QUẢNG GÁNH LO đi và VUI SỐNG

Quảng gánh lo đi vui sống

Quảng gánh lo đi và vui sống
... nh ng n i lo PH N HAI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ GI I QUY T LO L NG Cách phân tích gi i quy t v n gây lo l ng Cách xóa b 50% lo l ng công vi c PH N BA PHÁ B THÓI QUEN LO L NG TRƯ C KHI S LO L NG ... ghi tên vào danh sách hàng tri u ngư i ã h c c cách: Qu ng gánh lo i vui s ng! M cl c L i t a c a tác gi quy n sách mang l i nhi u l i ích nh t PH N M T CÁC NGUYÊN T C CĂN B N LO I B S LO L NG ... Dale Carnegie Qu ng gánh lo i vui s ng HOW TO STOP WORRYING AND START LIVING Bìa 4: Hãy Ng ng Lo L ng Hãy Bư c Ch m L i T n Hư ng Cu c S ng! Nh phương pháp c a Dale...
 • 48
 • 458
 • 1

Quẳng gánh lo đi vui sống. Tập 1

Quẳng gánh lo đi và vui sống. Tập 1
... giấ rêët àùỉt 98 http://www.ebooks.vdcmedia.com QÚÈNG GẤNH LO ÀI V VUI SƯËNG ÀÙỈC N HÊËT NHÊÅT QUẤ N HÊËT NHÊÅT Ma xn nùm 18 71, mưåt thânh niïn may mùỉn àổc àûúåc mưåt cêu vùn ẫnh hûúãng ... viïët hai cën sấch dây 1. 466 trang àïí kïí lẩi thã sanh hònh Tïn châng lâ William Osler Côn cêu vùn mâ châng àổc àûúåc ma xn nùm 18 71, cêu vùn àậ gip châng qúèng àûúåc gấnh lo àúâi châng lâ: ”Nhûäng ... nhên lo i àậ trđch lc nhiïìu hún hïët tûâ trûúác túái giúâ Trong diïỵn vùn cố cêu nây àûúåc lûu truìn mn thã: ”Àûâng lo túái ngây mai vò ngây mai ta phẫi lo túái cưng viïåc ca ngây mai Ta chó lo...
 • 101
 • 443
 • 0

Quẳng gánh lo đi vui sống. Tập 2

Quẳng gánh lo đi và vui sống. Tập 2
... diïåt lo, àïí vui sưëng Bấc sơ Frank Loope cng vêåy ưng tân têåt 23 nùm vò chûáng sûng khúáp xûúng Vêåy mâ ưng Withouse úã toâ Seattle Star àậ viïët cho tưi: "Tưi àậ lẩi phỗng vêën bấc sơ Loope ... túái nhâ, hún 20 0 ngûúâi lẩi thùm tưi, cố ngûúâi ài hún 120 cêy sưë, vâ lông hổ àưëi vúái tưi thiïåt chên thânh Vò tưi chõu khố vâ vui vễ gip àúä ngûúâi khấc cho nïn hïët sûác lo lùỉng vâ ûu ... vâo cưng cåc nghiïn cûáu nhûäng kho tiïìm lûåc nhên lo i àậ phẫi nối rùçng: "Mưåt http://www.ebooks.vdcmedia.com QÚÈNG GẤNH LO ÀI VÂ VUI SƯËNG 21 nhûäng àûác tđnh k diïåu ca ngûúâi lâ chđ chuín...
 • 104
 • 377
 • 0

Quảng gánh lo đi vui sống - 1

Quảng gánh lo đi và vui sống - 1
... lẫn lộn đáng tiếc Tôi lo lắng có làm tròn phận không, có sống sót để ôm đứa hay khôngđứa tháng mà chưa biết mặt Tôi lo lắng mệt nhọc đến mức 17 ki lô Tôi hoảng hốt gần hoá đi n Tôi ngó tay thấy ... văn có câu lưu truyền muôn thuở: ”Đừng lo tới ngày mai ngày mai ta phải lo tới công việc ngày mai Ta lo tới hôm đủ khổ Tôi xin nhắc bạn: Câu khuyên đừng lo tới ngày mai đừng ”nghĩ“ Bạn nghĩ ... lai chưa sanh Như anh yên ổn-yên ổn ngày hôm nay! Đóng khứ lại! Để cho khứ chết tự chôn Đóng hôm qua lại, chúng bước mau cõi chết Để cho gánh nặng ngày mai đè lên vào gánh nặng hôm qua hôm Sự phung...
 • 4
 • 217
 • 0

Quảng gánh lo đi vui sống - 2

Quảng gánh lo đi và vui sống - 2
... nhủ: ”Ngày hôm đời sống mới“ Nhờ thắng nỗi lo sợ cảnh cô đơn, hăng hái yêu đời Bây biết ta sống nội ngày hôm thôi, không sống thời dĩ vãng tương lai ”Đối vơí đạt nhân ngày đời sống mơí“ Bạn có ... gió lạnh thổi qua quảng đời Lúc gần xuống lỗ rồi, hưởng Khi ta biết đời sống tại, ngày một, trễ mà“ Ông Edward S.Evans gần tự huỷ đời ông ông học rằng: ”Đời sống tại, ngày sống, sống Sinh gia đình ... kề bên cửa sổ Tại chung ta đi n vậy? Đi n cách thê thảm vậy? Stephen Leacok viết: ”Lạ lùng thay chuỗi đời ta Con nít nói: ”Ước gò lớn thêm vài tuổi nữa“ Nhưng lờn vài tuổi sao? Thì lại noí: ”Ước...
 • 6
 • 221
 • 0

SẮC MÀU CUỘC SỐNG - Quẳng gánh lo đi vui sống potx

SẮC MÀU CUỘC SỐNG - Quẳng gánh lo đi và vui sống potx
... thường lo lắng Người ta lo hàng ngày, hàng theo nghiên cứu lớn Mỹ có đến 38% người cho họ lo đời Khi nhỏ lo học để có việc, có việc lo kiếm nhiều tiền đến nhiều tiền lại có nhiều nỗi lo mà nghèo ... tài sản $500.000 đến $1 triệu lo bị kiện có tới 83% người gia tài $20 triệu lo bị kiện Cuộc sống phát triển, nảy sinh nhiều vấn đề người ta có nhiều nỗi lo Nỗi lo làm cho nguời ta không thấy ... đẹp sau thất nghiệp" dở Nhưng chị số sống thời bận rộn Trong xã hội lao dầu vào kiếm tiền đến quên ăn quên ngủ có nhiều người tôn thờ sống chậm, sống cho sống Một anh họa sĩ vốn nhân vật công...
 • 7
 • 159
 • 0

Tài liệu Quẳng gánh lo đivui sống ppt

Tài liệu Quẳng gánh lo đi mà vui sống ppt
... diïåt lo, àïí vui sưëng Bấc sơ Frank Loope cng vêåy ưng tân têåt 23 nùm vò chûáng sûng khúáp xûúng Vêåy mâ ưng Withouse úã toâ Seattle Star àậ viïët cho tưi: "Tưi àậ lẩi phỗng vêën bấc sơ Loope ... cng thêu tùång cho hâng ngân ngûúâi tân têåt àïí hổ àûúåc vui vễ http://www.ebooks.vdcmedia.com QÚÈNG GẤNH LO ÀI VÂ VUI SƯËNG 31 Bấc sơ Loope khấc ngûúâi úã chưỵ nâo vêåy? Chđnh úã chưỵ ưng cố ... ngûúâi http://www.ebooks.vdcmedia.com QÚÈNG GẤNH LO ÀI VÂ VUI SƯËNG 37 Lẩi cố nhiïìu ngûúâi nối: "Tưi lâm vui lông hổ lâm chi? Hổ cố nghơ cấch lâm vui lông tưi àêu?" Tưi àấp: "Vò nhû vêåy lúåi cho...
 • 104
 • 194
 • 0

quẳng gánh lo đivui sống ( tập 1) pdf

quẳng gánh lo đi mà vui sống ( tập 1) pdf
... tûã mâ búát lo ài Lo lùỉng quấ cố thïí sinh chûáng trng hân Nhûäng lo lùỉng ẫnh hûúãng túái hẩch giấp trẩng tuën sao? Chûáng àûúâng sđ (nûúác tiïíu cố nhiïìu àûúâng) ca nhûäng ngûúâi lo lùỉng quấ ... viïåc phẫi lâm tûác thò mâ thúâi giúâ rêët hểp Nâo lo lâm nhûäng giêëy túâ múái, lo tđnh toấn sưë dûå trûä múái, nâo lo nhûäng thay àưíi àõa chó, lo múã thïm hóåc àưng àống búát nhûäng chi nhấnhv.v ... nhûäng http://www.ebooks.vdcmedia.com QÚÈNG GẤNH LO ÀI VÂ VUI SƯËNG ngûúâi mùỉc bïånh thêìn kinh hay lo n ốc Hổ bõ àê bểp dûúái sûác nùång ca nhûäng lo lùỉng vïì quấ khûá lêỵn vúái tûúng lai Mâ àẩi...
 • 101
 • 217
 • 0

Quẳng gánh lo đi để vui sống

Quẳng gánh lo đi để vui sống
... câu nói làm bạn vui vẻ Hãy tin Mọi việc trôi qua mà mùa xuân trở lại Chuyện kể “Bóng đèn”  Một tiệm buôn nọ, lúc đèn sáng chói loang Có người hỏi: “Tiệm ông dùng lo i bóng đèn mà ... thiệt thòi Chuyện “gà con”  Có gà mổ vỏ để chui ra, vừa lúc rùa ngang qua Từ sau, gà mang vỏ trứng không lột suốt đời Kỳ thực  thoát rời gánh nặng đa đoan dễ dàng Chỉ miễn  buông ... làm Thiên Sứ dễ dàng Đi u cần phải  chăm không ngừng làm việc “tìm vàng”  Có đoàn ngườI tìm mỏ vàng ngang qua bãi sa mạc Mọi người bước nặng nề, khổ sở vô cùng, người vui vẻ khoan thai mà...
 • 35
 • 166
 • 0

Quẳng gánh lo đivui sống 2

Quẳng gánh lo đi mà vui sống 2
... diïåt lo, àïí vui sưëng Bấc sơ Frank Loope cng vêåy ưng tân têåt 23 nùm vò chûáng sûng khúáp xûúng Vêåy mâ ưng Withouse úã toâ Seattle Star àậ viïët cho tưi: "Tưi àậ lẩi phỗng vêën bấc sơ Loope ... túái nhâ, hún 20 0 ngûúâi lẩi thùm tưi, cố ngûúâi ài hún 120 cêy sưë, vâ lông hổ àưëi vúái tưi thiïåt chên thânh Vò tưi chõu khố vâ vui vễ gip àúä ngûúâi khấc cho nïn hïët sûác lo lùỉng vâ ûu ... vâo cưng cåc nghiïn cûáu nhûäng kho tiïìm lûåc nhên lo i àậ phẫi nối rùçng: "Mưåt http://www.ebooks.vdcmedia.com QÚÈNG GẤNH LO ÀI VÂ VUI SƯËNG 21 nhûäng àûác tđnh k diïåu ca ngûúâi lâ chđ chuín...
 • 104
 • 162
 • 0

quẳng gánh lo đivui sống dale carnegie

quẳng gánh lo đi mà vui sống  dale carnegie
... chôn sống, lo sợ tới khóc lóc Trái lại tám người, có người chết nội ung Thế nên lo lắng, ta lo bị ung thư có lý lo bị sét đánh chôn sống Đã đành, kể ưu tư tuổi thơ tuổi xuân, lần nỗi lo người ... đời sống để đổi lấy vật ấy" Nói cách khác: Lo lắng việc để hại đời sống ta, tức đánh giá việc đắt quá, có khác đi n không? Chính Gilbert Sullivan đi n Họ biết soạn đi u nhạc lời ca vui vẻ họ ... Quẳng gánh lo vui sống Dale Carnegie MỤC LỤC Chương 1: Đắc nhật nhật Chương 2: Một cách thần hiệu để giải vấn...
 • 41
 • 152
 • 1

Xem thêm