công nghệ hóa học ăn mòm điện hóa

Dạy học tích hợp môn Công nghệ 8 bài: AN TOÀN ĐIỆN.

Dạy học tích hợp môn Công nghệ 8 bài: AN TOÀN ĐIỆN.
... PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN I Tên dự án dạy học: Dạy học tích hợp môn Công nghệ bài: "AN TOÀN ĐIỆN" II Mục tiêu dạy học: Ngày với phát triển kinh tế không ngừng nước ta giới, ... việc tích hợp kiến thức liên môn vào môn học việc làm cần thiết, có hiệu rõ rệt học sinh Cụ thể giáo viên thử nghiệm môn Công nghệ nói chung “ An toàn điện ” nói riêng học sinh lớp 8B năm học ... không dừng lại kiến thức môn dạy mà phải không ngừng học hỏi môn học khác, để tăng thêm hiểu biết cho Khi tích hợp môn vào việc giảng dạy chôi chảy Từ gây hứng thú học tập cho học sinh, giúp em nắm...
 • 7
 • 1,406
 • 39

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 3 pot

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 3 pot
... âãún 30 000 m3, thåìi gian nỉåï c th i cọ màû t bãø tỉì âãú n 20 h Khi nả p 34 6 Hçnh 16 .3 Bãø lc sinh hc ba phng khäng khê m3/(m2⋅h) BOD ca nỉåïc thi cọ thãø gim tỉì 30 0 âãún 15 mg O2/l Cạc bãø sinh ... xoạy thu lỉûc: N = Q∆p t ρ h 1000η â : Q - nàng sút ca bäü thu lỉûc, m3/s; ρh - t trng ca huưn ph ban âáưu, kg/m3; ∆pt - gim ạp bäü xoạy thu lỉûc, Pa; η - hiãûu sút ca bäü thu lỉûc 34 5 Lm sảch ... bàòng phỉång phạp sinh hc dỉûa trãn kh nàng ca cạc vi sinh váût táûn dủng cạc cháút hỉỵu cå cọ nỉåïc thi, thỉûc cháút l ngưn cacbon Ngoi ngưn cacbon cho hoảt âäüng säúng ca vi sinh váût cáưn cọ...
 • 5
 • 299
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 2 ppsx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 2 ppsx
... hoảt hoạ sinh hc cọ liãn quan våïi sỉí dủng cạc vi sinh váût khạc sn xút Phán têch cạc phãú thi ca nhiãưu xê nghiãûp vi sinh â khàóng âënh ràòng: khäng khê v nỉåïc thi vo mäi trỉåìng xung quanh cáưn ... 20 000 m3 cọ thãø lm cho cäng nhán bë bãûnh niãm dëch, bãûnh åí da v åí cạc cå quan bãn cå thãø Chênh vç thãú nãn cáưn thiãút phi cọ cạc biãûn phạp bo âm an ton cho cäng vi ûc Vi ûc ni cáúy canh ... chuøn âo chiãưu phi âỉåüc näúi âáút K thût an ton ni cáúy vi sinh váût trãn mäi trỉåìng ràõn Trong mäüt säú cạc xê nghiãûp ni cáúy cạc chng náúm mäúc v cạc vi khøn trãn cạc mäi trỉåìng ràõn xäúp,...
 • 6
 • 310
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 1 pptx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 1 pptx
... phi cọ trạch nhiãûm vi ûc phạ våỵ cạc quy lût an ton cng trạch nhiãûm hon thnh cạc biãûn phạp â nãu cạc vàn bn 16 .2 K THÛT AN TON TRONG NH MẠY CÄNG NGHIÃÛP VI SINH K thût an ton - hãû thäúng ... liãn quan âãún cạc xê nghiãûp thüc cäng nghiãûp vi sinh 334 Cạc biãûn phạp dỉû phng an ton Cáưn thiãút phi thỉûc hiãûn cạc biãûn phạp dỉû phng cạc xê nghiãûp cäng nghiãûp vi sinh cọ liãn quan våïi ... cäng nhán phi âỉïng gáưn thiãút bë âang hoảt âäüng Bo âm an ton lao âäüng sn xút Trong pháưn ny bao gäưm nhỉỵng lût lãû m ch úu l nhỉỵng biãûn phạp nhà m bo âm an ton hoảt âäüng cạc quạ trçnh cäng...
 • 6
 • 265
 • 1

