Đánh giá ô nhiễm polychlorinated byphenyls (PCBs) khu vực cảng hải phòng

Đánh giá ô nhiễm polychlorinated byphenyls (PCBs) khu vực cảng hải phòng

Đánh giá ô nhiễm polychlorinated byphenyls (PCBs) khu vực cảng hải phòng
... Đánh giá mức độ ô nhiễm, đề xuất biện pháp giảm thiểu xử lý ô nhiễm PCBs khu vực cảng Hải Phòng - Lập biểu đồ thể mức độ ô nhiễm PCBs khu vực cảng Hải Phòng Đánh giá ô nhiễm Polychlorinated byphenyls ... nuôi 13 ng/g 24 Đánh giá ô nhiễm Polychlorinated byphenyls (PCBs) khu vực cảng Hải Phòng chất béo cá gần khu vực thải bỏ chất thải 50 ng/g chất béo (N.H Minh cs, 2004) * Xu ô nhiễm môi trường khu ... địa điểm thuộc khu vực cảng Hải Phòng, gồm: Phà Đình Vũ Cảng Đình Vũ Cảng Chùa Vẽ Cảng Hoàng Diệu Cảng Vật Cách 33 Đánh giá ô nhiễm Polychlorinated byphenyls (PCBs) khu vực cảng Hải Phòng Địa điểm...
 • 88
 • 193
 • 0

Đánh giá ô nhiễm polychlorinated byphenyls (PCBs) khu vực cảng hải phòng

Đánh giá ô nhiễm polychlorinated byphenyls (PCBs) khu vực cảng hải phòng
... PCBs khu vực cảng Hải Phòng - Đánh giá mƣ́c ô ̣ ô nhiễm , đề xuất biện pháp giảm thiểu xử lý ô nhiễm PCBs khu vực cảng Hải Phòng - Lập biểu đồ thể mức độ ô nhiễm PCBs khu vực cảng Hải Phòng Đánh ... thịt ngao Hình 3.22 Bản đồ mô tả mức độ ô nhiễm PCBs trầm tích, nƣớc, thịt ngao khu vực cảng Hải Phòng Đánh giá ô nhiễm Polychlorinated byphenyls (PCBs) khu vực cảng Hải Phòng MỤC LỤC MỞ ĐẦU ... thƣ̣c hiê ̣n đề tài : Đánh giá ô nhiễm Polychlorinated Byphenyls (PCBs) khu vực cảng Hải Phòng sẽ góp phần sâu tìm hiểu có mặt mức độ tồn PCBs môi trƣờng khu vực cảng Mục đích nghiên cứu:...
 • 14
 • 156
 • 0

Xây dựng quy trình xử lý mẫu và phân tích đồng thời các hợp chất PCBs và thuốc trừ sâu cơ Clo trong mẫu trầm tích và sinh học tại khu vực cảng Hải Phòng và ven 104910.PDF

Xây dựng quy trình xử lý mẫu và phân tích đồng thời các hợp chất PCBs và thuốc trừ sâu cơ Clo trong mẫu trầm tích và sinh học tại khu vực cảng Hải Phòng và ven 104910.PDF
... mẫu 4.5.3 Kết phân tích hợp chất PCB TTS clo 42 mẫu trầm tích 4.5.3.1.Kết phân tích hợp chất PCBs 42 4.5.3.2 42 Kết phân tích sò TTS clo 4.5.3.3 So sánh phân bố hợp chất nghiên cứu mẫu trầm tích ... DDTs mẫu sinh học Hình 25 Sự phân bố PCBs mẫu sinh học 48 Hình 26 Sự Phân bô HCHs DDTs mẫu sinh học 48 Hình 27 Sự tích lũy PCBs trầm tích sinh học Hạ Long 48 tích lũy DDTs trầm tích sinh học Ba ... pháp phân tích đòng thời hợp chất PCB TTS clo mẫu trầm tích 4.4 Kết khảo sát quy trình phân tích đồng thời hợp chất PCB 35 TTS clo mẫu sinh học 4.4.1 Lựa chọn dung môi để chiết tách PCB TTS clo...
 • 81
 • 371
 • 0

Đồ án Tìm hiểu hiện trạng môi trường khu vực cảng Hải Phòng 

Đồ án Tìm hiểu hiện trạng môi trường khu vực cảng Hải Phòng 
... quan trạng môi trường cảng, từ đưa biện pháp phù hợp để bảo vệ môi trường khu vực cảng Hải Phòng Khóa luận bao gồm: Chương Tổng quan cảng Hải Phòng Chương Hiện trạng môi trường cảng Hải Phòng ... luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Chương 2: Hiện trạng môi trường cảng Hải Phòng 2.1 Hiện trạng môi trường không khí Hiện trạng chất lượng không khí vùng cảng Hải Phòng mô tả thông ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CẢNG HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Sinh...
 • 60
 • 239
 • 2

tìm hiểu hiện trạng môi trường khu vực cảng hải phòng

tìm hiểu hiện trạng môi trường khu vực cảng hải phòng
... quan trạng môi trường cảng, từ đưa biện pháp phù hợp để bảo vệ môi trường khu vực cảng Hải Phòng Khóa luận bao gồm: Chương Tổng quan cảng Hải Phòng Chương Hiện trạng môi trường cảng Hải Phòng ... Chương Hiện trạng môi trường cảng Hải Phòng 2.1 Hiện trạng môi trường không khí 2.2 Hiện trạng môi trường nước 2.2.1 Môi trường nước mặt 2.2.2 Môi trường trầm ... luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Chương 2: Hiện trạng môi trường cảng Hải Phòng 2.1 Hiện trạng môi trường không khí Hiện trạng chất lượng không khí vùng cảng Hải Phòng mô tả thông...
 • 60
 • 251
 • 1

đánh giá và biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường các khu vực nuôi thủy sản

đánh giá và biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường các khu vực nuôi thủy sản
... mơi trường hồn tồn vấn đề nan giải * Các số đánh giá mức độ nhiễm mơi trường nước nói chung mơi trường nước ni trồng thủy sản nói riêng: để đánh giá chất lượng nước mức độ nhiễm nước cần dựa vào ... chất thường có thủy vực Do đó, thủy vực N thường nhân tố giới hạn cho đời sống thực vật Sự tạo thành hợp chất hữu thủy vực phụ thuộc vào hàm lượng NH4+ NO3- thủy vực Trong thủy vực tồn N liên ... sống phụ thuộc vào nước Người ta chia thủy vực nước làm hai loại: + Thủy vực nước đứng mơi trường tĩnh + Thủy vực nước chảy mơi trường động Nhìn chung, đầm - hồ - ao thuộc thủy vực nước đứng,...
 • 69
 • 454
 • 5

Phân tích, đánh giá ô nhiêm kim loại nặng trong động vật thủy sinh tại khu vực thu gom và tái chế rác thải điện, điện tử

Phân tích, đánh giá ô nhiêm kim loại nặng trong động vật thủy sinh tại khu vực thu gom và tái chế rác thải điện, điện tử
... Hà Nội, có nhiều rác thải điện, điện tử lẫn rác thải sinh hoạt Tại làng nghề thu gom tái chế rác thải điện, điện tử tái chế cách thô sơ thủ công, nước thải trình tái chế thải trực tiếp xuống ... lan truyền ô nhiễm kim loại nặng từ môi trường vào sinh vật Từ hàm lượng kim loại nặng động vật nhuyễn thể trầm tích, dựa số sinh học để đánh giá khả tích lũy sinh học kim loại sinh vật thị CHƯƠNG ... đo đánh giá phương pháp phân tích - Phân tích mẫu thực tế lấy ao hồ thu c khu vực thu gom tái chế rác thải điện tử thu c khu vực Triều Khúc để đánh giá mức độ ô nhiễm, sau sử dụng phương pháp phân...
 • 86
 • 402
 • 2

đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (voc3) một số khu công nghiệp và đô thị trên biển tại việt nam

đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (voc3) ở một số khu công nghiệp và đô thị trên biển tại việt nam
... bop chat hùu co de bay hai (VOCs) 1.1 Tmh chat vat ly va boa hoc 1.2 Nguón góc càc hqp chat hu*u co de bay hai 1.2.1 Cdc chat huu ca de bay bai nude 1.2.2 Cac chat hùu c a d e bay hai khòng 1.3 ... 30 2.2.1 -1 Vài net giói thiéu ve thành phó Ho Chf Minh 31 2.2.1.2 Cac vi trf là'y màu 33 2.2.2.1 Vài net giói thiéu ve thành phò Ha nói 34 2.2.2.2 Cac vi trf lay mau 36 2.2.3.1 Vài net giói ... cac hop ehà't hùii ea de bay hai dé'n sue khoé nguò'i ' I Phirong phap phàn tfch VOCs 16 2.1 Phuang phap hap phii su diing cho viéc lay mdu VOCs khòng 16 2.1.1 Hap phu vài ly 16 2.1.2 Phuone trình...
 • 3
 • 252
 • 0

Sử dụng mẫu sinh học để đánh giá ô nhiễm ASEN trong nước giếng khoan tại khu vực nông thôn và đề xuất giải pháp khắc phục

Sử dụng mẫu sinh học để đánh giá ô nhiễm ASEN trong nước giếng khoan tại khu vực nông thôn và đề xuất giải pháp khắc phục
... tài: SÙDUNG MAU SINH HOC DE DÀNH GIÀ Ó NHIÈM ASEN TRONG NlTÒC GIÉNG KHOAN TAI KHU VUC NÓNG THÓN VA DE XUÀT GIÀI PHÀP KHÀC PHUC I DAT VÀN DE O nhiém asen nude ngàm dàc biet nude giéng khoan dà dugc ... lugng asen toc, nuò'c tiéu vai nóng asen nude ngàm Asen thudng tich tu toc va mdng tay vói nóng dò cao han nhùng phàn khàc d ca thè va su tiét asen cao nude tiéu biéu thi su bóc lo asen lién tue Trong ... ò nhiém asen Tuy nhién, càc dàu hieu làm sàng ve nhiém dòc asen ò Viét Nam vàn chua dugc phàt hien rò ràng, vi vày vàn de dat phài tìm dugc mot chi thi thich hgp nhàn biét su nhiém dòc asen man...
 • 41
 • 172
 • 0

Đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC3) vài khu công nghiệp và đô thị trên biển tại việt nam luận văn ths hóa kỹ thuật

Đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC3) ở vài khu công nghiệp và đô thị trên biển tại việt nam luận văn ths hóa kỹ thuật
... 30 2.2.1 -1 Vài net giói thiéu ve thành phó Ho Chf Minh 31 2.2.1.2 Cac vi trf là'y màu 33 2.2.2.1 Vài net giói thiéu ve thành phò Ha nói 34 2.2.2.2 Cac vi trf lay mau 36 2.2.3.1 Vài net giói ... chat he thòns Vi vày viéc nghién ei'ru va phàn tfch cac chat hùu co de bay hai khòng khf sé dóng góp mot phàn vào còng tàc bdo ve mòi truòng ó Viét Nam Càc bop chat hCai ca de bay hai (VOCs) mot ... mot vài chat nhu clorofom cao hon dàng ké naphtalen lai thàp han nhiéu [8] A Triclorometan (CHClj Triclorometan bay co thè goi elorofoim xàm nhàp \'ào ca thè sé nbanh chóng di vào màu va vàn...
 • 97
 • 446
 • 3

Nghiên cứu đánh giá ô nhiễm nước và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ chất lượng nước khu vực thượng lưu sông kiến giang đoạn chảy qua thành phố thái bình

Nghiên cứu đánh giá ô nhiễm nước và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ chất lượng nước khu vực thượng lưu sông kiến giang đoạn chảy qua thành phố thái bình
... Ki n Giang đo n ch y qua th tr n V Th có nhánh sông t c a HTTL Nam Thái Bình nh sông Kênh… i tiêu o n ch y qua thành ph Thái Bình sông nhánh nh đ vào sông nhánh sông B xuyên, sông B ch, sông ... nhánh sông nh t p trung  ngu n n c th i sinh ho t công nghi p c a khu v c ch y vào đo n sông nghiên c u đo n ch y qua thành ph Thái Bình nhánh sông B Xuyên, sông V nh Trà, sông B ch sông 3/2 ... sau trung bình c a sông t 1-1,2m n m đ u t ngã ba Minh Lãng x n Sông C Lâm l y n g n Th tr n V Th Sông b t c sông Ki n Giang c t sông Trà qua c ng C Lâm ch y sông Ki n Giang, sông dài kho...
 • 219
 • 129
 • 0

Môi hình đánh giá ô nhiễm hồ chứa

Môi hình đánh giá ô nhiễm hồ chứa
... khái niệm mô hình, hình hóa môi trường Đồng thời nói lên vai trò, ý nghĩa mô với phương pháp tính toán Phương pháp mô hình đánh giá ô nhiễm chất lượng hồ chứa cho tính toán tải lượng ô nhiễm tác ... Ngọc Châu Hình 2.2: Hồ chứa nhu cầu thủy điện Báo cáo Mô hình hóa Nhóm 2.2 Ứng dụng mô hình vào quản lý hồ chứa 2.2.1 Mô Hình Toán Học thủy động lực học chất lượng nước hồ chứa nhiệt đới, Đông Bắc ... dụng điển hình hình WASP biết đến như: nghiên cứu phú dưỡng vịnh Tampa; phú dưỡng cửa sông Neuse, sông Potomac; phú dưỡng hồ chứa sông Coosa; nghiên cứu ô nhiễm PCB hệ thống hồ Greak, ô nhiễm...
 • 32
 • 218
 • 0

Ứng dụng phương pháp chỉ thị sinh học đánh giá ô nhiễm không khí tại TP HCM

Ứng dụng phương pháp chỉ thị sinh học đánh giá ô nhiễm không khí tại TP HCM
... Luận văn: ” Ứng dụng ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ THỊ SINH HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI MỘT SỐ TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH” Được thực nhằm đánh giá chất lượng không khí số trục ... vật thị sinh học nghiên cứu, đánh giá chất lượng không khí cần thiết, thực vật thị công cụ xác việc đánh giá chất lượng không khí thải từ đối tượng khác MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN Ứng dụng phương pháp ... LÝ MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN: HUỲNH NGỌC TRÌNH MSSV: 90402788 NGÀNH: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LỚP: MO04QLMT Đầu đề luận án: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ THỊ SINH HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI...
 • 85
 • 479
 • 0

ứng dụng kỹ thuật viễn thám đánh giá ô nhiễm môi trường sông Thị Vải

ứng dụng kỹ thuật viễn thám đánh giá ô nhiễm môi trường sông Thị Vải
... tài Ứng dụng kỹ thuật viễn thám đánh giá ô nhiễm sông Thò Vải hoạt động hàng hải công nghiệp” Nhằm đánh giá chất lượng nước sông Thò Vải góp phần cho công tác quản lý khống chế ô nhiễm môi trường ... phần mềm ENVI ứng dụng đánh giá ô nhiễm môi trường • Xây dựng lớp chuyên đề trạng thể mức ô nhiễm lưu vực sông Đánh giá trạng ô nhiễm nước mặt đề giải pháp môi trường cho Lvs Thò Vải 1.4 Phương ... quản lý môi trường KCN ven sông Thò Vải Hiện nay, công tác quản lý môi trường KCN ven sông Thò Vải nhìn chung tương đối tốt Công tác quản lý môi trường dự án đầu tư vào KCN ven sông Thò Vải đến...
 • 209
 • 639
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá ô nhiễm môi trườngđánh giá ô nhiễmchỉ số đánh giá ô nhiễmcác chỉ số đánh giá ô nhiễm không khícác chỉ số đánh giá ô nhiễm môi trườngcác chỉ số đánh giá ô nhiễm nướcchỉ số đánh giá ô nhiễm nướcđánh giá ô nhiễm nướctiêu chuẩn đánh giá ô nhiễm đấtchỉ tiêu đánh giá ô nhiễm nướcđánh giá ô nhiễm tiếng ồnđánh giá ô nhiễm môi trường làng nghềđánh giá ô nhiễm nguồn nướcđánh giá ô nhiễm đấtcác chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm nguồn nướcBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả