Day 12

Kế hoạch giảng dạy 12 cơ bản chương trình bổ túc 32 tuần

Kế hoạch giảng dạy 12 cơ bản chương trình bổ túc 32 tuần
... phơng pháp tính tích phân - Bài soạn - Đồ dùng dạy học Đọc trớc nhà - Bài soạn - Đồ dùng dạy Ôn cũ, chuẩn bị TTGDTX Thanh Thuỷ Kế hoạch giảng dạy 12 (CB) Tuầ n Tiết Tiết Tên chơng, tên Nội dung ... trớc nhà - Bài soạn - Đồ dùng dạy học Đọc trớc nhà Bài soạn, tập Làm tập nhà TTGDTX Thanh Thuỷ Kế hoạch giảng dạy 12 (CB) Tuầ n Tiết Tiết 30 Tên chơng, tên Phơng trình mặt phẳng (T3) Nội dung ... thẳng - Bài soạn - Đồ dùng dạy học Đọc trớc nhà TTGDTX Thanh Thuỷ Kế hoạch giảng dạy 12 (CB) Tuầ n Tiết Tiết Tên chơng, tên Nội dung học Luyện tập Bài tập SGK,SBT Phơng trình bậc hai với hệ số...
 • 19
 • 340
 • 3

Giáo viên day 12 không thể thiếu

Giáo viên day 12 không thể thiếu
... teacher _ is very kind to everyone A to whom I talked yesterday B who I talked yesterday C to that I talked yesterday D that I talked yesterday Do you know the person this book was written? A ... farmers didn’t have enough rain , so they could not grow rice 12. His friends were late, so they missed the train 13.Today isn’t Sunday , so the pupils can’t go swimming 14.We don’t have a big ... saying A what B that C whose D where 12. The place we spent our holiday was really beautiful A what B who C where D which 13 My uncle _ you met yesterday is a lawyer A what B whose C whom...
 • 17
 • 257
 • 0

kế hoạch giảng dạy 12 nâng cao

kế hoạch giảng dạy 12 nâng cao
... thÇy Chn bÞ cđa trß KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n vËt lý khèi 12 Nâng cao TiÕt Tªn bµi d¹y Chun ®éng quay cđa vËt r¾n quanh trơc cè ®Þnh (tiÕt 1) 12 Con l¾c ®¬n Con l¾c vËt lÝ 13 Bài tập 14 N¨ng lỵng ... THPT Long BÌNH Tỉ:VẬT LÍ Chn bÞ cđa thÇy Chn bÞ cđa trß KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n vËt lý khèi 12 Nâng cao TiÕt Tªn bµi d¹y Chun ®éng quay cđa vËt r¾n quanh trơc cè ®Þnh (tiÕt 1) §éng n¨ng cđa vËt ... THPT Long BÌNH Tỉ:VẬT LÍ Chn bÞ cđa thÇy Chn bÞ cđa trß KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n vËt lý khèi 12 Nâng cao TiÕt Tªn bµi d¹y 19 20 21 22 23 Mơc ®Ých yªu cÇu Hiểu khái niệm : vật rắn, chuyển động tònh...
 • 18
 • 476
 • 8

Ke hoach giang day 12 CB

Ke hoach giang day 12 CB
... cố định hay tiêu tạm thời Chương II : TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN 11 Quy luật phân ly 12 Quy luật phân ly độc lập 13 Sự tác động nhiều gen tính đa hiệu gen 14 Di truyền liên kết 15 Di...
 • 5
 • 279
 • 1

Ke hoach giang day 12 CB

Ke hoach giang day 12 CB
... đa hiệu gen 11 Liên kết gen-hoán vị gen 11 12 Tính quy luật tượng di Di truyền liên kết truyền giới tính-di truyền nhân Ảnh hưởng MT lên biểu gen 13 1 12 Thực hành lai giống 14 13 14 Bài tập chương ... QT ngẩu phối -Giải thích trạng thái cân di truyền quần thể-Nêu điều kiện cần thiết để QT đạt TTCBDt gen-Ý nghĩa định luật -Giải thích chế phát sinh BDTH -Ưu thề lai, sở khoa học, phương tạo ưu ... tháp sinh thái sinh thái Khái niệm CTS ĐH, c ác Chu trình sinh địa hóa, -Tranh chu chu trình cacbon, nitơ,nước trình sinh địa sinh Các nguồn tài nguyên hoá Dòng hệ ST 48 lượng Thực hành : Quản...
 • 8
 • 208
 • 2

ke hoach giang day 12 nang cao

ke hoach giang day 12 nang cao
... thÇy Chn bÞ cđa trß KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n vËt lý khèi 12 Nâng cao TiÕt Tªn bµi d¹y Chun ®éng quay cđa vËt r¾n quanh trơc cè ®Þnh (tiÕt 1) 12 Con l¾c ®¬n Con l¾c vËt lÝ 13 Bài tập 14 N¨ng lỵng ... THPT Long BÌNH Tỉ:VẬT LÍ Chn bÞ cđa thÇy Chn bÞ cđa trß KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n vËt lý khèi 12 Nâng cao TiÕt Tªn bµi d¹y Chun ®éng quay cđa vËt r¾n quanh trơc cè ®Þnh (tiÕt 1) §éng n¨ng cđa vËt ... THPT Long BÌNH Tỉ:VẬT LÍ Chn bÞ cđa thÇy Chn bÞ cđa trß KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n vËt lý khèi 12 Nâng cao TiÕt Tªn bµi d¹y 19 20 21 22 23 Mơc ®Ých yªu cÇu Hiểu khái niệm : vật rắn, chuyển động tònh...
 • 18
 • 312
 • 4

Kế hoạch giảng dạy 12 cơ ban đủ

Kế hoạch giảng dạy 12 cơ ban đủ
... khèi 12 Tỉ:Tù nhiªn Tn TiÕt Tªn bµi d¹y Mơc ®Ých yªu cÇu Ban c¬ b¶n Trêng THPT Long Ch©u Sa Chn bÞ cđa Chn bÞ cđa thÇy trß Ch¬ng I : dao ®éng c¬ häc Ch¬ng III : dßng diƯn xoay chiỊu 21 11 22 12 ... cđa laze hv34.2, 34.3, 34.4 bµi häc Trang Ghi chó 12 KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n vËt lý khèi 12 Tỉ:Tù nhiªn Tn TiÕt Tªn bµi d¹y Mơc ®Ých yªu cÇu Ban c¬ b¶n Trêng THPT Long Ch©u Sa Chn bÞ cđa Chn bÞ ... ®éng ¸p dơng ®Ĩ lµm TN Trang Ghi chó KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n vËt lý khèi 12 Tỉ:Tù nhiªn Tn TiÕt Tªn bµi d¹y Mơc ®Ých yªu cÇu Ban c¬ b¶n Trêng THPT Long Ch©u Sa Chn bÞ cđa Chn bÞ cđa thÇy trß Trang...
 • 16
 • 265
 • 3

kế hoạch giảng dạy 12

kế hoạch giảng dạy 12
... % Giỏi : % 12A5 Khá : % % TB trở lên TB : % Yếu : % Giỏi : % 12A6 Khá : % % TB trở lên TB : % Yếu : % Giỏi : % 12A7 Khá : % % TB trở lên TB : % Yếu : % Giỏi : % 12A8 Khá : % ... % TB : % Yếu : % Hội giảng : 100% TB trở lên Bồi dưỡng học sinh Giỏi : học sinh % TB trở lên *** KÕ ho¹ch chuyªn m«n *** *** XYZ*** B KẾ HOẠCH CHI TIẾT TIN HỌC 12 * Cả năm : 35 tuần x 1,5 ... ĐK thi đua năm 2008- 2009 Ghi Giỏi : % 12A1 Khá : % % TB trở lên TB : % Yếu : % Giỏi : % 12A2 Khá : % % TB trở lên TB : % Yếu : % Giỏi : % 12A3 Khá : % TB : % % TB trở lên *** KÕ...
 • 10
 • 183
 • 0

kế hoạch giảng dạy 12 nc mới

kế hoạch giảng dạy 12 nc mới
... phỳt - Trc nghim ht kin thc ca chng I Chng II: 13 tit gm tit lý thuyt ,3 tit bi tp,2tit thc hnh 12 13 14 15 16 Bi Bi 7: Con lc n.Con lc vt lớ Bi 8: Nng lng dao ng iu hũa Bi 9: Bi v dao ng iu hũa ... mt s hin tng thc t d kin kim tra 15 phỳt 17 dn v dao ng trỡ Bi 11: Dao ng cng bc Cng hng 18 Bi 12: Tng hp dao ng 19 ln dn n tt dn nhanh v dn n khụng dao ng - dao ng tt dn cú th coi gn ỳng l ... hp hai dao ng cựng tn s gúc bng hỡnh v , tỡm A, - s dng cỏc cụng thc tỡm biờn , pha ban u A2 = A12 + A2 + A1 A2 cos(1 ) A sin + A2 sin tan = A1 cos + A2 cos - no dao ng cựng pha , ngc pha ,...
 • 8
 • 329
 • 6

Tai lieu giang day 12 nc

Tai lieu giang day 12 nc
... NaOH thu natri stearat Biết hao hụt sản xuất 20% Giá trị a b là: A 121 ,187kg ;16,34kg B 121 1,87kg ; 16,34kg C 121 ,187kg ;163,4kg D 121 1,87kg ;163,4kg Xà phòng hóa 1kg lipit có chi số axit 2,8 người ... HCl 0,2M Ba(OH)2 0,2M pH dd thu : A 12, 5 B C 13 D 14,2 11 40ml dd NaOH 0,09M pha thành 100ml thêm vào 30ml dd HCl 0,1M, pH dd là: A 11,66 B 12, 38 C 12, 8 D 9,57 12 Hòa tan 1,4g kim lọai kiềm X vào ... men, người ta dùng khoai chứa 20% tinh bột để sản xuất ancol etylic Sự hao hụt ancol sản xuất 10% Khối lượng khoai cần để sản xuất 4,6 ancol là: A 40,50 B 45,00 C 30,50 D 30,00 Bài 6: SACAROZƠ...
 • 58
 • 276
 • 0

Kế hoạch giảng dạy 12

Kế hoạch giảng dạy 12
... 9,10 11 ,12 13 5770 7184 8591 *Một số ví dụ minh họa Bài tập+Kiểm tra chuyên đề CHUYÊN ĐỀ 2: QUI HOẠCH ĐỘNG Tuần 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tiết 9298 99105 106 112 11311 120 12 127133 ... *Điểm nằm đa giác *Bao lồi : thuật toán bọc gói 5,6 Kiến thức : -Biết vị trí khác cần xử lí : điểm kết thúc trùng với đỉnh đa giác, đoạn kiểm tra trùng khớp với cạnh đa giác Kỹ : -Tính diện tích...
 • 8
 • 183
 • 0

Kế hoạch giảng dạy 12 theo chuẩn kĩ năng

Kế hoạch giảng dạy 12 theo chuẩn kĩ năng
... §7: Liên kết bảng 20, Bài tập thực hành 5: 21 - Thực yêu cầu SGK T55 - Thực yêu cầu SGK T56 - Hiểu vai trò cần thiết để liên kết bảng - Tạo liên kết bảng CSDL - Tạo liên kết mô tả liên kết - Thực ... Xóa, thay đổi liên kết Liên kết bảng - Tạo bảng thực liên kết SGK T61 §8: Truy vấn liệu - Nêu khái niệm truy vấn - Tạo mẫu hỏi hai cách: thuật sĩ tự thiết kế - Thay đổi mẫu hỏi theo số ràng buộc ... cầu với HD GV vấn đề Máy vi tính 19 §7: Liên kết - Tìm hiểu khái niệm - GV giới thiệu liên kết - Thuyết trình, vấn SGK bảng thuật tạo liên kết bảng, thuật tạo LK và, đáp, minh họa Máy vi tính...
 • 9
 • 211
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ pptx

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ pptx
... thớch vỡ biờt + i = 12 cú th ghi kt qu ca 12 - Vỡ ly tng tr i s hng v 12 m khụng cn tớnh ny s c s hng v l cỏc s hng, 12 l tng - Yờu cu HS t lm tip phn b phộp cng + = 12 - C lp lm bi sau ... na (vỡ + = 8) Vy cũn - 12 que tớnh bt que tớnh cũn li li que tớnh my que tớnh ? - Cũn li que tớnh - Vy 12 tr bng bao nhiờu Bc : t tớnh v thc hin phộp - 12 tr bng tớnh - 12 - Yờu cu HS lờn bng ... cng + = 12 - C lp lm bi sau ú HS - Yờu cu gii thớch vỡ 12 c cha bi cho c lp kim cú kt qu bng 12 - tra - Nhn xột v cho im HS - Vỡ 12 = 12 v = + Bi : - Yờu cu HS t lm bi - HS lm bi, em ngi...
 • 6
 • 1,297
 • 7

Happy st patricks day 12 st patricks day crafts for kids and adults

Happy st patricks day 12 st patricks day crafts for kids and adults
... Happy St Patrick's Day! 12 St Patrick's Day Crafts for Kids and Adults Happy St Patrick's Day! 12 St Patrick's Day Crafts for Kids and Adults Copyright 2014 by Prime ... www.AllFreeHolidayCrafts.com Happy St Patrick's Day! 12 St Patrick's Day Crafts for Kids and Adults Happy St Patrick's Day! 12 St Patrick's Day Crafts for Kids and Adults Lucky Penny Letters Rustic Shamrock ... holiday craft ideas, projects, tutorials and more at www.AllFreeHolidayCrafts.com Happy St Patrick's Day! 12 St Patrick's Day Crafts for Kids and Adults St Paddy’s Welcome Shamrock By: Amanda Formaro...
 • 35
 • 325
 • 0

KH giang day 12

KH giang day 12
... sau - HS nêu kh kh n thuận lợi Đặt câu hỏi, phát - SGK, SGV, nước ta sau CMT8 cách giải vấn, dùng lược TLTK, tranh ảnh 28 ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19 /12/ 1946 quyền cách mạng kh kh n đồ, tường ... sau CTL kết thúc Chương VI: Cách mạng khoa học – công nghệ xu toàn cầu hoá Bài 10: Cách mạng khoa học – 10 13 công nghệ xu toàn cầu hoá nửa sau kỉ XX 11 12 14 15 Bài 11: Tổng kết lịch sử giới ... thành thống đất nước mặt Nhà nước - Nêu thành tựu ưu điểm, kh Phân nhóm, đặt - SGK, SGV, Bài 25: Việt Nam xây dựng kh n yếu việc thực KH câu hỏi, phát vấn, TLTK, tranh ảnh 30 47 CNXH đấu tranh...
 • 8
 • 120
 • 0

Xem thêm