sử dụng rơm để hấp phụ pb+

sử dụng vật liệu hấp phụ tự nhiên để xử lý kim loại nặng trong bùn thải công nghiệp

sử dụng vật liệu hấp phụ tự nhiên để xử lý kim loại nặng trong bùn thải công nghiệp
... sau: Zeolite xử hiệu crom có bùn thải từ KCN Các yếu tố tỷ lệ sử dụng zeolite, thời gian xử hàm ẩm ảnh hưởng đáng kể đến hiệu xử Q trình xử nên tiến hành với tỷ lệ sử dụng zeolite ... Sơ xác định khả xử KLN (chì) bùn chitin thơ Kết thí nghiệm khảo sát sơ khả xử chì bùn thải chitin thơ trình bày Bảng 10 Kết cho thấy chitin thơ có khả xử hiệu KLN bùn thải Với hàm ẩm ... thời gian xử (trộn) tới hiệu xử crom zeolite Phần trăm crom hấp thu theo thời gian xử khác trình bày Bảng Kết thu cho thấy hiệu xử tăng với việc tăng thời gian trộn Hiệu xử tăng...
 • 8
 • 624
 • 8

Báo cáo khoa học: Sử dụng vật liệu hấp phụ tự nhiên để xử lý kim loại nặng trong bùn thải công nghiệp pptx

Báo cáo khoa học: Sử dụng vật liệu hấp phụ tự nhiên để xử lý kim loại nặng trong bùn thải công nghiệp pptx
... sau: Zeolite xử hiệu crom có bùn thải từ KCN Các yếu tố tỷ lệ sử dụng zeolite, thời gian xử hàm ẩm ảnh hưởng đáng kể đến hiệu xử Q trình xử nên tiến hành với tỷ lệ sử dụng zeolite ... Sơ xác định khả xử KLN (chì) bùn chitin thơ Kết thí nghiệm khảo sát sơ khả xử chì bùn thải chitin thơ trình bày Bảng 10 Kết cho thấy chitin thơ có khả xử hiệu KLN bùn thải Với hàm ẩm ... thời gian xử (trộn) tới hiệu xử crom zeolite Phần trăm crom hấp thu theo thời gian xử khác trình bày Bảng Kết thu cho thấy hiệu xử tăng với việc tăng thời gian trộn Hiệu xử tăng...
 • 8
 • 393
 • 2

sử dụng than tràm hấp phụ đạm, lân trong nước thải đầu ra của túi ủ biogas để trồng rau trong mô hình vacb

sử dụng than tràm hấp phụ đạm, lân trong nước thải đầu ra của túi ủ biogas để trồng rau trong mô hình vacb
... TRƯỜNGĐẠIHỌCCẦNTHƠ KHOAMÔITRƯỜNGVÀTÀINGUYÊNTHI ÊNNHI ÊN TRẦNNGỌCĐI ỀN SỬ DỤNG THANTRÀM HẤPPHỤĐẠM, LÂN TRONG NƯỚCTHẢIĐẦURACỦATÚIỦBI OGASĐỂ TRỒNG RAUTRONGMÔ HÌ NHVACB LUẬNVĂNĐẠIHỌC Chuyê nngành:KHOAHỌCMÔITRƯỜNG ... 12L Hi ệusuấthấpphụ 3L 6L 9L 12L Khảnănghấpphụ Hì nh4 4Khảnă ngv àhi ệ us uấ thấ pphục ủat nt r m đố i v ới NO3-ởc ct hể t í c hnướct i cnha u Chuy ê nng ànhKhoahọcMôit r ường KhoaMôit r ường&TNTN ... ườngĐHCT PHÊDUYỆTCỦAHỘIĐỒNG Lu ậ nv ă nk è mt h e ođ â y , v ớit ựađ ềl à“ Sửd ụngt nt r m hấ pp hụđạ m, l â n t r o ngnướct iđ ầur ac ủat úiủb i o g asđ ểt r ồngr a ut r o ngmôhì nhVACB”do Tr ầ...
 • 65
 • 45
 • 0

sử dụng than đước hấp phụ đạm, lân trong nước thải đầu ra của túi ủ biogas để trồng rau trong mô hình vacb

sử dụng than đước hấp phụ đạm, lân trong nước thải đầu ra của túi ủ biogas để trồng rau trong mô hình vacb
... KHOAMÔITRƯỜNGVÀTÀINGUYÊNTHI ÊNNHI ÊN BỘMÔNKHOAHỌCMÔITRƯỜNG HUỲNHCÔNGKHÁNH Luậ nvă nt ốtng h i ệ pĐạ iHọc Ch uy ê nngà n hKh oaHọcMô iTr ườn g SỬ DỤNG THAN ƯỚCHẤPPHỤĐẠM, LÂNTRONG NƯỚCTHẢIĐẦURACỦATÚIỦBI ... NƯỚCTHẢIĐẦURACỦATÚIỦBI OGASĐỂTRỒNG RAUTRONG MÔ HÌ NHVACB Cánbộhướngdẫn PGS TsNguy ễ nHữuChi ế m Cầ nThơ,1 / 11 PHÊDUYỆTCỦAHỘIĐỒNG Lu ậ nv ă nt ố tn g hi ệ pkè mt he od ướiđ â yv ớiđ ềt i“ Sửdụngt nđước hấ pphụđạm,l ... nhkhảnă nghấpphụđạm,l ânc ủat n đướct r o ngnướct is a ut úiủbi o g as Bả ng4 :Gi át r ịpH v ànhi ệ tđộc ủanướct it r ướcv às a uquát r ì nhhấ p phục ủat nđước pH Nhi ệ tđộ Đầ uv o , Đầ ur a , Nướct...
 • 66
 • 63
 • 0

Đánh giá và lựa chọn công nghệ tồn chứa H2 sử dụng vật liệu hấp phụ

Đánh giá và lựa chọn công nghệ tồn chứa H2 sử dụng vật liệu hấp phụ
... tính cấp thiết việc cần tồn trữ Chương : Nêu loại công nghệ tồn chứa H2 sử dụng vật liệu hấp phụ Đánh giá khả hấp phụ vật liệu sử dụng công nghệ thông qua việc đánh giá giá trị nhiệt động lực ... nhiều công nghệ tồn chứa khác đời, số có “ công nghệ tồn chứa H2 sử dụng vật liệu hấp phụ công nghệ chất hấp phụ sử dụng kim loại, nanocarbon, polymer, khung kim loại hữu ( MOFs )… vật liệu ... tới hấp phụ H2 3.4.4.4 • Đánh giá công nghệ tồn trữ hydro vật liệu hấp phụ MOFs Điều kiện hấp phụ H2 MOFs - Nhiệt độ: Theo đánh giá điều kiện ảnh hưởng mục - để đạt hiệu quả, suất hấp phụ H2...
 • 54
 • 322
 • 0

Nghiên cứu sử dụng vỏ chuối để hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

Nghiên cứu sử dụng vỏ chuối để hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước
... nghèo ñói Dư lư ng kim lo i n ng như: Cu, Pb, Ni, Hg, Cd, As - Nghiên c u kh h p ph c a v chu i ñ i v i m t s ion kim lo i n ng nư c - Bi n tính v chu i t o v t li u h p ph ion kim lo i n ng nư ... tiêu tìm m t ph ph m nông nghi p có kh h p - Quá trình h p ph ion kim lo i n ng nư c ph ion kim lo i nư c, ñ tài nghiên c u chúng 4.2 Nghiên c u th c nghi m CHƯƠNG Phương pháp v t lý T NG QUAN LÝ ... phương trình (1.8) phương trình th c ion kim lo i ñ i v i h p ph c t nghi m c a t ng ion kim lo i hình 3.17, hình 3.18 tính 3.4.2.2 nh hư ng n ng ñ ñ u c a m i ion kim lo i ñ n kh toán ñư c dung lư...
 • 12
 • 900
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP ACRYLAMIT LÊN SỢI TRE VÀ SỬ DỤNG COPOLYME GHÉP ĐỂ HẤP PHỤ Cu(II" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hiệu hấp phụ giảm dần theo chu kì điều giải thích hoạt tính bề mặt chất hấp phụ bị giảm sau chu kì sử dụng Mặt khác, kết cho thấy chất hấp phụ tái sinh hiệu dung dịch HCl 0,5 M sử dụng để hấp phụ ... thu copolyme ghép Hiệu suất ghép tính theo công thức sau: W  W1 Hiệu suất ghép: GE% = 100 W1 W1 W2 khối lượng sợi tre khối lượng copolyme ghép Tiến hành đo phổ hồng ngoại sợi tre copolyme ghép ... đồng trùng hợp ghép diễn khó khăn Khi pH thấp ion bền nên phản ứng tạo gốc tự hydroxyl khó xảy hiệu suất ghép giảm 3.7 Phổ hồng ngoại sợi tre sản phẩm ghép Hình Phổ hồng ngoại sợi tre trước ghép...
 • 7
 • 215
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liêu than hoạt tính biến tính bằng iotđua để hấp phụ hơi thủy ngân sử dụng nguồn than hoạt tính có sẵn trong nước

Nghiên cứu chế tạo vật liêu than hoạt tính biến tính bằng iotđua để hấp phụ hơi thủy ngân sử dụng nguồn than hoạt tính có sẵn trong nước
... cho việc sử dụng trực tiếp than hoạt tính cho việc hấp phụ cao than hoạt tính hấp phụ thủy ngân tái sinh tái chế cách kinh tế Chi phí việc sử dụng than hoạt tính để loại bỏ 82% thủy ngân nằm ... học nghiên cứu, tổng hợp sợi than hoạt tính với nano bạc Ứng dụng hấp phụ thủy ngân giải hấp để thu hồi vật liệu Các nghiên cứu Yang Guo-hua cộng khả hấp phụ thủy ngân dòng khí nitơ than hoạt tính ... cộng nghiên cứu biến tính than hoạt tính lưu huỳnh, tác giả cho biết than hoạt tính ngâm tẩm lưu huỳnh thể khả hấp phụ tốt so với than hoạt tính không ngâm tẩm trình hấp phụ thủy ngân vật liệu...
 • 56
 • 307
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm hấp phụ, giải phóng lân và sử dụng silicate để nâng cao hàm lượng lân hữu dụng trong đất lúa nam việt nam

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm hấp phụ, giải phóng lân và sử dụng silicate để nâng cao hàm lượng lân hữu dụng trong đất lúa nam việt nam
... sodium silicate and silicofluoride for a long time xvii TÓM TẮT Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm hấp phụ, giải phóng lân sử dụng silicate để nâng cao hàm lượng lân hữu dụng đất lúa Nam Việt ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ TƯỜNG LINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HẤP PHỤ, GIẢI PHÓNG LÂN VÀ SỬ DỤNG SILICATE ĐỂ NÂNG CAO HÀM LƯỢNG LÂN HỮU DỤNG TRONG ... silicate để nâng cao hàm lượng lân hữu dụng đất lúa Nam Việt Nam 1.2 MỤC TIÊU - Đánh giá khả hấp phụ giải phóng lân số đất trồng lúa miền Nam, xác định yếu tố định khả hấp phụ giải phóng lân đất...
 • 251
 • 228
 • 1

Tóm tắt nghiên cứu đặc điểm hấp phụ, giải phóng lân và sử dụng silicate để nâng cao hàm lượng lân hữu dụng trong đất lúa nam việt nam

Tóm tắt nghiên cứu đặc điểm hấp phụ, giải phóng lân và sử dụng silicate để nâng cao hàm lượng lân hữu dụng trong đất lúa nam việt nam
... Nghiên cứu đặc điểm hấp phụ, giải phóng lân sử dụng silicate để nâng cao hàm lượng lân hữu dụng đất lúa Nam Việt Nam thực 2 1.2 MỤC TIÊU - Đánh giá khả hấp phụ giải phóng lân số đất trồng lúa ... khả hấp phụ lân đất Nghiên cứu sử dụng silicate natri (Na2SiO3) silicofluoride natri (Na2SiF6) việc hạn chế khả hấp phụ lân, nâng cao hàm lượng lân hữu dụng đất lúa 3.2 PHƯƠNG PHÁP 3.2.1 Nghiên ... khả hấp phụ lân, nâng cao hàm lượng lân hữu dụng đất 3.2.4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng Na2SiO3 Na2SiF6 khả hấp phụ giải phóng lân đất Thực đất phèn hoạt động, đất phù sa, gley, có tầng loang lổ đất...
 • 28
 • 260
 • 0

