Tách dòng và thiết kế vector biển hiện nhóm gene doxa và dnrv tham gia điều hoà sinh tổng hợp doxorubicin trong xạ khuẩn streptomyces lividans TK24

Nghiên cứu tách chiết phân tích cấu trúc kháng sinh thu được từ chủng xạ khuẩn STREPTOMYCES SP KCTC 0041BP sau khi đã đột biến mất GEN MIII

Nghiên cứu tách chiết và phân tích cấu trúc kháng sinh thu được từ chủng xạ khuẩn STREPTOMYCES SP KCTC 0041BP sau khi đã đột biến mất GEN MIII
... để nghiên cứu tách chiết kháng sinh thô, thử hoạt tính kháng sinh tách chiết từ chủng xạ khuẩn đột biến xác định cấu trúc kháng sinh thu từ chủng xạ khuẩn Streptomyces sp. KCTC 0041BP đột biến gen ... nghiệp - Tách chiết thử hoạt tính kháng sinh thô chủng xạ khuẩn Streptomyces sp KCTC 0041BP đột biến gen gerMIII - Phân tích cấu trúc kháng sinh thu từ chủng xạ khuẩn Streptomyces sp KCTC 0041BP ... từ chủng xạ khuẩn đột biến. Vì nhóm nghiên cứu thực đề tài : Nghiên cứutách chiếtvà phân tích cấu trúc kháng sinh thu từ chủng xạ khuẩn Steptomyces sp KCTC0 041BP sau đột biến gen ger MIII Mục...
 • 56
 • 106
 • 0

Thiết kế vector biểu hiện mang gene sinh tổng hợp carotenoid trong e coli

Thiết kế vector biểu hiện mang gene sinh tổng hợp carotenoid trong e coli
... : Thiết kế vector biểu mang gene sinh tổng hợp carotenoid E. coli Nhằm tạo nguồn vector mang gene tổng hợp carotenoid phong phú có suất tổng hợp cao nguyên liệu cho trình tổng hợp β-carotene, ... đầu cụm gene iEIB thiết kế enzyme giới hạn enzyme XbaI ( đầu gen Idi) enzyme EcoRI ( cuối gen CrtB), enzyme có vị trí vector pET28-iEIB Do cắt đồng thời hai enzyme XbaI EcoRI vector pET28-iEIB taọ ... kích thước iEIB) Đây vector pET-iEIB theo lý thuyết Kiểm tra chiều gắn gene iEIB pET-iEIB: Cụm gen iEIB mã hoá enzyme sinh tổng hợp lycopene, để chuyển lycopene sang hợp chất beta caroten cần có...
 • 49
 • 365
 • 2

Tách dòng , giải trình tự thiết kế vector biểu hiện gen novs tham gia tổng hợp đường noviose trong cấu trúc của kháng sinh novobiocin

Tách dòng , giải trình tự và thiết kế vector biểu hiện gen novs tham gia tổng hợp đường noviose trong cấu trúc của kháng sinh novobiocin
... spheroids tách dòng giải trình tự orfs tạo nên phân tử đường deoxysugar dTDP -noviose Quá trình sinh tổng hợp đường Noviose gồm gen tham gia, gen novV, novT, novW, novS novU Các gen tổng hợp nên ... trọng trình sinh tổng hợp protein enzym tham gia tổng hợp đường L -noviose- khâu cuối để tạo nên kháng sinh novobiocin Vì vậy, việc nghiên cứu tạo vector tách dòng để giải trình tự gen thiết kế vector ... Smith, B M ., Ajito, K ., Komatsu, H ., Gomez, P L ., (1996) Proc.Natr Acad Sci USA, 9 3, 940-944 11.Hansen, J L ., Ippolito, J A ., Ban, N ., Nissen, P ., Moore, P B ., Steitz, T A ., (2002) Mol Cell ., 10,...
 • 28
 • 429
 • 0

Tách dòng thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa cho thụ thể neurokinin 1 ở người việt nam

Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa cho thụ thể neurokinin 1 ở người việt nam
... chỉnh hóa cho thụ thể neurokinin- 1 từ mẫu phổi người Việt Nam 3.2 THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN GEN CHO THỤ THỂ NEUROKININ- 1 3.2 .1 Thiết kế mồi Để biểu cDNA hóa cho thụ thể neurokinin- 1 người, ... 5’-NK1 Tách dòng đoạn 3’-NK1 Hình 5: Sơ đồ nghiên cứu tách dòng thiết kế vector biểu cDNA hóa cho thụ thể neurokinin – phổi người Việt Nam Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3 .1 TÁCH DÒNG GEN MÃ HÓA ... nucleotide gen hóa cho thụ thể neurokinin- 1 người Việt Nam với trình tự nucleotide ngân hàng liệu tính đa hình gen hóa cho thụ thể neurokinin- 1 người Như vậy, từ kết giải trình tự cho thấy tách dòng...
 • 23
 • 286
 • 0

Tách dòng thiết kế vector biểu hiện gen mã cho thụ thể neurokinin-1 ở người Việt Nam115102

Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã cho thụ thể neurokinin-1 ở người Việt Nam115102
... hành đề tài Tách dòng thiết kế vector biểu gen hóa cho thụ thể neurokinin – người Việt Nam” 1.5 VECTOR BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA CHO THỤ THỂ NEUROKININ-1 Gen hóa cho thụ thể liên kết với G protein ... chỉnh hóa cho thụ thể neurokinin-1 từ mẫu phổi người Việt Nam 3.2 THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN GEN CHO THỤ THỂ NEUROKININ-1 3.2.1 Thiết kế mồi Để biểu cDNA hóa cho thụ thể neurokinin-1 người, ... 3.1.5 Tách dòng đoạn cDNA hoàn chỉnh cho thụ thể neurokinin-1 44 3.1.6 Giải trình tự cDNA hòan chỉnh hóa cho thụ thể neurokinin-1 49 3.2 THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN GEN CHO THỤ THỂ NEUROKININ-1...
 • 62
 • 209
 • 0

Nhân dòng promoter terminatorheat shock protein 18 2 từ arabidopsis thaliana làm nguyên liệu thiết kế vector biểu hiện gen ở thực vật

Nhân dòng promoter và terminatorheat shock protein 18 2 từ arabidopsis thaliana làm nguyên liệu thiết kế vector biểu hiện gen ở thực vật
... bày kết nhân dòng promoter terminator HSP 18. 2 từ Arabidopsis nhằm tạo nguồn nguyên liệu di truyền để thiết kế vector tăng cường biểu protein tái tổ hợp thực vật Vật liệu phương pháp Vật liệu ... -23 8→ -22 5, -22 8→ -21 5, - 21 8 20 5, -171→-158, -161→-148 - 120 →-107 theo chiều 5’) Kết khẳng định trình tự promoter HSP 18. 2 phân lập promoter HSP 18. 2 từ Arabidopsis Ngoài 33 ra, đầu 5’ 3’ đoạn promoter ... đoạn gen promoter terminator HSP 18. 2 Phân đoạn gen Promoter HSP 18. 2 (pHSP 18. 2) Terminator HSP 18. 2 (tHSP 18. 2) (*) Trình tự nucleotide Kí hiệu mồi sử dụng CP0 026 88.1, pHSP_F AB006705 .2, X1 729 5.1...
 • 8
 • 124
 • 1

BÁO CÁO KHOA HỌC: "THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG NGUYÊN BÀO SỢI 10 CỦA NGƯỜI (HFGF-10 -HUMAN FIBROBLAST ROWTH FACTOR -10) Ở TẾ BÀO ĐỘNG VẬT BẬC CAO" pot

