nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng bằng lõi kim

Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng cu2+ và zn2+ trong nước bằng vật liệu sio2 tách từ vỏ trấu

Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng cu2+ và zn2+ trong nước bằng vật liệu sio2 tách từ vỏ trấu
... h p ph Cu2+, Zn2+ vào n ng ñ SiO2 ñư c th hi n b ng 3.9 B ng 3.9 nh hư ng c a t l r n – l ng ñ n trình h p ph b Cu2 +và Zn2+ M u Dung d ch Cu2+ Ci Dung d ch Zn2+ m SiO2 Cf q H m SiO2 Cf q H (gam) ... trình h p ph ion kim lo i n ng nư c 3.4 Nghiên c u kh h p ph b c a silic ñioxi ñ i v i ion Cu2+ Zn2+ 3.4.1 Kh o sát nh hư ng c a th i gian khu y ñ n trình h p ph b Cu2+ Zn2+ L y vào m i c c 100ml ... Hình 3.16 20 25 30 35 ion m lo i (mg/l) nh hư ng c a n ng ñ ion Cu2+ Zn2+ ñ n t i tr ng h p ph b Cu2+ Zn2+ * Nh n xét: Nhìn vào b ng 3.10 ñ th hình 3.16 ta th y n ng ñ Cu2+ Zn2+ tăng lên t i tr...
 • 26
 • 602
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n (3 metoxybenzyliđen) chitosan và nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n  (3  metoxybenzyliđen) chitosan và nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng
... tr n nh: dn xut N- propionyl chitosan, N- butylryl chitosan, Nhexanoyl chitosan, N- octanoyl chitosan, N- lauroyl chitosan, N- benzoyl chitosan vv Cỏc dn xut ny c ng dng ch yu cụng nghip Nguyn i Ngc ... ph n kh nng hp ph ion kim loi (tớnh theo % lng ion kim loi hp ph) 54 III.3.2 Nghi n cu kh nng gii hp ph ion kim loi nng ca chitosan v dn xut N- (3- metoxybenzylien )chitosan 55 III.3.3 Nghi n ... Hot tớnh khỏng khun ph thuc vo nng ca chitin /chitosan v ph thuc vo lng ph n t Chớnh vỡ cú hot tớnh khỏng khun cao n n nhng nm gn õy, chitin /chitosan v cỏc sn phm bin tớnh c quan tõm ng dng nhiu...
 • 74
 • 242
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n (3 hyđroxy 4 metoxybenzyliđen) chitosan và nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n (3 hyđroxy 4 metoxybenzyliđen) chitosan và nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng
... chitosan li n kt ngang vi glutaranehyt Li n kt ngang vi glutaranehit lm tng ỏng k kh nng hp ph ion kim loi nng ca sn phm chitosan bin tớnh Ngoi ra, chitosan li n kt ngang vi glutaranehit c s dng ... chitosan DA0 44 Bng 3.7: nh hng ca lng ph n t chitosan n hiu sut tng hp cỏc dn xut N- (3- hydroxy -4- metoxybenzylien) chitosan 50 Bng 3.8: Kt qu nghi n cu gii hp ph ion ng dn xut N- (3- hydroxy-4metoxybanzylien) ... nng ln nhng cho n vic ng dng chitin cha rng rói nh xenlulozo Chitin l mt polyme sinh hc vi nhiu tớnh cht quý bỏu nh kh nng ph n hu sinh hc v c bit l cú hot tớnh sinh hc n n nú khụng ch l ngun...
 • 75
 • 239
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu hấp phụ S02 trong khói thải bằng than hoạt tính gáo dừa" doc

Tài liệu Báo cáo
... ^^^ KT thuc nghiem Mau than AVN08 AVN16 ~~~ ~~~- _^^ Kh6i lupng than dua vao hap phu, mo (g) Be mat rieng, Ssp (m^/g) Dudng kinh phan ttr, d (mm) Nhiet hip phu, T (°C) Thanh phan b6n hgp kbi ... nong d6 thip [1,3] Lupng hap phu SO2 len cac loai than hoat tinb khac d quy md phdng thi nghiem co the den tren 40%o so vdi khdi lupng chat hap phu Trong thuc te c6ng nghiep, thudng co yeu cau cao ... trinh boa bpc di the khac, bap phu SO2 tren than boat tinh la tong hgp ciia cac qua trinh chuyen chit, chuyen nang lugng va phan ling hda hpc [3] Trong xay cac phan ling [4]: SO2 (hip phu) +...
 • 7
 • 657
 • 4

