Anna tang cover sample 3

Giáo án tăng buổi lớp 3( năm 2010)

Giáo án tăng buổi lớp 3( năm 2010)
... trang 72) Thứ năm ngày 20 tháng năm 2008 thi định kỳ môn Tiếng Việt Trò chơi phóng viên Chị chào em ! ( Chúng em chào chị ) Xin tự giới thiệu với em : Chị tên khánh Linh đến từ báo nhi đồng ... Kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật (Xem gợi ý trang 48) Đề3 Kể gơng anh hùng chống giặc ngoại xâm (Đọc lại tập đọc có chủ điểm bảo vệ Tổ Quốc ) đề Kể ngày hội (Xem gơi ý trang 72) Thứ năm ngày ... săn lới cạnh tổ gà rừng Kiến bò đến, đốt vào chân ngời thợ săn ngời thợ săn giật đánh rơi lới Gà rừng cất cánh bay thoát Bài 6: Chọn từ ngữ thích hợp (trong từ ngữ : lễ chào cờ , lễ đài , lễ...
 • 4
 • 620
 • 4

Giáo án tăng buổi lớp 3

Giáo án tăng buổi lớp 3
... văn sau: Đề Kể ngời lao động trí óc mà em biết ( Xem gợi ý trang 38 ) Đề Kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật (Xem gợi ý trang 48) Đ 3 Kể gơng anh hùng chống giặc ngoại xâm (Đọc lại tập đọc có chủ ... săn lới cạnh tổ gà rừng Kiến bò đến, đốt vào chân ngời thợ săn ngời thợ săn giật đánh rơi lới Gà rừng cất cánh bay thoát Bài 6: Chọn từ ngữ thích hợp (trong từ ngữ : lễ chào cờ , lễ đài , lễ ... trang 72) Thứ năm ngày 20 tháng năm 2008 thi định kỳ môn Tiếng Việt Trò chơi phóng viên Chị chào em ! ( Chúng em chào chị ) Xin tự giới thiệu với em : Chị tên khánh Linh đến từ báo nhi đồng...
 • 4
 • 1,159
 • 6

Tăng buổi lớp 3 - Bộ 3

Tăng buổi lớp 3 - Bộ 3
... Lúc đầu em bỡ ngỡ sao? Buổi học kết thúc nh nào? Cảm xúc em buổi học đó? - HS khá, giỏi kể mẫu Cả lớp GV nhận xét - Từng cặp HS kể cho nghe buổi đầu học - - HS kể trớc lớp Bài tập 2: Viết lại ... nữ phải đứng) - GV kể lại lần 2, HS nghe - HS khá, giỏi kể lại câu chuyện Cả lớp GV nhận xét - Từng cặp HS tập kể - - HS nhìn gợi ý bảng thi kể lại câu chuyện trớc lớp - GV yêu cầu lớp trả lời ... giảng buối cắp sách đến lớp (vì có em lí mặt ngày tựu trờng buổi khai giảng) - GV gợi ý: Các em cần nhớ lại xem buổi đầu học nh nào? Buổi sáng hay buổi chiều? Giỏo ỏn lp - bui chiu Trang 24 Phm...
 • 106
 • 221
 • 2

Tăng buổi lớp 3 - Tuần 15

Tăng buổi lớp 3 - Tuần 15
... đề - HS tự làm - HSY chữa bảng - Lớp nhận xét - GV đánh giá , tuyên dương….nhắc nhở HS ghi đề - tìm hiểu yêu cầu đề - HS tự làm - Lớp nhận xét - GV đánh giá , tuyên dương….nhắc nhở * Bài 3: - ... 45,56 b- X + 45,678 = 98, c- 45,24 : X = 2,5 Bài 3: cho hs làm SGK toán Tổng kết - dặn dò: - Học sinh hoàn thành vào Nhận xét tiết học - HS chép đề, đọc đề trước lớp -tự làm chữa - lớp nhận xét - ... đề bài- hướng dẫn hs tìm hiểu y/c đề bài- cho hs tự làm bài- hs chữa bảng Lớp nhận xét- gv đánh giá chungvà khắc sâu kiến thức Bài1: Tính: a-( 9,4 : 1,25 -3 , 24)x 23, 56 bBài 2: tìm x: a- X x3,16...
 • 9
 • 217
 • 0

Giáo án tăng buổi lớp 3 - bộ 2

Giáo án tăng buổi lớp 3 - bộ 2
... ; 24 28 ; 46 38 - Lu ý HS cách đặt tính tính Bài 2: Giải toán theo tóm tắt sau: Sách Tiếng Việt có : Sách Toán có : Cả loại có quyển? - HS nhìn tóm tắt nêu toán - Xác định yêu cầu toán - Cả lớp ... luyện dạng toán 38 + 25 - Luyện bảng con: Đặt tính tính 38 + 25 ; 45 + 18 ; 48 + 33 ; 46 + 32 Sau gọi HS nêu lại cách đặt tính cách tính, để HS có kỹ tính đúng, nhanh Hoạt động 2: Giải toán Bài 1: ... nào? Bài 3: Lớp 2 có 17 nam 15 nữ, hỏi lớp 2 có tất bạn? - HS đọc bài, tóm tắt, tự giải - Lu ý: trình bày nêu lời giải Bài 4: Tính nhanh tổng sau a) 17 + + + 11 = b) + 22 + 23 + = - Biến đổi...
 • 27
 • 953
 • 4

Bài giảng tang cương 14 +3 HNi ĐBL ĐN

Bài giảng tang cương 14 +3 HNi ĐBL ĐN
... 11 + 14 + 16 + 17 18 19 12 + = 13 15 + = 17 14 + = 14 13 + = 15 10 + = 14 12 + = 15 14 + + = 18 16 + = 18 11 + + 17 + + = 19 10 + + = 19 16+2 12+4 14+ 3 14 18 19 16 15 17 15+4 1 1+3 13+2 ...
 • 5
 • 201
 • 1

Tài liệu giao an tang buoi lop 3

Tài liệu giao an tang buoi lop 3
... sưa cho H s 3. Tỉng kÕt: Gv nhËn xÐt tiÕt häc Tn 28 23/ 3 TËp ®äc To¸n H§TT Lun ®äc bµi ¤n lun Trß ch¬i NÐm tróng ®Ých 13 24 /3 TiÕng viƯt TNXH Thđ c«ng 25 /3 To¸n MÜ tht GDNGLL 26 /3 ¤n lun ¤n lun ... d) 234 58; 234 59; .; .; 234 62; .; Gv cho H s nªu ®Ị bµi Gv cho H s lµm bµi Gv cho H s tr×nh bµy bµi Bµi 2: >,< ,= 4658 4668 24002 2400+ 72518 72189 6 532 6500 + 30 637 91 791 63 930 0 -30 0 .8000 + 1000 ... tÝnh vµ tÝnh 37 64 : 34 922 : 24860 : 12485 : 37 568 : 96852 : Gv híng dÉn trêng hỵp ®Çu , cßn l¹i hs lµm bµi vµ ch÷a bµi Gv nhËn xÐt cho ®iĨm hs Bµi T×m x X x = 38 241 x : 33 456 = X : =1 036 4 ( d )...
 • 65
 • 422
 • 3

Tài liệu tang buoi lop 3

Tài liệu tang buoi lop 3
... TÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc a 7 635 + 182 – 435 6 Hs nªu quy t¾c tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc b 72 x : Hs lµm bµi vµo vë , hs lµm ë b¶ng líp c ( 187 + 35 6 ) x C¶ líp nhËn xÐt d 1982 + 36 7 x Yªu cÇu hs nªu quy ... tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc Cho hs lµm bµi vµ ch÷a bµi Bµi T×m x X + 73 – 856 = 1087 Hs nªu c¸ch t×m x vµ lµm bµi 687 : x + 30 27 = 30 30 Yªu cÇu hs nªu c¸ch lµm vµ lµm Bµi §Ỉt ®Ị to¸n theo tãm t¾t ... h s lµm bµi Bµi :ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng,biÕt r»ng mçi khèi líp ®Ịu cã 40 Häc sinh Líp 3A 3B 3C Sè häc sinh nam 17 22 Sè häc sinh n÷ 19 Gv cho H s nªu ®Ị bµi Gv cho h s lµm bµi Bµi 4:ViÕt...
 • 13
 • 149
 • 0

Tài liệu tang buoi lop 3

Tài liệu tang buoi lop 3
... a)65000; .; ; ;69000; ; H s lµm bµi b)85000; .; ;86000; 86100; .; c) 234 50; 234 60; .; .; .; 235 00; d) 234 58; 234 59; .; .; 234 62; .; Gv cho H s nªu ®Ị bµi Gv cho H s lµm bµi H s nªu ®Ị bµi Gv cho ... H s tr×nh bµy bµi H s lµm bµi Bµi 2: >,< ,= 4658 4668 24002 2400+ 72518 72189 6 532 6500 + 30 637 91 791 63 930 0 -30 0 .8000 + 1000 H s lµm bµi 49999 5000 8600 .8000 + 600 Gv cho h s nªu ®Ị bµi Gv ... bÐ ®Õn lín 58742 ; 6 037 5 ; 45 839 ;10000 ;32 761 b ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ lín ®Õn Hs lµm bµi , hs lµm bµi ë b¶ng bÐ C¶ líp nhËn xÐt 64 831 ; 70572 ;8967 ; 7 931 4 ; 435 26 Hs lµm bµi vµ ch÷a...
 • 53
 • 210
 • 0

Công nghệ sản xuất phomai tăng năng suất 3,5 tấn sản phẩmnăm từ sữa bột nguyên cream

Công nghệ sản xuất phomai tăng năng suất 3,5 tấn sản phẩmnăm từ sữa bột nguyên cream
... .1 "Công nghệ sản xuất phomai tăng suất 3,5 sản phẩm/năm từ sữa bột nguyên cream" MỤC LỤC 2.1 CHỌN VÀ THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ: 19 MỞ ĐẦU Sữa loại ... phẩm 1.2.4 Một số nguyên liệu sử dụng chế biến phomai từ sữa bột nguyên cream: 1.2.4.1 Giống vi sinh vật: Trong sản xuất phomai sử dụng nguyên liệu sữa bột nguyên kem nhà sản xuất sử dụng tổ hợp ... 13g sữa bột nguyên cream ta đổ sữa vào 100ml nước 20 0C Khả thấm ướt sữa bột phụ thuộc lớn vào kích thước hạt sữa bột Khi tăng kích thước hạt sữa bột lên 130 – 150µm làm tăng khả thấm nước .Sữa bột...
 • 39
 • 215
 • 0

Tài liệu Thể hình cho người gầy khó tăng cơ (phần 3): Tập luyện ppt

Tài liệu Thể hình cho người gầy khó tăng cơ (phần 3): Tập luyện ppt
... tập Có suy nghĩ chung người gầy, khó tăng cơ: bạn bỏ phần tập cardio chúng đốt calo Tôi nhận thấy tập cardio quan trọng tập tạ nặng Và nói cho thì, mà muốn thể hình đẹp, muốn thể to lên (béo) Những ... tập chạy chạy chậm tập cardio làm sau để thể khỏi tăng mỡ Mẫu tập luyện Roger Lockridge Đây ví dụ tập luyện phòng tập Tôi theo sát chương trình vòng tới tuần thay đổi bải tập Điều mà giữ sử dụng ... Ghi nhật ký luyện tập: Tôi phải sử dụng nhật ký luyện tập Thực cần sổ ghi chép bút Hay bạn viết mục Nhật ký Bạn webthehinh Đăng nhật ký bạn hàng ngàn người xem tăng động cho bạn tập luyện, đồng...
 • 12
 • 414
 • 4

Tài liệu Thiết kế nhà lệch tầng trên đất 3,3m x 30m pot

Tài liệu Thiết kế nhà lệch tầng trên đất 3,3m x 30m pot
... đảm bảo độ thông thoáng, dự kiến thiết kế nhà lệch tầng cho gia đình anh Tầng bố trí thông suốt, phía bên phải khu vực để xe máy ( vị trí đất có kích thước 3,3m x2 ,5m ), tiếp đến không gian cầu ... cốt +3,3m phía trước nhà phòng khách nhỏ Tại cốt sàn bố trí khu vệ sinh nhỏ nhắn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, giúp cho phòng vệ sinh khô thông thoáng Tiếp bước lên tầng không gian lệch tầng, ... thẳng vào.Với cách bố trí vậy, tầng anh chị có không gian để xe, không gian bếp, vệ sinh riêng biệt mà thông thoáng Từ tầng 1, cầu thang dẫn lên cốt + 2,6m ( khu vực để xe ) khu vực bố trí phòng ngủ...
 • 5
 • 574
 • 3

Tài liệu Tư vấn xây nhà 3 tầng trên đất 3,5m x 12,1m pdf

Tài liệu Tư vấn xây nhà 3 tầng trên đất 3,5m x 12,1m pdf
... vấn x y nhà tầng đất 3, 5m x 12,1m Tôi có mảnh đất 42m2, muốn x y nhà tầng cho gia đình gồm vợ chồng Yêu cầu: Tầng gồm phòng khách, bếp ăn, chỗ để xe Tầng gồm phòng ngủ rộng ... Vậy mong công ty vấn giúp kiến trúc kinh phí để x y hoàn thiện (vật liệu mức bình thường) Trong trường hợp muốn x y móng chuẩn bị cho tầng, x y tầng để tạm thôi, chờ lúc tiện x y nốt kinh phí ... trường hợp bạn x y tầng trước, hai ba năm sau x y tiếp không ảnh hưởng đến kết cấu, có điều thi công móng, bạn phải dự tính trước cho ba tầng Chi phí cho việc x y dựng tầng móng cho ba tầng khoảng...
 • 5
 • 765
 • 7

Quà tặng ngày 8/3 cho con gái yêu pptx

Quà tặng ngày 8/3 cho con gái yêu pptx
... thay cho lời muốn nói, bạn nhắn nhủ lời yêu thương dành cho gái yêu vào thiệp nhỉ? Và ý nghĩa thiệp tay bạn làm Gài đôi cặp tóc xinh xinh vào thiếp, gửi đến gái để thể tình yêu bao la Con gái ... Một quà nhỏ chứa đựng lòng dành cho gái yêu Những nguyên vật liệu cần chuẩn bị sau: - Cặp tóc - Ruy băng - Lông vũ nhân ... trí cho đôi cặp tóc - Chuẩn bị sẵn vài hoa nhỏ, vài sợi lông vũ nhân tạo để làm điểm nhấn cho cặp tóc xinh xắn Bước 4: - Sau đó, bạn dán cố định phụ kiện trang trí lại với Chú ý nhớ dán cho hoa...
 • 5
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hệ mã hóa đối xứng và ứng dụng trong vấn đề bảo mật tài liệu tại trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụCalderas Light 16x9 ColouredNghiên cứu khảo nghiệm một số giống lúa thuần mới chọn tạo ở một số vùng sinh tháiNghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch phát triển lâm nông nghiệp tại xã hải vân, huyện như thanh, tỉnh thanh hóaCapitalist 16x9 Light MainĐồng hồ so dung sai kỹ thuật đoXử lý kỷ luật người lao động và một vài lưu ýBài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bàoGiá trị văn hóa truyền thống của các tác phẩm văn học việt nam trung đại trọng chương trình ngữ văn phổ thông hiện hànhTruyện cổ tích sinh hoạt người việt dưới góc nhìn văn hóaExchange Powerpoint TemplateSuper Grammar Practice Book Level 1Đánh giá tác động của dự án trồng rừng việt đức (KFW2) tại vùng dự án xã kỳ lạc, huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnhNghiên cứu, đề xuất một số giải pháp quản lý rừng bền vững tại trại thực nghiệm trường trung cấp nghề cơ điện và kỹ thuật nông lâm đông bắcCác nhân tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn ven đô thị của tỉnh thừa thiên huếĐánh giá công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở các xã vùng đầm phá ven biển huyện phú vang, tỉnh TT huếGiải pháp chủ yếu phát triển nghề khai thác hải sản tỉnh quảng bìnhGiải pháp việc làm bền vững cho lao động ở vùng đầm phá huyện quảng điền nhằm thích ứng với biến đổi khí hậuGiải pháp xác định giá trị vườn cây cao su để tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại công ty cao su kotumHiệu quả sản xuất lúa tỉnh thừa thiên huế