HOT VNEN giáo án toán 6 hình học 6 nguyễn quang khoa

GIAO AN TOAN 9 - HINH HOC

GIAO AN TOAN 9 - HINH HOC
... cos 200 ≈ 24,81 0 ,94 ≈ 23,321 (c m ) 1 SADC = DH AC = 23,321 16 ,97 = 197 ,8 79 ( c 2 m ) 1 SABC = AB BC = 12 12 = 12 ( c m )2 2 Sdiều = SABC + SDAC = 12 + 197 ,8 79 = 2 09, 8 79 (c m ) 24 Gi¸o ¸n ... = AB = ≈ 5 ,93 2 ( c m ) ¼ cos KBA cos 22 AN = AB sin 380 ≈ 5 ,93 2 0,616 ≈ 3,652 ( c m) Trong tam giác vuông ANC 21 Gi¸o ¸n h×nh häc líp Trêng THCS Liªm H¶I N¨m häc 2006 - 2007 AC = AN 3, 652 ≈ ... CD Xét tam giác vuông ACH AH = AC sin C = Sin 74 ≈ 0 ,96 1 = 7, 69 Xét tam giác vuông AHD có AH 7, 690 = sin D = ≈ 0,8010 AD 9, Bài 32 Tr 89 SGK GV đưa hình vẽ lên bảng phụ Hỏi : Chiều rộng khúc...
 • 145
 • 475
 • 3

Giáo an Toán 9 Hình hoc

Giáo an Toán 9 Hình hoc
... tập nhà số 4,6 trang 69 sgk số 1,2 trang 89 SBT - Ôn lại cách tính diện tích tam giác vuông - Đọc trước đònh lí *** Líp d¹y: 9C-D Ngµy d¹y:14/ 09/ 2007 Ngµy so¹n: 13/ 09/ 2007 TiÕt : MỘT ... 7, tr 69, 70 sgk, số 3, 4, 5, 6, tr 90 sbt - Tiết sau luyện tập T¹ §×nh Dao – Tỉ Tù nhiªn – Trêng THCS DiƠn Lỵi Trang: Gi¸o ¸n H×nh häc Líp d¹y: 9C-D Ngµy d¹y: 21/ 09/ 2007 Ngµy so¹n: 20/ 09/ 2007 ... với giả thiết B Nêu cách tính x ? HS tính x = = 29 Bài 32 tr 93 , 94 SBT (Đưa đề lên bảng phụ) A C Bài 32 tr 93 , 94 SBT HS dọc đề bài, vẽ hình vào a) HS tính : SABD = = 15 b) HS tính DC =...
 • 83
 • 317
 • 1

Giáo án Toan 10 Hình học cơ bản trọn bộ

Giáo án Toan 10 Hình học cơ bản trọn bộ
... phút) Củng cố lại kiến thức học THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN Tổ trưởng Bmt, Ngày 10 tháng 10 năm 2007 GIÁO VIÊN SOẠN GIẢNG 5’ Giáo án số Số tiết: 1.5 tiết Thực ngày 17 Tháng 10 năm 2007 LUYỆN TẬP TỔNG ... qui tắc, tính chất học Bmt, Ngày 10 tháng 10 năm 2007 GIÁO VIÊN SOẠN GIẢNG THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN Tổ trưởng Giáo án số I MỤC TIÊU Về kiến thức: Số tiết: tiết Thực ngày 17 Tháng 10 năm 2007 Bài 3: ... G trọng tâm tam giác ABC ⇔ GA + GB + GC = Về tư thái độ: rèn luyện tư biến đổi logic toán học, cẩn thận xác lập luận tính toán II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Chuẩn bò GV: giáo án, bảng...
 • 57
 • 294
 • 5

Giáo án Toán 10 Hình học trọn bộ

Giáo án Toán 10 Hình học trọn bộ
... quan hệ kiến thức học, toán học thực tế từ hình thành cho học sinh thái độ học tập tốt II/ Chuẩn bò thầy trò:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, thước, bảng phụ vẽ hình 2 .10 Học sinh: xem trước , ... nắm toán vectơ phương, hướng, độ dài, toán chứng minh vectơ  Về kỹ năng: học sinh giải toán từ đến nâng cao,lập luận cách logíc chứng minh hình học  Về tư duy: giúp học sinh tư linh hoạt sáng ... HĐHS Học sinh vẽ hình vào Học sinh thực toán học sinh làm bài8a,b học sinh làm bài8c,d học sinh nhận xét sữa sai HĐ2:Giới thiệu TL: uuu uuu u Hỏi :G trọng tâm V ABC uuu r r r r V A’B’C’ ø G’là trọng...
 • 59
 • 285
 • 0

Giáo án Toán 8 Hình học-tập 1

Giáo án Toán 8 Hình học-tập 1
... = 18 0 - 75 = 10 5 Hình 7b : Ta có : 1 = 18 0 0 - Â ˆ ˆ B = 18 0 - B ˆ ˆ C = 18 0 - C ˆ ˆ D = 18 0 - D ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 1+ B 1+ C 1+ D 1= ( 18 0 -Â)+( 18 0 0- B )+( 18 0 0- C )+( 18 0 0- D ) ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 1+ B 1+ ... 650 = 11 50 Bài trang 71 ˆ Hình thang ABCD có : Â - D = 200 ˆ Mà Â + D = 1 080 18 0 + 20 ˆ ⇒ Â = = 10 00; D = 18 0 0 – 10 00 = 80 0 ˆ ˆ ˆ ˆ B + C = 18 0 B =2 C ˆ ˆ ˆ Do : C + C = 18 0 0 ⇒ C = 18 0 0 ˆ 18 0 = ... 18 0 0 ⇒ x = 18 0 0 – 80 0 = 10 00 ˆ ˆ Hình b: Â = D (đồng vò) mà D = 700 Vậy x=700 0 ˆ ˆ ˆ B = C (so le trong) mà B = 50 Vậy y=50 ˆ Hình c: x= C = 900 ˆ Â + D = 18 0 0 mà Â=650 ˆ ⇒ D = 18 0 0 – Â = 18 0 0...
 • 130
 • 1,349
 • 0

Giáo án toán 8 hinh học

Giáo án toán 8 hinh học
... + D = 180 0 A + D = 180 0 ⇒ x = A = 180 0 - 80 0 ⇒ A = 1000 ; D = 80 0 ⇒ x = 1000 Ta có : B = 2C Tương tự ta có : y = 1400 Mà B + C = 180 0 b) x = 700 ; y = 500 ⇒ B = 1200 ; C = 600 Hướng dẫn học nhà ... trơc ®èi Gi¶i bµi tËp 37 / 87 ? xøng HS : §Þnh nghÜa hai h×nh ®èi xøng qua mét ®êng th¼ng ? Gi¶i bµi tËp 38 / 88 ? H·y gÊp tÊm b×a ®Ĩ kiĨm tra l¹i ®iỊu ®ã ? 38 / 88 Gi¶i §èi víi tam gi¸c c©n, ... trơc ®èi trang 86 ) §Þnh lý : ( SGK trang xøng 87 ) b) Tam gi¸c ®Ịu ABC cã ba trơc ®èi xøng c) §êng trßn t©m O cã v« sè trơc ®èi xøng Bµi tËp vỊ nhµ : 35, 36, 37, 38 trang 87 , 88 SGK 23 G/a H×nh...
 • 162
 • 231
 • 1

Giáo án toán 6 số học cực hót của thầy hiệu

Giáo án toán 6 số học cực hót của thầy hiệu
... Thế bội số ? Nêu cách tìm bội số ? Tìm số x bội 12 20 < x < 50 B Bài Giáo án Số học Năm học 2008 - 2009 Vì nghiệp giáo dục 2008 1) Số nguyên tố Hợp số (11') Hoạt động thầy - Hãy cho biết số hạng ... 102b/41 b) B = { 3 564 ; 65 70} B Bài Dạng 1: Vận dụng dấu hiệu chia hết (14') Giáo án Số học Năm học 2008 - 2009 Vì nghiệp giáo dục Hoạt động thầy Bài tập 1 06 (trang 42 - Sbt) - Các số cần viết phải ... : Số a 1;3 1;2;4 1;5 1;2;3 ;6 Ư(a 1;2 ) + Số tự nhiên lớn + Chỉ có hai ớc - Hợp số : + Số tự nhiên lớn - Củng cố : ? + Có nhiều hai ớc ? Số số nguyên tố lớn có hai ớc - GV: Số số có số Số hợp số...
 • 108
 • 713
 • 15

Giáo án toán 6 năm 2011 (số học + hình học) theo chuẩn KT KN

Giáo án toán 6 năm 2011 (số học + hình học) theo chuẩn KT KN
... cho ®iĨm vµ ®êng th¼ng Gi¸o ¸n ®đ tn 01 www.vnmath.com GIÁO ÁN HINH NĂM 2011- 2012 Ban gi¸m hiƯu kÝ dut www.vnmath.com GIÁO ÁN HINH NĂM 2011- 2012 Tn 02 Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : TiÕt 02: §2 Ba ®iĨm ... www.vnmath.com 13 GIÁO ÁN HINH NĂM 2011- 2012 Tn 04 Ngµy so¹n Ngµy d¹y : TiÕt 04: : §4 thùc hµnh: trång c©y th¼ng hµng I Mơc tiªu - Kiến thức :+ Biết đònh nghiã mô tả đt cách khác mặt đất +Biết hai đt ... nµy lµ mét tia gèc O nãi t¬ng tù theo ý trªn - ThÕ nµo lµ mét tia gèc O ? - HS: ®äc ®Þnh nghÜa * GV giíi thiƯu tªn cđa hai SGK www.vnmath.com 16 GIÁO ÁN HINH NĂM 2011- 2012 tia Ox, tia Oy (cßn gäi...
 • 19
 • 245
 • 3

Giáo án Toán 6 Hình học

Giáo án Toán 6 Hình học
... 2 I.- Mục tiêu : - Học sinh hiểu muốn học hình học , trước hết phải biết vẽ hình - Học sinh biết khái niệm hình học điểm , đường thẳng sản phẩm trừu tượng hóa đối ... động Giáo viên Học Sinh 18 - Học sinh vẽ hình chỗ trả lời trình bày bảng - Trên tia AB vẽ kiểm Bài tập 26 / 113 a) Hai điểm B M nằm phía A tra miệng học sinh trả lời câu a) A M B A B b) tập 26 /113 ... - Quan sát hình vẽ bảng cho biết đường thẳng a đường thẳng b đường thẳng dài - Quan sát hình SGK I - Điểm : •A - Học sinh trả lời - Học sinh lên bảng vẽ điểm M - Học sinh quan sát hình SGK Đọc...
 • 79
 • 302
 • 4

Giáo án Toán 6 (Hình học Chương II)

Giáo án Toán 6 (Hình học Chương II)
... AB, BC, AC ∆AIB Hướng dẫn học tập nhà: - Học theo SGK - Làm tập SGK - Chuẩn bị tiết sau ơn tập chương II - Hệ thống lại kiến thức học chương II - Trả lời câu hỏi ơn tập chương D Rút kinh nghiệm: ... thiệu đề tập 5/ 96 c vẽ góc 60 0 35 Gi¸o ¸n H×nh Häc N¨m häc 2015- 20 16 SGK + Cho HS giải nháp vài phút lên bảng trình bày giải + Gợi ý HS lớp thảo luận kết 5/ 96 SGK *Bài tập 6; (SGK- 96) + HS3: vẽ ... tính · · · xOy = xOz + yOz Bài tập (SGK- 96) * Cả lớp tiếp tục hoạt động tập 6, 8/ 96 SGK xOz 60 · xOy = = = 300 Bài tập (SGK- 96) Vẽ tia phân giác Oy x· Oz =60 0 · Vì Oy tia phân giác xOz nên Oy nằm...
 • 46
 • 198
 • 0