Giáo án Công Nghệ lớp 8: An toàn điện ppsx

Giáo án Công Nghệ lớp 8: An toàn điện ppsx
... tai điện nạn điện 1.Do chạm trực tiếp vào GV: Cho học sinh quan sát hình vật mang điện 33.1 a,b,c cho học sinh tìm hiểu - Trạm trực tiếp vào dây nguyên nhân gây tai nạn điện dẫn điện trần… điện ... hiểu biện pháp an trạm biến áp toàn điện - Đến gần dây dẫn điện bị đứt dơi xuống đất GV: Cho học sinh quan sát hình 33.4 a,b,c,d trả lời vào tập II Một số biện pháp an theo nhóm toàn điện 1.Một số ... đồ dùng điện bị dò điện vỏ ( h33.1b ) - Sửa chữa điện không ngắt nguồn điện ( GV: Cho học sinh quan sát hình h33.1a) 33.2 đặt câu hỏi 2.Do phạm vi khoảng GV: Em thấy hình vẽ thể cách an toàn lưới...
 • 6
 • 359
 • 0

thiết kế đồ án môn học Công nghệ hóa học

thiết kế đồ án môn học Công nghệ hóa học
... Thông qua môn Ngày tháng năm 2005 TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký, ghi rõ họ tên) Kết điểm đánh giá: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên hoàn thành nộp toàn báo cáo cho môn Ngày tháng năm 2005 ... 4 Các vẽ đồ thị (ghi rõ loại vẽ kích thước vẽ): 01 vẽ đủ diễn tả ý đồ thiết kế Cán hướng dẫn: Phần Toàn Họ tên cán Nguyễn Dân Ngày giao nhiệm vụ : 12-09-2005...
 • 2
 • 352
 • 3

Thiết kế đồ án công nghệ hóa học

Thiết kế đồ án công nghệ hóa học
... 4 Các vẽ đồ thị (ghi rõ loại vẽ kích thước vẽ): 01 vẽ đủ diễn tả ý đồ thiết kế Cán hướng dẫn: Phần Toàn Họ tên cán Nguyễn Dân Ngày giao nhiệm vụ : 12-09-2005 ... Thông qua môn Ngày tháng năm 2005 TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký, ghi rõ họ tên) Kết điểm đánh giá: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên hoàn thành nộp toàn báo cáo cho môn Ngày tháng năm 2005 ...
 • 2
 • 430
 • 1

ĐỒ án môn học QUÁ TRÌNH THIẾT bị CÔNG NGHỆ hóa thiết kế hệ thống 2 nồi cô đặc xuôi chiều tuần hoàn trung tâm cô đặc dung dịch NaOH với năng suất 3,6 kgs

ĐỒ án môn học QUÁ TRÌNH THIẾT bị CÔNG NGHỆ hóa thiết kế hệ thống 2 nồi cô đặc xuôi chiều tuần hoàn trung tâm cô đặc dung dịch NaOH với năng suất 3,6 kgs
... (W/m2 ) , 33 22 = 45,3. ,5 22 2 = 45,3 0 ,25 .13 ,22 6 2, 33.0,166 = 15 42, 07 (W/m3 ) 10.4.Nhit ti riờng v phớa dung dch : q 21 = 21 21 = 23 60,85 9,4 = 22 1 92 (W/m2) q 22 = 22 22 =15 42, 07.13 ,22 6 =20 395,4(W/m2) ... ni (W/m2 ) Ti :Hiu s nhit hu ớch ca tng ni ( oC ) (xem bng 2) Ta cú: qtb1 = q11 + q21 22 475,785 + 22 1 92 = = 22 333,9 2 qtb2 = q 12 + q 22 204 82 ,5 + 20 395,4 = = 20 438,95 2 (W/m2) K1 = qtb1 22 333,9 ... =15 42, 07.13 ,22 6 =20 395,4(W/m2) 10.5.So sỏnh q2i v q1i : - Chờnh lch gia q21 , q11 v q 22 , q 12 ( , ) = 22 475,785 22 1 92 100% = 1 ,26 % < 5% 22 475,785 = 20 4 82 ,5 20 395,4 100% = 0, 425 % < 5% 20 4 82 ,5 Vy gi thit 11 , 21 ...
 • 88
 • 721
 • 4

Tài liệu Đồ án môn học “Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học” pptx

Tài liệu Đồ án môn học “Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học” pptx
... 2012 Đồ án môn học “Quá trình thiết bị công nghệ hoá học nhằm giúp sinh viên biết vận dụng kiến thức môn học “ Quá trình thiết bị công nghệ hoá học môn học khác vào việc thiết kế thiết bị số thiết ... 297 mm - Với đồ án môn học “ Quá trình Thiết bị Công nghệ hoá học yêu cầu vẽ lắp thiết bị giấy khổ A1 vẽ dây chuyền khổ A4 - Bản vẽ dây chuyền công nghệ: cần vẽ sơ đồ nguyên lý thiết bị phụ, kể ... (nếu có) 7- Tài liệu tham khảo II- Bản vẽ Đồ án môn học “ Quá trình Thiết bị Công nghệ hoá học yêu cầu thực vẽ lắp thiết bị giấy khổ A1 vẽ dây chuyền khổ A4 Bản vẽ dây chuyền thiết bị đóng kèm...
 • 16
 • 1,213
 • 1

Đồ án môn học qúa trình và thiết bị công nghệ hóa học LHDK54A

Đồ án môn học qúa trình và thiết bị công nghệ hóa học LHDK54A
... 54550 37550 55550 38550 56550 39550 57550 40550 58550 41550 Phần II: Quá trình thiết bị truyền khối Tính thông số thiết bị (tháp) chuyển khối làm việc áp suất khí (760 mm Hg) để chưng luyện hỗn ... THANH VŨ DUY ĐỒNG GIA NGUYỄN VĂN TRẦN ĐỨC TRẦN VĂN ANH ANH BÌNH BỐN CHIẾN CÔNG CỬ CƯỜNG DŨNG DUY DUYỆT DƯƠNG ĐÔN HẢO HIỀN HIẾU HOA HÒA HOÀN HỘI HUY HUY HUY HƯNG HƯNG HƯƠNG HƯỚNG KHÁNH KHÔI KIỆM ... NGUYỄN THANH VŨ DUY ĐỒNG GIA NGUYỄN VĂN TRẦN ĐỨC TRẦN VĂN BỐN CHIẾN CÔNG CỬ CƯỜNG DŨNG DUY DUYỆT DƯƠNG ĐÔN HẢO HIỀN HIẾU HOA HÒA HOÀN HỘI HUY HUY HUY HƯNG HƯNG HƯƠNG HƯỚNG KHÁNH KHÔI KIỆM LAM LINH...
 • 7
 • 799
 • 15

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA: Thiết kế hệ thống 2 nồi cô đặc xuôi chiều tuần hoàn Trung Tâm cô đặc dung dịch NaOH với năng suất 3,6 kg/s docx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA: Thiết kế hệ thống 2 nồi cô đặc xuôi chiều tuần hoàn Trung Tâm cô đặc dung dịch NaOH với năng suất 3,6 kg/s docx
... 21 21 = 23 60,85 9,4 = 22 1 92 (W/m2) q 22 = 22 22 =15 42, 07.13 ,22 6 =20 395,4(W/m2) 10.5.So sỏnh q2i v q1i : - Chờnh lch gia q21 , q11 v q 22 , q 12 ( , ) = 22 475,785 22 1 92 100% = 1 ,26 % < 5% 22 475,785 ... 0,5 2, 21 = 45,3 p1, t 21 33 = 45,3 1,9 82 9,4 2, 33.0 ,2 = 23 60,85 (W/m2 ) , 33 22 = 45,3. ,5 22 2 = 45,3 0 ,25 .13 ,22 6 2, 33.0,166 = 15 42, 07 (W/m3 ) 10.4.Nhit ti riờng v phớa dung dch : q 21 = 21 ... v ( * *) 10800 (26 27000 3 323 , 425 .85 ,84 ) + 129 60(3 323 , 425 .85 ,84 3 827 ,25 9. 123 ) = 5365,83 0,95 (27 08760 421 3.116,156) + 26 27000 3 827 ,25 9. 123 W1 = W1 = 5365,83(kg / h) W2 = W W1 = 10800...
 • 87
 • 605
 • 3

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA : Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều thiết bị cô đặc ống tuần hoàn ngoài dùng cho cô đặc dung dịch KOH với năng suất 11000 kg/h ppt

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA : Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều thiết bị cô đặc ống tuần hoàn ngoài dùng cho cô đặc dung dịch KOH với năng suất 11000 kg/h ppt
... làm quen với công việc kỹ sư hóa chất thiết kế thiết bị hay hệ thống thực nhiệm vụ sản xuất , em nhận đồ án môn học : Quá trình thiết bị Công nghệ Hóa học Việc thực đồ án điều có ích cho sinh ... toán thiết kế , tự nâng cao kĩ trình bày thiết kế theo văn khoa học nhìn nhận vấn đề cách có hệ thống Trong đồ án môn học này, em cần thực thiết kế hệ thống đặc hai nồi xuôi chiều , thiết bị ... thiết kế thiết bị , hệ thống thiết bị thực nhiệm vụ kĩ thuật có giới hạn Sv thực : Phạm Thị Xuân Lớp: ĐH HOÁ1-K3 Thuyết minh Đồ án môn Quá trình thiết bị trình công nghệ Qua việc làm đồ án môn học...
 • 64
 • 1,104
 • 2

an toàn quá trình trong công nghệ hóa học

an toàn quá trình trong công nghệ hóa học
... trang 239 Methane CH4 : TFL = 5% n = 1, x = 4, y = x y ( n + − ) =1+ − = 4 LOC = (5 % ).2 = 10 % So với thử nghiệm LOC 12 % bảng – trang 239 LOC = LFL × 6–8 Hỗn hợp % hexane, % propane % mathane ... cháy Methane 2% 28,60% Propane 3% 42,80% Hexane 3% 28,60% LFL 5% 2,10% 1,20% Tính toán hỗn hợp LFT 100 100 LFT = = = 2, 00 28, 42,8 28, 49, + + 2,1 1, Viết phản ứng cân hóa học loại Methane : CH ... + H 2O Propane : CH + O2 → CO2 + H 2O 19 O2 → CO2 + H 2O Thành phần dự kiến bình thương Methane : 0, 286 CH + 0,572 O2 → Sp Hexane : C6 H14 + Propane : 0, 428 CH + 3, 424 O2 → Sp Hexane : 0, 286...
 • 9
 • 150
 • 0

Tiểu Luận An toàn lao động trong công nghệ hóa học

Tiểu Luận An toàn lao động trong công nghệ hóa học
... MÔN: LỌC HÓA DẦU BÀI TIỂU LUẬN MÔN: AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC GVHD : Msc Đoàn Văn Huấn SVTH : Phạm Tuấn Anh Đề Tài Thực Hiện : Lập Kế Hoạch Ứng Phó Về Sự Cố Hóa Chất Trong Phân ... hoạch ứng phó cố hóa chất nhà máy lọc hóa dầu vô cần thiết Bằng kiến thức học môn “ An Toàn Lao Động Trong Công Nghệ Hóa Học ’ em xin mạnh dạn chọn đề tài “ Lập kế hoạch ứng phó cố hóa chất phân ... MSc Đoàn Văn Huấn SV Phạm Tuấn Anh lớp LHD K54ATH 16 Danh mục tài liệu tham khảm sử dụng * Chemical Spill Response * Bài giảng môn học An toàn lao động công nghệ hóa học – Đoàn Văn Huấn * Giáo trình...
 • 16
 • 413
 • 2

luận văn công nghệ hóa học Nghiên cứu ăn mòn sắt trong môi trường axit HCl, có sử dụng chất ức chế NaNO2''

luận văn công nghệ hóa học Nghiên cứu ăn mòn sắt trong môi trường axit HCl, có sử dụng chất ức chế NaNO2''
... phân kiểu ăn mòn phổ biến sau: -Ăn mòn khí -Ăn mòn chất điên ly -Ăn mòn đất -Ăn mòn điện -Ăn mòn tác dụng điện -Ăn mòn sinh học -Ăn mòn toàn -Ăn mòn hang hốc -Ăn mòn cục -Ăn mòn điểm -Ăn mòn giũa ... Trường ĐHCN Hà Nội Khóa Luận tốt nghiệp kim loại bị ăn mòn mạnh, để giảm ăn mòn người ta sử dụng chất ức chế, chất ức chế hợp chất đưa vào môi trường ăn mòn với lượng nhỏ tác dụng làm ... loại công việc quan trọng 1.1.3 Phân loại trình ăn mòn Theo chế, ăn mòn kim loại phân làm loại: ăn mòn hóa học ăn mòn điện hóa a Ăn mòn hóa học: Là phản ứng hóa học dị thể bề mặt kim loại môi trường...
 • 49
 • 467
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án công nghệ 8 bài an toàn điệncông nghệ 8 bài an toàn điệnđồ án công nghệ hóa họctừ điển chuyên ngành công nghệ hóa họcđồ án tốt nghiệp công nghệ hóa họctrường cao đẳng nguyễn tất thành khoa công nghệ hóa học và thực phẩm  báo cáo đồ án tốt nghiệp quy trình sản xuất nước khổ qua đóng chaicông nghệ hóa họccông nghệ hóa họcngành công nghệ hóa họcthiết bị công nghệ hóa họcmô phỏng công nghệ hoá họcsách công nghệ hóa họcluận văn công nghệ hóa họctiểu luận công nghệ hóa họcđồ án công nghệ hóa dầuĐỘ BỀN VỮNG VÀ SỰ KEO TỤ CỦA HỆ KEOphổ hấp thụ phân tử trong vùng bức xạ tử ngoại và khả biếnphương pháp phổ hồng ngoạiVận dụng quan điểm tích hợp trọng dạy học địa lí lớp 12 trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng hấp phụ xanh metylen, metyl da cam, phenol đỏ của quặng apatit biến tính bằng sắt từ oxit (LV thạc sĩ)THUYET TRINH-TUAN-TU-SONG-SONGTiểu luận Tìm hiểu các biện pháp bảo quản nông sản bằng tác nhân sinh học. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM GDCD lớp 10Xây dựng từ vựng tốt hơn(Building a better vocabulary)Project delivery method general Giao hợp đồng và hệ thống giao dự ánBộ 9 đề thi HK 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 có gợi ý trả lờiDòng tiền dự án xây dựng CASH FLOW CONSTRUCTION PROJECTPhát triển kỹ năng quản trịHỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CẤP HUYỆN ( TỔNG HỢP CÁC NĂM HỌC TỪ NĂM 20112017Tiểu luận Phát triển kỹ năng quản trị KĨ NĂNG ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNHTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trịQUẢN LÝ CHIA SẺ TRI THỨCTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trịKỹ năng Khen phê bình và giải quyết mâu thuẩnTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trị Kỹ năng định lượng trong quản lýchuyên đề hàm số mũ logarit lũy thừa luyện thi toán 12Tiểu luận Phát triển kỹ năng quản trị Thuyết động lực nội tại