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... Fectamin-2000, SuperFect ) KẾT LUẬN Đã tách dòng gen hFGF -10 từ ARN tổng số não người phản ứng RT-PCR Đã thiết kế vector biểu pcDNA3.1(-)Myc-His có gắn đoạn gen hFGF -10 để biểu tế bào động vật có vú TÀI LIỆU ... tổ hợp Promotor vector -human cylomegalovirus (CMV) cho phép biểu cao nhiều loại tế bào động vật có vú Vector biểu pcDNA3.1(-) Myc-His vector tách dòng có chứa đoạn gen hFGF -10 xử lí XhoI HindIII, ... cứu, tìm hiểu tính chất FGF -10 biến đổi liên kết với mạch carbohydrate , sử dụng thiết kế vector pcDNA3.1(-) Myc-His (Invitrogen) để biểu hFGF -10 tế bào động vật có vú VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 18
 • 387
 • 0

Phân lập SUS1 Promoter từ cây ngô thiết kế vector biểu hiện chứa SUS1 promoter Gen Cryia (C)

Phân lập SUS1 Promoter từ cây ngô và thiết kế vector biểu hiện chứa SUS1 promoter và Gen Cryia (C)
... Phõn lp Sus1 promoter t cõy ngụ v thit k vector biu hin cha Sus1 promoter v gen cryIA( c) 1.1 Mc tiờu ca ti To mt vector biu hin thc vt mang ng thi Sus1 promoter phõn lp t ngụ v gen cryIA( c) khỏng ... Sus1 promoter pJET 1.2/blunt 39 3.1.3 Trỡnh t on Sus1 promoter 42 3.2 Thit k vector biu hin gen thc vt pCB301 cha Sus1 promoter v gen cryIA( c) 45 3.2.1 Chuyn promoter Sus1 ... Sus1 promoter v gen cryIA( c) 1.3 Ni dung ca ti - Phõn lp Sus1 promoter t ngụ - Thit k vector biu hin thc vt pCB301 cha Sus1 promoter v gen cryIA( c) khỏng cụn trựng - To chng A.tumefaciens mang Sus1...
 • 73
 • 254
 • 1

Thiết kế vector biểu hiện biểu hiện gen xylan beta xylanase trong e coli sử dụng vectorpET 32a(+)

Thiết kế vector biểu hiện và biểu hiện gen xylan beta xylanase trong e coli sử dụng vectorpET 32a(+)
... cương xylanase Xylanse có tên gọọi khác là:β -xylanase; endo-1,4-β -xylanase; xylanase; endo endo-1,4-β-Dxylanase;β-D -xylanase; endo endo-β-1,4 -xylan 4-xylanohydrolase; xylanohydrolase; 1,4-β -xylan xylanohydrolase; ... này[6,38] .Xylanase thuộc hệ GH10 thuộc nhóm acid xylanase [42].Nhóm họ 10 bao gồm enzyme thủy phân cellobiose (dẫn xuất cellulose) (exocellulase) endo-β-1,3 -xylanase so với xylanase (endo-β-1,4 -xylanase) ... J, Buchert J, Viikari L The effect of Trichoderma reesei cellulases and hemicellulases on the paper technical properties of neverdried bleached kraft pulp, 1997, 4(4): 329–339 34 Polizeli MLTM,...
 • 53
 • 187
 • 0

Nghiên cứu thiết kế VECTOR biểu hiện biểu hiện gen mã hóa PROTEASE SENP2 trong ESCHERICHIA COLI

Nghiên cứu thiết kế VECTOR biểu hiện và biểu hiện gen mã hóa PROTEASE SENP2 trong ESCHERICHIA COLI
... nghệ sinh học tiến hành sản xuất SENP2 tái tổ hợp E coli Trong khuôn khổ luận văn này, tiến hành nghiên cứu: Thiết kế vector biểu biểu gen hóa SENP2 Escherichia Coli Trần Thị Thanh Tuyền Lớp ... amino acid SENP2 1.2 Hệ biểu E coli 1.2.1 Đặc điểm vector biểu Vector biểu vector mang gen ngoại lai mong muốn cho phép thực phiên gen tạo dòng dịch mRNA chúng Escherichia coli Vector biểu cần ... 34 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 Trần Thị Thanh Tuyền Lớp 1102 K18 Nghiên cứu thiết kế vector biểu biểu gen hóa protease SENP2 Escherichia Coli DANH SÁCH...
 • 45
 • 90
 • 0

Thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa xylanase trong nấm mốc

Thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa xylanase trong nấm mốc
... lược thiết kế vector đặt Để tạo chủng Agrobacterium làm nguyên liệu chuyển gen vào nấm, việc thiết kế Ti plasmid vector biểu hiện, vector kí hiệu pCB_xylB_hph gen hóa xylanase (xylB) gen kháng ... để chuyển gen vào nấm mốc [3, 9] Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành thực đề tài: Thiết kế vector biểu gen hóa xylanase nấm mốc Đề tài thực Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen Phòng ... nuôi nhiễm với bào tử nấm A niger Nấm chuyển gen tiếp tục chọn lọc môi trường có bổ sung chất kháng sinh thích hợp Toàn quy trình thiết kế vector biểu gen hóa xylanase nấm mốc thể chi tiết qua...
 • 73
 • 574
 • 4

Thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa legumain

Thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa legumain
... chứa đoạn gen hóa legumain vector chứa biểu pET-32c(+), quy trình thiết kế vector biểu mang gen hóa legumain tiến hành sau: • Bước 1: Cắt tinh đoạn gen hóa legumain vector biểu pET-32c(+) ... Lớp 07 - đoạn gen Kích thước đoạn gen khoảng 900bp, đoạn gen hóa legumain Tuy nhiên để thu đoạn gen này, tiến hành tinh thu đoạn gen từ gel agarose 3.1.2 Kết tinh đoạn gen hóa legumain từ ... ligase Gen hóa legumain Vector pET-32c(+) Tổng thể tích 10 Hỗn hợp phản ứng ủ 16°C qua đêm Dưới tác dụng enzyme nối đoạn gen hóa legumain dễ dàng gắn vào vector pET-32c(+) để tạo vector...
 • 57
 • 339
 • 0

đề tài 'thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa legumain”'

đề tài 'thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa legumain”'
... giới hạn 2 Kết tinh đoạn gen hóa legumain từ agarose 1000bp Gen hóa legumain(900bp) 750bp Đường chạy 1: Chỉ thị phân tử DNA (Fermentas) Đường chạy 2: gen legumain 3 Kết xử lý vector biểu pET-32c(+) ... liên kết asparaginyl + Hoạt động tối đa pH=5,5 + Tồn động vật thực vật + Legumain biểu cao số loại khối u như: tuyến tiền liệt, đại tràng ung thư vú Mục đích đề tài Thiết kế vector biểu gen hóa ... YPEALLHFRT QSLRPHSSTT TTTTEIRLLT KPERKLSWLL 501 PPLSNN* KẾT LUẬN - Đã thiết kế thành công vector biểu mang đoạn gen hóa legumain - Đoạn gen gắn vào vector pET-32c(+)vào vị trí nhận biết enzyme giới...
 • 25
 • 271
 • 0

Thiết kế vector biểu hiện gen Organophosporus Hydrolase (OPHC2) phục vụ tạo cây chuyển gen phân hủy thuốc trừ sâu

Thiết kế vector biểu hiện gen Organophosporus Hydrolase (OPHC2) phục vụ tạo cây chuyển gen phân hủy thuốc trừ sâu
... tài: Thiết kế vector biểu gen organophosphorus hydrolase (OPHC2) phục vụ tạo chuyển gen phân hủy thuốc trừ sâu Mục tiêu nghiên cứu Thiết kế đƣợc cấu trúc mang gen OPHC2opt tối ƣu phù hợp với biểu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN MẠNH CƯỜNG THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN GEN ORGANOPHOSPHORUS HYDROLASE (OPHC2) PHỤC VỤ TẠO CÂY CHUYỂN GEN PHÂN HỦY THUỐC TRỪ SÂU Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Mã ... thực vật Thiết kế đƣợc vector mang gen OPHC2opt, nhằm mục đích tạo trồng có khả tiết enzyme OPH phân hủy thuốc trừ sâu dạng OP (Mep) tồn dƣ môi trƣờng đất Tạo đƣợc thuốc chuyển gen mang gen OPHC2opt...
 • 75
 • 272
 • 3