Giáo án Toán 6 (Hình học chương I)

Giáo án Toán 6 (Hình học chương I)
... Ngy Ký: ././ T ký duyt Ban Giỏm Hiu ký duyt Giáo án Hình Học Năm học 2015- 20 16 Giáo án Hình Học Tun: Tit: Ngy dy : 6A3: 6A4: Năm học 2015- 20 16 Đ4 THC HNH TRNG CY THNG HNG A Mc tiờu: Kin thc ... 65 (1 26- SGK) 127 + BT Tit sau ụn D Rỳt kinh nghim: 35 x Giáo án Hình Học Năm học 2015- 20 16 Ngy Ký: ././ T ký duyt Ban Giỏm Hiu ký duyt 36 Giáo án Hình Học Năm học 2015- 20 16 Tun: ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, (sgk 104+105) D Rỳt kinh nghim: Ngy Ký: ././ T ký duyt Ban Giỏm Hiu ký duyt Giáo án Hình Học Năm học 2015- 20 16 Tun: Tit: Ngy dy : 6A1: 6A2: 6A3: 6A4: Đ2 BA IM...
 • 41
 • 225
 • 0

Giáo án toán 6 vnen năm học 2015 2016(phần chuẩn bị của giáo viên)

Giáo án toán 6 vnen năm học 2015  2016(phần chuẩn bị của giáo viên)
... 7080-(1000-5 36) = 66 16 b) 5347+(23 76- 734)= 69 89 c) 28 06- (1134+950)-280=442 d) 1 36. (66 8-588)-404.25= 780 e) 1953+(17432- 56. 223): 16= 2 262 g) 60 10-(130.52 -68 890:83) = 80 viên: Nguyễn Trọng Hán 20 16 Năm học 2015 ... 22.24 =64 Tớnh 35=241 26= 64 So sỏnh 32.33 =35 22.24= 26 24. 26= 24 +6 =210 Bi AB.2.a/tr 39 2+3 7 =7 =2 1 2Giáo viên: Nguyễn Trọng Hán 20 16 Năm học 2015 - Trờng THCS Lê Quý Đôn Toán Vnen Kế hoạch dạy học ... N* rng Giáo viên: Nguyễn Trọng Hán 20 16 S lin sau 18 101 36 1000 Năm học 2015 - Trờng THCS Lê Quý Đôn Toán Vnen Kế hoạch dạy học Tit GHI S T NHIấN Ngày soạn: 18/08 /2015 Ngày dạy: 26/ 08 /2015 I...
 • 88
 • 1,948
 • 1

giao an toan 6(hot)

giao an toan 6(hot)
... ; ∉B - Học sinh làm ? ; ?2 B •a •b •c - Học sinh làm tập ; ; SGK trang - Có thể làm thêm tập từ đến sách Bài tập Toán trang Trang II / Cách viết – Các ký hiệu Người ta thường đặt tên tập hợp chữ ... SGK trang ( Chú ý xem kỷ hình tập , phần tử tập hợp nằm vòng tập hợp ) 4./ Củng cố : Củng cố phần 5./ Dặn dò : - Học sinh làm tập ; SGK trang - Có thể làm thêm tập từ đến sách Bài tập Toán trang ... học sinh 2./ Kiểm tra củ : - Làm tập 14 SGK trang 10 Viết giá trò số Trang 10 abcd hệ thập phân Trường THCS LÊ QUÝ ĐÔN GV : - Làm tập 15 SGK trang 10 3./ Bài : Giáo viên - Trong tập hợp A số...
 • 30
 • 193
 • 0

Giáo án toán 6-ĐS HKI năm học 2010-2011

Giáo án toán 6-ĐS HKI năm học 2010-2011
... xác sử dụng ký hiệu II.Chuẩn bị 1 )Giáo viên a )Phương pháp:Thuyết trình, quan sát, vấn đáp, , b) ĐDDH:Thước thẳng ,giáo án, Phấn màu, mơ hình tia số, bảng phụ 2) Học sinh: Thước thẳng III Các bước ... việc ghi số tính tốn II.Chuẩn bị 1 )Giáo viên a )Phương pháp:Thuyết trình, quan sát, vấn đáp, , b) ĐDDH:Thước thẳng ,giáo án, Phấn màu, mơ hình tia số, bảng phụ 2) Học sinh: Thước thẳng III Các bước ... sử dụng ký hiệu ∈ ⊂ II.Chuẩn bị 1 )Giáo viên a )Phương pháp:Thuyết trình, quan sát, vấn đáp, , b) ĐDDH:Thước thẳng ,giáo án, Phấn màu, mơ hình tia số, bảng phụ 2) Học sinh: Thước thẳng III Các bước...
 • 200
 • 304
 • 0

Giáo án toán 6- so hoc

Giáo án toán 6- so hoc
... vận dụng dấu hiệu chia hết vào giải toán cách linh hoạt Phân biệt đựoc cách nhận biết số chia hết cho 3, cho9,cho cho - p dụng vào giải số toán có lời giải, toán thực tế - Biết ý nghóa dấu hiệu ... tiêu: - Rèn luyện cho học sinh kỷ vận dụng dấu hiệu chia hết vào giải toán cách linh hoạt - Rèn tính xác, cẩn thận tính toán SH6-30 - Biết ý nghóa dấu hiệu chia hết thực tính nhanh B/Chuẩn bò: -GV: ... dụng tính chất cách trình bày -GV: Chốt lại: Cần vận dụng tính chất để tính nhẩm, tính nhanh toán tính toán thực tế -GV: cho tập học sinh khá: Bài 54* (SBT) -GV: Gợi ý: tìm chữ số trước? Theo thứ...
 • 60
 • 348
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán 7 hình họcgiáo án toán 7 hình học chương 2 bài 5giáo án toán 7 hình học chương 2 bài 4giáo án toán 7 hình học chương 2 bài 3giáo án toán 7 hình học chương 2 bài 2giáo án toán 7 hình học chương 1 bài 3giáo án toán 7 hình học chương 1 bài 2giáo án toán 7 hình học chương 1 bài 1giáo án toán 10 hình học cơ bảngiao an toan 8 hinh hocgiáo án toán 7 hình học trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giácgiao an toan 9 hinh hoc chuong 3giáo án toán 11 hình họcgiao an toan 8 hinh hoc hk2giao an toan 8 hinh hoc bai 1Quy hoạch sử dụng đất chi tiết xã vinh xuân, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2011 – 2020TÌM HIỂU QUY TRÌNH ƯƠNG GIỐNG NHÂN tạo tôm rảo (metapenaeus ensis de haan, 1844) từ GIAI đoạn NAUPLIUS đến GIAI đoạn POSTLARVAE 15 tại TRUNG tâm THỰC HÀNH, THỰC tập NUÔI TRỒNG THỦY sản TRƯỜNG đại học NÔNG lâm HUẾỨng dụng công nghệ GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc quản lý thông tin về giá đất tại phường tứ hạ, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếỨng dụng vật lý trong các lĩnh vật nông lâm ngư nghiệpTuần 8 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxitAir Minima lslidedizerBài giảng TỔNG QUAN về MARKETINGTìm hiểu thư viện css metro UI và ứng dụngBài 14. Bạch cầu- Miễn dịchBài 12. Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xươngBài 1. Bài mở đầuBenchmarking BLUE DarkBài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của ThúTruyền thuyết và lễ hội dân gian ở kiến thụy, hải phòngBài 51. Đa dạng của lớp Thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởngBài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chimVề thuật toán chiếu giải bài toán chấp nhận được lồiNghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch phát triển lâm nông nghiệp tại xã hải vân, huyện như thanh, tỉnh thanh hóaPhân tích cấu trúc một số dẫn chất chứa triecpenoit và AZT bằng các phương pháp phổ hiện đại