co cac phuong phap kiem tra vi sinh trong thuc pham1

CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH VẬT THỰC PHẨM

CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH VẬT THỰC PHẨM
... tra vi sinh vật sữa: Kiểm tra vi sinh vật sữa bao gồm: Tổng số vi sinh vật hiếu khí Tổng số vi sinh vật kỵ khí Vi sinh vật gây bệnh kiểm tra sơ xanh metylen e Kiểm tra vi sinh vật đồ hộp  Kiểm ... tra vi sinh vật đồ hộp động vật - Vi sinh vật hiếu khí - Vi sinh vật kỵ khí - Clostridium botulinum độc tố 6 - Vi sinh vật chịu nhiệt Kiểm tra vi sinh vật đồ hộp thực vật - Tổng số vi sinh vật ... phẩm thực phẩm? Phương pháp thu, bảo quản chuẩn bị mẫu thực phẩm? Các phương pháp định lượng vi sinh vật? Các thử nghiệm sinh hóa quan trọng? Phân tích tiêu vi sinh vật theo phương pháp truyển...
 • 21
 • 9,532
 • 85

Báo cáo phương pháp kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm mẫu nước mía

Báo cáo phương pháp kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm mẫu nước mía
... với vi c đếm vi sinh vật toàn diện, thử nghiệm cho nấm men khuôn mẫu 29 Contact Slides 1.2 Mục đích Trong kiểm soát vệ sinh thực phẩm, Slides sàng lọc nghiên cứu vi khuẩn thực loạt sản phẩm thực ... ống đạt 1 Báo cáo: Định tính vi khuẩn E.coli Vi t báo cáo: Phan Thị Thục Quyên Mẫu thực phẩm: Nước mía Mục đích :Kiểm tra diện vi khuẩn E.coli mẫu thực phẩm Cách tiến hành: Sơ đồ bước tiến hành: ... loạt sản phẩm thực phẩm nước, chẳng hạn sản phẩm sữa, sản phẩm thịt, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm nấu chín, nước sử dụng quy trình công nghiệp, nước xử lý nhà máy lọc, nước uống nước bể bơi Sử...
 • 36
 • 430
 • 2

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH
... PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH (không kiểm tra vi sinh kiểm tra hóa học, kiểm tra cảm quan) 4.1 Phương pháp lấy, vận chuyển bảo quản mẫu kiểm vi sinh 4.1.1 Lấy, vận chuyển ... Quá trình phân tích tiêu vi sinh vật Sau số vi sinh vật thường kiểm tra hàng thủy sản: 4.2.1 Tổng số vi khuẩn hiếu khí 4.2.1.1 Định nghĩa nguyên tắc Vi khuẩn hiếu khí vi khuẩn tăng trưởng hình ... cần kiểm tra lượng mẫu lấy đủ để tiến hành vi c phân tích Thường mẫu lấy cách ngẫu nhiên Mẫu kiểm từ thực phẩm không bao gói mẫu lô hàng lớn cần cân lấy 200 g không lấy đơn vị sản phẩm Với sản phẩm...
 • 40
 • 231
 • 2

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG SẢN PHẨM THUỶ SẢN ppt

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG SẢN PHẨM THUỶ SẢN ppt
... thẩm định lại kết kiểm tra cảm quan: nhận kiểm tra vi sinh) Mẫu đến PTN: t0 cao, hư hỏng, bị nhiễm vchuyển Xử lý mẫu Tiền xử lý mẫu theo phương pháp chuẩn: • Rã đông thực phẩm đông lạnh: T0 ... trường, tiêu sinh hoá dùng kiểm nghiệm vi sinh sp thuỷ sản Phân loại môi trường Theo trạng thái vật lý • MT nuôi cấy VSV: mt lỏng, mt đặc mt xốp • MT lỏng(ko có agar): dùng để ktra đặc tính sinh hoá, ... ghi hồ sơ mẫu Phương pháp kiểm nghiệm VSV sử dụng kỹ thuật truyền thống • Ưu điểm: chi phí thấp (ko cần trang bị thiết bị đại) • Nhược điểm: tgian cho kquả chậm, ko đáp ứng nhu cầu kiểm nghiệm...
 • 59
 • 1,413
 • 14

ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRUYỀN THỐNG và phương pháp đo ATP TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BIA Ở VIÊN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRUYỀN THỐNG và phương pháp đo ATP TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BIA Ở VIÊN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
... thích phương pháp kiểm tra vi sinh vật truyền thống phương pháp đo ATP quang sinh học quá trình kiểm tra vệ sinh dây chuyền sản xuất bia Vi ̣n công nghiệp thực phẩm” I ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG ... Phương pháp nghiên cứu 2.2.2.1 .Phương pháp kiểm tra vi sinh vật nuôi cấy truyền thống Phương pháp truyền thống phương pháp phổ biến các nghiên cứu vi sinh vật học Trên môi trường đặc vi sinh ... phần vào sự kiểm soát vệ sinh an toàn sản xuất đồ uống nói chung sản xuất bia nói riêng, tiến hành thực hiện kiểm tra vệ sinh dây chuyền sản xuất bia, với đề tài: “ Đánh giá sự tương thích...
 • 26
 • 3,552
 • 1

Đánh giá sự tương thích giữa phương pháp kiểm tra vi sinh vật truyền thống và phương pháp đo ATP quang sinh học trong quá trình kiểm tra vệ sinh của dây truyền

Đánh giá sự tương thích giữa phương pháp kiểm tra vi sinh vật truyền thống và phương pháp đo ATP quang sinh học trong quá trình kiểm tra vệ sinh của dây truyền
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ******* Trần Thị Hảo ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRUYỀN THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO ATP QUANG SINH HỌC TRONG ... 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.2.1 .Phương pháp kiểm tra vi sinh vật nuôi cấy truyền thống Phƣơng pháp truyền thống phƣơng pháp phổ biến nghiên cứu vi sinh vật học Trên môi trƣờng đặc vi sinh vật ... cao - Tính động thấp 1.3.3 Phương pháp đánh giá nuôi cấy vi sinh vật truyền thống Đây phƣơng pháp đánh giá dựa vi c kiểm tra tổng số vi sinh vật hiếu khí, vi sinh vật gây bệnh diện dụng cụ, thiết...
 • 53
 • 522
 • 0

ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRUYỀN THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ðO ATP QUANG SINH HỌC TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TRA VỆ SINH CỦA DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BIA

ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRUYỀN THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ðO ATP QUANG SINH HỌC TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TRA VỆ SINH CỦA DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BIA
... chuyền sản xuất bia, với ñề tài: “ ðánh giá tương thích phương pháp kiểm tra vi sinh vật truyền thống phương pháp ño ATP quang sinh học trình kiểm tra vệ sinh dây chuyền sản xuất bia Vi n công nghiệp ... ðẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ðẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ******* Trần Thị Hảo ðÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRUYỀN THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ðO ATP QUANG SINH HỌC TRONG ... 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.2.1 .Phương pháp kiểm tra vi sinh vật nuôi cấy truyền thống Phương pháp truyền thống phương pháp phổ biến nghiên cứu vi sinh vật học Trên môi trường ñặc vi sinh vật...
 • 57
 • 266
 • 0

BO CO PHƯƠNG PHP KIỂM ĐỊNH VI SINH TRONG THỰC.pdf

BO CO PHƯƠNG PHP KIỂM ĐỊNH VI SINH TRONG THỰC.pdf
... NHIÊN TP.HCM KHOA SINH HỌC BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM Hình 2: Khuẩn lạc Coliform môi trƣờng VRB Quy trình định tính Escherichia Coli giả định 3.1 Quy trình định tính VŨ THÙY ... trình định lƣợng Coliform tổng số ta sử dụng môi trƣờng BGBL để quan sát khả sinh Coliform từ khẳng định có xuất Coliform mẫu Trong thực tập kết cho ta thấy ống BGBL có cấy khuẩn lạc Coliform sinh ... Coliform sinh - Coliform đƣợc xem vi sinh vật thị số lƣợng chúng diện mẫu thị khả diện vi sinh vật gây bệnh khác thực phẩm Sự diện Coliform mẫu thịt tƣơi lớn điều cho thấy diện vi sinh vật gây bệnh...
 • 16
 • 268
 • 7