Thiết kế vector biểu hiện gen trong vi khuẩn Bacillus subtilis

Thiết kế vector biểu hiện gen trong vi khuẩn Bacillus subtilis
... nhẹ [30] 1.2 Vector biểu cài nhập gen vào nhiễm sắc thể vi khuẩn 1.2.1 Vector biểu E colì Nhiều hệ vector nhân dòng biểu thiết lập cải biến dựa loại vector tự nhiên V ector biểu vector mang đoạn ... đủ yếu tố cần thiết cho vi c biểu gen tế bào vi khuẩn N eoài yếu tố cần thiết vector biểu E c o lỉ, vector biểu B s u b tilis cần phải có thêm đoạn tương đồng với nhiễm sắc thể vi khuân B s u ... nhập biểu gen đích B s u b tilis PY79 Như vậy, dựa đặc điểm cấu trúc, vector pUL2 có đầy đủ yếu tố cần thiết để cài nhập biểu gen ỉa c Z trona vi khuẩn B s u b tilis 3.2 Cài nhập biểu gen lacZ vi...
 • 135
 • 532
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân lập sus1 promoter từ cây ngô và thiết kế vector biểu hiện chứa sus1 promoter và gen cryia cthiết kế vector biểu hiện pet32a mang gen gp120bgiải pháp quản lý đối với cộng đồng và người tham gia sản xuấtthiết kế vector mang gen ha1 mã hóa protein bề mặt của virus h5n1 và bước đầu chuyển gen ha1 tạo các dòng rễ tơ chuyển gen ở cây thuốc láphân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen mã hóa enzyme invertasethiết kế vector và bước đầu biểu hiện protein tiểu đơn vị b độc tố không chịu nhiệt lt của etec trên vi khuẩn e coliở đường ôtô thông thường rãnh biên được thiết kế theo tcvn4054 hiện hành trong đô thị và khu công nghiệp khuyến khích gia cố và có nắp đậybiện pháp 3 tăng cường xây dựng và thực hiện quy trình thiết kế giáo án dạy học môn tin học theo hướng tích cực hoá nhận thức của svthiết kế máy biến dòngthiết kế máy biến dòng điệntính toán và thiết kế máy biến ápthiết kế bộ biến tần điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha sử dụng mosfetthiết kế bộ biến đổi chỉnh lưu và ngịch lưu phụ thuộc với lưới cung cấp điện cho tời neothiết kế bộ biến tần điều khiển động cơ điện xoay chiều sử dụng mosfetthiết kế bộ biến đổi có đảo chiều cho hệ truyền động điện một chiềuBài giảng xã hội học đại cươngNăng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng phần 2GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAMBài giảng công nghệ lên menCHỨC NĂNG TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨCKỸ THUẬT SẢN XUẤT KẸO CỨNGTaxation of business entities 4th edition spilker test bankTaxation of business entities 6th edition spilker test bankTaxation of individuals 5th edition spilker test bankThe basics of communication 2nd edition duck test bankBài giảng dinh dưỡngTaxation of individuals 2017 8th edition spilker test bankThe challenge of democracy american government in global politics the essentials 9th edition janda test bankThe cognitive sciences 2nd edition sobel test bankBài giảng dịch tễ học dinh dưỡngTEACH 2nd edition janice koch test bankThe economics of health and health care 7th edition folland test bankTechnical communication a practical approach 8th edition pfeiffer test bankTechnology in action complete 8th edition evans test bankThe macro economy today 14th edition schiller test bank