HOT giáo án lớp 5 tuần 4 giáo án khác hoàng hữu chí

giáo án lớp 5 - Tuần 4 - Cực hot đê

giáo án lớp 5 - Tuần 4 - Cực hot đê
... mét là: 35 x = 1 05 (m) Đáp số : 1 05 m - HS đọc đề, xác đònh đề tòm tắt toán - Nêu nhận xét toán - 1HS lên bảng làm, lớp làm vào - HS nhận xét bạn bảng -HS đọc đề, xác đònh đề tòm tắt toán -Nêu nhận ... 25 = 75 000 (đồng) Nếu giá 50 0 đồng mua số là: 75 000 : 15 = 50 (quyển) Đáp số : 50 HĐ 2: Làm Cách 2: 000 đồng gấp 50 0 đồng số lần là: 3000 : 150 0 = (lần) Nếu giá 50 0 đồng mua số là: 25 x = 50 ... thầm - Các nhóm trưng bày sản phẩm đẹp nhóm lên bảng lớp -2 -3 em làm giám khảo đánh - GV cử 2-3 HS đánh giá sản phẩm nhóm dán giá sản phẩm bạn bảng lớp theo yêu cầu nêu, để chọn nhóm làm đẹp - GV...
 • 38
 • 253
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 4

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 4
... sinh đọc đề - Học sinh nêu dạng đổi - Học sinh làm  Giáo viên chốt lại - Học sinh sửa 7km47m = 047 m - Lớp nhận xét -38- 14 4 1’ 29m34cm = 934cm 327cm = 13m27cm * Hoạt động 3: - Hoạt động cá nhân ... Học sinh sửa  Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét  Bài 2: - học sinh đọc yêu cầu - Cả lớp đọc thầm - Học sinh làm cá nhân - Học sinh sửa - 35- 10’ 5 1’  Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét ... động: 4 Bài cũ: Luyện tập - Giáo viên kiểm tra hai dạng toán tỷ lệ học - Học sinh sửa (SGK)  Giáo viên nhận xét cho điểm 1’ Giới thiệu mới: Ôn tập giải toán (tt) - Hôm nay, tiếp tục học dạng toán...
 • 46
 • 1,880
 • 9

Bộ Giáo án Lớp 5 (Tuần 4 - tuần 5)

Bộ Giáo án Lớp 5 (Tuần 4 - tuần 5)
... Đoạn 4: Từ A-lếch- xây nhìn đến hết -HS luyện đọc theo cặp -Một HS đọc toàn -GV đọc diễn cảm toàn 2- Tìm hiểu -Anh Thuỷ gặp anh A- lếch-xây đâu -Dáng vẻ A-lếch-xây có đặc biệt khiến anh Thuỷ ý? -Cuộc ... bài: - ọc diễn cảm khổ thơ đầu đẻ thể tâm trạng Mo-ri-xơn em bé Ê-mi-li -Vì Mo-ri-xơnlên án chiến tranh xâm lợc đế quốc Mĩ? -Chú Mo-ri-xơn nói với điều từ biệt? -Em có suy nghĩ hành động Mo-ri-xơn? ... Toán (tiết 24) Đề-ca mét vuông.Héc-tô-mét vuông I-Mục tiêu: Giúp HS -Hình thành biểu tợng ban đầu đề-ca-mét vuông,héc-tô-mét vuông -Biết đọc,viết số đo diện tích theođơn vị đề-ca-mét vuông,héc-tô-mét...
 • 43
 • 332
 • 0

Giáo án lớp 5-Tuần 4

Giáo án lớp 5-Tuần 4
... quãng đờng đợc tng lên nhiêu lần Giới thiệu toán cách giải - GV nêu toán HS tự giải đợc toán ( nh biết lớp 3) - GV nhấn mạnh bớc giải: + Bớc 1: Tóm tắt toán: giờ: 90 km giờ: km? + Bớc 2: Phân tích ... chuẩn bị tiết sau Toán Luyện tập I Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Ôn giải toán liên quan đến tỉ lệ - Rèn kỹ giải toán liên quan đến tỉ lệ - Giáo dục lòng yêu thích môn Toán II Đồ dùng dạy học: ... nhận xét - giáo viên bổ sung - Giáo viên công bố nhóm thắng Bài tập 4: -Học sinh đọc YC -Học sinh làm theo cặp - học sinh chữa - Học sinh nhóm khác nhận xét - giáo viên bổ sung - Giáo viên công...
 • 19
 • 236
 • 0

Giáo án lớp 5 (tuần 4,5)

Giáo án lớp 5 (tuần 4,5)
... khỏi lớp thiif số vắng mặt số học sinh lớp ( + = 5) Phân số học sinh là: 1 = 7 35 35 ( số học sinh lớp) Số học sinh lớp là: Tuần Thứ ngày tháng 10 năm 2006 Tập đọc Bài 9: Một chuyên ... bài,nhận xét,đánh giá kết học _ Thứ ngày tháng 10 năm 2006 99 Chiều thứ ngày tháng 10 năm 2006 Chiều thứ ngày tháng 10 năm 2006 Luyện toán Luyện giải toán: Tìm hai ... * Hoạt động 2:Giới thiệu toán cách giải -GV nêu toán SGK h/d HS thực cách giải toán theo bớc *Tóm tắt toán *Phân tích toán để tìm cách giải rút đơn vị *Phân tích toán để tìm cách giảitìm tỉ số...
 • 43
 • 269
 • 0

Giáo án lớp 5( Tuần 4)

Giáo án lớp 5( Tuần 4)
... Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Kiểm tra cũ : Những thay đổi -Dùng bảng để chọn đáp án tuổi dậy ( GV nêu số đáp án ) Nghe giới thiệu 2/ Giới thiệu : 3/ Hướng dẫn tìm hiểu : -Làm việc theo nhóm – ... Kết luận : Tuổi vò thành niên : giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ sang người lớn Tuổi trưởng thành : đánh dấu phát triển mặt sinh học xã hội Tuổi già : thể suy yếu dần Hoạt động 2: Trò chơi “ Ai? ... tuổi trưởng 24 Gi¸o ¸n líp Lª Têng – Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng thành , tuổi già.(GV cho số đáp án để HS chọn ) 2/ Giới thiệu : Như em biết tuổi dậy có tầm quan trọng đặc biệt đời người Vậy để...
 • 35
 • 243
 • 1

Giáo án lớp 5 Tuần 4

Giáo án lớp 5 Tuần 4
... 3000 ®ång : 25 qun 150 0 ®ång : qun ? Bµi gi¶i C¸ch Ngêi ®ã cã sè tiỊn lµ : 3000 x 25 = 75 000 ®ång NÕu mçi qun vë gi¸ 150 0 ®ång th× mua ®ỵc sè vë lµ : 75 000 : 15 = 50 (qun) §¸p sè : 50 qun C¸ch ... §¸p sè : 50 qun C¸ch 3000 ®ång gÊp 150 0 ®ång sè lÇn lµ : 3000 : 150 0 = (lÇn) NÕu mçi qun vë gi¸ 150 0 ®ång th× mua ®ỵc sè vë lµ : 25 x = 50 (qun) §¸p sè : 50 qun - GV gäi HS nhËn xÐt Bµi - GV ... lÇn - 24 : = 3, 24 c¸i bót gi¶m ®i lÇn th× ®ỵc c¸i bót - Sè tiỊn mua c¸i bót b»ng sè tiỊn mua 24 c¸i bót gi¶m ®i lÇn - HS lªn b¶ng lµm bµi Bµi gi¶i Sè lÇn c¸i bót kÐm 24 c¸i bót lµ : 24 : = (lÇn)...
 • 35
 • 190
 • 0

Giáo án lớp 5 (tuần 4)

Giáo án lớp 5 (tuần 4)
... xét làm bảng -1HS đọc đề toán -Nêu: -Rút đơn vò Bài 3: -Nhận xét cho điểm -Gọi HS nêu toán -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? -Bài toán giải cách nào? -Đơn vò toán gì? -Hai đại lượng quan ... cầu HS đọc đề toán tóm tắt 1HS đọc đề Mỗi bao 50 kg: 300bao Mỗi bao 75kg: …bao? -Thực thảo luận -Nối tiếp nêu lên cách giải khác C1: Bài giải Nếu xe cở lại bao 1kg chở 300 x 50 = 150 00 (bao) Nếu ... người giảm -Gọi HS đọc đề Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? -1HS đọc đề 10người: 35 m 30 người: … m? -1HS lên bảng làm Lớp làm vào -Nhận xét làm bảng -Bài toán thuộc quan hệ tỉ lệ mà giá trò...
 • 51
 • 257
 • 0

Giáo án lớp 5 tuần 4 ( CKTKN )

Giáo án lớp 5 tuần 4 ( CKTKN )
... lµ : 20 : 10 = (lÇn) Mét ngµy 20 ngêi ®µo ®ỵc sè mÐt 30 : m¬ng lµ : 35 x = 70 (m) Sau t¨ng thªm 20 ngêi th× mét ngµy ®éi ®µo ®ỵc sè mÐt m¬ng lµ : 35 + 70 = 1 05 (m) §¸p sè 1 05 (m) - GV gäi HS ch÷a ... 15 em Bµi gi¶i Theo s¬ ®å, hiƯu sè phÇn b»ng lµ : – = (phÇn) ChiỊu réng cđa m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ : 15 : = 15 (phÇn) ChiỊu dµi cđa m¶nh ®Êt lµ : 15 + 15 = 30 (m) Chu vi cđa m¶nh ®Êt lµ : ( 15 ... 3000 ®ång : 25 qun 150 0 ®ång : qun ? Bµi gi¶i C¸ch Ngêi ®ã cã sè tiỊn lµ : 3000 x 25 = 75 000 ®ång NÕu mçi qun vë gi¸ 150 0 ®ång th× mua ®ỵc sè vë lµ : 75 000 : 15 = 50 (qun) §¸p sè : 50 qun C¸ch...
 • 35
 • 527
 • 0

Giáo án lớp 5 tuần 4 năm 2009-2010

Giáo án lớp 5 tuần 4 năm 2009-2010
... Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy LÊy 90 : = 45 (km) LÊy 45 x = 180 (km) Khi thêi gian gÊp lªn bao nhiªu lÇn th× qu·ng ®êng còng gÊp lªn bÊy nhiªu lÇn giê gÊp giê sè lÇn lµ: 4: 2=2 (lÇn) - GÊp lÇn v× kÕ ho¹ch ... a) Sè lÇn 40 00 ngêi gÊp 1000 ngêi lµ: 40 00 : 1000 = (lÇn) Mét n¨m sau d©n sè cđa x· t¨ng thªm: 21 x = 84 (ngêi) b) Mét n¨m sau d©n sè cđa x· t¨ng thªm: 15 x = 60 ngêi) §¸p sè: a) 84 ngêi b) 60 ... §o¹n 1: tõ ®Çu NhËt B¶n §o¹n 2: tiÕp nguyªn tư §o¹n 3: tiÕp gÊp 644 Gi¸o viªn n n¾n c¸ch ®äc cho häc sinh Ghi gi¶ng tõ §o¹n 4: cßn l¹ khã ®äc: 100.000 ngêi Häc sinh nèi tiÕp viÕt bµi (2 vßng)...
 • 23
 • 184
 • 0

Giáo án tổng hợp lớp 5 tuần 4

Giáo án tổng hợp lớp 5 tuần 4
... ®«i 150 0 ®ång sè lÇn lµ: 3000 x 25 = 75. 000 (®ång) 3.000 : 150 0 = lÇn NÕu qun gi¸ 150 0 ®ång th× mua ®ỵc sè qun NÕu qun gi¸ 150 0 ®ång th× mua ®ỵc sè vë lµ: lµ: 75. 000 : 150 00 = 50 (qun) 25 x = 50 ... a) Sè lÇn 40 00 ngêi gÊp 1000 ngêi lµ: 40 00 : 1000 = (lÇn) Mét n¨m sau d©n sè cđa x· t¨ng thªm: 21 x = 84 (ngêi) b) Mét n¨m sau d©n sè cđa x· t¨ng thªm: 15 x = 60 ngêi) §¸p sè: a) 84 ngêi b) 60 ... Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy LÊy 90 : = 45 (km) LÊy 45 x = 180 (km) Khi thêi gian gÊp lªn bao nhiªu lÇn th× qu·ng ®êng còng gÊp lªn bÊy nhiªu lÇn giê gÊp giê sè lÇn lµ: 4: 2=2 (lÇn) - GÊp lÇn v× kÕ ho¹ch...
 • 35
 • 268
 • 1

Giao an lop 5- tuan 4

Giao an lop 5- tuan 4
... tắt tốn gian : tìm cách giải cách “Rút đơn vị”, chẳng hạn : 20 x 120 = 240 0 ( ngày ) 150 người ăn số gạo dự trữ thời 12 Giáo án lớp A Vũ Thị Hồng Yến Tóm tắt : gian : ngày : 10 người 240 0 : 150 ... SINH Hoạt động : Giới thiệu ví dụ dẫn đến quan hệ tỉ lệ GV nêu tốn SGK để HS tự HS quan sát bảng, sau nêu nhận làm ghi kết vào bảng) kẻ sẵn xét : “Thời gian tăng lần bảng) qng đường tăng Lưu ý : ... dục dân số” hạn : Tuỳ thời gian trình độ HS a) 1000 người : 21 người khơng làm hết tập 40 00 người : … người ? b) 1000 người : 15 người tập, tối thiểu phải làm 1,2,3 40 00 người : … người ? Củng...
 • 23
 • 207
 • 0

Giao an lop 5 tuan 4

Giao an lop 5 tuan 4
... người số lần là: 40 00:1000 =4 ( lần) Sau năm số dân xã tăng thêm là: 21 x4 = 84( người ) b )40 00 người so với 1000 người gấp : 40 00 : 1000 = 4( lần ) Sau năm số dân xã tăng thêm : 15 x4 =60 (người ) ... tắt : 3000 đồng /1quyển : 25 150 0 đồng /1 : ? Giải 3000 đồng gấp 150 0 đồng số lần : 3000 : 150 0 = 2( lần ) Nếu mua với giá 150 0 đồng mua số là: 25 x =50 ( ) Đáp số :50 Bài 2/ gọi HS đọc đề –GV ... x =48 00 (cây) Đáp số :48 00(cây) Cách 2: Số trồng ngày : 1200:3 =40 0 (cây) Số trồng 12 ngày : 40 0 x 12 =48 00 (cây) Đáp số :48 00 (cây) Bài 3: Gọi HS đọc đề toán GV hướng dẫn HS giải : Giải a )40 00...
 • 33
 • 160
 • 0

Giao an lop 5-tuan 4

Giao an lop 5-tuan 4
... = 14 (người) Đáp số : 14 người Bài : -Hs đọc đề, phân tích đề, làm vào Để ăn hết số gạo ngày cần : 120 x 20 = 240 0 (người) Số ngày 150 người ăn hết số gạo : 240 0 : 150 = 16 (ngày) Đáp số : 46 ... nghe quan sát tranh - Viết lên bảng tên nhân vật phim: + Mai-cơ: cựu chiến binh + Tôm-xơn: huy đội bay + Côn-bơn: xạ thủ súng máy + An- drê-ốt-ta: trưởng + Hơ-bớt: anh lính da đen + Rô-nan: người ... Giang, TØnh Qu¶ng Nam Gi¸o ¸n líp N¨m häc 2009 - 2010 Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Hoa Tiết 4: Toán Bài: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN I-MỤC TIÊU: - Biết dạng quan hệ tỉ lệ - Biết giải toán liên quan...
 • 28
 • 244
 • 0

Giao an lop 5 Tuan 4 Buoi 2

Giao an lop 5 Tuan 4 Buoi 2
... Nhóm : bát ngát ,mênh mông , thênh thang - Nhóm : đất nớc , giang sơn , núi sông , tổ quốc - Nhóm : dũng cảm , hiên ngang , anh dũng - Nhóm : ngóng , ngó Bài2( 24 ) HS đọc bài- Hs làm bài-Trình bày ... xuống sông - Bộ đội ta chiến đấu dũng cảm Bài3 ( 24 ) - Hs làm bài-Trình bày - nhận xét, bổ sung 1,Tặng 2, Tặng 3, Hi sinh 4, Dũng cảm 5, Mênh mông ( 2) Nâng cao BT : Viết đoạn văn ngắn có sử dụng ... (1) Củng cố Bài1( 24 ) HS đọc bài- Hs làm bài-Trình bày - nhận xét, bổ sung - Nhóm 1: mang, vác ,bê - Nhóm2 : mầu mỡ , phì nhiêu - Nhóm3 : nhậu , đớp , ăn , xơi , chén - Nhóm 4: chết , hy sinh...
 • 4
 • 242
 • 0

Xem thêm