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm potx

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm potx
... phân biệt vi sinh vật mục tiêu từ tập hợp vi sinh vật Trong kiểm nghiệm vi sinh vật, thử nghiệm sau dây thương xuyên sử dụng: Thử nghiệm Bile esculin Nguyên tắc: Nhằm xác đònh khả vi sinh vật thủy ... đếm 1.2 Phương pháp ước đoán số lượng vi sinh kỹ thuật MPN (Most Probable Number): Phương pháp MPN phương pháp thay phương pháp đếm khuẩn lạc để xác đònh mật độ vi sinh vật mẫu, phương pháp dựa ... thuốc trừ sâu, dư lượng khám sinh vi sinh vật, phương pháp ELISA sử dụng phát đònh lượng vi sinh thực phẩm sau vài tăng sinh nhằm tăng độ nhạy phương pháp PHƯƠNG PHÁP MẪU DÒ (Gene probes) Vào...
 • 56
 • 477
 • 4

TÊN ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT BIA TẠI CÔNG TY BIA SÀI GÒN. doc

TÊN ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT BIA TẠI CÔNG TY BIA SÀI GÒN. doc
... CẢ CÁC CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG NHẰM ĐẠT ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU KỸ THUẤT CẦN THIẾT TRONG CÁC QUÁ TRÌNH CỦA CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA II MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT III CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT ... 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr PHẦN I: SƠ BỘ VỀ CÔNG TY BIA SÀI GÒN PHẦN II: KHẢO SÁT CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT BIA - - I.NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT: 1.NGUYÊN LIỆU CHÍNH - 1.1 NƯỚC - 1.2 MALT ... TRONG SẢN XUẤT - 1.QÚA TRÌNH SẢN XUẤT DỊCH LÊN MEN: LÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI MALT GẠO VÀ CÁC NGUYÊN LIỆU KHÁC THÀNH DỊCH ĐƯỜNG LÊN MEN BIA .TRONG QUÁ TRÌNH NÀY CHIA LÀM NHIỀU CÔNG ĐỌAN: 1.1.NGHIỀN NGUYÊN...
 • 7
 • 595
 • 7

chỉ tiêu và phương pháp kiểm nghiệm vi sinh trong nấm ăn

chỉ tiêu và phương pháp kiểm nghiệm vi sinh trong nấm ăn
... phân biệt nấm độc nấm ăn Không có nhiều nấm mọc hoang để thu hái 2.CHỈ TIÊU VI SINH VẬT 2.1 Chỉ tiêu vi sinh vật sản phẩm nấm ăn 2.1.1 Nấm rơm đóng hộp: GIỚI HẠN(cfu/1ml sản phẩm) Tổng vi sinh vật ... THU HÀ TỔNG QUAN VỀ NẤM 1.1 KHÁI NIỆM Nấm mốc Nấm dược liệu • Nấm ăn: loại nấm ăn ăn ngon (như nấm bào ngư, nấm rơm, nấm hương ) • Nấm ăn sử dụng rộng rãi làm thực phẩm, nhiều ăn, nhiều ẩm thực ... TÌM HIỂU CÁC CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH TRONG SẢN XUẤT NẤM ĂN ************ GVHD: LÊ LÝ THÙY TRÂM NHÓM 14 PHAN VĂN XUÂN HUỲNH THỊ ANH TRẦN THỊ KIỀU DIỄM...
 • 35
 • 756
 • 0

BÁO CÁO PHƢƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH VI SINH TRONG THỰC PHẨM

BÁO CÁO PHƢƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH VI SINH TRONG THỰC PHẨM
... KHOA SINH HỌC BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM 1.4 - - - Kết luận: Tổng số vi sinh vật hiếu khí (g) mẫu vƣợt tiêu chuẩn cho phép tiêu chuẩn Vi t Nam (106 CFU/g) Mở rộng Phƣơng pháp ... Phƣơng pháp đổ đĩa đếm khuẩn lạc phƣơng pháp phổ biến đƣợc sử dụng rộng rãi để định lƣợng vi sinh vật, cụ thể định lƣợng vi sinh vật hiếu khí có mẫu thực phẩm Trong thực tập mẫu đƣợc tiến hành pha ... NHIÊN TP.HCM KHOA SINH HỌC BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM Hình 2: Khuẩn lạc Coliform môi trƣờng VRB Quy trình định tính Escherichia Coli giả định 3.1 Quy trình định tính VŨ THÙY...
 • 16
 • 434
 • 0

một số phương pháp kiểm tra độ cứng trong thực phẩm

một số phương pháp kiểm tra độ cứng trong thực phẩm
... analysis (TPA) Phương pháp mô hoạt động nhai 10 Báo cáo môn vật lý thực phẩm GVHD: Nguyễn Thành Công CHƯƠNG II: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ CỨNG TRONG THỰC PHẨM 2.1 Độ cứng thực phẩm Độ cứng (hardness) ... thực phẩm độ giòn, độ dai, độ chín, độ dính, tính dễ vỡ, độ nhớt độ mềm Những tính chất phân biệt khách quan sản phẩm + Độ mềm sản phẩm thịt sản phẩm họ đậu độ giòn sản phẩm khoai tây táo + Độ ... mẫu thực phẩm bán rắn tính thông số tính độ cứng nhân với độ kết cấu Hình 2.3 Biểu đồ độ cứng thực phẩm theo phương pháp TP Hình 2.4 Biểu đồ tính chất vật lý Stringiness springiness thực phẩm...
 • 34
 • 3,762
 • 25

THỐNG NHẤT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VI SINH TRONG THỰC PHẨM

THỐNG NHẤT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VI SINH TRONG THỰC PHẨM
... phạm vi thống •Mục tiêu: thảo luận để lựa chọn phương pháp phân tích vi sinh áp dụng thống PKN vi sinh chọn DA •Phạm vi: – Mẫu nước: tiêu: E coli, Salmonella, Shigella, V cholerae – Mẫu thực phẩm: ... NAFIQAD Nội dung Thực trạng vi c áp dụng phương pháp PKN vi sinh dự án FAPQDCP lựa chọn •Đề xuất phương án áp dụng phương pháp chung cho PKN Thống qui trình áp dụng phương pháp đề xuất PKN Nguyen ... HIỆN TRẠNG VI C ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CỦA CÁC PTN •Mẫu nước – E coli: • ISO 9308 – 1: 2000: Phương pháp màng lọc (CFU/100ml) • ISO 9308 – 2: 1990: Phương pháp MPN • SMEWW9222G: Phương pháp MPN (Standard...
 • 24
 • 320
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩmphương pháp kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩmphương pháp kiểm tra vi sinh vậtphương pháp kiểm tra vi sinh vật trong không khíphương pháp kiểm tra vi sinh thực phẩmcác phương pháp kiểm tra đánh giá trong giáo dụccác phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy họckiểm tra vi sinh trong thực phẩmphương pháp phân tích vi sinh trong thực phẩmmột số phương pháp kiểm tra độ cứng trong thực phẩmcác phương pháp kiểm tra đánh giá học sinhcác phương pháp kiểm traphương pháp kiểm nghiệm vi sinh vậtcác phương pháp nghiên cứu vi sinh vậtphương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩmbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại