Tội phạm và đấu tranh chống tội phạm trên biển theo luật quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên biển theo luật quốc tế thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa việt nam các nước

Cơ chế giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên biển theo luật quốc tế và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa việt nam và các nước
... LUẬN VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ TRÊN BIỂN THEO LUẬT QUỐC TẾ Khái quát chung tranh chấp chủ quyền lãnh thổ biển Khái niệm tranh chấp quốc tế Khái niệm chủ quyền biển quốc ... biển theo pháp luật quốc tế Chương 2: Pháp luật quốc tế chế giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ biển Chương 3: Thực tiễn giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ biển giải pháp giải tranh chấp Việt Nam ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT Bùi Minh Thùy CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ TRÊN BIỂN THEO LUẬT QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƢỚC TRONG...
 • 109
 • 199
 • 2

Tội phạm đấu tranh chống tội phạm trên biển theo Luật Biển quốc tế

Tội phạm và đấu tranh chống tội phạm trên biển theo Luật Biển quốc tế
... hoạt động tội phạm biển đại dương 1.2 Tác động từ hoạt động tội phạm biển đến quan hệ giao thương quốc tế 22 Chương 2: 26 ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN BIỂN THEO LUẬT BIỂN QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHÙNG THỊ THU VÂN TỘI PHẠM VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN BIỂN THEO LUẬT BIỂN QUỐC TẾ Chuyên ngành : Luật quốc tế Mã số : 60 38 60 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC ... thể loại tội trình bày chương luận văn 29 Chương ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN BIỂN THEO LUẬT BIỂN QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2.1 VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN VÙNG BIỂN NẰM...
 • 120
 • 466
 • 3

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)_6 pdf

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)_6 pdf
... chiến, đế quốc đến bước phiêu lưu quân mới, vừa phát động "chiến tranh cục bộ" miền Nam, vừa tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam Từ đó, hai miền Nam - Bắc bước vào thời kì trực ... chiến trường miền Nam đánh Dưới cờ đoàn kết cứu nước Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Đảng lãnh đạo, từ năm 1961, quân dân miền Nam bước đập tan kế hoạch chiến tranh - ngụy chiến ... khu IV Tây Bắc để tiến hành hoạt động phá hoại miền Bắc Tóm lại, "chiến tranh đặc biệt" miền Nam Việt Nam chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành lực lượng ngụy quân trực tiếp...
 • 15
 • 190
 • 0

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)_5 pdf

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)_5 pdf
... tiêu phấn đấu xây dựng bước đầu sở vật chất kĩ thuật chủ nghĩa hội, thực bước công nghiệp hoá hội chủ nghĩa, tiếp tục đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững lên chủ nghĩa hội Nhiệm ... kiên đấu tranh giữ vững hoà bình, đẩy mạnh cách mạng hội chủ nghĩa miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam, thực thống nước nhà sở độc lập dân chủ, xây dựng ... hội chủ nghĩa Quan hệ thương mại miền Bắc nước ta với nước giới mở rộng, từ 10 nước (trong có nước hội chủ nghĩa) năm 1955, đến năm 1965, tăng lên 35 nước (trong có 12 nước hội chủ nghĩa) ...
 • 15
 • 289
 • 4

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)_4 doc

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)_4 doc
... dân miền Nam tổ chức đấu tranh để bảo vệ quyền lợi giành kháng chiến, đấu tranh chống chương trình cải cách điền địa, đòi quyền lưu canh, chống cướp đất, đuổi nhà, dồn làng Riêng miền Trung miền ... đồng bào miền Nam lúc đòi hỏi phải chuyển sang hình thức đấu tranh cao Tháng 6-1956, Bộ Chính trị nghị "Tình hình nhiệm vụ cách mạng miền Nam" , nêu rõ: "Vấn đề quan trọng phải tranh thủ xây dựng ... "hình thức đấu tranh ta đấu tranh trị, đấu tranh vũ trang" , "như nghĩa không dùng vũ trang tự vệ hoàn cảnh định" Vì Bộ Chính trị định phải "củng cố lực lượng vũ trang bán vũ trang có xây dựng làm...
 • 14
 • 214
 • 0

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)_3 ppt

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)_3 ppt
... kiên xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc đấu tranh thực thống nước nhà, nhằm xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh; đồng thời đặt sở cho việc xây dựng pháp chế ... hội chủ nghĩa nước ta III- Miền Nam đấu tranh chống chế độ Diệm, giữ gìn xây dựng lực lượng, tiến tới "Đồng khởi” (1954-1960) Sẵn có dã tâm từ lâu, lợi dụng hội Pháp bại trận, đế quốc ... chiến tranh đưa vào miền Nam ngày tăng Nếu tính giá trị, từ năm 1955 đến năm 1960, tổng số vũ khí phương tiện chiến tranh đưa vào miền Nam tỉ đô la Hàng loạt không quân xây dựng khắp miền Nam...
 • 14
 • 144
 • 0

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)_2 pps

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)_2 pps
... tượng cách mạng hội chủ nghĩa Mâu thuẫn giai cấp công nhân giai cấp tư sản, chủ nghĩa hội chủ nghĩa tư mâu thuẫn đối kháng, phải giải cách mạng hội chủ nghĩa, xoá bỏ chủ nghĩa tư giai ... dân miền Bắc sôi bước vào thời kì cải tạo hội chủ nghĩa Trung tuần tháng 11-1958, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề nhiệm vụ miền Bắc "đẩy mạnh cách mạng hội chủ nghĩa, ... sản xuất hội chủ nghĩa xác lập xoá bỏ chế độ người bóc lột người Tiềm lực mặt miền Bắc tăng cường, bảo đảm cho miền Bắc trở thành hậu phương vững cách mạng miền Nam kháng chiến chống , cứu...
 • 14
 • 181
 • 0

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)_1 ppsx

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)_1 ppsx
... kiện hoà bình xây dựng thành công chủ nghĩa hội Phải dùng sức mạnh nước để giải phóng miền Nam, đồng thời phải dùng sức mạnh nước để bảo vệ xây dựng miền Bắc lên chủ nghĩa hội Đó mối quan ... chủ nhân dân có nghĩa mở đầu cách mạng hội chủ nghĩa" Xuất phát tử sở trên, Đảng ta định đưa miền Bắc tiến thẳng lên chủ nghĩa hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa Quyết định ... cách mạng nước nguyện vọng toàn dân đòi hỏi miền Bắc phải lên chủ nghĩa hội, bỏ qua đường phát triển tư chủ nghĩa Chỉ có lên chủ nghĩa hội tới hội công văn minh, người bóc lột người; đồng...
 • 14
 • 200
 • 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân
... điểm Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng Chương II- Quan điểm Hồ Chí Minh đấu tranh chống chủ nghĩa nhân Chương III- Vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng đấu tranh chống ... chống chủ nghĩa nhân vào thực tiễn cách mạng Việt Nam CHƢƠNG I QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO ĐÕSAẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 1.1 TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG Tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh ... đình mà đạo đức xã hội Theo Hồ Chí Minh, gọi đạo đức cách mạng đạo đức phục vụ cách mạng, đạo đức mà ngƣời cách mạng cần phải có Đó đạo đức đƣợc nảy sinh phát triển đấu tranh cách mạng đầy khó...
 • 114
 • 501
 • 2

Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đại

Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đại
... ã ưa nguyên t c tương t cho phân nh vùng lãnh h i th m l c a [1] H i ngh Geneva năm 1958 ã t o s thúc y cho xu t s xu t c a NaUy Các quy nh i v i phân nh lãnh h i i u 12 Công c v lãnh h i vùng ... phân nh lãnh h i vư t ng trung n trư ng h p s th a thu n2 Tuy nhiên, b t kỳ s h n ch tương t trongnguyên t c phân nh th m l c a xu t hi n Công c Geneva v th m l c a (Công c 1958) mà i u c a Công ... tranh ch p ưa m t ranh gi i phân nh cu i gi a bên Nguyên t c công b ng th c ti n phân nh th m l c a vùng bi n t i thi t ch tài phán qu c t N i dung c th c a nguyên t c công b ng không c quy nh c...
 • 11
 • 183
 • 0

tổ chức đấu tranh chống tội phạm khai thác, vận chuyển buôn bán trái phép khoáng sản

tổ chức đấu tranh chống tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản
... lực lợng đấu tranh phòng chống tội phạm khai thác, vận chuyển buôn bán trái phép khoáng sản - Phạm vi nghiên cứu: + Tình hình tội phạm khai thác, vận chuyển buôn bán trái phép khoáng sản diễn ... lý tội phạm khai thác, vận chuyển buôn bán trái phép khoáng sản + Tổ chức mối quan hệ phối hợp với lực lợng khác ngành đấu tranh phòng, chống tội phạm khai thác, vận chuyển buôn bán trái phép khoáng ... hoạch đấu tranh chống tội phạm khai thác, vận chuyển buôn bán trái phép khoáng sản; trực tiếp tiến hành hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ tội phạm khai thác, vận chuyển buôn bán trái phép khoáng sản...
 • 79
 • 374
 • 2

tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat tài sản đấu tranh phòng chống tội phạm này ở việt nam hiện nay

tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat tài sản và đấu tranh phòng chống tội phạm này ở việt nam hiện nay
... phòng ngừa tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giai đoạn Tội phạm tượng xã hội tiêu cực, diễn tồn song song tượng xã hội khác Cũng tội phạm khác, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ... không nhỏ vào công tác phòng chống tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Vì cần có biện pháp khuyến khích bảo đảm cho người dân tham gia phòng chống tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản MỤC ... phòng ngừa tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản người chưa thành niên Trong năm gần số tội phạm người chưa thành nỉên phạm tội ngày gia tăng diễn biến phức tạp có tội phạm tội lạm dụng tín...
 • 14
 • 705
 • 6

Báo cáo " Tội phạm kinh tế đấu tranh phòng chống tội phạm này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" potx

Báo cáo
... phải có hớng dẫn thống v hợp lí n o l "l m xấu tình trạng bị cáo" (nh đ phân tích trên) - Phải có giải thích v sử dụng rõ r ng, thống thuật ngữ "tội" v "tội danh" điều luật v văn pháp luật khác có ... nguyên tắc "không l m xấu tình trạng bị cáo" Khi kháng cáo, kháng nghị bị thay đổi, bổ sung trớc phiên to xét xử phúc thẩm (sau thông báo kháng cáo, kháng nghị) bị cáo nh ngời b o chữa bị cáo bị ... cáo - H nh vi phạm tội bị cáo đ gây thiệt hại cho đối tợng tội phạm nhng yêu cầu tăng mức bồi thờng thiệt hại lí cần phải xác định lại mức 57 nghiên cứu - trao đổi độ thiệt hại h nh vi phạm tội...
 • 4
 • 675
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái hiện naycuoc dau tranh chong am muu dien bien hoa binhđấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bìnhtuyên truyền vận động quần chúng đấu tranh chống âm mưu diễn biến hoà bình trên địa bànxác định vung biển quốc gia theo luật quốc tế và vận dụng trong bảo vệ chủ quyền biên dảotội lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat tài sản và đấu tranh phòng chống tội phạm này ở việt nam hiện nayluận văn công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trồng cây thuốc phiện của lực lượng cảnh sát nhân dân ở tỉnh yên bái potxcơ sở pháp lý cho công tác đấu tranh chống tội phạm cnc2 3 kết quả đấu tranh chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và vi phạm thủ tục hải quan tại cục hải quan tỉnh quảng ninh năm 2010 2012đẩy mạnh công tác đấu tranh chống vi phạm pháp luật trong đó phải dùng sức mạnh của pháp chế xhcn kết hợp với dư luận quần chúngca dao tục ngữ vế đấu tranh chống phong kiến và tệ nạn xã hộiphong trào đấu tranh chống pháp ở lào và campuchiađấu tranh chống ngoại xâm và nội phảnđấu tranh chống ngoại xâm và nội phản bảo vệ chính quyền cách mạngphong trào đấu tranh chống thực dân pháp ở lào và campuchiachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả