HƯỚNG DẪN CÁCH CHUẨN HÓA CHI PHÍ THUÊ VĂN PHÒNG CỦA CÁ NHÂN

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 1 potx

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 1 potx
... có giải trình khoản chi phí phải trả Việc tính trước hạch toán chi phí chưa phát sinh vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ phải tính toán cách chặt chẽ (Lập dự toán chi phí dự toán trích trước) ... lệch chi phí phải trả lớn số chi phí thực tế ghi giảm chi phí Bên Có: Chi phí phải trả dự tính trước ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh Số dư bên Có: Chi phí phải trả tính vào chi phí hoạt ... Có TK 11 1, 11 2, Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu có chi t khấu, trả lãi sau (sau trái phiếu đáo hạn), kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả kỳ vào chi phí sản...
 • 9
 • 172
 • 0

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 2 doc

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 2 doc
... Phải trả cho người bán Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Nợ TK 6 42 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 336 - Phải trả nội ... thuộc, phụ thuộc có tổ chức kế toán Định kỳ tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp số phải nộp cho Tổng công ty, Công ty phí quản lý, ghi: Nợ TK 6 42 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 336 - Phải trả ... ghi: Nợ TK 1 52 - Nguyên liệu, vật liệu Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Nợ TK 6 42 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 336 - Phải trả...
 • 10
 • 85
 • 0

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 3 docx

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 3 docx
... ánh tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 33 1 đến TK 33 7) Tài khoản dùng để hạch toán doanh thu nhận trước dịchvụ cung cấp cho khách hàng, chênh lệch đánh giá lại tài sản đưa góp vốn liên doanh ... 3- Tài khoản 33 7 phải theo dõi chi tiết theo hợp đồng xây dựng p KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 33 7 - THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH HỢP ĐỒNG ... nhượng bán, lý tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước; - Kết chuyển chi phí cổ phần hoá trừ (-) vào số tiền Nhà nước thu từ cổ phần hoá công ty...
 • 10
 • 103
 • 0

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 4 pps

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 4 pps
... (3388) Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Hàng tháng trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí công đoàn vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi: Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công ... - Chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 33 84) ... kinh doanh thực hợp đồng kinh tế ký kết - Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số có tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực doanh nghiệp doanh nghiệp kỳ kế toán Hạch toán vào tài...
 • 10
 • 92
 • 0

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 5 potx

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 5 potx
... cổ phần hoá Tổng chi phí trừ (-) vào tiền thu từ bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước doanh nghiệp, kế toán kết chuyển chi phí cổ phần hoá duyệt, ghi: Nợ TK 33 85 - Phải trả cổ phần hoá (Chi tiết ... bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước) Có TK 13 85 - Phải thu cổ phần hoá (Chi tiết chi phí cổ phần hoá) - Khi nộp tiền chênh lệch tổng số thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước lớn so với chi phí cổ phần ... xếp doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 33 85 - Phải trả cổ phần hoá Có TK 111, 112, TÀI KHOẢN 341 VAY DÀI HẠN Một số nguyên tắc hạch toán Kết cấu nội dung phản ánh Phương pháp hạch toán kế toán Tài khoản...
 • 10
 • 88
 • 0

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 6 ppt

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 6 ppt
... (Tổng giá toán) Có TK 341 - Vay dài hạn Vay dài hạn để toán tiền mua nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, công cụ, dụng cụ: - Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, công cụ, dụng cụ sử dụng vào ... giá lại cuối năm tài khoản nợ dài hạn có gốc ngoại tệ Số dư bên Có: Các khoản nợ dài hạn chưa trả p PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU I Kế toán nghiệp vụ liên quan ... pháp trực tiếp, ghi: Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Tổng giá toán) Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Tổng giá toán) Có TK 341 - Vay dài hạn 4 Vay dài hạn toán cho người bán, người nhận thầu XDCB,...
 • 10
 • 153
 • 0

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 7 pps

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 7 pps
... doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả kỳ, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài (Nếu tính vào chi phí tài kỳ) Nợ TK 241, 6 27 (Nếu vốn hoá vào giá trị tài sản dỡ dang) Có TK 335 - Chi phí ... bổ chi phí phát hành trái phiếu, ghi: Nợ TK 635, 241,6 27 (Phần phân bổ chi phí phát hành trái phiếu kỳ) Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Chi tiết chi phí phát hành trái phiếu) Thanh toán ... trả kỳ vào chi phí SXKD vốn hoá, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài (Nếu tính vào chi phí tài kỳ) Nợ TK 241, 6 27 (Nếu vốn hoá vào giá trị tài sản dỡ dang) Có TK 335 - Chi phí phải trả (Phần lãi trái...
 • 10
 • 162
 • 0

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 8 doc

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 8 doc
... hạn), kỳ doanh nghiệp phải ghi nhận trước chi phí lãi vay phải trả kỳ - Khi tính chi phí lãi vay cho đối tượng ghi nhận chi phí vay kỳ, ghi: Nợ TK 635, 241, 627 Có TK 335 - Chi phí phải trả (Phần ... - Chi phí tài (Nếu tính vào chi phí tài kỳ) Nợ TK 241- Xây dựng dỡ dang (Nếu vốn hoá vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dỡ dang) Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Nếu vốn hoá vào giá trị tài ... thuế Ví dụ Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ doanh nghiệp xác định dài thời gian sử dụng hữu ích theo sách tài hành quan thuế chấp thuận dẫn đến mức trích khấu hao TSCĐ theo kế toán thấp khấu hao...
 • 10
 • 190
 • 0

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 9 potx

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 9 potx
... cấp việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động việc, việc làm năm tài phần chênh lệch thiếu hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp ... cấp việc làm chưa sử dụng p PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp việc làm theo sách tài hành, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp ... dung phản ánh Phương pháp hạch toán kế toán Tài khoản dùng để phản ánh khoản dự phòng phải trả có, tình hình trích lập sử dụng dự phòng phải trả doanh nghiệp HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG...
 • 10
 • 163
 • 0

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 10 potx

Tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí bằng việc sử dụng hạch toán doanh nghiệp phần 10 potx
... kinh doanh bao gồm vốn chủ doanh nghiệp bỏ kinh doanh, bổ sung từ lợi nhuận sau thuế hoạt động kinh doanh p HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU Các doanh nghiệp hạch toán ... trả lập kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi: Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) Có TK 641 - Chi phí bán hàng ... vốn kinh doanh theo số vốn thực tế góp tiền, tài sản thành lập, huy động thêm vốn để mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp Doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán chi tiết nguồn vốn kinh doanh theo...
 • 10
 • 173
 • 0

Hướng dẫn cách làm hoa vải đa công dụng cực dễ pptx

Hướng dẫn cách làm hoa vải đa công dụng cực dễ pptx
... tay xoay nhẹ miếng vải Đặt miếng vải xa nến giúp bạn dễ điều chỉnh Tránh vội vàng làm cánh hoa bị co lại không trông xấu Khi quen tay bạn làm nhanh Thực tương tự với cánh hoa lại Bước 3: Sau ... xong toàn phần cánh hoa, bắt đầu công đoạn xếp cánh hoa Đặt cánh hoa vải có kích thước lớn lên mặt bàn, tiếp cánh hoa voan kích thước tương tự, xen kẽ chúng với đến bạn có hoa ưng ý Cắt đoạn ruy ... dính trực tiếp hoa lên mặt phẳng cần trang trí Với hoa này, bạn làm khung tranh hoa để trang trí nhà tặng người bạn yêu quý Ngày 20/10 đến rồi, thay mua hoa tươi bạn làm khung tranh hoa để tặng...
 • 7
 • 667
 • 0

Hướng dẫn cách chuẩn bị những đồ dùng cơ bản khi nuôi Hamster pdf

Hướng dẫn cách chuẩn bị những đồ dùng cơ bản khi nuôi Hamster pdf
... sắm kệ cắm bình chịu gặm nhấm hamster tránh việc bình bị chúng nhai nát • Cục gặm: - Răng hamster dài nhanh thường xuyên, dài làm hams khó chịu dẫn đến cắn phá đồ dùng chuồng • Cát thơm: - Các ... xuyên giúp hams lanh lợi, khỏe mạnh, tránh bị béo phì… Nếu vòng chạy, hams buồn chán lâu bị khối u Các bạn nên dùng loại vòng chạy khe hở để tránh hams bị kẹt chân • Bình nước: - Có loại bình chủ ... chuồng, khó quan sát, hamster bị kẹt chân leo trèo song sắt chuồng… Một điều giá thành cao - Hồ kính – Hộp nhựa: Có thể ngắm hamster góc độ, dễ dàng chùi rửa chuồng, dễ bắt hamster chơi… Khó thông...
 • 5
 • 256
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách đưa địa chỉ vào dữ liệu trong monitor phần 9 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách đưa địa chỉ vào dữ liệu trong monitor phần 9 pptx
... PSW A, 80H AddCT 79 A, B AddDT 79 A, 81H AddCT 79 A, 48H AddDT 79 A, 82H AddCT 79 A, 00H AddDT 79 A, 83H AddCT 79 A, 00H AddDT 79 A, 84H AddCT 79 A, 00H AddDT 79 A, 85H AddCT 79 A, 00H AddDT 79 PSW Thiết kế ... A, 3F AddDT 79 A, 02H DELAY 0.1 A, 00H AddDT 79 B A, B 08H *2 *1 A, 91 H AddCT 79 A, 3FH AddDT 79 AddDT 79 AddDT 79 AddDT 79 A, 80H AddCT 79 PSW B KYTUB KYTUB : Input : Output : Là chương trình hiển thò ... AddCT 79 A, 01H DELAY 0.1 A, 80H AddCT 79 A,63H AddDT 79 A, 81H AddCT 79 MVI STA MVI STA MVI STA MVI STA MVI STA POP RET A, 39H AddDT 79 A, 82H AddCT 79 A, 48H AddDT 79 A, 83H AddCT 79 A, 00H AddDT 79 PSW...
 • 10
 • 121
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách đưa địa chỉ vào dữ liệu trong monitor phần 8 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách đưa địa chỉ vào dữ liệu trong monitor phần 8 pptx
... chương trình Monitor Chương trình Monitor quản lí toàn hệ thống cho phép người sử dụng soạn thảo thử nghiệm chương trình cách tiện nghi Chương trình bày thông tin phương pháp thi công hoàn chỉnh phần ... Hall International Inc, 19 98 Thiết kế Thiết bò thực tập vi xử lí 80 85 Trang 80 PHỤ LỤC Phần trình bày chương trình đơn giản, không trình bày giải thuật Các chương trình viết từ ban đầu chưa có ... thực hành Thiết kế Thiết bò thực tập vi xử lí 80 85 Trang 78 PHẦN C TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Thiết kế Thiết bò thực tập vi xử lí 80 85 Trang 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO - - CHÂU KIM LANG “Phương pháp...
 • 11
 • 148
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách đưa địa chỉ vào dữ liệu trong monitor phần 7 pdf

Giáo trình hướng dẫn cách đưa địa chỉ vào dữ liệu trong monitor phần 7 pdf
... 0351H 037DH 03B3H 03F5H 0422H 0437H 0467H 04EFH 053EH 055FH 059BH 05AFH 05D9H 060BH 06C3H 06F8H 070 CH 072 EH 074 DH 077 EH 07BBH 08CDH 0 975 H 0AA0H 0B23H 0D23H 0E78H 0EAFH 0F9FH 1088H 10CBH 1123H ... 0500H 0550H 0 570 H 05A0H 05C0H 05F0H 0620H 06E0H 070 0H 072 0H 074 0H 076 0H 079 0H 07D0H 08E0H 09A0H 0AD0H 0B50H 0D50H 0E90H 0EC0H 0FC0H 10C0H 10F0H 00FCH 023AH 027AH 02A5H 030EH 0351H 037DH 03B3H 03F5H ... Trang 67  Điều chỉnh chỗ sai S Kiểm tra chương trình vừa soạn thảo Đ  Lưu tập tin vào đóa Toàn chương trình soạn thảo S Đ  S ? Tùy điều kiện thực tế cho đònh cụ thể Nạp một nhóm chương trình vào...
 • 11
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán chi phí thuê văn phòngchi phí thuê văn phòngchi phí thuê văn phòng giao dịchchi phí thuê văn phòng cho vào tài khoản nàochi phí thuê văn phòng định khoản như thế nàotrích trước chi phí thuê văn phòngchi phí thuê văn phòng hợp lệchi phí thuê văn phòng trả sauchi phí thuê văn phòng hạch toán vào đâuchi phí thuê văn phòng định khoản thế nàohướng dẫn cách cắm hoahướng dẫn giải bài tập chi phí sản xuất kinh doanhhướng dẫn lập dự toán chi phí quản lý dự ánhướng dẫn cách cắm hoa cúchướng dẫn cách làm hoa giấy đơn giảnHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU THUẾ THU NHẬP cá NHÂN tại CHI cục THUẾ THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN SINH kế bền VỮNG CHO NGƯỜI dân ở các xã VEN BIỂN HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNHSỬ DỤNG các kỹ THUẬT CASIO – VINACAL GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN THPT QUỐC GIAHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước TRÊN địa bàn THỊ xã BA đồn, TỈNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN DỊCH vụ NGÂN HÀNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾLớp tập huấn cho nông dân chăn nuôi tại nông hộ (FLS)QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHANH HUẾHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH QUẢNG BÌNHxây dựng đời sống văn hóa cơ sở Hãy sưu tầm video và hệ thống các văn bản ban hành quy định nội dung việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tangChào bán CK riêng lẻBài giảng cơ sở khoa học môi trườngbài giảng đánh giá tác động môi trườngbài giảng giống cây trồngBài giảng tai biến thiên nhiênBài giảng thuỷ văn đại cươngĐánh giá chính sách đãi ngộ tại công ty cổ phần thủy điện bình điềnĐÁNH GIÁ mức độ hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ ăn UỐNG tại KHÁCH sạn DUY tân HUẾĐánh giá sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ, tại trung tâm sát hạch lái xe, trường trung học giao thông vận tải huếĐánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng tín dụng tại ngân hàng VPBANK chi nhánh huếĐánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ FiberVNN do VNPT phú yên cung cấp