Sử dụng chitosan và dẫn xuất để hấp phụ thủy ngân trong dung dịch

Sử dụng chitosan và dẫn xuất để hấp phụ thủy ngân trong dung dịch
... bay hi dung mụi c s dng ch yu ch to cỏc loi mng v mng phim chitosan Chitosan dng rn thu c kt ta dung dch chitosan (trong mụi trng axit) vi cỏc cht kim Phng phỏp ny cng c s dng ch to chitosan ... loóng 2.2.1.3 iu ch chitosan xp a iu ch chitosan xp bng phng phỏp trung hũa (chitosan ht) Hũa tan hon ton 6g chitosan 1200ml dung dch axit axetic 1% Sau ú trung hũa t t bng dung dch kim n pH Tip ... 20ml dung dch HgCl2, tin hnh hp ph ion Hg2+ bi cỏc loi chitosan khỏc - Mu 1: cho 1g chitosan ban u vo 20ml dung dch HgCl2 5mM - Mu 2: cho 1,063g chitosan ht (theo phng phỏp trung hũa) vo 20ml dung...
 • 63
 • 240
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp vật liệu αMnO2 có cấu trúc nanomet Ứng dụng để hấp phụ kim loại Pb trong dung dịch nước

Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp vật liệu αMnO2 có cấu trúc nanomet Ứng dụng để hấp phụ kim loại Pb trong dung dịch nước
... khả hấp phụ kim loại nặng vật liệu này.Vì vậy, thực đề tài: Tổng hợp vật liệu α-MnO2 cấu trúc nanomet Ứng dụng để hấp phụ kim loại Pb dung dịch nước Đối tượng nghiên cứu Vật liệu hấp phụ ... trình hấp phụ Pb2 + vật liệu α-MnO2 0,3957 kJ/mol < kJ/mol, hấp phụ ion Pb2 + vật liệu α-MnO2 trình hấp phụ vật lý 40 GVHD: ThS Đinh Văn Phúc Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu ứng dụng ... bằng) hấp phụ Langmuir qe: dung lượng hấp phụ (lượng chất bị hấp phụ/ 1 đơn vị chất hấp phụ) qm: dung lượng hấp phụ tối đa chất hấp phụ (lượng chất bị hấp phụ/ 1 đơn vị chất hấp phụ) Ce: nồng độ dung...
 • 71
 • 476
 • 1

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ lõi ngô bằng phương pháp oxy hóa và biến tính để ứng dụng làm chất hấp phụ

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ lõi ngô bằng phương pháp oxy hóa và biến tính để ứng dụng làm chất hấp phụ
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THAN HOẠT TÍNH TỪ LÕI NGÔ BẰNG PHƢƠNG PHÁP OXY HÓA VÀ BIẾN TÍNH ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT HẤP PHỤ KHÓA LUẬN TỐT ... luận tập trung nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ lõi ngô phương pháp oxy hóa biến tính để ứng dụng làm chất hấp phụ SV: Nguyễn Thị Huyền Anh - MT1301 Khóa luận tốt nghiệp ... bề mặt chất hấp phụ hấp phụ vật lý, nhiệt hấp phụ không lớn 1.3.1.2 Hấp phụ hóa học Hấp phụ hóa học xảy phân tử chất hấp phụ tạo hợp chất hóa học với phân tử chất bị hấp phụ Lực hấp phụ hóa học...
 • 48
 • 1,716
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: dùng na2so4 caso4 caco3 cuso4 khan để hấp phụ nướcphụ lục 1 các biểu bảng sử dụng trong đề tàiphụ lục 1 linh kiện sử dụng trong đề tàisử dụng qsim để mô phỏng fpgasử dụng sms để chống trộmcách sử dụng thuốc giun cho phụ nữ có thaisử dụng grub4dos để tạo ổ usb bootabletrình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đấthướng dẫn sử dụng mệnh đề ifcách sử dụng mệnh đề if trong excelcách sử dụng mệnh đề quan hệứng dụng quá trình hấp phụcách sử dụng mệnh đề quan hệ trong tiếng anhsử dụng laptop để phát wifisử dụng internet để làm gìupload files KimLien KT%20hut%20dam%20kin.pdf() contract margin vnhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anbi1ETTk0SmpVTG8https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTHJmd2ozLVJsbnc01.Giay dang ky su dung dich vu T06.201717. Thong tu 131 2010 TT BTCMedical expulsive treatment in pediatric urolithiasisSpeech therapy in treatment children language disorders | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnC P NH T NHI M TR NG HUY T V S C NHI MOrtho-K for myopia contrpl and treatment | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn Ortho K EngULTRASONOGRAPHY CHANGES AFTER PYELOPLASTYU bạch mạch Lymphangiomas | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn U b ch m chTiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn caBenh Tay chan mieng1Pain management in neonate | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnNasal intermittent positive pressure ventilation for preterm neonates after extubation | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnS dung Gonatropin(1)Renal trauma | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnTonsillectomy – Hemorrhage complication.pdfĐịa lí địa phương tỉnh thừa thiên huế