinh khiết kỹ thuật SPE xác định phương pháp ... tích hàm lượng Cd c) Mẫu trầm tích sông Hương d) Mẫu hóa chất tinh khiết 3.5 Áp dụng thực tế Chương I : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 Giới thiệu Cadimi (Cd) a) Vài nét sơ lược Cd: Cadimi bột Cadimi Chương ... 0,5ppb) Chương III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.4 Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng Cd a) Mẫu trầm tích: )Quy trình tách FeIII mẫu trầm tích (đất) kỹ thuật SPE xác định CdII phương pháp DP-ASV...
 • 65
 • 330
 • 0

Khảo sát xác định hàm lượng NO2, SO2 trong không khí tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Khảo sát xác định hàm lượng NO2, SO2 trong không khí tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG NO2, SO2 TRONG KHÔNG KHÍ TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... trƣờng nói chung ô nhiễm không khí nói riêng cấp bách cần thiết Trên sở em chọn đề tài: Khảo sát xác định hàm lượng NO2 SO2 không khí số địa điểm địa bàn thành phố Hải Phòng Sinh viên: Lê Thị ... đề tài: Khảo sát xác định hàm lƣợng NO2, SO2 không khí số địa điểm địa bàn thành phố Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu...
 • 65
 • 1,323
 • 3

Giáo trình hướng dẫn cách xác định các loại lợi nhuận trong sản suất phần 10 docx

Giáo trình hướng dẫn cách xác định các loại lợi nhuận trong sản suất phần 10 docx
... sử dụng tài sản cố đònh 4,004 4,6 Hiệu suất sử dụng toàn tài sản 1,604 1,82 Tỷ số nợ tài sản 45,60% 47% Tỷ số nợ vốn cổ phần 83,80% 88,7% Khả toán lãi vay 6,175 6,7 Tỷ suất sinh lợi doanh thu ... y bu to k w c Tỷ suất cổ tức – Dividend yield Tỷ suất cổ tức = Cổ tức cổ phần Giá trò thò trường cổ phần Tỷ suất cổ tức công ty BKBH năm 2005 1.181,25 = = 0,0733 ≈ 7,33% 16 .100 Điều có nghóa ... Khả toán lãi vay 6,175 6,7 Tỷ suất sinh lợi doanh thu 4,3% 5,1% Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản 6,9% 9,28% Tỷ suất sinh lợi vốn cổ phần 12,69% 17,56% Tỷ số giá thò trường thu nhập 7,338 8,0 Tỷ số...
 • 5
 • 194
 • 0

Thực hành vật lý đại cương xác định vận tốc truyền âm trong không khí

Thực hành vật lý đại cương  xác định vận tốc truyền âm trong không khí
... Theo thuyết , vận tốc truyền sóng âm không khí điều kiện áp suất at nhiệt độ xác định công thức: v  v0   t  173 độ-1 ; v0 =332m/s vận tốc truyền sóng âm không khí 00 C Hãy tính giá trị vận ... v (4.5) Vận tốc truyền sóng âm v xác định theo công thức: v  E  (4.6) B.) Sóng dừng tượng cộng hưởng sóng dừng cột không khí 1> Sóng âm truyền ống đầu kín đầu hở Ta có phương trình truyền sóng ... khí 00 C Hãy tính giá trị vận tốc truyền sóng âm v điều kiện phòng thí nghiệm (đọc nhiệt độ nhiệt kế) so sánh với giá trị vận tốc truyền sóng âm v1, v2, v3 thu từ kết thực nghiệm nêu ...
 • 9
 • 1,316
 • 13

Xác định sự phân bố kim loại nặng zn, cd, cu, pb và as trong đất trồng rau sạch vùng kiến thụy hải phòng luận văn thạc sỹ hóa học

Xác định sự phân bố kim loại nặng zn, cd, cu, pb và as trong đất trồng rau sạch vùng kiến thụy  hải phòng luận văn thạc sỹ hóa học
... ca Zn, Pb, Cd, Cu mu t Hỡnh 3.12: Cc ph xung vi phõn ca Zn, Pb, Cd, Cu mu T1 v nc Hỡnh 3.13: Cc ph xung vi phõn ca Zn, Pb, Cd, Cu mu P1, P2 Hỡnh 3.14: Cc ph xung vi phõn ca Zn, Pb, Cd, Cu mu rau ... phõn ca Zn, Pb, Cd, Cu mu H1, H2 Hỡnh 3.8: Cc ph xung vi phõn ca Zn, Pb, Cd, Cu mu H3, H4 Hỡnh 3.9: Cc ph xung vi phõn ca Zn, Pb, Cd, Cu mu K1, K2 Hỡnh 3.10:Cc ph xung vi phõn ca Zn, Pb, Cd, Cu ... b kim loi nng Zn, Cd, Cu, Pb v As t trng rau sch vựng Kin Thy - Hi phũng" lm ti lun tt nghip cao hc, nhm gúp phn xỏc nh nhng s liu c bn v thnh phn ca cỏc nguyờn t kim loi nng Cd, Cu, Pb v As...
 • 89
 • 358
 • 0

nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn và cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu

nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn và cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu
... loại Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu khu vực qua thành phố Thái Nguyên + Đánh giá thay đổi hàm lượng tổng dạng kim loại Cu, Pb ,Zn Cd theo chiều sâu cột trầm tích cột trầm tích ... tài nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu ” với địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ cụ thể là: + Xác định hàm lượng tổng hàm lượng dạng ... VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC VŨ VĂN TUẤN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DẠNG Cu, Pb, Zn Cd TRONG MỘT SỐ CỘT TRẦM TÍCH THUỘC LƢU VỰC SÔNG CẦU Chuyên ngành: Hóa Phân Tích số: 60 44 29...
 • 81
 • 423
 • 0

Nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn và cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu

Nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn và cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu
... loại Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu khu vực qua thành phố Thái Nguyên + Đánh giá thay đổi hàm lượng tổng dạng kim loại Cu, Pb ,Zn Cd theo chiều sâu cột trầm tích cột trầm tích ... tài nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu ” với địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ cụ thể là: + Xác định hàm lượng tổng hàm lượng dạng ... tử Cu, Pb, Zn, Cd - Xây dựng đường chuẩn để xác định Cu, Pb, Zn, Cd - Đánh giá độ xác phương pháp - Phân tích xác định hàm lượng tổng Cu, Pb, Zn, Cd - Phân tích định lượng dạng trao đổi (F1), dạng...
 • 71
 • 131
 • 0

Nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn và cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu

Nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn và cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu
... loại Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu khu vực qua thành phố Thái Nguyên + Đánh giá thay đổi hàm lượng tổng dạng kim loại Cu, Pb ,Zn Cd theo chiều sâu cột trầm tích cột trầm tích ... tài nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu ” với địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ cụ thể là: + Xác định hàm lượng tổng hàm lượng dạng ... tử Cu, Pb, Zn, Cd - Xây dựng đường chuẩn để xác định Cu, Pb, Zn, Cd - Đánh giá độ xác phương pháp - Phân tích xác định hàm lượng tổng Cu, Pb, Zn, Cd - Phân tích định lượng dạng trao đổi (F1), dạng...
 • 72
 • 144
 • 0

tách, làm giàu,xác định lượng vết Pb và Cd trong 1 số đối tượng bằng ky thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ

tách, làm giàu,xác định lượng vết Pb và Cd trong 1 số đối tượng bằng ky thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ
... 0 ,13 80 0 ,15 01 0 ,15 12 0 ,15 11 0 ,15 07 0 ,15 08 Lần 0 ,13 82 0 ,15 09 0 ,15 14 0 ,15 09 0 ,15 05 0 ,15 03 Lần 0 ,13 89 0 ,15 10 0 ,15 16 0 ,15 26 0 ,15 01 0 ,15 02 TB Abs- Cd 0,0754 0 ,13 84 0 ,15 07 0 ,15 14 0 ,15 15 0 ,15 04 0 ,15 04 ... Cd Lần 0 ,14 03 0 ,15 10 0 ,15 11 0 ,14 92 Lần 0 ,14 19 0 ,15 16 0 ,15 00 0 ,15 02 Lần 0 ,14 29 0 ,15 14 0 ,15 01 0 ,15 00 TB 0 ,14 17 0 ,15 13 0 ,15 04 0 ,14 98 Từ số liệu ba bảng nhận thấy: Khi có 0 ,14 92 0 ,14 95 0 ,14 09 0 ,14 82 ... 0 ,15 05 0 ,15 13 0 ,15 15 0 ,15 02 0 ,15 21 Lần 0 ,15 22 0 ,15 01 0 ,15 17 0 ,15 26 0 ,15 40 0 ,15 04 Lần 0 ,15 63 0 ,15 07 0 ,15 15 0 ,15 42 0 ,15 36 0 ,15 42 TB Abs -Cd Lần Lần Abs -Pb 0 ,15 03 0 ,15 04 0 ,15 15 0 ,15 28 0 ,15 26 0 ,15 22 Từ...
 • 78
 • 440
 • 2

Tách, làm giầu, xác định lượng vết Pb và Cd trong một số đối tượng bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ

Tách, làm giầu, xác định lượng vết Pb và Cd trong một số đối tượng bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ
... nhiên Đàm thị thủy Tách, làm giầu, xác định lợng vết Pb Cd số đối tợng kỹ thuật chiết pha rắn phơng pháp quang phổ Luận văn thạc sĩ khoa học Chuyên ngành : Hoá Phân tích Mã số : 60 44 29 Ngời ... dung môi chiết MIBK 1.4.3 Phơng pháp chiết pha rắn (SPE) 1.4.3.1 Định nghĩa chiết pha rắn Chiết pha rắn (SPE) (Solid- Phase Extraction) trình phân bố chất tan hai pha lỏng- rắn Pha rắn hạt silicagen ... lớn phân tích * Một số hệ chiết thờng dùng tách, làm giàu Pb, Cd: - Hệ chiết Pb, Cd- dithizonat CCl4 CHCl3, sau xác định chúng phơng pháp phổ hấp thụ phân tử (UV-VIS) - Có thể chiết phức halogenua...
 • 78
 • 344
 • 2

Tách, làm giầu, xác định lượng vết Pb và cd trong một số đối tượng bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ

Tách, làm giầu, xác định lượng vết Pb và cd trong một số đối tượng bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ
... nhiên Đàm thị thủy Tách, làm giầu, xác định lợng vết Pb Cd số đối tợng kỹ thuật chiết pha rắn phơng pháp quang phổ Luận văn thạc sĩ khoa học Chuyên ngành : Hoá Phân tích Mã số : 60 44 29 Ngời ... dung môi chiết MIBK 1.4.3 Phơng pháp chiết pha rắn (SPE) 1.4.3.1 Định nghĩa chiết pha rắn Chiết pha rắn (SPE) (Solid- Phase Extraction) trình phân bố chất tan hai pha lỏng- rắn Pha rắn hạt silicagen ... lớn phân tích * Một số hệ chiết thờng dùng tách, làm giàu Pb, Cd: - Hệ chiết Pb, Cd- dithizonat CCl4 CHCl3, sau xác định chúng phơng pháp phổ hấp thụ phân tử (UV-VIS) - Có thể chiết phức halogenua...
 • 80
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcxác định hàm lượng acid sulfuric trong không khíxác định vận tốc truyền âm trong không khíđể xác định tốc độ truyền âm trong không khí3 22 kết quả xác định hàm lượng của cd pb zn trong mẫu3 14 kết quả xác định hàm lượng của cd pb zn trong mẫukhảo sát ảnh hưởng của nồng độ ion sắt ii đến khả năng cố định một số kim loại nặng zn cu pb as cd mnxác định các chất màu có trong curcumin thô chiết từ củ nghệ vàng ở miền trung việtnamngân hàng phát triển châu á tái định cư bắt buộc 1995 trong tài liệu này việc tái định cư bắt buộc được xác định là chính sách đền bù và hỗ trợ ổn định lại cuộc sốngcác phương pháp xác định các loại khoáng chất trong thực phẩmxác định chũ in kiêng húy trong văn bản cnnâphương pháp xác định chất rắn lơ lửng trong nướcxác định kết quả kinh doanh trong kỳxác định kết quả kinh doanh trong kế toánxác định hàm lượng chất béo trong sữaChoices in relationships an introduction to marriage and the family 11th edition knox test bankChoosing health 1st edition lynch test bankC how to program 7th edition deitel test bankClinical laboratory hematology 2nd edition mckenzie test bankCognitive psychology in and out of the laboratory 5th edition galotti test bankde cuong on tap sinh hoc 11 hoc ki 1College accounting 12th edition slater test bankCollege accounting 14th edition price test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế BSGĐ và phát triển hệ thống BSGĐ tại VNBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế mạng lưới BSGĐBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế y học gia đìnhBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế YHGĐCollege english and business communication 10th edition camp test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế truyền thông trong ngành y tếBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế bạo hành nhân viên y tếBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế quan hệ thầy thuốc bệnh nhânCommunication principles for a lifetime 5th edition beebe test bankComputers are your future complete 12th edition cathy laberta test bankConcepts in strategic management and business policy 14th edition wheelen test bankConcepts in strategic management and business policy toward global sustainability 13th edition wheelen test bank