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG LƯỚI HOÁ CHITOSAN, MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA CHITOSAN VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG LƯỚI HOÁ CHITOSAN, MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA CHITOSAN VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG
... ảnh hởng pH đến khả hấp phụ Cu2+,Pb2+ chitosan số dẫn xuất lới hoá ECH, GA Để khảo sát ảnh hởng pH đến khả hấp phụ Cu2+, Pb2+ chitosan số dẫn xuất lới hoá ECH, GA, cho dẫn xuất hấp phụ Cu2+, Pb2+ ... trong việc ứng dụng sản phẩm làm vật liệu hấp phụ 2.7.Khảo sát khả hấp phụ Cu2+, Pb2+ chitosan dẫn xuất lới hoá ECH, GA chitosan 2.7.1.Cơ chế hấp phụ Cu2+, Pb2+ chitosan số dẫn xuất lới hoá chitosan ... dụng chitosan dẫn xuất chitosan để hấp phụ ion kim loại nặng kim loại chuyển tiếp [17,27,28,35] So với vật liệu thờng dùng khác nh tro bay, zeolit, đất sét, số loại sợi[15] chitosan khả hấp phụ...
 • 37
 • 769
 • 2

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại Fe2+ trên bentonit Bình Thuận

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại Fe2+ trên bentonit Bình Thuận
... a s h p ph Fe2+ c a bentonit III ð i tư ng ph m vi nghiên c u o ð i tư ng nghiên c u: m u bentonit Bình Thu n t nhiên o Ph m vi nghiên c u: ch nghiên c u s h p ph ion Fe2+ bentonit Bình Thu n ... trao ñ i ion: Na+ , K+ (bentonit) + Fe2+aq Na+ ,K+ aq + Fe2+ (bentonit) S chênh l ch hóa th c a ion dung d ch khe x p bentonit ñ ng l c thúc ñ y trình trao ñ i ion x y Lúc ñ u, n ng ñ ion kim lo ... b ng T cân b ng trao ñ i ion: Na+, K+ (bentonit ) + Fe2+aq Na+, K+ aq + Fe2+ (bentonit) S trao ñ i ion ph thu c vào b n ch t bentonit, nhi t ñ , s khu ch tán c a ion kim lo i kích thư c l x p...
 • 36
 • 519
 • 7

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại PB2+ trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ trấu luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại PB2+ trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ trấu luận văn tốt nghiệp đại học
... suốt trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Hoá Học phòng thí nghiệm thuộc khoa Hoá Học Trờng Đại học Vinh tận tình giúp đỡ, động viên tạo điều kiện ... hp phn ng cnh tranh vi cation kim loi s hp ph, kt qu l lm gim s hp ph cation kim loi Tng t pH tng, nng H+ gim, nng cation kim loi gn nh khụng i v bi vy s hp ph cation kim loi cú th gii thớch ... ca cỏc yu t: pH, thi gian, nhit , nng ca ion kim loi n s hp ph ion Pb2+ - Kho sỏt nh hng ca cỏc yu t : pH, thi gian, nng ca ion kim loi n s hp ph Pb2+ trờn vt liu c ch to Phng phỏp nghiờn cu...
 • 48
 • 1,547
 • 8

Nghiên cứu phản ứng biến tính chitosan và glutaralđehyt và khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại nặng

Nghiên cứu phản ứng biến tính chitosan và glutaralđehyt và khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại nặng
... xỏc nh nng ion kim loi bng AAS Kh nng gii hp ph ion kim loi cht hp ph c tớnh theo phn trm t s ca lng ion kim loi nc lc v lng ion kim loi ó hp ph lờn polyme 2.2.4.2 Tỏi hp ph ion kim loi chu ... hp ph ion kim loi ca chitosan v dn xut 50 3.3.1 Kho sỏt kh nng hp ph ion kim loi nng ca chitosan v dn xut 50 3.3.2 Nghiờn cu kh nng hp ph ion kim loi nng ca chitosan ... thi 2.1.1 Hp ph ion kim loi nng Chitin /chitosan v nhiu dn xut ca ó c s dng hp ph cỏc ion kim loi x lý nc cng nh thu hi cỏc kim loi quý him Nhiu nghiờn cu ch rng ion ng b hp ph bi chitosan ch yu...
 • 65
 • 283
 • 1

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG CỦA CELLULOSE BIẾN TÍNH TỪ DĂM TRE

