Phân lập và sàng lọc hoạt tính antri protease từ vi sinh vật liên kết hỉa miên tại biển đà nẵng

Phân lập xác định hoạt tính enzyme ngoại bào của vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng trong xử lý môi trường

Phân lập và xác định hoạt tính enzyme ngoại bào của vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng trong xử lý môi trường
... Phân lập xác định hoạt tính enzyme ngoại bào vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng xử môi trường Mục đích yêu cầu: Mục đích: Phân lập, tuyển chọn số chủng vi khuẩn ưa nhiệt hoạt tính enzyme để ứng ... thập, phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn ưa nhiệt từ suối nước nóng  Nghiên cứu điều kiện tối ưu để nuôi cấy vi khuẩn ưa nhiệt Xác định hoạt tính enzyme ngoại bào vi khuẩn ưa nhiệt Xác định ... sinh enzyme ngoại bào chủng vi khuẩn ưa nhiệt phân lập được: - Xác định khả sinh enzyme ngoại bào chủng vi khuẩn phương pháp khuếch tán đĩa thạch - Chỉ chủng vi khuẩn sinh enzyme ngoại bào sử dụng...
 • 25
 • 1,413
 • 4

Phân lập khảo sát hoạt tính sinh học

Phân lập và khảo sát hoạt tính sinh học
... (C-20) Khảo sát hoạt tính sinh học Hoạt tính sinh học đ#ợc khảo sát Phòng thử nghiệm hoạt tính sinh học, Viện Hóa học hợp chất thiên nhiên (Viện KH v5 CN Việt Nam) a) Hoạt tính kháng vi sinh vật Hoạt ... đidehidroandrographolit (DDA) (về DM4, xem phần thực nghiệm) C v5 H Hoạt tính sinh học Hai hợp chất DM6 v5 DM7 đM đ#ợc khảo sát hoạt tính kháng chủng vi khuẩn (Escherichia coli DT 119 B14, Pseudomonas ... Hoạt tính kháng vi sinh vật đ#ợc khảo sát dựa kĩ thuật khuếch tán môi tr#ờng thạch dinh d#ỡng đM trộn với nhũ dịch vi sinh vật có 106 - 107 tế b5o/ml với tỉ lệ 1% so với môi tr#ờng Hoạt tính...
 • 7
 • 422
 • 3

Phân lập xác định hoạt tính enzyme ngoại bào của vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng trong xử lí môi trường

Phân lập và xác định hoạt tính enzyme ngoại bào của vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng trong xử lí môi trường
... Phân lập xác định hoạt tính enzyme ngoại bào vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng xử môi trường Mục đích yêu cầu: Mục đích: Phân lập, tuyển chọn số chủng vi khuẩn ưa nhiệt hoạt tính enzyme để ứng ... thập, phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn ưa nhiệt từ suối nước nóng  Nghiên cứu điều kiện tối ưu để nuôi cấy vi khuẩn ưa nhiệt Xác định hoạt tính enzyme ngoại bào vi khuẩn ưa nhiệt Xác định ... sinh enzyme ngoại bào chủng vi khuẩn ưa nhiệt phân lập được: - Xác định khả sinh enzyme ngoại bào chủng vi khuẩn phương pháp khuếch tán đĩa thạch - Chỉ chủng vi khuẩn sinh enzyme ngoại bào sử dụng...
 • 25
 • 450
 • 1

Đề tài: “Phân lập xác định hoạt tính enzyme ngoại bào của vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng trong xử lý môi trường” pot

Đề tài: “Phân lập và xác định hoạt tính enzyme ngoại bào của vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng trong xử lý môi trường” pot
... tài: “Phân lập xác định hoạt tính enzyme ngoại bào vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng xử môi trường” Mục đích yêu cầu: Mục đích:  Phân lập, tuyển chọn số chủng vi khuẩn ưa nhiệt hoạt tính enzyme ... thập, phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn ưa nhiệt từ suối nước nóng  Nghiên cứu điều kiện tối ưu để nuôi cấy vi khuẩn ưa nhiệt Xác định hoạt tính enzyme ngoại bào vi khuẩn ưa nhiệt Xác định độ ... sinh enzyme ngoại bào chủng vi khuẩn ưa nhiệt phân lập được: - Xác định khả sinh enzyme ngoại bào chủng vi khuẩn phương pháp khuếch tán đĩa thạch - Chỉ chủng vi khuẩn sinh enzyme ngoại bào sử dụng...
 • 25
 • 509
 • 0

BƯỚC đầu PHÂN lập ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH các CHỦNG AZOTOBACTER ở HUYỆN đơn DƯƠNG

BƯỚC đầu PHÂN lập và ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH các CHỦNG AZOTOBACTER ở HUYỆN đơn DƯƠNG
... HỌC  BƯỚC ĐẦU PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CÁC CHỦNG AZOTOBACTER HUYỆN ĐƠN DƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 33 NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC GVHD : Th.S NGUYỄN KHOA TRƯỞNG SVTH : ... phân bố vi khuẩn Azotobacter số vùng đất trồng rau khu vực Đơn Dương Phân lập, đánh giá hoạt tính chủng vi khuẩn Azotobacter phân lập Khảo sát môi trường nhân giống giá thể cố định vi khuẩn Azotobacter ... phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường cân hệ sinh thái Xuất phát từ nhu cầu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Bước đầu phân lập đánh giá hoạt tính chủng Azotobacter huyện Đơn Dương Để thực...
 • 43
 • 1,544
 • 13

PHÂN lập SÀNG lọc VI SINH vật BIỂN SINH ENZYM có KHẢ NĂNG cắt MẠCH FUCOIDAN

PHÂN lập và SÀNG lọc VI SINH vật BIỂN SINH ENZYM có KHẢ NĂNG cắt MẠCH FUCOIDAN
... sàng lọc vi sinh vật biển sinh enzyme khả cắt mạch fucoidan Nội dung luận văn bao gồm:  Phân lập vi sinh vật biển theo định hướng phân cắt fucoidan Sàng lọc vi sinh vật biển sinh enzyme cắt ... g e Vi e N y to k lic c 3.2 Sàng lọc vi sinh vật biển theo định hƣớng sinh enzyme cắt ngắn mạch fucoidan Sau phân lập 24 chủng vi sinh vật biển theo định hướng sinh enzyme cắt ngắn mạch fucoidan, ... Bản [9],[10] phân lập vi khuẩn khả cắt mạch fucoidan từ trầm tích biển nước biển Trong vài thập kỉ trở lại nhiều nghiên cứu thú vị enzyme fucoidanase phân lập từ vi sinh vật biển công bố...
 • 58
 • 291
 • 0

Phân lập khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trên cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.)

Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trên cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.)
... P VÀ KH O SÁT HO T TÍNH KHÁNG N M, KHÁNG KHU N C A VI SINH V T N I SINH TRÊN Catharanthus roseus L.) : - Phân l p vi khu n, vi n m n i sinh gi a vi sinh v t n i sinh - 1.1 H nh ng nh ng vi sinh ... khu n l c vi sinh v t n i sinh Quan sát vi th quan sát vi khu n n i sinh ta ti n hành nhu m Gram i kính hi n vi v t kính 100X , làm tiêu b n n m m c, r i quan sát hình thái h i kính hi n vi v t ... i c Vibrio cholerae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Candida albicans gây b Bacillus cereus, Vi sinh v t n i sinh nh ng vi sinh v t (ch y u n m vi khu n) s em u nghiên c p trung vào...
 • 133
 • 354
 • 1

Phân lập khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trong cây muồng trâu (Cassia alata L.)

Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trong cây muồng trâu (Cassia alata L.)
... nghiên c PHÂN L P VÀ KH O SÁT HO T TÍNH KHÁNG N M, KHÁNG KHU N C A VI SINH V T N I SINH TRONG CÂY MU NG TRÂU (Cassia alata L.) M c tiêu nghiên c u: Phân l p vi khu n vi n m n i sinh Kh o sát kh kháng ... NG KHÓA LU N T T NGHI P T NG QUAN TÀI LI U 1 .VI SINH V T N I SINH VÀ CÂY MU NG TRÂU (Cassia alata L.) 1.1 c v vi sinh v t n i sinh Vi khu n n i sinh vi khu n s ng mô th c v thân, lá, qu c a th ... t qu th ho t tính kháng vi n m c a vi khu n n i sinh t mu ng trâu 52 3.4.2.K t qu th ho t tính kháng vi n m c a vi n m n i sinh t mu ng trâu 56 3.5 K t qu nh danh sinh hóa ...
 • 90
 • 263
 • 0

Nghiên cứu qui trình phân lập khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất Terpenoit Flavonoit từ cây thuốc Việt Nam

Nghiên cứu qui trình phân lập và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất Terpenoit và Flavonoit từ cây thuốc Việt Nam
... ló'p chat Terpenoit va Flavonoit Tùy theo cày thuóc chùng tói dà àp dung qui trinh chiét vó'i càc Ioai dung mòi khàc de dièu che càc phàn chiét hoac glàu càc terpenoit hoac giàu càc flavonoit ... tói uu qui trinh phàn làp se c6 y nghla thi/c tién nhu" dòng góp nhiéu vào nghién cùu ed bàn ngành hoà thi/c vat Noi dung nghién cùu cùa de tài tap trung vào viéc phàn làp càc terpenoit va flavonoit ... sàt hoat tinh sinh hoc 3.5.1 Hoat tinh khàng vi sinh vàt Hoat tinh khàng vi sinh vat duac khào sàt dua trén kì thuat khuyéch tàn mòi truò'ng thach dinh duàng dà tròn vói nhu dich vi sinh vat co...
 • 84
 • 559
 • 0

Phân lập sàng lọc vi sinh vật Enzyme bẻ ngắn mạch Polysaccharide từ bùn thải rong nâu trong quá trình sản xuất Fucoidan

Phân lập và sàng lọc vi sinh vật Enzyme bẻ ngắn mạch Polysaccharide từ bùn thải rong nâu trong quá trình sản xuất Fucoidan
... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 .Phân lập chủng vi sinh vật từ bùn thải trình sản xuất fucoidan Để tiến hành tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả sinh enzyme cắt mạch polysaccharide, tiến hành phân lập vi sinh ... nơi có khả tồn vi sinh vật tiêu thụ Xuất phát từ lý nêu định chọn đề tài : Phân lập sàng lọc vi sinh vật sinh enzyme bẻ ngắn mạch polysaccharide từ bùn thải pilot sản xuất Fucoidan Nội dung ... dụng để sàng lọc khả sinh enzyme bẻ ngắn mạch polysaccharite rong Nâu chất fucoidan 3.2 Sàng lọc chủng vi sinh vật theo định hướng sinh enzyme cắt mạch polysaccharide Sau phân lập 30 chủng vi khuẩn,...
 • 65
 • 196
 • 0

PHÂN LẬP SÀNG LỌC CÁC CHỦNG TRICHODERMA CÓ LỢI TỪ HAI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP LÒ GÒ XA MÁT

PHÂN LẬP VÀ SÀNG LỌC CÁC CHỦNG TRICHODERMA CÓ LỢI TỪ HAI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP VÀ LÒ GÒ XA MÁT
... Gia Mập Gia Mập Gia Mập Gia Mập Gia Mập Gia Mập Gia Mập Gia Mập Gia Mập Gia Mập 10 Gia Mập 11 Gia Mập 12 Gia Mập 13 Gia Mập 14 Gia Mập 15 Gia Mập ... Gia Mập 17 Gia Mập 18 Gia Mập 19 Gia Mập 20 Gia Mập 21 Gia Mập 22 Xa Mát Xa Mát 30 Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kết thảo luận Xa Mát Xa Mát Xa Mát ... Mát Xa Mát Xa Mát Xa Mát Xa Mát Hình 3.1 Các địa điểm thu nhận mẫu đất hai VQG Gia Mập Xa Mát 3.2 Phân lập chủng Trichoderma Chúng tiến hành phân lập chủng Trichoderma...
 • 99
 • 137
 • 1

Tài liệu Đề tài: Thu nhận enzyme Protease từ vi sinh vật những ứng dụng của enzyme Protease docx

Tài liệu Đề tài: Thu nhận enzyme Protease từ vi sinh vật và những ứng dụng của enzyme Protease docx
... nhận ứng dụng enzyme Protease vi sinh vật KẾT LUẬN Từ kết tham khảo đề tài, tài liệu mang tính thiết thực, qua đề tài thu nhận enzyme Protease từ vi sinh vật ứng dụng enzyme Protease rút số kết ... Thành Hoàng Trang 16 Thu nhận ứng dụng enzyme Protease vi sinh vật Phần IV – Phương pháp thu nhận enzyme protease từ vi sinh vật 4.1 Tuyển chọn giống vi sinh vật cho enzyme Protease có hoạt lực ... thiết với đề tài Thu nhận enzyme Protease từ vi sinh vật ứng dụng enzyme Protease mong muốn góp phần làm rõ đặc điểm, tính chất liên quan đến enzyme Protease phương pháp thu nhận, tinh chế ứng...
 • 34
 • 1,525
 • 6

Thu nhận enzym protease từ vi sinh vật ứng dụng trong lên men nước mắm ngắn ngày

Thu nhận enzym protease từ vi sinh vật và ứng dụng trong lên men nước mắm ngắn ngày
... protease từ vi sinh vật ứng dụng lên men nước mắm ngắn ngày cần thiết, góp phần ứng dụng ưu công nghệ sinh học để hoàn thiện công nghệ sản xuất nước mắm * Mục đích luận văn: Thu nhận protease từ canh ... loại enzym endo exo-peptidase, thủy phân đến 80% liên kết peptit protein Thu nhận protease từ vi sinh vật có nhiều điểm ưu vi t so với thu nhận từ động vật thực vật: -Hoạt tính enzym vi sinh vật ... nuôi Asp oryzae Bac.subtilis Sau ứng dụng protease vào trình lên men nước mắm ngắn ngày từ cá phèn * Nội dung nghiên cứu: - Thu nhận chế phẩm enzym protease từ canh trường Asp oryzae Bac.subtilis,...
 • 122
 • 355
 • 1

Điều tra số lượng phế thải đồng ruộng đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh vật xử lý rơm rạ tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Điều tra số lượng phế thải đồng ruộng và đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh vật xử lý rơm rạ tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
... Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Nội 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích: - Điều tra số lượng đánh giá trạng, hình thức sử dụng, xử phế thải đồng ruộng Vi t Hùng, huyện Đông Anh, thành ... môn Vi sinh – Khoa Tài nguyên Môi trường – Đại học Nông Nghiệp Nội, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Điều tra số lượng phế thải đồng ruộng đánh giá hiệu chế phẩm vi sinh vật xử rơm rạ Vi t ... nghiệp Vi t Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Nội 3.2.2.1 Thành phần, khối lượng phế thải nông nghiệp 3.2.2.2 Kết điều tra hình thức xử phế thải đồng ruộng 3.2.2.3 Kết điều tra hình thức quản...
 • 65
 • 697
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: xác định hoạt tính enzyme cellulase của vi sinh vậtđiều tra số lượng phế thải đồng ruộng và đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh vật xử lý rơm rạ tại xã việt hùng huyện đông anh thành phố hà nộiquy trình sx enzyme protease từ vi sinh vật và ud trong sản xuất nước mắm ngắng ngàyphân lập và xác định đặc tính sinh học của vi khuẩn salmonella tại một số trang trại lợn nuôi theo quy mô công nghiệp ở miền bắcnghiên cứu phân lập và chọn lọc cây lão quan thảosàng lọc hoạt tính ức chế enzym glucosidasenghiên cứu phân lập và tác dụng gây độc của ssypol từ hạt bông gossypium barbadense l trên một số dòng tế bào ung thưtinh hinh nghien cuu vi sinh vat trong va ngoai nuocnhìn sâu xa hoạt động của vi sinh vật trong thời gian hàng triệu năm đã tạo ra các hợp chất có chứa nitơ trong cảnh quan văn hóa nông thôn các hợp chất này phần lớn ở dạng các hợp chất hữu cơhãy phân tích và gọi tên các mối quan hệ của các sinh vật trong tranhhoạt chất sinh học từ vi sinh vậtcác hoạt chất sinh học từ vi sinh vậtkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnh trà vinhkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnhbài giảng điện tử vi sinh vật đại cương phần tảo111Nghi quyet DHCD 2011111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011thong bao ngay dang ky cuoi cungbctc da kiem toan nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed111BC hop nhat giua nien do signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.ThS chuẩn đầu ra ch cnysh2. Phieu dang ky du thichuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch cdhaMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020