Nghiên cứu diễn biến năng suất mủ theo mùa vụ của một số dòng vô tính cao su tại đắk lắk

nghiên cứu diễn biến năng suất mủ theo mùa vụ của một số dòng tính cao su tại đắc lắc

nghiên cứu diễn biến năng suất mủ theo mùa vụ của một số dòng vô tính cao su tại đắc lắc
... vùng tr ng cao su t i k L k 49 3.3.1 Năng su t m cao su t mùa r ng n h t mùa khô h n 50 3.3.2 Năng su t m cao su mùa mưa 51 3.3.3 Năng su t m cao su t cu i mùa mưa n gi a mùa khô ... t, ti n hành tài Nghiên c u di n bi n su t m theo mùa v c a m t s dòng tính cao su t i k L k” M c tiêu nghiên c u c a tài Xác nh di n bi n su t m c a m t s dòng tính cao su làm s nh m c ... cao su - Xác vùng tr ng cao su t i n sinh trư ng phát k L k nh di n bi n su t c a m t s dòng tính cao su theo t ng tháng t ng năm tu i t i - Xây d ng bi u k L k phân b su t m cho dòng tính...
 • 108
 • 254
 • 0

Nghiên cứu diễn biến năng suất, hàm lượng cao su khô theo mùa vụ của một số dòng tính cao su tại công ty TNHH MTV cao su Bình Long, Tỉnh Bình Phước

Nghiên cứu diễn biến năng suất, hàm lượng cao su khô theo mùa vụ của một số dòng vô tính cao su tại công ty TNHH MTV cao su Bình Long, Tỉnh Bình Phước
... NGUYÊN PHẠM THỊ XUÂN HIỀN NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN NĂNG SU T, HÀM LƯỢNG CAO SU KHÔ THEO MÙA VỤ CỦA MỘT SỐ DÒNG VÔ TÍNH CAO SU TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SỸ ... xuất, tiến hành đề tài Nghiên cứu diễn biến su t, hàm lượng cao su khô theo mùa vụ số dòng tính cao su Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, tỉnh Bình Phước Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá ... mưa, số nắng, ẩm độ, lượng bốc hơi) ảnh hưởng đến su t hàm lượng cao su khô cao su Công ty TNHH MTV cao su Bình Long - Xác định diễn biến su t số dòng tính cao su theo tháng năm tuổi Công ty TNHH...
 • 125
 • 397
 • 5

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG MỦ CỦA MỘT SỐ DÒNG TÍNH CAO SU TRÊN VÙNG ĐẤT ĐỎ TẠI GIA LAI VÀ ĐẮK LẮK

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG MỦ CỦA MỘT SỐ DÒNG VÔ TÍNH CAO SU TRÊN VÙNG ĐẤT ĐỎ TẠI GIA LAI VÀ ĐẮK LẮK
... Cỏc giai o n l ch s phỏt tri n cao su thiờn nhiờn - Giai o n khai thỏc cao su hoang d i (1500- 1870) giai o n ny, s n ph m m cao su c khai thỏc t cỏc cõy cao su hoang d i r ng Amazone m cao su ... ki n sinh thỏi thớch h p cho cõy cao su [4] nhanh nh ng ti n b k thu t v sinh h c tr c h t l gi ng cao su [8] ng d ng nõng cao nng su t bỡnh quõn c a cỏc vựng tr ng cao su, rỳt ng n th i gian ... trỡnh lai t o gi ng cao su c a Vi n nghiờn c u cao su (RRII: Rubber research institute of India) b t n u t 1954, m c tiờu l t o gi ng cao su cao s n v khỏng b nh lỏ cho vựng tr ng cao su truy...
 • 94
 • 255
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT và CHẤT LƯỢNG mủ của một số DÒNG TÍNH CAO SU TRÊN VÙNG đất đỏ tại GIA LAI và đắk lắk

NGHIÊN cứu đặc điểm SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT và CHẤT LƯỢNG mủ của một số DÒNG vô TÍNH CAO SU TRÊN VÙNG đất đỏ tại GIA LAI và đắk lắk
... cao su [4] ng dng nhanh nhng tin b k thut v sinh hc trc ht l ging cao su [8] ủ nõng cao nng sut bỡnh quõn ca cỏc vựng trng cao su, rỳt ngn thi gian kin thit c bn ca cõy cao su Vin nghiờn cu cao ... 1.1.2 Cỏc giai ủon lch s phỏt trin cao su thiờn nhiờn - Giai ủon khai thỏc cao su hoang di (1500- 1870) giai ủon ny, sn phm m cao su ủc khai thỏc t cỏc cõy cao su hoang di rng Amazone n cui giai ... kinh t ca cõy cao su trờn vựng ủt ny [8], [15] Kt qu sn lng trờn cỏc vựng trng cao su khỏc nc cho thy, nhỡn chung nng sut bỡnh quõn gia cỏc vựng trng cao su cú chờnh lch khỏ ln Cõy cao su Tõy Nguyờn,...
 • 20
 • 218
 • 0

đánh giá năng suất đa nhân tố (mfp) của một số ngành công nghiệp chủ yếu tại tp.hcm giai đoạn 2000-2010

đánh giá năng suất đa nhân tố (mfp) của một số ngành công nghiệp chủ yếu tại tp.hcm giai đoạn 2000-2010
... i) 35 PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TFP CỦA SÁU NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU CỦA TP.HCM 36 CHƢƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ SÁU NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU CỦA TP.HCM 37 Chƣơng đánh giá sáu ngành công nghiệp Thành phố Hồ ... lƣờng giá trị gia tăng thực, tính toán suất TFP, số HHI thƣớc đo khác PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TFP CỦA SÁU NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU CỦA TP.HCM Chƣơng 5: Tổng quan sáu ngành công nghiệp chủ yếu tp.hcm ... PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TFP CỦA SÁU NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU CỦA TP.HCM 36 CHƢƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ SÁU NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU CỦA TP.HCM 37 5.1 Phân loại phân ngành...
 • 174
 • 213
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất và chất lượng gạo của một số dòng lúa thuần ngắn ngày mới trồng trong vụ hè thu năm 2015 tại nghệ an

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất và chất lượng gạo của một số dòng lúa thuần ngắn ngày mới trồng trong vụ hè thu năm 2015 tại nghệ an
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN VĂN HỮU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GẠO CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THU N NGẮN NGÀY MỚI TRỒNG TRONG VỤ HÈ THU 2015 ... CỨU VÀ THẢO LUẬN …………… 36 3.1 Một số tiêu mạ dòng lúa trồng vụ thu 2015 36 3.2 Đặc điểm hình thái dòng lúa trồng vụ thu 2015 37 3.3 Một số tiêu sinh trưởng dòng lúa trồng vụ thu 2015 ... cấu thành suất suất dòng lúa trồng vụ thu 2015 Bảng 3.14 Một số tiêu hạt dòng lúa trồng vụ thu 2015 64 67 10 Bảng 3.15 Chất lượng thử nếm dòng lúa trồng vụ thu 2015 68 11 DANH MỤC CÁC HÌNH...
 • 89
 • 192
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng gạo của một số dòng lúa mới trong điều kiện sinh thái tỉnh nghệ an

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng gạo của một số dòng lúa mới trong điều kiện sinh thái tỉnh nghệ an
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ HƯƠNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GẠO CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA MỚI TRONG ĐIỀU KIỆN SINH THÁI TỈNH NGHỆ AN ... Mã số: 60 62 01 10 Người hướng dẫn khoa học: TS Trương Xuân Sinh NGHỆ AN, 2015 LỜI CAM ĐOAN Đề tài Đánh giá khả sinh trưởng phát triển, suất chất lượng gạo số dòng lúa điều kiện sinh thái tỉnh ... có chất lượng gạo ngon để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng tăng hiệu cho người trồng lúa vấn đề bách Trên sở đó, thực đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng phát triển, suất chất lượng gạo số dòng lúa...
 • 112
 • 108
 • 0

đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện lục yên tỉnh yên bái năm 2008 -2009

đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện lục yên tỉnh yên bái năm 2008 -2009
... cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng phát triển số dòng đậu tương nhập nội huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2008- 2009” Mục đích đề tài Tìm đƣợc dòng đậu tƣơng có khả sinh trƣởng, phát triển tốt, ... tài: + Xã Mai Sơn, huyện Lục Yên- tỉnh Yên Bái + Xây dựng mô hình: xã Mai Sơn- huyện Lục Yên- tỉnh Yên Bái - Thời gian nghiên cứu: từ vụ xuân năm 2008 đến vụ xuân năm 2009 2.2 Nội dung phƣơng pháp ... Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 39 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Một số đặc điểm sinh trƣởng phát triển dòng đậu tƣơng thí nghiệm 3.1.1 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển dòng đậu...
 • 88
 • 299
 • 0

đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện lục yên tỉnh yên bái năm 2008 -2009

đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện lục yên tỉnh yên bái năm 2008 -2009
... cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng phát triển số dòng đậu tương nhập nội huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2008- 2009” Mục đích đề tài Tìm đƣợc dòng đậu tƣơng có khả sinh trƣởng, phát triển tốt, ... xuất đậu tương huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái từ năm 2005- 2008 Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh năm 2008 Huyện Lục Yên huyện thị dẫn đầu diện tích trồng đậu tƣơng Diện tích trồng đậu tƣơng 900 ha, năm ... Sơn, huyện Lục Yên- tỉnh Yên Bái STT + Xây Tên giống, dòng xã Mai Sơn- huyện Lục Yên- tỉnh Yên Bái dựng mô hình: Cơ quan tạo giống - Thời gian nghiên cứu: từ vụ xuân năm 2008 đến vụ xuân năm 2009...
 • 99
 • 232
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện lục yên tỉnh yên bái năm 2008 2009

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện lục yên tỉnh yên bái năm 2008 2009
... Xuất phát từ yêu cầu thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng phát triển số dòng đậu tương nhập nội huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2008- 2009 Mục đích đề tài Tìm dòng đậu tương ... THẢO LUẬN 3.1 Một số đặc điểm sinh trưởng phát triển dòng đậu tương thí nghiệm 3.1.1 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển dòng đậu tương Thời gian sinh trưởng giống trồng nói chung đậu tương nói ... cứu Đánh giá khả sinh trưởng phát triển dòng đậu tương thí nghiệm 34 Phân tích số tiêu sinh hoá (Protein lipit) dòng, giống đậu tương thí nghiệm Xây dựng mô hình trình diễn dòng đậu tương có triển...
 • 89
 • 184
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện lục yên tỉnh yên bái năm 2008 2009

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện lục yên tỉnh yên bái năm 2008 2009
... cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng phát triển số dòng đậu tương nhập nội huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2008- 2009 Mục đích đề tài Tìm đƣợc dòng đậu tƣơng có khả sinh trƣởng, phát triển tốt, ... thuyết dòng đậu tƣơng thí nghiệm 55 3.3.2 Năng suất thực thu dòng đậu tƣơng tham gia thí nghiệm năm 2008 59 3.4 Mô hình trình diễn đậu tƣơng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ... 3.4.1 Năng suất thực thu dòng đậu tƣơng trình diễn xã Mai sơn, huyện Lục Yên, vụ xuân 2009 61 3.4.2 Đánh giá ngƣời dân dòng đậu tƣơng trình diễn vụ xuân năm 2009 63 KẾT LUẬN VÀ...
 • 20
 • 272
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA CHUỘT NHẬP NỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA CHUỘT NHẬP NỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
... khả thích ứng biện pháp kỹ thuật trồng trọt để tăng suất, chất luợng sản phẩm số giống da chuột nhập nội địa bàn tỉnh Thanh Hoá Mục tiêu nghiên cứu - Xác định giống da chuột lai F1 nhập nội thích ... phát triển da chuột đồng đất Thanh Hoá 2.2.2 Nghiên cứu khả thích ứng giống da chuột lai nhập nội từ Đài Loan Nhật Bản 2.2.3 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng trọt thích hợp cho giống tốt nhận ... Suyo Các loại giống đợc sản xuất nhiều vùng nớc, bớc đầu cho đợc kết định 1.2 nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng da chuột 1.2.1 .Các biện pháp kỹ thuật trồng da chuột giới Da chuột có phản ứng...
 • 27
 • 749
 • 2

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phương thức gieo của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông trên đất 2 lúa tại huyện thạch thất hà nội

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phương thức gieo của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông trên đất 2 lúa tại huyện thạch thất  hà nội
... t n) 20 00 74,39 100 21 ,69 1 62, 52 2001 76,83 103 ,28 23 ,15 177,93 20 02 78,83 105,97 23 ,03 181,55 20 03 83,60 1 12, 38 22 ,79 190,59 20 04 91,14 122 ,56 22 ,64 20 6,40 20 05 92, 43 124 ,25 23 ,18 21 4 ,26 20 06 ... 94,93 127 ,61 22 ,97 21 8 ,23 20 07 90 ,20 121 ,25 24 ,45 22 0,53 20 08 96,18 129 ,29 23 ,97 23 0,58 20 09 98,83 1 32, 85 22 ,49 22 2 ,27 Năm (Ngu n FAOSTAT, 20 10) Trư ng ð i h c Nông nghi p N i - Lu n văn th ... 148, 92 2001 140,3 12, 4 173,97 20 02 158,6 13,0 20 6,18 20 03 165,6 13,3 22 0, 12 2004 183,8 13,4 24 6 ,29 20 05 20 4,1 14,3 29 1,86 20 06 185,6 13,9 25 7,98 20 07 190,1 14,6 27 7,55 20 08 191,5 14,0 26 8,60 20 09...
 • 99
 • 322
 • 0

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội
... s indicum L.) tr ng gi ng v ng (Sesamum khu v c N i” M c tiêu nghiên c u • Phát hi n ñư c s khác bi t ñ c trưng m t s ch tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan ñ n tính ch u h n c a gi ng v ng ch ... t thu n vùng sinh thái khác Xu t phát t nh ng lý nêu trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u m t s ch tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan ñ n tính ch u h n, su t ph m ch t h t c a m t s indicum L.) tr ... tư ng nghiên c u 45 2.1.2 Thi t b hóa ch t 48 2.2 Phương pháp nghiên c u 48 2.2.1 Phương pháp b trí thí nghi m 48 2.2.2 Phương pháp nghiên c u ch tiêu sinh hóa sinh liên quan 51 ñ n tính ch...
 • 175
 • 452
 • 1

nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội bản tóm tắt tiếng anh
... 26, No 2S, pp 145-151 Tran Thi Thanh Huyen, Nguyen Nhu Khanh, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Thi Minh Nguyet (2010), “Study in genetic diversity of sesame (Sesamum indicum L.) using RAPD”, Journal ... 5, pp 122-127 Tran Thi Thanh Huyen, Nguyen Nhu Khanh, Nguyen Thi Lan Phuong, Hoang Thi Thu Phuong (2008), “Seed quality of some local and imported black sesame (Sesamum indicum L.) cultivars in ... Education,Volume 55, No 3, pp 137-142 Tran Thi Thanh Huyen, Chu Thi Ngoc, Trinh Thi Thu Phuong (2010), “Evaluation of drought tolerance of 20 sesame varieties (Sesamum indicum L.)”, Journal of Science, VietNam...
 • 28
 • 295
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: diễn biến năng suất mủ của một số dòng vô tính cao su tại công ty tnhh mtv cao su bình longnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ sâu đục thân ostrinia furnacalis guenee đến năng suất và hàm lượng đường cao lương ngọt tại thái nguyênnghiên cứu các đặc điểm hình thái và sinh học của một số các loài bxbmbiến thiên sản lượng theo mùa vụ của cây cao su hevea brasiliensis tại những vùng trồng cao su chính ở việt nambài học kinh nghiệm rút ra từ việc nghiên cứu công tác xây dựng chiến lược kinh doanh của một số ngân hàng thương mại1 4 năng suất cẩu bờ quay crane của một số cảng tại việt namtrên form để lọc dữ liệu theo điều kiện của một số trường nào đó ta sử dụng macro có hành động apply filter thì ta phải cần đến thuộc tính nàonghiên cứu thực trạng sản xuất đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cam sành hàm yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu xác định và thực hiện mục tiêu dạy học một số kiến thức chương cảm ứng điện từ vật lý 11 nâng caonghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênphân bố năng suất mủ theo quý của một số dvt cao su tại công ty tnhh mtv cao su bình longnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng giống đậu tương tại huyện vị xuyên tỉnh hà giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyênPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học