Đánh giá mức độ nhiễm vi sinh vật ở điểm giết mổ, sạp bán thịt và thịt lợn tại trung tâm huyện buôn đôn tỉnh đắk lắk

đánh giá mức độ nhiễm vi sinh vật điểm giết mổ, sạp bán thịt thịt lợn tại trung tâm huyện buôn đôn đắk lắk

đánh giá mức độ nhiễm vi sinh vật ở điểm giết mổ, sạp bán thịt và thịt lợn tại trung tâm huyện buôn đôn đắk lắk
... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUN NGUY N TH VÂN ANH ÁNH GIÁ M C NHI M VI SINH V T I M GI T M , QU Y BÁN TH T VÀ TH T L N T I TRUNG TÂM HUY N BN ƠN – KL K Chun ... hi n tài: “ ánh giá m c nhi m vi sinh v t th t l n t i trung tâm huy n Bn ơn – i m gi t m , qu y bán th t k L k ” M c tiêu: - ánh giá th c tr ng v sinh t i i m gi t m qu y bày bán th t l n - Ki ... t ch a nhi u lồi vi sinh v t bao g m h vi sinh v t t ng v t, lơng, da, vi sinh v t ng ru t,… vi sinh v t có ngu n g c t t, ch u nhi t, nư c, th c ăn B m t th t s b v y nhi m vi khu n ti p xúc...
 • 81
 • 227
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP ''''ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ EAWER, HUYỆN BUÔN ĐÔN, TỈNH ĐẮK LẮK" potx

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP ''''ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ EAWER, HUYỆN BUÔN ĐÔN, TỈNH ĐẮK LẮK
... tình để em hoàn thành tốt báo cáo thực tập Với báo cáo tình hình xóa đói giảm nghèo em phần hiểu thêm công tác xóa đói giảm nghèo, sống người dân thôn nói riêng nói chung, đồng thời đưa ... giảm nghèo đời sống người dân lý chọn để tài “ Đánh giá tình hình xóa đói giảm nghèo EaWer ,Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đăk Lăk” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: - Tìm hiểu tình hình xóa đói giảm ... Nội dung nghiên cứu - Tình hình nghèo đói - Nguyên nhân dẫn đến nghèo đói - Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo EaWer giai đoạn 2006-2010 - Tác động xóa đói giảm nghèo 1.3.2 Thời gian...
 • 41
 • 864
 • 0

Bước đầu đánh giá mức độ nhiễmsinh trùng ngoại ký sinh trên cá lăng vàng (mystus nemurus) nuôi lồng trên hồ chứa miền núi huyện yên thành nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Bước đầu đánh giá mức độ nhiễm ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá lăng vàng (mystus nemurus) nuôi lồng trên hồ chứa miền núi huyện yên thành  nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học
... tài: Bước đầu đánh giá mức độ nhiễm sinh trùng ngoại sinh lăng vàng (Mystus nemurus) nuôi lồng hồ chứa miền núi huyện Yên Thành - Nghệ An Mục tiêu nghiên cứu: Bước đầu xác định thành ... thành phần loài KST ngoại sinh lăng vàng (Mystus nemurus) - Xác định tỉ lệ nhiễm KST ngoại sinh theo thành phần loài lăng vàng (Mystus nemurus) - Xác định cường độ nhiễm sinh trùng ... sinh Lăng vàng 3.4.1 Mức độ nhiễm sinh trùng ngoại sinh tổng số Qua phân tích, phát số loài sinh trùng ngoại sinh thời điểm kiểm tra khác thấy thành phần loài mức độ nhiễm...
 • 41
 • 288
 • 0

đánh giá thực trạng nhiễm vi sinh vật, hóa học đề xuất biện pháp nhằm kiếm soát các mối nguy này đối với nguyên liệu tôm thẻ một số loại cá biển sau thu hoạch tại một số tỉnh nam trung bộ

đánh giá thực trạng nhiễm vi sinh vật, hóa học và đề xuất biện pháp nhằm kiếm soát các mối nguy này đối với nguyên liệu tôm thẻ và một số loại cá biển sau thu hoạch tại một số tỉnh nam trung bộ
... Bội, tiến hành nghiên cứu thực đề tài Đánh giá thực trạng nhiễm vi sinh vật, hóa học đề xuất giải pháp kiểm soát mối nguy nguyên liệu tôm thẻ nuôi số loại biển sau thu hoạch số tỉnh Nam Trung ... ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ===  === LÊ TUẤN GIANG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHIỄM VI SINH VẬT, HOÁ HỌC VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY NÀY ĐỐI VỚI NGUY N LIỆU TÔM ... Nam Trung Bộ Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi sinh vật, hóa chất nguy n liệu tôm thẻ chân trắng nuôi số loại biển sau thu hoạch khu vực Nam Trung Bộ từ đề xuất giải pháp tăng...
 • 117
 • 144
 • 0

ảnh hưởng của thời gian tồn trữ lên mức độ nhiễm vi sinh vật thành phần hóa học của một số loại thức ăn chăn nuôi

ảnh hưởng của thời gian tồn trữ lên mức độ nhiễm vi sinh vật và thành phần hóa học của một số loại thức ăn chăn nuôi
... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Ảnh hưởng thời gian tồn trữ lên mức độ nhiễm vi sinh thực liệu thức ăn chăn nuôi 4.1.1 Bắp Ảnh hưởng thời gian tồn trữ lên mức độ nhiễm vi sinh thực liệu thức ăn chăn nuôi ... hóa học số loại thức ăn chăn nuôi Mục tiêu đề tài: - Khảo sát ảnh hưởng thời gian tồn trữ lên mức độ nhiễm vi sinh vật thực liệu thức ăn - Khảo sát ảnh hưởng thời gian tồn trữ lên thành phần hóa ... sánh ảnh hưởng thời gian lên mức độ nhiễm VKHK loại bột xương thịt qua thời gian tồn trữ 4.2 Ảnh hưởng thời gian tồn trữ lên thành phần hóa học thực liệu thức ăn chăn nuôi 4.2.1 Bắp Ảnh hưởng thời...
 • 59
 • 941
 • 0

đánh giá tình hình nhiễm gium đất học sinh tiểu học tại hai xã thuộc huyện buôn đôn tỉnh đăk lăk

đánh giá tình hình nhiễm gium đất ở học sinh tiểu học tại hai xã thuộc huyện buôn đôn tỉnh đăk lăk
... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN - NGUY N CHÂU THÀNH ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHI M GIUN TRUY N QUA T H C SINH TI U H C T I HAI XÃ THU C HUY N BUÔN ÔN T NH ĂK LĂK Chuyên ngành: Ký sinh ... u: “ ánh giá tình hình nhi m giun truy n qua t h c sinh ti u h c t i hai thu c huy n Buôn ôn t nh ăk Lăk c ti n hành v i m c tiêu sau: Xác nh t l nhi m giun truy n qua t c a h c sinh ti u ... a h c sinh 33 Bi u 3.2 T l nhi m giun TQ theo gi i c a h c sinh 36 Bi u 3.3 T l nhi m giun TQ theo dân t c c a h c sinh 38 Bi u 3.4 T l 39 ơn nhi m, a nhi m giun TQ c a h c sinh 14...
 • 94
 • 137
 • 0

đánh giá tình hình nhiễm giun truyền qua đất học sinh tiểu học tại hai xã thuộc huyện buôn đôn tỉnh đăk lăk

đánh giá tình hình nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh tiểu học tại hai xã thuộc huyện buôn đôn tỉnh đăk lăk
... u: “ ánh giá tình hình nhi m giun truy n qua t h c sinh ti u h c t i hai thu c huy n Buôn ôn t nh ăk Lăk c ti n hành v i m c tiêu sau: Xác nh t l nhi m giun truy n qua t c a h c sinh ti u ... truy n qua t 1.3.1 Tình hình nhi m giun th gi i 1.3.1.1 Nhi m giun ũa 1.3.1.2 Nhi m giun tóc 1.3.1.3 Nhi m giun móc/m 1.3.2 Tình hình nhi m giun Vi t Nam 1.3.2.1 Nhi m giun ũa 1.3.2.2 Nhi m giun ... nhi m giun chung t ng lo i giun truy n qua t c a h c sinh ti u h c t i hai Cuôr K Nia Ea Bar huy n Buôn ôn, t nh ăk Lăk 4.2 ánh giá ki n th c, thái giun truy n qua th c hành c a h c sinh ti...
 • 94
 • 370
 • 3

Đánh giá thực trạng định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện buôn đôn tỉnh đắk lắk

Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện buôn đôn  tỉnh đắk lắk
... i dân - ð nh hư ng phát tri n ñi m dân ñô th - ð nh hư ng phát tri n h th ng ñi m dân nông thôn 3.3.6 ð nh hư ng phát tri n không gian th tr n Buôn ðôn ñ n năm 2020 - Các ti n ñ phát ... toàn b c u dân c a qu c gia m t vùng Vì v y quy ho ch c u dân ph i lưu ý m i quan h tương h n i t ng c u c a t ng ñi m dân cư, c u c a toàn b m t nhóm ñi m dân c th - ði m dân ñô th ... [5] - Tiêu chu n ñánh giá phân lo i ñi m dân cư: nh ng khu v c dân ñông ñúc ñã t n t i m ng lư i dân t lâu ñ i c n d a tiêu chu n sau ñây ñ ñánh giá phân lo i ñi m dân cư: + Thôn, xóm ñ m...
 • 140
 • 366
 • 1

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai huyện buôn đôn, tỉnh đắk lắk

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai huyện buôn đôn, tỉnh đắk lắk
... huy n Buôn ðôn 46 4.3 Xây d ng b n ñ ñơn v ñ t ñai 50 4.3.1 L a ch n phân c p ch tiêu xây d ng b n ñ ñơn v ñ t ñai 50 4.3.2 Xây d ng b n ñ ñơn tính t l 1/50.000 55 4.3.3 Xây d ... 2001 c a huy n Buôn ðôn 40 Hình 4.3 Hi n tr ng s d ng ñ t c a huy n Buôn ðôn 2010 44 Hình 4.4 B n ñ hi n tr ng s d ng ñ t huy n Buôn ðôn năm 2010 45 Hình 4.5 B n ñ th ng huy n Buôn ðôn ñư c ... d c, ñ a hình ) 2.2.2 Quy trình xây d ng b n ñ ñơn v ñ t ñai Quy trình xây d ng b n ñ ñơn v ñ t ñai g m có bư c theo hình 2.4 Bư c L a ch n Bư c 2: Xây Bư c 3: Xây Bư c 4: Th ng ch tiêu phân d...
 • 103
 • 662
 • 4

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Buôn Đôn - tỉnh Đăk Lăk đến năm 2010

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Buôn Đôn - tỉnh Đăk Lăk đến năm 2010
... n quy ho ch s d ng ñ t huy n Buôn ðôn – t nh ðăk Lăk ñ n năm 2010 1.2 M c tiêu nghiên c u - ðánh giá k t qu th c hi n phương án quy ho ch s d ng ñ t c a huy n Buôn ðôn, t nh ðăk Lăk ñ n năm 2010 ... lý c a huy n ti p giáp sau: - Phía B c giáp huy n Ea Súp; - Phía ðông giáp huy n Cư M'gar thành ph Buôn Ma Thu t; - Phía Tây giáp Vương qu c Campuchia; - Phía Nam giáp thành ph Buôn Ma Thu t, t ... ñ n tháng năm sau, chi m 7,5% hàng năm - Lư ng mưa trung bình năm: 1.614,4 mm - Lư ng mưa tháng l n nh t: 256,3 mm - S ngày mưa trung bình năm: 125 ngày + B c - Lư ng b c trung bình năm: 1.689,4...
 • 108
 • 282
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện buôn đôn tỉnh đăk lăk

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện buôn đôn  tỉnh đăk lăk
... nâng cao hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp sử dụng hợp lý ñất nông nghiệp có, góp phần bảo vệ môi trường Tôi tiến hành thực ñề tài: “ðánh giá hiệu sử dụng ñất nông nghiệp huyện Buôn ðôn- tỉnh ðắk ... nông nghiệp huyện Buôn ðôn - Hiện trạng sử dụng ñất năm 2011 huyện - Tình hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp qua thời kỳ - Một số vấn ñề rút từ thực trạng sử dụng ñất 3.2.3 ðánh giá hiệu sử ... ñánh giá hiệu kinh tế ñất nông nghiệp có khác tuỳ vào hệ thống kinh tế - Lựa chọn hệ thống tiêu ñánh giá hiệu sử dụng ñất nông nghiệp : * Hiệu kinh tế: Hiệu kinh tế ñất nông nghiệp gồm: + Giá...
 • 109
 • 197
 • 1

Ứng dụng công nghệ GIS ảnh viễn thám để thành lập bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2004 2009 trên địa bàn xã EA NUÔL, huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk

Ứng dụng công nghệ GIS và ảnh viễn thám để thành lập bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2004  2009 trên địa bàn xã EA NUÔL, huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk
... ng s d ng ñ t Ea Nuôl giai ño n 2004 2009 76 4.17 Bi n ñ ng t ng lo i ñ t Ea Nuôl giai ño n 2004 2009 77 4.18 So sánh tăng gi m t ng lo i ñ t Ea Nuôi giai ño n 2004 2009 Trư ng ð ... nh Ea Nuôl 2004 67 4.10 Ma tr n sai s phân lo i nh Ea Nuôl năm 2009 68 4.11 B ng ñánh giá ñ xác phân lo i nh Ea Nuôl 2009 68 4.12 B ng th ng kê di n tích ñ t gi i ñoán Ea Nuôl năm 2004 ... t i th i ñi m 2004 - 2009 4.27 71 B n ñ bi n ñ ng s 75 d ng ñ t giai ño n 2004 2009 t l 1/10.000 Ea Nuôl 4.28 75 Bi u ñ bi n ñ ng s d ng ñ t giai ño n 2004 2009 Ea Nuôl 79 Trư ng ð i...
 • 94
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: do nhiễm vi sinh vật gây hư hỏng trước khi thanh trùngđánh giá mức độ đa dạng sinh học theo đai cao và hướng phơicơ sở khoa học nguyên tắc và phương pháp đánh giá mức độ thích nghi sinh thái của các dạng cảnh quan đốiđánh giá mức độ thích nghi sinh tháiđánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ công bảo hiểm xã hội tại đồng nainguyễn thị minh tâm 2001 quot đánh giá mức độ nặng của nđc theo bảng điểm pss của icps quot luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp ii đại học y hà nội hà nộinội dung 4 nghiên cứu chế tạo kit phát hiện sự ô nhiễm vi sinh vật độc hại trong môi trường không khí và nướcđánh giá của học viên đang theo học đối với chất lượng dạy nghề cho người khuyết tật tại trung tâmđánh giá mức độ ô nhiễm sinh học nguồn nướckhảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong các loại thực phẩm tại khu vực thành phố phan thiếtđánh giá mức độ ô nhiễm mangan trong nguồn nước sinh hoạt tại thành phố tuyên quangđánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nướcđánh giá mức độ ô nhiễm môi trườngđánh giá mức độ đáp ứng công việc trên biển của sinh viên chính quy tốt nghiệp ngành điều khiển tàu biển và ngành máy tàu biển trường đại học hàng hảiđánh giá mức độ đáp ứng đối với công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin từ phía nhà tuyển dụngUnit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2Chương I. §7. Hình bình hànhBài 3. Khí hậuTuần 3. MRVT: Nhân dânDự án xử lý khí thải bằng cylone Kỹ thuật xử lý khí thải Tài Liệu môi trườngUnit 02. My home. Lesson 1. Getting startedBài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpBài 6. Cô bé bán diêmBài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bảnBài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanhDự án trang trại chăn nuôi bồ câu pháp thương phẩmDự án trung tâm bảo dưỡng xe ô tôBài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuậtTuần 2. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng ViệtUnit 15. Space conquestUnit 14. RecreationUnit 13. HobbiesUnit 13. HobbiesTuần 24. Từ ấyTuần 13. Một số thể loại văn học: Thơ, truyện