SỐ học đính lý phần dư trung hoa

ĐỊNH THẶNG TRUNG HOA VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

ĐỊNH LÝ THẶNG DƯ TRUNG HOA VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG
... ng ch ng minh s t n t i c a m nh ñ thuy t s Đ nh th ng Trung Hoa có r t nhi u ng d ng Thuy t s , ñ c bi t v i nh ng toán v s t n t i c a m nh ñ thuy t s Bài1: Ch ng minh r ng ... n: Ti n sĩ Ph m Văn Qu c Tóm T t: báo này, s ñ c p ñ n Đ nh Th ng Trung Hoa vài ng d ng c a nh ng kĩ thu t m i ñ gi i nh ng toán thuy t s , bên c nh s k t qu m i phát tri n c a Bài toán ... i thi u Đ nh Th ng Trung Hoa m c dù ñã có t r t lâu cho ñ n t n ngày nh ng ng d ng c a v n ng d ng r t nhi u cu c thi Olimpic toán Đ nh ch ng minh có th gi i b t c h ñ ng v i modul...
 • 7
 • 697
 • 19

Tài liệu Chương 6: Hệ thặng định thặng trung hoa docx

Tài liệu Chương 6: Hệ thặng dư và định lý thặng dư trung hoa docx
... phép quy nạp để chứng minh định thặng Trung Hoa Định Thặng Trung Hoa khẳng định tồn lớp thặng số nguyên thỏa mãn đồng thời nhiều đồng tuyến tính Do dùng định lí để giải toán tồn ... Đây định Thặng Trung Hoa dạng mở rộng, hoàn toàn chứng minh dựa sở định Thặng Trung Hoa Trong viết này, ta không sâu vào tìm hiểu định lí dạng mở rộng mà sâu vào ứng dụng định Thặng ... tạo hệ phương trình đồng gồm n phương trình đồng Dựa vào định thặng Trung Hoa, ta kết luận tồn nghiệm hệ Giả sử p1 , p2 , , pn n số nguyên tố khác đôi Xét hệ phương trình đồng x...
 • 26
 • 692
 • 7

Định thặng trung hoa

Định lý thặng dư trung hoa
... học hay thuyết số, ta không nhắc tới định thặng Trung Hoa Các toán sử dụng định thường toán hay khó Định Thặng Trung Hoa tên người phương Tây đặt cho định Người Trung Quốc ... định thặng Trung Hoa định thặng Trung Hoa dạng mở rộng Phần thứ hai, tác giả trình bày ứng dụng định thặng Trung Hoa vào giải toán Luận văn thực hoàn thành trường Đại học Khoa ... 2.1.2 Định Thặng Trung Hoa 2.1.3 Mở rộng định Thặng Trung Hoa 13 Một vài ứng dụng định thặng Trung Hoa 15 2.2.1 Chứng minh tồn...
 • 50
 • 516
 • 2

Tổ chức dạy học ngoại khóa trong dạy học phần điện học vật lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh

Tổ chức dạy học ngoại khóa trong dạy học phần điện học vật lý lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh
... hiệu dạy học vật lí trường THPT, chọn đề tài: Tổ chức hoạt động ngoại khóa dạy học phần Điện học Vật lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức bồi dưỡng lực sáng ... việc tổ chức hoạt động ngoại khóa dạy học vật lí - Trên sở vận dụng lí luận tổ chức hoạt động ngoại khóa, xây dựng nội dung, tổ chức hoạt động ngoại khóa theo hướng nhằm phát huy tính tích cực ... phát huy tính tích cực bồi dưỡng lực sáng tạo học sinh dạy học vật lí 1.1.6.1 Tính tích cực học sinh hoạt động học tập  Khái niệm tính tích cực học sinh học tập Tính tích cực học tập tượng sư...
 • 15
 • 506
 • 1

Nghiên cứu xây dựng và sử dụng thí nghiệm theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật ở trường trung họcsở

Nghiên cứu xây dựng và sử dụng thí nghiệm theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý ở trường trung học cơ sở
... SGK v t THCS, PPDH vi c xây d ng, s d ng thí nghi m v t theo hư ng tích c c hóa ho t ng nh n th c Ph m vi nghiên c u Nghiên c u xây d ng m t s thí nghi m v t bi n pháp s d ng thí nghi ... CƠ S LÝ LU N C A VI C S D NG THÍ NGHI M THEO HƯ NG TÍCH C C HÓA HO T NG NH N TH C C A H C SINH THCS TRONG QUÁ TRÌNH D Y H C V T LÝ 1.1 T ng quan v n nghiên c u Trong nh ng năm qua, c p qu n ... t c th 6.3 xu t bi n pháp sư ph m d y h c v t theo hư ng tích c c hóa ho t ng nh n th c c a HS THCS 6.4 Xây d ng m t s thí nghi m v t xu t m t s bi n pháp s d ng thí nghi m v t theo...
 • 14
 • 527
 • 0

Phân tích xác định thành phần và nhóm hoạt chất của một số dược liệu bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang hấp thụ TLC, DENSITOMETRY SCANNING phục vụ công tác chuẩn hoá dược liệu các sản phẩm khoa học của đ

Phân tích xác định thành phần và nhóm hoạt chất của một số dược liệu bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang hấp thụ TLC, DENSITOMETRY SCANNING phục vụ công tác chuẩn hoá dược liệu các sản phẩm khoa học của đ
... PHAM KHOA HOC CUA DE TAI TEN DE TAI PHAN TICH XAC DINH THANH PHAN VA NHOM HOAT CHAT CUA MOT SO DirOC LIEU BANG PHl/ONG PHAP SAC KY LOfP MONG • • • KET HOP DO MAT DO QUANG HAP THU (TLC, DENSITOMETRY/ ... tuyet ddi nam khoang 5,2800-6,4100% 21 Geniposide B —-r/; ii :'K ;«.r.^.^/ «kj ("Vj"" Duoc lieu chi tu D6 thi xac dinh khoang tuyen tinh Hinh 4.4 S^c ky TLC scanning va thi xac dinh khoang tuyin ... Y), chieu rdng vet (8mm), khoang each giua cac vet (10mm) He dung moi sdc ky: Toluen: ethylacetat: acid formic: nudc (1:12:2,5:3) Phdt hien: Do TLC -scanning, huynh quang, X 366nm va kinh lgc...
 • 95
 • 747
 • 0

ứng dụng của địnhsố trung hoa

ứng dụng của định lí số dư trung hoa
... số Trung Hoa CHƯƠNG 2: ĐỊNH LÍ SỐ DƯ TRUNG HOA TRÊN VÀNH 2.1 Các phép toán iđêan 2.2 Các iđêan đối nguyên tố 2.3 Định số Trung Hoa vành CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÍ SỐ DƯ TRUNG HOA ... SỐ DƯ TRUNG HOA 3.1 Ứng dụng định số Trung Hoa đồng thức phương trình đồng 3.2 Ứng dụng định lý thuyết chia hết vành số nguyên 3.3 Ứng dụng định số Trung Hoa vành đa thức Phương ... bày, đề tài "Một số ứng dụng định số Trung Hoa" giải số vấn đề đặt đầu Đề tài nghiên cứu việc mở rộng định số Trung Hoa vành (định 2.3.6, trang 19), mođun (định 2.3.7.2, trang...
 • 34
 • 487
 • 1

Tổ chức dạy học ngoại khóa trong dạy học phần Điện học Vật lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức và bồi dưỡng năng lực sáng

Tổ chức dạy học ngoại khóa trong dạy học phần Điện học Vật lý lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức và bồi dưỡng năng lực sáng
... hiệu dạy học vật lí trường THPT, chọn đề tài: Tổ chức hoạt động ngoại khóa dạy học phần Điện học Vật lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức bồi dưỡng lực sáng ... TRƢỜNG PHỔ THÔNG 1.1 Cơ sở lí luận hoạt động ngoại khóa vật lí trƣờng phổ thông 1.1.1 Các vấn đề chung hình thức tổ chức dạy học trường phổ thông Hình thức tổ chức dạy học toàn cách thức tổ chức hoạt ... dung ngoại khóa, cách thức tổ chức theo thời gian địa điểm diễn hoạt động ngoại khóa Chẳng hạn:  Dựa vào số lượng học sinh tham gia ngoại khóa, có: hoạt động ngoại khóa theo nhóm hoạt động ngoại...
 • 118
 • 331
 • 1

Tổ chức dạy học ngoại khóa trong dạy học phần Điện học Vật lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức và bồi dưỡng năng lực sáng tạo

Tổ chức dạy học ngoại khóa trong dạy học phần Điện học Vật lý lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức và bồi dưỡng năng lực sáng tạo
... hiệu dạy học vật lí trường THPT, chọn đề tài: Tổ chức hoạt động ngoại khóa dạy học phần Điện học Vật lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức bồi dưỡng lực sáng ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ CHINH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÝ LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN ... giá hiệu hoạt động ngoại khóa việc phát 29 huy tính tích cực hóa hoạt động nhận thức bồi dưỡng lực sáng tạo học sinh 1.2 Thực trạng hoạt động ngoại khóa tình hình dạy học 34 phần Điện học nhà...
 • 33
 • 215
 • 0

skkn thực hiện và tập luyện các hoạt động và hoạt động thành phần trong dạy học định hình học 7

skkn thực hiện và tập luyện các hoạt động và hoạt động thành phần trong dạy học định lý hình học 7
... Thực tập luyện hoạt động hoạt động thành phần dạy học định hình học - Thực tế cho thấy, có không học sinh gặp khó khăn hay chán nãn trình học hình học Với phương pháp dạy học trước ... chức hoạt động Nắm vững nội dung môn toán hoạt động tương thích với nội dung dạy học hình học Thực tập luyện hoạt động hoạt động thành phần tương thích với nội dung định lí tiết dạy hình học B PHẦN ... Kiều -3- Thực tập luyện hoạt động hoạt động thành phần dạy học định hình học động phong phú đa dạng Tham gia tự giác tích cực hoạt động này, học sinh nắm vững tri thức, rèn luyện kỹ hình thành...
 • 10
 • 138
 • 0

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong dạy học hóa học ở trường Trung học phổ thông” (Phần phi kim Hóa học 11 – Nâng cao)

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong dạy học hóa học ở trường Trung học phổ thông” (Phần phi kim Hóa học 11 – Nâng cao)
... Huê (2 011) , Vận dụng số phương pháp dạy học tích cực để thực chuẩn kiến thức, dạy học hóa học trường Trung học phổ thông” (Phần hóa học phi kim lớp 10 Nâng cao), Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐHSP ... Huyền (2 011) , Vận dụng số phương pháp dạy học tích cực để thực chuẩn kiến thức, dạy học hóa học trường Trung học phổ thông” (Phần hóa học hữu lớp 11 Nâng cao), Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐHSP ... tích cực dạy học hóa học (DHHH) trường THPT - Nghiên cứu chương trình, nội dung kiến thức phần phi kim Hóa học 11 nâng cao - Nghiên cứu vận dụng số PPDH tích cực để thực Chuẩn kiến thức, kĩ...
 • 143
 • 193
 • 0

Báo cáo tiểu luận môn học Số học và logic Đồng và các định đồng

Báo cáo tiểu luận môn học Số học và logic Đồng dư và các định lý đồng dư
... SỞ KHOA HỌC Cơ sở luận thuyết đồng xây dựng tảng phép chia vành số nguyên Là nội dung suy luận cách lôgic, chặt chẽ Cơ sở thực tiễn thuyết đồng cho ta phương pháp đồng dư, đố động ... chia hết vành số nguyên II NỘI DUNG Đồng 1.1 Định nghĩa tính chất 1.1.1 Định nghĩa Cho m ∈ ℤ, m >1 ta nói a b đồng theo môđun m viết a ≡ b (mod m) a b có số chia cho m hay nói cách khác ... với số nguyên ng n Cho hai số nguyên ng p, q nguyên tố Chứng minh tồn số nguyên k cho ( pq  1) n k  hợp số với số nguyên ng n Cho số nguyên ng n  p1 p2 pk , p1 , p2 , , pk số...
 • 12
 • 332
 • 0

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hợp chất hóa học trong hạt và rễ cây rau

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hợp chất hóa học trong hạt và rễ cây rau
... viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 Hình Phổ HPLC dịch chiết bột rễ cau Kết xác định thành phần hóa học HPLC dịch chiết bột hạt cau già thể phổ đồ hình dịch chiết bột rễ cau ... học dịch chiết bột hạt cau già dịch chiết bột rễ cau GC-MS 3.3.1 Phân tích thành phần Kết định danh thành phần hóa học GC-MS dịch chiết bột hạt cau già thể phổ đồ hình dịch chiết bột rễ cau thể ... phẩm chiết lớn Với 20 gam bột rễ cau, thời gian chiết 12 giờ, pH khoảng 10 – 11 tối ưu 3.2 Xác định thành phần hóa học dịch chiết bột hạt cau già bột rễ cau HPLC Hình Phổ HPLC dịch chiết bột hạt...
 • 5
 • 979
 • 11

Xem thêm