Bài tập môn anh văn lớp 9 học kỳ 1 năm học 2016 thcs hoàng hoa thám

Hướng dẫn ôn tập môn anh văn lớp 9 - học kỳ 2 docx

Hướng dẫn ôn tập môn anh văn lớp 9 - học kỳ 2 docx
... the 2nd SEMESTER- ENGLISH Vo Minh- THCS Tran Hung Dao - Làm tân ngữ cho đông từ: whom/that (Có thể bỏ ĐT mà nghĩa câu không thay đổi) Eg: The woman (whom/that) you met yesterday is his mother - ... vào khỏi công viên) I saw him walking in the park: Tôi nhìn thấy CV(chỉ nhìn thấy phần hành động xảy ra) V-ing ( Gerund ) REVIEW FOR the 2nd SEMESTER- ENGLISH Vo Minh- THCS Tran Hung Dao - Sau động ... đón (bằng xe ôtô) Bring about :dẫn đến, gây Go on / continute+V-ing = Keen on+ V-ing: tiếp tục To be fond of + V-ing = enjoy + V-ing To be interested in = Like +V B-EXERCISES: I.MULTIPLE CHOICE:...
 • 12
 • 948
 • 7

Đề cương ôn tập môn ngữ văn lớp 9 học kỳ II chi tiết

Đề cương ôn tập môn ngữ văn lớp 9 học kỳ II chi tiết
... ( 192 5 - 199 1), quờ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Trong kháng chi n chống thực dân Pháp ( 194 6 - 195 4) hoạt động văn nghệ liên khu V, sau 195 4 ông tập kết Bắc, chuyên sáng tác - Ông bút văn ... năm 195 4, tập kết Bắc công tác phòng văn nghệ Đài tiếng nói Việt Nam bắt đầu viết văn Từ ông công tác Hội nhà văn Việt Nam, làm biên tập cho tuần báo Văn nghệ Hội nhà văn Trong thời kì kháng chi n ... ( 193 0 198 0) Viễn Phương (1/5/ 192 8 – 21/12/200 5) 10 Sang thu Hữu Thỉnh (15/2/ 194 2) 11 Nói với Y Phương (24/12/ 19 48) Giáo viên Phạm Văn Hải Năm học 2013 - 2014 NĂM SÁNG TÁC 197 1 197 8 196 2 198 0 197 6...
 • 40
 • 24,409
 • 134

ÔN TẬP MÔN ANH VĂN LỚP 12 HỌC KỲ I (2010 – 2011) ppt

ÔN TẬP MÔN ANH VĂN LỚP 12 HỌC KỲ I (2010 – 2011) ppt
... Câu 36:It/ she/ British/ that/ to/ English/ most/ likes/ is/ listening A.It is listening to British that she likes English most B.It is British English that she likes listening to most C.It is she ... ……… of life in the countryside A.simplicity B.simplify C.simply D.simple Câu 25: Ho Chi Minh City is ………….than Hanoi A.more noisy B.noisy C.more noisier D.noisier Câu 26: Sending emails is a/an ... that British English likes listening to most D.It likes British English most that she is listening to Chọn phương án (ứng v i A, B, C D) có phần gạch chân có cách phát âm khác v i ba từ l i câu...
 • 3
 • 168
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ANH VĂN LỚP 12 HỌC KỲ I (2010 – 2011) ppsx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ANH VĂN LỚP 12 HỌC KỲ I (2010 – 2011) ppsx
... listening A.It is listening to British that she likes English most B.It is British English that she likes listening to most C.It is she that British English likes listening to most D.It likes British ... first meet her A.It is B.They are C.They will be D.It will be Câu 24: Many people love the ……… of life in the countryside A.simplicity B.simplify C.simply D.simple Câu 25: Ho Chi Minh City is ... sister/ I/ years/ is/ older/ my/ than A.My sister is older years than I C.My sister is older years than I B.My sister is older than I years D.My sister is years older than I Câu 34: music/ listening/...
 • 4
 • 312
 • 1

Bài soạn ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN ANH VĂN LỚP 9

Bài soạn ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN ANH VĂN LỚP 9
... to writing 5.-This is the most romantic story I have ever read -This is the first time I have read such a romantic story So romantic a story 6.Much as I admire his courage, I think he is foolish ... 7.nationwide 3.effectively 8.existen 4.usually 9. persuasively 5.appliances 10.unpredictable Question 5: (10 points) 1.D 2.B 3.D 4.B 5.C 6.A 7.B 8.C 9. D 10.A Question 6: (15 points) Part a: 1.number ... sooner…………………………………………………………… 5.I have never read such a romantic story This is………………………………………………………………… Even though I admire his courage, I think he is foolish Much………………………………………………………………… The sea was...
 • 6
 • 718
 • 4

Một vài kinh nghiệm trong giờ dạy nghe môn Anh văn lớp 9 (Dạng bài tập nghe chọn đáp án đúng)

Một vài kinh nghiệm trong giờ dạy nghe môn Anh văn lớp 9 (Dạng bài tập nghe chọn đáp án đúng)
... mà chọn đề tài: "Một vài kinh nghiệm dạy nghe môn anh văn lớp (dạng tập chọn đáp án đúng)" 2/ Mục đích: Nhằm giúp học sinh rèn luyện, bồi dưỡng kỹ nghe Hình thành cho em kỹ nghe chọn đáp án xác ... Đọc ghi nhớ đáp án - Nghe lặp lại - Dự đoán kết tập nghe a/ A Floral pans b/ C Short sleeved white shirt c/ A sandals -Lắng nghe -Nghe chọn đáp án -Làm việc theo cặp , đổi đáp án lẫn Nghe lại lần ... ghi nhớ đáp án cần có hướng dẫn em không cần phải ghi nhớ lại tất có đáp án Vì dạng tập nghe chọn đáp án thường đáp án để lựa chọn câu khác điểm nhỏ Học sinh cần ghi nhớ điểm khác biệt nghe, nhiệm...
 • 11
 • 391
 • 0

Phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh Tài liệu học tập môn Ngữ văn lớp 9

Phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh Tài liệu học tập môn Ngữ văn lớp 9
... nên đường nét riêng mùa thu Việt Nam điều làm nên sức hấp dẫn "Sang thu" Bài thơ kết câu theo trình tự tự nhiên Đó diễn biến mạch cảm xúc tác giả vào lúc sang thu Bài thơ gợi cho ta hình dung ... nhà thơ Bài thơ ngắn với thể thơ năm chữ mộc mạc, ngôn ngữ giản dị mà ý nghĩa sâu sắc, hình ảnh đơn sơ mà gợi cảm Hữu Thỉnh phác họa tranh thiên nhiên tuyệt đẹp nhiều cảm xúc tinh nhạy Đọc thơ Hữu ... "Có đám mây mùa hạ Vắt nửa sang thu" Cảm giác giao mùa Hữu Thỉnh diễn tả thật thú vị Đây phát độc đáo ông Mùa thu bắt đầu mây mùa hạ thảnh thơi, duyên dáng "vắt nửa sang thu" Đám mây dải lụa mềm...
 • 3
 • 380
 • 6

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn anh văn lớp 9 năm 2007 - 2008 pdf

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn anh văn lớp 9 năm 2007 - 2008 pdf
... THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Năm học: 2007 2008 - Ngày thi: 05/ 03/ 2008 MÔN THI: TIẾNG ANH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn có 01 trang) I Choose the word ... ……………………………………………………………………………………………… This is the first time he has ridden a motorcycle (used) => He …………………………………………………………………………………………………… GOOD LUCK TO YOU! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH TỈNH ... become fatter The word carcinogenic means most nearly the same as A Trouble- making B Color-retaining C Money-making D Cancer-causing Which of the following statements is not true? A Drugs are always...
 • 5
 • 1,281
 • 33

Bài kiểm tra 1 tiết môn Anh Văn lớp 9

Bài kiểm tra 1 tiết môn Anh Văn lớp 9
... fill in the missing words (1pt) “ Attention please Here is a special announcement A little ………………………………… is reported missing She was last seen 20 minutes ago near the entrance to the Car Fair Her...
 • 2
 • 356
 • 3

Đề thi chọn học sinh giỏi môn anh văn lớp 9 pdf

Đề thi chọn học sinh giỏi môn anh văn lớp 9 pdf
... special exhibition/ the Science Museum/ remind/ people/ Babbage’s work./ HỨƠNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN ANH _ Question I : points (1p for each correct answer) 1/ B 2./C 3/ D 4/ A 5/ D Question ... bus driver is said They think the owner of the house is abroad -> The owner My flute is being repaired at the moment -> I am 9. “ Why don’t you put your luggage ... and sewage Clean water is now scarce, and we are at last beginning to respect this precious source We should something now According to the writer, one environmental problem in the world today...
 • 5
 • 508
 • 9

bài test anh văn lớp 9 học kì 2

bài test anh văn lớp 9 học kì 2
... EXAMINATION ENGLISH SCHOOLYEAR: 20 10 -20 11 Knowledge Recognizing Understanding Applying Total I Listening TN 2ms TL TL TL 2ms 3ms 12 3ms 2ms 2ms 2ms 26 10ms 1m 2ms 2ms 1m IV Writing Total TN II ... Choose the best answer(2m) A natural (0 .25 m) D to make (0 .25 m) B nationwide (0 .25 m) D unidentified (0 .25 m) C Although (0 .25 m) D after (0 .25 m) C which (0 .25 m) A who (0 .25 m) B/ Supply the correct ... II Reading III Language focus TN 12 3ms 2ms 1m 2ms I LISTEN(2ms) pollution(0.5m) necessary(0.5m) kills(0.5m) food(0.5m) II READING(3ms) A(1m) T(0.5m) F(0.5m) B(2ms) Yes, it is.(0.5m) Children often...
 • 4
 • 170
 • 0

