UNIT 1 SCHOOL TALKS (bài tập bcó đáp án)

BÀI TẬP ANH 10 UNIT 1 SCHOOL TALKS

BÀI TẬP ANH 10 UNIT 1 SCHOOL TALKS
... from ; 8/ B First 9/ B as ; 10 / C because ; 11 / A provided ; 12 / D other 13 / B authorities ; 14 / C most ; 15 / A large ; 16 / C between 17 / D from ; 18 / B completed ; 19 / B least ; 20/ C for B USE ... for D to 10 / A while B although C because D where 11 / A provided B brought C offered D gave 12 / A together B one another C another D other 13 / A police B authorities C people D peoples 14 / A first ... social problems Second, (10 ) _ they had this confidence in the power of education, Americans (11 ) _ more years of schooling for a larger percentage of the population than (12 ) _ countries...
 • 10
 • 196
 • 1

BÀI TẬPĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 1

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 1
... from ; 8/ B First 9/ B as ; 10 / C because ; 11 / A provided ; 12 / D other 13 / B authorities ; 14 / C most ; 15 / A large ; 16 / C between 17 / D from ; 18 / B completed ; 19 / B least ; 20/ C for B USE ... for D to 10 / A while B although C because D where 11 / A provided B brought C offered D gave 12 / A together B one another C another D other 13 / A police B authorities C people D peoples 14 / A first ... A first B well C most D best 15 / A large B big C huge D titanic 16 / A of B in C between D among 17 / A in B on C by D from 18 / A done B completed C made D created 19 / A last B least C the end...
 • 11
 • 242
 • 3

Grade 10 UNIT 1 : SCHOOL TALKS Summary

Grade 10 UNIT 1 : SCHOOL TALKS Summary
... to-inf: thay đổi hành động go on + v-ing: liên tục hành động - mean + to-inf: dự định ý định mean + v-ing: liên quan kết - regret + to-inf: lấy làm tiếc điều làm phải làm regret + v-ing: hối ... remember/forget + to-inf: hành động xảy sau nhớ/quên remember/forget + v-ing: hành động xảy trước nhớ/quên - stop + to-inf: ngừng lại để làm việc stop + v-ing: ngừng làm việc - try + to-inf: nỗ lực ( cố ... cố gắng) try + v-ing: thử nghiệm - need + to-inf: cần/phải làm điều need + v-ing: cần/phải làm điều ( dạng thụ động) Note: want/need + v-ing = want/need ( passive meaning) Ex: Your hair is rather...
 • 6
 • 567
 • 5

BÀI TẬPĐÁP ÁN MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1
... 2 10 0 = = 89 ,17 (V ) π 3 ,14 U 89 ,17 Id = d = = 17 8,34( A) R 0,5 I 17 8,34 ID = d = = 89 ,17 ( A) 2 Ud = Bài Chỉnh lưu điốt pha tia 6U 10 0 = = 11 6,5(V ) 2π 2.3 ,14 U − E 11 6,5 − 50 Id = d = = 83 ,12 ( ... tượng trùng dẫn) Biểu thức công suất: Pd = Ud.Id - 15 - 45 12 6,08 60 18 4,55 6U 11 0 cos α = cos120 = 12 6 ,1( V ) π π U + E 350 − 12 6 ,1 Id = d = = 74,6( A) R Pd = 12 6 ,1. 74,6 = −9,4(kW ) Ud = Với ... 3.2π 50 .1, 2 .10 −3.30 = = 5,4(V ) 2π 2π -7- Biểu thức điện áp tải: 15 0 cos α − (1, 5 + 2 ,1 + 5,4 ) 2π ' U d = 17 5,43 cos α − ' Ud = U d = f (α ) ' α0 Ud’(V) 16 6,43 30 14 2,93 45 11 5,04 Bài 19 LC =...
 • 22
 • 6,197
 • 10

Unit 1- My Friends-Bai tap nang cao

Unit 1- My Friends-Bai tap nang cao
... What ‘s your name? My name’s ……… How are you? I’m…………., Thanks How old are you? I’m ……… years old Where you like? I like ……………… What you do? I’m ………………… UNIT 1: MY FRIENDS Would you like ... he was sent to an orphanage Don’t it as a joke It’s a serious thing She lives next to my house She is my next-door neighbor It was generous of you to share your food with me Mai has a lot of ... beautiful new green dress What a ( sunny/ lovely ) day What a lovely sunny day My uncle lives in a ( old/ lovely/ small ) house My uncle lives in a small lovely old house That girl has ( blue/ nice/...
 • 15
 • 381
 • 0

BÀI TẬPĐÁP ÁN SỬ DỤNG ATLAT đề 1 docx

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN SỬ DỤNG ATLAT đề 1 docx
... hậu tính Số tháng lạnh tháng (ở - Khí hậu thời tiết có nhiều vùng thấp) biến động - BTB có gió phơn Tây Nam, bão mạnh, mùa mưa chậm hơn, vào tháng đến tháng 12 , tháng Lũ tiểu mãn tháng Mạng lưới ... Đáp án Thiên nhiên phân hóa theo Bắc-Nam:(Ranh giới dãy Bạch Mã 16 0B) Phần lãnh thổ phía Bắc khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh nhiệt độ 200C có từ đến tháng nhiệt độ trung bình ...
 • 10
 • 986
 • 2

UNIT 1: SCHOOL TALKS pdf

UNIT 1: SCHOOL TALKS pdf
... Trang UNIT 1: SCHOOL TALKS UNIT 2: PEOPLE’S BACKGROUNDS UNIT 3: DAILY ACTIVITIES UNIT 4: SPECIAL EDUCATION CONSOLIDATION UNIT 5: TECHNOLOGY UNIT ... Vocabulary & Grammar for English 10 Lê Ngọc Thạch UNIT 1: SCHOOL TALKS ☺ VOCABULARY A READING (pages 14-17) assignment (n) tập research (n) nghiên cứu strategy ... CONSOLIDATION UNIT 5: TECHNOLOGY UNIT 6: SCHOOL OUTDOOR ACTIVITIES 11 UNIT 7: THE MASS MEDIA 12 UNIT 8: LIFE IN THE COMMUNITY 14 CONSOLIDATION 16 IRREGULAR...
 • 23
 • 233
 • 2

Đề cương và bài tậpđáp án Đại 10 kì 1

Đề cương và bài tập có đáp án Đại 10 kì 1
... 1|  |2 x  1| d, y = x7 +x Bài 3: Tìm m để đồ thị hàm số y  mx  (m  1) x  x  trục đối xứng Oy Bài 4: Khảo sát biến thiên hàm số a) y  x  x b) y   x  3x  x3 c) y  x 1 x 1 Bài ... Chương II: HÀM SỐ Bài 1: Tìm tập xác định hàm số (1 ) a) y  x 1  x 1 2x c) y  x  16 5 x  x 5 3x  ( x  2) x  b) y  d) y  x x x2  Bài2 Xét tính chẵn, lẻ hàm số sau: ... -8 b) Tìm m để pt nghiệm kép Tìm nghiệm kép c) Tìm m để PT hai nghiệm trái dấu , dấu , dương , âm 1 d) Tìm m để phương trình nghiệm x1,x2 thỏa mãn    x1  x2  x2 x1 II/ HỆ PHƯƠNG...
 • 6
 • 318
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm, đúng sai giải thích và bài tậpđáp án kinh tế vĩ mô 1

Câu hỏi trắc nghiệm, đúng sai giải thích và bài tập có đáp án kinh tế vĩ mô 1
... Không câu 18 Trong kinh tế học "phân phối" đề cập đến: a Bán lẻ, bán buôn vận chuyển b Câu hỏi c Câu hỏi d Câu hỏi cho e Không câu Sử dụng số liệu sau cho câu hỏi 10 , 11 12 Các số liệu phản ánh ... Kinh tế học b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học thị trường 13 Một lý thuyết hay hình kinh tế là: a Phương trình toán học b Sự dự đoán tương ... a Kinh tế học b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học tổng thể 12 Nghiên cứu hành vi kinh tế , đặc biệt yếu tố thất nghiệp lạm phát gọi là: a Kinh...
 • 187
 • 1,260
 • 2

BÀI TẬPĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 12

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 12
... here? Khoa: For hours now 8/ Anh: you run? Chung: 9/ Dung: you run? Em: 10/ About kilometers per hour About kilometers Hanh: is the river? Phong: About 12 kilometers long VI/ Complete ... B say C see D think 9/ A music B people C culture D images 10/ A reading B speaking C listening D writing 11/ A and B but C or D so 12/ A title B book C list D menu 13/ A phrases B letters C ... music music I/ a style of popular dance music that began in the 1950s in the United States and has a strong loud beat 10/ soul music and simple repeated tunes J/ popular music which is based on...
 • 16
 • 635
 • 1

BÀI TẬPĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 14

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 14
... A) focuses B) places D) goes 9/ A) the USSR C) depends D) road B) the United States C) the United Kingdom D) the Philippines 10/ A) firstly B) originally C) mostly D) nearly 11/A) them B) that C) ... 5/ D) considered 6/ C) way ; 7/ B) Because of ; 8/ A) focuses ; 9/ B) the United States 10/ B) originally ; 11/ C) which 14/ A) different ; 12/ B) rules ; 13/ D) played ; 15/ C) include B USE OF ... restricted to amateur athletes, no longer represented the highest level of competition in the world UNIT 14 THE WORLD CUP A MULTIPLE CHOICES: I/ Choose the word whose underlined part has a different...
 • 17
 • 338
 • 2

BÀI TẬPĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 15

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 15
... 9-G ; 10- B V/ Match the cities or capitals in column A with the appropriate nations in column B: 1-B ; 2-D ; 3-T ; 4-A ; 5-S ; 6-C ; 7-R ; 8-I ; 9-P ; 10- J ; 11-O ; 12-E ; 13-N ; 14-F ; 15- M ; ... attractive 10/ famous I/ dull J/ common V/ Match the cities or capitals in column A with the appropriate nations in column B: A 1/ Warsaw 3/ Madrid 5/ Paris 7/ Seoul 9/ Sao Paulo 11/ Tokyo 13/ Zagreb 15/ ... of Manhattan, the heart of the city, with its towering skyscrapers But the city has five sections These sections are called boroughs A borough is similar to a county The five boroughs are Manhattan,...
 • 12
 • 501
 • 1

BÀI TẬPĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 16

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 16
... Unlike a traditional Ferris wheel, the London Eye carries its passengers in enclosed compartments UNIT 16 HISTORICAL PLACES I/ Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from ... laureate ; 9/ C following ; 10/ B between III/ Match the words in column A with their synonyms in column B: 1-H ; 2-D ; 3-B ; 4-I ; 5-F ; 6-A ; 7-E ; 8-J ; 9-G ; 10- C IV/ Match the words in column ... 8-E ; 9-J ; 10- G V/ Match the sentences, clauses or phrases in column A with the ones in column B to make meaningful sentences: 1-H ; 2-J ; 3-A; 4-F ; 5-B ; 6-E ; 7-C ; 8-I ; 9-G ; 10- D VI/ Choose...
 • 10
 • 239
 • 2

BÀI TẬPĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 2

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 2
... for 2/ A started B begun C made D done 3/ A interested B fascinated C satisfied D amused 4/ A people B country C community D population 5/ A 18th century B 19th century C 20 th century D 21 st ... each sentence in the unit: 1/ A come after ; 2/ B full-grown ; 3/ C instruction 4/ A occupation ; 5/ D personal ; 6/ D go on 7/ D environment ; 8/ B very ; 9/ C level ; 10/ A dedicated IV/ Select ... underlined word in each sentence in the unit: 1/ B After ; 2/ C gave ; 3/ C dull ; 4/ B likely ; 5/ D much 6/ B die away ; 7/ A lazily ; 8/ D happy ; 9/ B firstly; 10/ C lost V/ Choose the best answer...
 • 20
 • 355
 • 2

BÀI TẬPĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 3

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 3
... powerful 3/ I leave the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5 .30 A 10 minutes B 15 minutes C 20 minutes D 30 minutes 4/ I continue to work from a quarter past eight till 10. 30 ... talk to 10/ It takes me 30 minutes to prepare A get ready B make easy C keep clean D be good IV/ Select the antonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit: 1/ ... past five and arrive in the field at exactly 5 .30 A quickly B weakly C wrongly D successfully 5/ I continue to work from a quarter past eight till 10. 30 A complete B finish C come D start 6/ Our...
 • 20
 • 972
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tiếng anh 10 nâng cao unit 1 school talks speakingunit 2 school talks writing lop 10tiếng anh lớp 10 unit 2 school talkstieng anh lop 10 unit 2 school talks listeningtieng anh 10 unit 2 school talks listeningtiếng anh 10 unit 2 school talks listeningtieng anh 10 unit 2 school talks language focustieng anh lop 10 unit 2 school talks language focustieng anh lop 10 unit 2 school talks writingenglish 10 unit 2 school talks language focusenglish 10 unit 2 school talks listeningunit 2 school talks reading lop 10anh van lop 10 unit 2 school talkstieng anh lop 10 unit 2 school talks speakingunit 2 school talks speaking lop 10227-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (302).pdf239-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (313).pdf250-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (323).pdf255-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (328).pdf262-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (334).pdf266-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (338).pdf269-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (340).pdfBài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi285-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (355).pdf297-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (366).pdf302-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (370).pdf305-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (373).pdf308-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (376).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUBài Thuyết Trình Tâm Thần Học353-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (416).pdf358-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (420).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUThông báo chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiềnGiấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2015