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG CỦA CELLULOSE BIẾN TÍNH TỪ DĂM TRE
... dung Nghiên cứu khả hấp phụ ion kim loại nặng cellulose biến tính từ dăm tre Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu khả hấp phụ ion Mn2+, Zn2+ nƣớc cellulose biến tính Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 ... Trinh Lớp: 12SHH Tên đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ ion kim loại nặng cellulose biến tính từ dăm tre Nguyên liệu, dụng cụ thiết bị: - Nguyên liệu: Cellulose biến tính - Hóa chất: HNO3, NaOH, ... trao đổi ion Lực tƣơng tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ mạnh khả hấp phụ lớn, khả giữ chất bị hấp phụ bề mặt vật rắn cao [4] d Ản ưởng c a nồn ộ ion kim loại nặng Với nồng độ loãng, ion kim loại...
 • 39
 • 324
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng của vật liệu lai tạo oxit sắt-chitosan và ứng dụng hấp phụ ion kim loại (pb2+) trong xử lý môi trường nước

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng của vật liệu lai tạo oxit sắt-chitosan và ứng dụng hấp phụ ion kim loại (pb2+) trong xử lý môi trường nước
... ng nh oxit st vic bo v mụi trng, bc u ng dng x nc b ụ nhim kim loi nng, tụi la chon ti: Nghiờn cu tng hp, c trng ca vt liu lai to oxit st/Chitosan v ng dng hp ph ion kim loi (Pb2+) x mụi ... tng hp vt liu lai to oxit st/CS Phn ng to kt ta ph thuc vo tớch s tan, kh nng to phc gia cỏc ion kim loi v ion to kt ta, lc ion ca mụi trng v pH ca dung dch Khi iu chnh pH v lc ion ca mụi trng ... to nhng oxit phc hp thụng qua cỏc dng kt ta trung gian hn ng to kt ta ph thuc vo tớch s tan, kh nng to phc gia ion kim loi v ion to kt ta, lc ion v pH ca dung dch Tớnh ng nht húa hc ca oxit phc...
 • 57
 • 237
 • 0

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH CHITIN BẰNG KỸ THUẬT POLYME HÓA GHÉP BỨC XẠ ĐỂ CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ ION KIM LOẠI As(III), As(V), Cd2+, Pb2+

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH CHITIN BẰNG KỸ THUẬT POLYME HÓA GHÉP BỨC XẠ ĐỂ CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ ION KIM LOẠI As(III), As(V), Cd2+, Pb2+
... chế tạo vật liệu hấp phụ ion kim loại As(III), As(V), Cd2+, Pb2+ , số kiến nghị đề xuất sau: - Tiếp tục khảo sát ảnh hưởng kích thước vảy chitin biến tính đến dung lượng hấp phụ ion kim loại, ... giải hấp cho thấy, cation Cd2+ Pb2+ giải hấp hai tác nhân axit HCl oxalic thích hợp As(III), As(V) dạng anion KIẾN NGHỊ Từ kết đề tài Nghiên cứu biến tính chitin kỹ thuật polyme hóa ghép xạ để chế ... chitin Với nồng độ Pb2+ 65,2 mg/l từ bể thải nhà máy, mẫu biến tính hấp phụ hết, mẫu chitin nồng độ Pb2+ lại 23,3 mg/l Từ kết cho thấy, vật liệu chế tạo khả thi cho ứng dụng hấp phụ ion kim loại...
 • 14
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hấp phụ kim loại nặnghấp phụ ion kim loại nặngphương pháp thực nghiệm nghiên cứu hấp phụ và xúc táctài liệu báo cáo nghiêng cứu hấp phụ so2 trong khói thải bằng than hoạt tính gáo dừanghiên cứu các ảnh hưởng đến khả năng cộng kết hấp phụ các kim loại nặng lên sắt iii hydroxitnghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2 lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa họccác nghiên cứu ngoài nước về việc loại bỏ các ion kim loại nặng bằng vi sinh vật 14 15tài liệu đề tài nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước mặt xung quang khu công nghiệp đình trám tỉnh bắc giang docnghiên cứu biến dạng dẻo kim loạinghiên cứu máy gia công kim loạiđề tài nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống penaeus monodon nuôi ở phú hải phú vang thừa thiên huếluận văn nghiên cứu xác định giá trị tiềm năng mêtan sinh hóa của một số loại chất thải hữu cơthành phần sâu nhện hại; đặc điểm sinh vật học sinh thái học của loài sâu hại chính trên các giống chè nhập nội vụ xuân 2004 tại viện nghiên cứu chè phú hộnghiên cứu phổ thức ăn và khả năng tiêu thụ con mồi của một số loài bọ xít bắt mồinghiên cứu kiệt tác của nhân loạiứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBai_tap_trac_nghiem_Dong_hoccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuGiáo án công nghệ 6Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtNghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국어1권국 어 2 권Co che di truyen va bien di phan tuLien ket gen va hoan vi genQuy luat phan li doc lapBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁOBÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN1_ToánBài viết số 7 lớp 8 đề 2Hình học chọn lọc thi HSG toán lớp 12