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn anh văn lớp 9 ( có đáp án )

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn anh văn lớp 9 ( có đáp án )
... CHẤM CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Anh Văn (Bản hướng dẫn gồm 02 trang) I 0,5 điểm ( câu 0,1 điểm) 1C 2B 3B II A/ 2,0 điểm ( từ 0,2 điểm) 4A 5A had spent ... the race (PREVENTED) → …………………………………………………………………………………………………… C/ Dùng từ ( cụm t ) cho sẵn đây, để viết thành câu hoàn chỉnh thể dùng thêm từ/ cụm từ thực biến đổi cần thi t ( 1,0 điểm) The beautiful ... find a work in New York A man in (9 ) takes up any job he finds, (1 0) _ the most badly paid one B/ Đọc đoạn văn viết câu trả lời cho câu hỏi: ( 1,0 điểm) The Mediterranean has been described...
 • 7
 • 538
 • 1

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN ANH VĂN LỚP 9

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN ANH VĂN LỚP 9
... least V/ Rewrite the sentences beginning with the given cues: (2pts) It’s so hot You want to be in the swimming pool I wish Some fashion designers have printed lines of poetry ... to the swimming pool 2/ have been printed on the Ao Dai by some fashion designers 3/ , he will miss the train 4/ how many language she could speak VI/ Identify and correct the mistakes in the sentences: ... c torn d dress 3/ a designers b decorations c composers d users 4/ a a b an c these d the 5/ a inspiration b idea c sense d passion 6/ a stylish b modernly c fashion d nicely 7/ a to wear b wear...
 • 2
 • 140
 • 0

SKKN nâng cao chất lượng học tập môn ngữ văn lớp 9 bằng dạy học tích hợp và đổi mới hương pháp”

SKKN nâng cao chất lượng học tập môn ngữ văn lớp 9 bằng dạy học tích hợp và đổi mới hương pháp”
... dung SKKN Cơ sở lý luận vấn đề Thực trạng chất lượng học tập môn Ngữ văn Phương pháp dạy học Nâng cao chất lượng học tập môn Ngữ văn dạy học tích hợp đổi phương pháp” Kết thu 29 Kết luận 29 LÝ ... 15/35 2.3 Phương pháp dạy học Nâng cao chất lượng học tập môn Ngữ văn lớp dạy học tích hợp đổi phương pháp” 2.3.1 Xác định dung nội dung, mục tiêu tích hợp Để vận dụng PPDH tích hợp có hiệu ... đưa số kinh nghiệm: “ Nâng cao chất lượng học tập môn Ngữ văn lớp dạy học tích hợp đổi phương pháp” NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề: 2.1.1 Tích hợp khái niệm sử dụng nhiều...
 • 33
 • 484
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn anh văn lớp 9 học kì 2đề cương ôn tập môn anh văn lớp 9ôn tập môn anh văn lớp 9giai bai tap mon ngu van lop 9đề cương ôn tập môn ngữ văn lớp 9 học kì 1đề cương ôn tập môn ngữ văn lớp 9 học kỳ ii chi tiếtbai tap anh van lop 9 hoc ki 2bài tập anh văn lớp 9 học kì 1bài tập anh văn lớp 9 học kỳ 1học môn anh văn lớp 9đề thi học sinh giỏi môn anh văn lớp 9đề thi học kỳ 2 môn anh văn lớp 9đề thi học kì 2 môn anh văn lớp 9đề thi học kì 1 môn anh văn lớp 9de thi hoc sinh gioi mon anh van lop 9 toan quoc cap tinhthang diem thi duaGVMau bao cao bdtx nam 2015Sang kien nghiem the duc 92017 docMột số hoạt động ngoại khóa và giảng dạy kỹ năng giao tiếp tiếng anh trong trường phổ thôngHướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng tập 2Tiểu luận môn học thiết kế hình học và cảnh quan đường đh XDChuong trinh Ngoài giờ lên lớpDON XINNANG BAC LUONGBài tập môn học nền móng và tường chắnMẫu nhãn vở đại họcDe thi giua hoc ki i toan 9Tiểu luận môn triết học phép biện chứng hegelNghiên cứu công nghệ xử lý GPU và ứng dụng (LV thạc sĩ)down loaddown load CV đi số 358(1)down load CV đi số 515Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hndown load CV đi số 1562Thông báo CV đi số 1798đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.