phương pháp điều chỉnh điện áp trong mạng phân phối nhiều nút

Nghiên cứu các phương pháp điều chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện hưng yên

Nghiên cứu các phương pháp điều chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện hưng yên
... Lun tt nghip thc s khoỏ - i hc K thut Cụng nghip Thỏi Nguyờn Trong trng hp li in cha n nh, in ỏp c dao ng t +5% n -10% 2-V tn s: Trong iu kin bỡnh thng, tn s h thng in c dao ng phm vi (0,2Hz ... 10 U + 10% Trong trng thỏi s c, cho phộp tng gii hn thờm + 2,5% v gim di hn di thờm 5% 1.2.2.Quan h cụng sut phn khỏng vi in ỏp Nhu cu cụng sut phn khỏng thay i gõy s bin i in ỏp Trong li in ... tnh tin lờn trờn v i vo CLA Trong trng hp ca ng thỡ khụng th thay i u phõn ỏp c nh ci thin CLA c vỡ nu t ch max thỡ ch s quỏ ỏp, nu t ch thỡ ch max in ỏp s thp Trong trng hp ny ta ch cú th...
 • 96
 • 1,742
 • 14

Nghiên cứu các phương pháp điểu chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện Hưng Yên

Nghiên cứu các phương pháp điểu chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện Hưng Yên
... Lun tt nghip thc s khoỏ - i hc K thut Cụng nghip Thỏi Nguyờn Trong trng hp li in cha n nh, in ỏp c dao ng t +5% n -10% 2-V tn s: Trong iu kin bỡnh thng, tn s h thng in c dao ng phm vi (0,2Hz ... 10 U + 10% Trong trng thỏi s c, cho phộp tng gii hn thờm + 2,5% v gim di hn di thờm 5% 1.2.2.Quan h cụng sut phn khỏng vi in ỏp Nhu cu cụng sut phn khỏng thay i gõy s bin i in ỏp Trong li in ... tnh tin lờn trờn v i vo CLA Trong trng hp ca ng thỡ khụng th thay i u phõn ỏp c nh ci thin CLA c vỡ nu t ch max thỡ ch s quỏ ỏp, nu t ch thỡ ch max in ỏp s thp Trong trng hp ny ta ch cú th...
 • 96
 • 396
 • 2

lựa chọn phương thức điều chỉnh điện áp trong mạng điện

lựa chọn phương thức điều chỉnh điện áp trong mạng điện
... cấp điện Mạng điện đợc thiết kế cho kinh tế vận hành hiệu nhất, giải tốt nhu cầu dùng điện mà dự trù cho phát triển tơng lai Đồ án môn học lới điện bớc tập dợc quan trọng cho sinh viên ngành điện ... việc mà sau phải làm Tuy mạng điện thiết kế đơn giản, nhng để làm đợc nó, sinh viên phải vận dụng toàn kiến thức môn học lới điện tham khảo số tài liệu khác Do nhận thức hạn chế chắn đồ án không ... với ứng dụng thực tế Đây tiền đề quan trọng cho kĩ s điện tơng lai vận dụng nhằm đa phơng án tối u Trong đồ án sinh viên ôn tập vận dụng kiến thức đợc học mà có dịp khảo nghiệm thực tế, phần giúp...
 • 59
 • 320
 • 0

giáo trình mạng điện CH6 dieu chinh dien ap trong mang dien

giáo trình mạng điện CH6 dieu chinh dien ap trong mang dien
... MBA m nhåì cọ cáúu tảo âàûc biãût nãn cọ thãø thay âäøi cạc ÂPA lục MBA váùn mang ti m khäng cáưn phi càõt âiãûn ra .Trong cạc MBA nàòy ngỉåìi ta thỉåìng trang bë c thiãút bë tỉû âäüng thay âäøi ... CA MẠY BIÃÚN ẠP THÊCH HÅÜP 6-3-1 Khại niãûm Ta â biãút t säú biãún âäøi ca MBA K =W1/W2 =U1/U2 Trong âọ : W1, W2 l säú vng dáy ca cün så cáúp v thỉï cáúp; U1, U2 l âiãûn ạp phêa cün så v cün ... Tỉång ỉïng t säú biãún âäøi K ca MBA ỉïng våïi âáưu phán ạp ny s l: K= U C ( + e ) U pa = UH UH Trong biãûn phạp âiãưu chènh âiãûn ạp bàòng cạch chn t säú biãún âäøi ca MBA thêch håüp ta cáưn...
 • 20
 • 206
 • 0

các phương pháp điều chỉnh điện áp máy phát (1pha-3pha)

các phương pháp điều chỉnh điện áp máy phát (1pha-3pha)
... TRƯỢT VÀ MÁY PHÁT KÍCH TỪ ĐẦU TRỤC : Hệ thống vành trượt Hệ thống chổi than III Nguyên lý hoạt động  Các phương pháp điều chỉnh điện áp máy phát 01 pha 3pha 1/ Máy phát điện pha - Điều khiển ... cấp điện liên tục lúc thiếu điện, ngăn chặn gián đoạn cung cấp điện sản xuất sinh hoạt ngày II Cấu tạo  CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA MÁY ĐIỆN  Các thành phần máy phát điện (1) Động cơ;(2) Đầu phát; (3) ... cấp - Thay đổi cách quấn dây 2/ Máy phát điện pha - Điều khiển tốc độ động sơ cấp - Thay đổi cách quấn dây -Thay đổi dòng điện kích từ - Dùng mạch điện tử công suất để tăng điện áp đầu IV.Phạm...
 • 11
 • 203
 • 0

Mômen từ dị thường của electron và phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong điện động lực học lượng tử

Mômen từ dị thường của electron và phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong điện động lực học lượng tử
... (3.57)   e / 4 số cấu trúc tinh tế Số hạng thứ hai từ moment từ dị thường biết bổ Schwinger Mômen từ dị thường electron điện động lực học lượng tử tính đến bậc sáu, tương tác yếu kể đến Kết ... 2  2    (3.58) KẾT LUẬN Trong Bản Luận văn Thạc sĩ khoa học nghiên cứu mômen từ dị thường electron điện động lực học lương tử Việc tính bổ cho mômen từ dựa vào lý thuyết nhiễu loạn hiệp ... cho phương trình Dirac electron trường điện từ 2/ Sự dị thường mômen từ xuất tương tác electron với chân không vật lý trường điện từ Việc tính bổ cho mômen từ electron qua trình tán xạ electron...
 • 22
 • 244
 • 0

Momen từ dị thường của electron và phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong điện động lực học lượng tử

Momen từ dị thường của electron và phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong điện động lực học lượng tử
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THUẬN MÔMEN TỪ DỊ THƢỜNG CỦA ELECTRON VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC LƢỢNG TỬ Chuyên ... dụng phƣơng pháp khử phân kỳ sau đây: phƣơng pháp cắt xung lƣợng lớn, phƣơng pháp Pauli - Villars, phƣơng pháp điều chỉnh thứ nguyên Trong Luận văn sử dụng phƣơng pháp điều chỉnh thứ nguyên cuối ...   e2 / 4 số cấu trúc tinh tế Số hạng thứ hai từ moment từ dị thƣờng đƣợc biết nhƣ bổ Schwinger Mômen từ dị thƣờng electron điện động lực học lƣợng tử đƣợc tính đến bậc sáu, tƣơng tác yếu...
 • 51
 • 215
 • 0

MÔMEN từ dị THƯỜNG của ELECTRON và PHƯƠNG PHÁP điều CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG điện ĐỘNG lực học LƯỢNG tử

MÔMEN từ dị THƯỜNG của ELECTRON và PHƯƠNG PHÁP điều CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG điện ĐỘNG lực học LƯỢNG tử
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THUẬN MÔMEN TỪ DỊ THƯỜNG CỦA ELECTRON VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC LƯỢNG TỬ Chuyên ... góp vào mômen từ dị thường … 24 2.3 Hệ số dạng điện từ 25 CHƯƠNG 3: BỔ CHÍNH CHO MÔMEN TỪ DỊ THƯỜNG .… 29 3.1 Bổ cho mômen từ dị thường gần vòng .… 29 3.2 Mômen từ dị thường ... thông thường người ta sử dụng phương pháp khử phân kỳ sau đây: phương pháp cắt xung lượng lớn, phương pháp Pauli - Villars, phương pháp điều chỉnh thứ nguyên Trong Luận văn sử dụng phương pháp điều...
 • 51
 • 41
 • 0

MÔMEN từ dị THƯỜNG của ELECTRON và PHƯƠNG PHÁP điều CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG điện ĐỘNG lực học LƯỢNG tử

MÔMEN từ dị THƯỜNG của ELECTRON và PHƯƠNG PHÁP điều CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG điện ĐỘNG lực học LƯỢNG tử
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THUẬN MÔMEN TỪ DỊ THƯỜNG CỦA ELECTRON VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC LƯỢNG TỬ Chuyên ... góp vào mômen từ dị thường … 24 2.3 Hệ số dạng điện từ 25 CHƯƠNG 3: BỔ CHÍNH CHO MÔMEN TỪ DỊ THƯỜNG … 29 3.1 Bổ cho mômen từ dị thường gần vòng .… 29 3.2 Mômen từ dị thường ... thông thường người ta sử dụng phương pháp khử phân kỳ sau đây: phương pháp cắt xung lượng lớn, phương pháp Pauli - Villars, phương pháp điều chỉnh thứ nguyên Trong Luận văn sử dụng phương pháp điều...
 • 50
 • 162
 • 0

Điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện

Điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện
... thống điện Chương II CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP Các phương pháp điều chỉnh điện áp Để điều chỉnh điện áp ta sử dụng phương pháp sau đây: Điều chỉnh điện áp máy phát điện điều chỉnh dòng điện ... BIỆN PHÁP ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP Trong biện pháp điều áp khảo sát trên, biện pháp điều áp máy biến áp điều áp tải biện pháp bản, quan trọng có hiệu Các biện pháp điều áp lại (điều áp máy biến áp có ... máy phát Điều chỉnh điện áp đầu máy biến áp tăng áp máy biến áp giảm áp cách đặt đầu phân áp cố định điều áp tải Điều chỉnh điện áp đường dây tải điện máy biến áp điều chỉnh máy biến áp bổ trợ...
 • 35
 • 1,815
 • 11

Tái chuẩn hóa bằng phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tử

Tái chuẩn hóa bằng phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tử
... toỏn nhng gin Feynman tng ng c gi l quỏ trỡnh tỏi chun hoỏ QED da vo thuyt nhiu lon v quỏ trỡnh tỏi chun hoỏ lng vt mvt ca electron cho phộp ta thu c kt qu tớnh toỏn phự hp vi s liu thc ... Takahashi, ó chng minh s tỏi chun húa tng nh ca thuyt nhiu lon hip bin Nhng kt qu thu c Lun Thc s s l c s nghiờn cu vic kh phõn k cỏc quỏ trỡnh vt ca thuyt trng lng t nh sc ng hc lng t hay ... Kt qu ny rt quan trng chng minh s tỏi chun húa ti mi nh ca thuyt nhiu lon hip bin CHNG III TI CHUN HểA IN TCH V KHI LNG ELECTRON TRONG QED in tớch v lng cỏc phng trỡnh ca QED cha tng tỏc ngi...
 • 9
 • 486
 • 8

ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN pdf

ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN pdf
... điện Na Dương Khóa đào tạo nhân viên vận hành 2009 MỤC LỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 1 Khái niệm điều chỉnh điện áp hệ thống điện Thực trạng điện áp điều chỉnh điện ... động điều chỉnh nấc phân áp tải MBA giao điều chỉnh điện áp theo biểu đồ cho trước Trong hệ thống điện phức tạp đảm bảo điều chỉnh điện áp cách tập trung (điều chỉnh điện áp máy phát máy bù, điều ... thống điện Quốc gia chịu trách nhiệm điều chỉnh điện áp lưới điện 500kV; 220kV trạm 500 kV, điện áp NMĐ thuộc quyền điều khiển Cấp điều độ hệ thống điện miền điều chỉnh điện áp hệ thống điện thuộc...
 • 35
 • 2,841
 • 46

ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN LƯỚI TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI doc

ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN LƯỚI TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI doc
... nấc phân áp mang tải - Không có đầu phân áp điều áp tải: phải cắt tải thay đổi nấc phân áp Đầu phân áp điều áp tải dược thiết kế với 8, 16, 32 nấc nhiều để điều chỉnh tinh hơn, phạm vi điều chỉnh ... độ tăng điện áp lớn, ngược lại - Với đặc tính tụ dọc xem thiết bị ổn định điện áp cho hệ thống điện 02 Jan 2011 ĐẦU PHÂN ÁP MÁY BiẾN ÁP Máy biến áp có đầu phân áp: - Đầu phân áp điều áp tải: thay ... bị dùng điện áp thấp - Từ cho thấy việc điều chỉnh điện áp mang tính chất cần thiết hệ thống điện 02 Jan 2011 CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP -Việc lựa chọn phối trí thiết bị điều áp chia...
 • 12
 • 575
 • 6

nghiên cứu phương pháp điều chỉnh tốc độ trong hệ điều tốc động cơ một chiều ở vùng tốc độ lớn hơn tốc độ cơ bản

nghiên cứu phương pháp điều chỉnh tốc độ trong hệ điều tốc động cơ một chiều ở vùng tốc độ lớn hơn tốc độ cơ bản
... 3.2 Trong ú: Uf , If : in ỏp v dũng in kớch t Ru , L : in tr, in cm phn ng in ỏp v dũng in kớch t tớnh theo cỏc cụng thc sau: 33 Uf = Rf if + Lf di f dt ; if = Uf (3.1) R f (1 pT f ) Trong ... dn lun u ch rừ ngun gc Thỏi Nguyờn, ngy 15 thỏng 08 nm 2014 Tỏc gi lun Nguyn Chớ Kiờn ii LI CM N Trong thi gian thc hin lun vn, tỏc gi ó nhn c s quan tõm rt ln ca nh trng, cỏc khoa, phũng ban chc ... ng ng c mt chiu c s dng rng rói nhiu ngnh cụng nghip nh nh mỏy cỏn, mỏy giy, cỏc mỏy cun v tri Trong h truyn ng ng c mt chiu kớch t c lp (SEDCM), cỏc phng phỏp iu khin tuyn tớnh c ỏp dng cho...
 • 66
 • 292
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: điều chỉnh điện áp trong mạng phân phốicác phương pháp điều chỉnh điện áp trong hệ thống điệncác biện pháp điều chỉnh điện áp trong mạng điệncác phương pháp điều chỉnh điện áp trong máy phát điệnphuong phap dieu chinh dien ap trong may phatphương pháp điều chỉnh điện áp trong hệ thống điệngiải thích phương pháp điều chỉnh điện áp trong hệ thống điệnđiều chỉnh điện áp trong mạng điệncác biện pháp điều chỉnh điện áp trong hệ thống điệnphuong phap dieu chinh dien apii các phương pháp điều chỉnh điện ápvi lựa chọn phương pháp điều chỉnh điện ápphương pháp điều chỉnh điện áp ralựa chọn điều chỉnh điện áp trong mạng điệntính toán điện áp tại các điểm của mạng điện chọn phương thức điều chỉnh điện ápgiao trinh solidworks 2017 fullGiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về chi bộChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về đảngHồ chí minhKết luận của ban bí thư về sơ kết việcNhận thức khái niệmTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauVan hoa nam boVăn hoá mặc việt nam truyền thốngSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT2 c++motsomorongsoc4 nạp chồng toán tử5 kethuaCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTA