BBG LOYAL 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 2016 (1)
... 2.8.3 40: You needn't send this letter now A.You mustn’t send this letter now B You must send this letter now C You don’t have to send this letter now D You need send this letter now ... You need send this letter now -(Hết) Người đề Nhóm trưởng chuyên môn Ban Giám Hiệu ĐÁP ÁN D 21 D D 22 A A 23 A D 24 D A 25 D B 26 B A 27 A A 28 A D 29 ... 24: They insisted _going out for lunch A at B to C in D on 2.8.3 25: - John: You look great in this new hat! - Jane: _ A I don’t like you say so B Thank you too much C Not at all D I am glad...
 • 7
 • 158
 • 1

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 2016 (1)
... a price, after what can sometimes be quite a heated debate This has become so popular in certian places that many people think that this is what makes the (33) atmosphere of a market But just ... far?" A did he write B has he been writing C has he written D was he writing 21.8.2.19 There's nothing you can me change my mind A to make B make C making D makes 21.8.4.20 She ran in a marathon ... so behavior which is expected in one market in one country may not be (34) in another Even within one country, there are those markets where you could haggle quite (35) and those where you...
 • 5
 • 144
 • 0

Đề thi thử đại học môn Hóa 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn Hóa 2016 (1)
... H2NCH2COOH Câu 35: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy A Sự oxi hóa Fe oxi hóa Cu C Sự khử Fe2+ oxi hóa Cu B Sự khử Fe2+ khử Cu2+ D Sự oxi hóa Fe khử Cu2+ Câu 36: Thả ... chất khử C Trong phản ứng (1,2) SO2 chất oxi hoá D Trong phản ứng (1), SO2 đóng vai trò chất khử Câu 27: Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d hệ số): aFe2O3 + b Al  cAl2O3 + dFe tổng hệ số ... thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 45: Phát biểu sau không so sánh tính chất hóa học nhôm crom? A Nhôm crom bị thụ động hóa dung dịch H2SO4 đặc nguội B Nhôm có tính khử mạnh crom C Nhôm crom phản...
 • 4
 • 391
 • 11

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (1)

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (1)
... energy from the sun, a lamp, etc that makes it possible to see things D a hot bright stream of burning gas that comes from something that is on fire Question 22:To make a fire in times just before ... “splendors” in the passage mostly means A wonderful things that have been achieved B places where a lot of people go on holiday C things that fill one with surprise and admiration D the beautiful ... up B of C on D with Question 37 : - "Would you like to join our volunteer group this summer?" - " " A Do you think I would? B I wouldn't Thank you C Yes, you're a good friend D Yes, I'd love...
 • 5
 • 171
 • 0

Đề thi thử đại học môn Sinh học năm 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn Sinh học năm 2016 (1)
... hoá làm phát sinh alen tổ hợp alen phong phú Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp ... C 1, D 2, Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... hoang dại, Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn...
 • 6
 • 127
 • 1

đề thi thử đạo học 2016.1

đề thi thử đạo học 2016.1
... sinh noãn là30%, lai mang kiểu gen Ab//ab sinh có tỷ lệ là: A 4% B 10% C 10.5% D 8% Chủ đề 3: Di truyền học quần thể Câu 24 (Thông hiểu): Cho quần thể có cấu trúc di truyền: Quần thể 1: 1AA Quần ... có kiểu gen aa Tỷ lệ cá thể có kiểu gen Aa quần thể là: A 42% B 91% C 49% D 18% Chủ đề 4: Ứng dụng di truyền học Câu 28 (Vận dụng): Cấu trúc KHÔNG dùng làm vecto chuyển gen là: A Plasmit B Virut ... AABBDDee x AABBddee B AAbbDDEE x aaBBddee C aabbddEE x AabbddEE D AABBDDee x aabbDDee Chủ đề 5: Di truyền học người Câu 32 (Vận dụng): Theo lời kể người đàn ông ông ngoại bị mù màu,bà ngoại, bố,...
 • 6
 • 198
 • 0

Đề thi thử đại học môn vật lý 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn vật lý 2016 (1)
... Khóa h c -2: Môn Hoá h c (Th y c Ng c) s 11 Câu 11 :Dãy g ng v i clo theo t l s mol 1:1 (chi c d n xu t monoclo ... ki n tiêu chu n A 20,16 lit B 77,28 lit C 134,4 lit D 67,2 lit Câu 16 :Ti n hành thí nghi m sau: (1): Nhúng s t vào dung d ch FeCl3 (2): Nhúng k m vào dung d ch CuSO4 (3): Cho s t ti p xúc v ng ... m ch phân nhánh Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c -2: Môn Hoá h c (Th y c Ng c) s 11 kh b i dung d ch AgNO3 NH3 (3) u trúc m ch phân nhánh c brom n ng...
 • 5
 • 84
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn hóa 2016 (1)
... Khóa h c Luy n ñ thi ñ i h c môn Hóa h c – Th y Trung ð thi t luy n s 01 C HBr, HI D HF, HCl, HBr, HI Câu 15: Cho 0,15 mol m ... ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Luy n ñ thi ñ i h c môn Hóa h c – Th y Trung ð thi t luy n s 01 N u cho 0,1 mol h n h p A ph n ng v i dung d ch AgNO3 ... ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Luy n ñ thi ñ i h c môn Hóa h c – Th y Trung ð thi t luy n s 01 Câu 38: Cho 11,36 gam h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 v...
 • 4
 • 156
 • 5

102 câu chuyên đề peptit tháng 4 2016 (1)

102 câu chuyên đề peptit tháng 4 2016 (1)
... khối lượng dung dịch thay đổi a gam Giá trị a A Tăng 49 ,44 B Giảm 94, 56 C Tăng 94, 56 D Giảm 49 ,44 Câu 88: Hỗn hợp M gồm peptit X, peptit Y peptit Z chúng cấu tạo từ loại amino axit có tổng số ... đủ thu K 2CO3; 2 ,46 4 lít N2 (đktc) 50,96 gam hỗn hợp gồm CO2 H2O Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp M A 55, 24% B 54, 54% C 45 ,98% D 64, 59% Câu 24 Cho m gam hỗn hợp E gồm peptit X peptit Y (Biết số ... < MB) Biết tổng số mắc xích X, Y, Z 14 Số mol O2 cần để đốt cháy hết 0 ,2016 mol peptit Z A 4, 3 848 mol B 5, 140 8 mol C 5, 745 6 mol D 3,6288 mol Câu 102 Oligopeptit mạch hở X tạo nên từ α- amino...
 • 9
 • 1,798
 • 62

BỘ đề TOÁN VIOLYMPIC lớp 3 năm 2015 2016 (1 5)

BỘ đề TOÁN VIOLYMPIC lớp 3 năm 2015 2016 (1 5)
... hoa lọ 8bông sau mẹ cắm thêm mõi lọ 2bông Tổng số hoa mẹ cắm là: 32 40 24 16 29 443cm 32 3cm 432 cm 33 7cm 599cm 589cm 37 1cm 32 3cm 30 ... 15 phút Hỏi kim phút xác vào số nào? 33 Đầu năm học, lớp 3A có tổ, tổ có học sinh Sau có thêm bạn chuyển vào lớp Hỏi lớp 3A có tất học sinh? 34 Hiệu hai số 430 , số trừ lớn 95 Nếu giảm số bị trừ ... VÒNG - LỚP 2015- 2016 Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: 18 ; 24 ; 30 ; Điền dấu < ; > ; = 43 x 5x+ 106 33 1 Tổng số mét vải xanh trắng 456m, biết vải xanh chiếm 238 m Số mét vải trắng...
 • 11
 • 456
 • 0

Đề thi công nghệ HKI năm 2015 2016 (1)

Đề thi công nghệ HKI năm 2015 2016 (1)
... HNG DN CHM KIM TRA HC K I Nm hc 2015- 2016 Mụn: Cụng ngh Ni dung - Cõy trng rt cn nc vỡ vy phi ti nc thng xuyờn, nhiờn b ngp ỳng lõu ngy cõy s cht nờn phi tiờu nc kp thi - Cỏc bin phỏp ti nc: + Ti ... im ti a PHềNG GD&T UễNG B TRNG THCS NGUYN TRI Tờn ch Nhn bit MA TRN KIM TRA HC Kè I NM HC 2015 - 2016 MễN: CễNG NGH Thụng hiu Vn dng thp Vn dng cao Phõn bún Gii thớch cỏc nguyờn tc bo qun phõn ... nụng sn gim thm khụng cho thu hoch - Nguyờn tc phũng tr sõu bnh hi + Phũng l chớnh + Tr sm, tr kp thi, nhanh chúng v trit + S dng tng hp cỏc bin phỏp phũng tr * Tiờu ca ging cõy trng tt + Sinh...
 • 6
 • 365
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 4 4 nguồn vốn huy động theo kỳ hạn của chi nhánh nhno amp ptnt huyện lai vung qua 3 năm và 6 tháng đầu năm 2016 114 3 nguồn vốn huy động theo hình thức huy động của chi nhánh nhno amp ptnt huyện lai vung qua 3 nămvà 6 tháng đầu năm 2016 10tuyển sinh lớp 10 năm 2016giáo án toán 12 năm 2016bộ đề thi thử vào lớp 10 năm học 2015 2016bo de on thi vao lop 10 mon ngu van nam hoc 2015 2016đề thi thử vào lớp 10 ngữ văn 2015 2016bộ đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn 2015 2016lớp ghép 2 3 tuần 1 năm học 2015 2016các đề thi thử vào lớp 10 năm học 2015 2016ngân hàng đề tuyển sinh lớp 10 môn văn của hải phòng năm học 2015 2016diem set tuyen vao 10 tp hanoi nam 2015 2016tuyen sing vao 10 tp ha noi nam 2015 2016huong dan tuyen sing vao 10 tp ha noi nam 2015 2016môn toán 11 2016down loadDown CV đi số 366 2down load CV đi số 515down loadđề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015