C KẾT HỢP VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU

C KẾT HỢP VỚI SỞ DỮ LIỆU

C KẾT HỢP VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU
... admin123;”; conSQL.Open( ); q  OleDbConnection OleDbConnection conAccess = new OleDb.OleDbConnection( ); conAccess.ConnectionString = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source =c: \NWind.MDB”; conAccess.Open( ... gắn kết liệu q Giải thích c ch tích hợp XML ADO.Net 7/5/16 Lập trình CSDL với C# 7/5/16 Tổng quan q  Bạn h c cách sử dụng ADO Net q  C ch sử dụng đối tượng DataSet q  Bạn h c cách thiết kế liệu ... th c CreateCommand q ExecuteScalar q ExecuteNonQuery q ExecuteXMLReader SqlCommand commSQL = new SqlCommand( ); commSQL.Connection = conSQL; commSQL.CommandText = "Select Count(*) from Products”;...
 • 27
 • 497
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN HỌC KHAI PHÁ DỮ LIỆU KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP VỚI SỞ DỮ LIỆU LỚN

TIỂU LUẬN MÔN HỌC KHAI PHÁ DỮ LIỆU KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN
... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHÓM – CAO HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH B (NĂM HỌC 2010 – 2012) KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN TIỂU LUẬN MÔN HỌC KHAI PHÁ DỮ LIỆU ... 2.3.1 Luật kết hợp đa mức 22 2.3.2 Phương pháp để khai phá luật kết hợp đa cấp 24 2.3.3 Kiểm tra dư thừa luật kết hợp đa cấp 28 2.4 Khai phá luật kết hợp đa chiều từ sở liệu ... quát luật trước 2.4 Khai phá luật kết hợp đa chiều từ sở liệu quan hệ kho liệu 2.4.1 Luật kết hợp đa chiều 28 Trong phần trước, nghiên cứu luật kết hợp bao hàm thuộc tính đơn Ví dụ, khai phá sở liệu...
 • 50
 • 513
 • 3

tạo luật kết hợp trong dữ liệu bank-data.csv với phần mềm weka

tạo luật kết hợp trong cơ sơ dữ liệu bank-data.csv với phần mềm weka
... Delete result buffer: Xóa kết III TẠO LUẬT KẾT HỢP VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU BAN-DATA.CSV sở liệu liệu sử dụng để tạo luật kết hợp “bank- data.cvs” CSDL gồm 100 ghi, với 12 thuộc tính: ID (mã ... Khai phá liệu với Weka • Associator output Đây nơi thị kết việc tạo luật kết hợp • Result list Vùng chứa danh sách kết đạt sau thực việc ttaoj luật kết hợp Trong danh sách bạn chọn kết vào nhấp ... Nhóm Khai phá liệu với Weka 29 25 | a = C 21 26 | b = K Trong vùng result list, click chuột phải vào dòng chữ tree.j48 chọn mục Visualize tree để mở định Associate (Tạo luật kết hợp) Trong vùng...
 • 28
 • 363
 • 0

khai thác luật kết hợp trong sở dữ liệu tp. Hồ Chí Minh

khai thác luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu tp. Hồ Chí Minh
... da'y s88:co nguoi mong chi du *1l5* PHV LT)C A2 , " A A " "A' TIM CA C LUAT PHAN Lap TRONG CSDL NHAN KHA U TP HO cHi MINH Ke't lu~n: thuQc tinh tInh tr~ng lao dQng ******** TIM LUAT KET HOP TV TAP...
 • 88
 • 326
 • 0

KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ PHÁT HIỆN LUẬT KẾT HỢP TRONG SỞ DỮ LIỆU LỚN

KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ PHÁT HIỆN LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN
... thức khai phá liệu khung nhìn trình phát tri thức đồng thời, ý đến dự báo phân lớp nhờ kỹ thuật định đặc biệt sâu tìm hiểu nhiệm vụ phát luật kết hợp sở liệu lớn Các thuật toán phát luật kết hợp ... lần duyệt CSDL để phát luật kết hợp có ý nghĩa Thuật toán phân hoạch khai phác đợc khả chạy sog song hệ thống CSDL cực lớn 6.2 Mô tả vấn đề Bài toán khai phá liệu phát luật kết hợp đợc mô tả hình ... thuật khai phá liệu Luận văn gồm nội dung nh sau: Chơng giới thiệu chung lĩnh vực khai phá liệu mô tả trình phát tri thức sở liệu Chơng xét đến 10 nhiệm vụ Khai phá liệu Chơng trình bày kỹ thuật khai...
 • 89
 • 632
 • 4

Khai phá luật kết hợp trong sở dữ liệu phân tán

Khai phá luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu phân tán
... Khi liệu lưu trữ sở liệu phân tán, thuật toán khai phá liệu phân tán lại cần thiết để khai phá luật kết hợp Khai phá luật kết hợp môi trường phân tán vấn đề phải giải việc sử dụng thuật toán phân ... Tổng quan khai phá liệu: Giới thiệu tổng quan trình khai phá liệu, kho liệu khai phá liệu; kiến trúc hệ thống khai phá liệu; Nhiệm vụ phương pháp khai phá liệu Chương 2: Khai phá luật kết hợp: Chương ... quan luật kết hợp; giới thiệu số thuật toán khai phá luật kết hợp: tuần tự, song song phân tán Chương 3: Đề xuất phương pháp cài đặt hiệu thuật toán khai phá luật kết hợp sở liệu phân tán: Trong...
 • 24
 • 364
 • 0

Báo cáo "Khai phá Luật kết hợp trong sở dữ liệu đa phương tiện " docx

Báo cáo
... CHƢƠNG – KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH Khai phá hình ảnh có liên quan tới phát tri thức sở liệu hình ảnh Chương đề cập tới việc khai phá liệu sử dụng luật kết hợp dựa nội dung ... vấn khai thác liệu Tích hợp phương tiện, tổng hợp thể Giao diện tương tác Hiệu suất CHƢƠNG – LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU 3.1 Bài toán kinh điển dẫn đến việc khai phá luật kết hợp Bài toán ... thống khai phá liệu CHƢƠNG – CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƢƠNG TIỆN 2.1 Tổng quan sở liệu đa phương tiện Công nghệ multimedia liên quan tới việc mô tả kết hợp dạng thức thông tin khác (văn bản, liệu, hình...
 • 22
 • 312
 • 1

khai phá dữ liệu và phát hiện luật kết hợp trong sở dữ liệu siêu thị

khai phá dữ liệu và phát hiện luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu siêu thị
... http://www.lrc-tnu.edu.vn Khai phá liệu phát luật kết hợp sở liệu siêu thị - Bùi Thị Trung Thành - Khái niệm luật kết hợp phƣơng pháp khai phá luật kết hợp - Khai phá luật kết hợp dựa phân chia không ... liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Khai phá liệu phát luật kết hợp sở liệu siêu thị - Bùi Thị Trung Thành 23 CHƢƠNG KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP 2.1 Vài nét khai phá luật kết hợp Khai ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Khai phá liệu phát luật kết hợp sở liệu siêu thị - Bùi Thị Trung Thành CHƢƠNG KHO DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.1 KHO DỮ LIỆU 1.1.1...
 • 62
 • 206
 • 1

khai phá luật kết hợp trong sở dữ liệu và ứng dụng

khai phá luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu và ứng dụng
... http://www.lrc-tnu.edu.vn Xuất phát từ thực tế nói với mục đích tìm hiểu toán tìm luật kết hợp sở liệu, em định lựa chọn đề tài: Khai phá luật kết hợp sở liệu ứng dụng Ứng dụng khai phá luật kết hợp sở liệu mang ... chƣơng phần kết luận Chƣơng 1: Tổng quan sở liệu khai phá liệu Chƣơng 2: Khai phá luật kết hợp sở liệu Chƣơng 3: Khai phá luật kết hợp có trọng số Chƣơng 4: Thực nghiệm khai phá luật kết hợp Trong ... lƣu sử dụng lại 1.2 Kiến trúc hệ thống khai phá liệu Khai phá liệu trình rút trích thông tin bổ ích từ kho liệu Khai phá liệu trình khai phá tri thức từ sở liệu Kiến trúc hệ thống khai phá liệu...
 • 89
 • 383
 • 0

KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP CHO SỞ DỮ LIỆU GIA TĂNG

KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU GIA TĂNG
... THUẬT TOÁN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU GIA TĂNG 3.1 Mở đầu Chương giới thiệu nghiên cứu hai thuật toán khai phá luật kết hợp sở liệu gia tăng [4] Thuật toán xử lý liệu tăng trưởng ... khám phá tri thức Chương 2: Trình bày luật kết hợp, trình bày khái niệm, định nghĩa, tính chất luật kết hợp, số kỹ thuật khai thác luật kết hợp Chương 3: Khai phá luật kết hợp sở liệu gia tăng Luật ... sau: - sở liệu, kho liệu: Đó tuyển tập sở liệu, kho liệu Các kỹ thuật làm liệu, tích hợp, lọc liệu thực liệu - sở liệu kho liệu phục vụ: Là kết lấy liệu có liên quan sở khai phá liệu người...
 • 36
 • 183
 • 0

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA LUẬT KẾT HỢP TRONG SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG
... số dạng luật kết hợp Một số thuật toán khai phá luật kết hợp Chương 3: Một số tính chất luật kết hợp - Giới thiệu - Các định nghĩa - Giới thiệu số tính chất luật kết hợp sở liệu phân tán ngang ... khai phá luật kết hợp môi trường phân tán Trong luận văn tác giả đặc biệt quan tâm xét số tính chất luật kết hợp sở liệu phân tán ngang Bản chất mà luận văn muốn đề cập tính chất t luật kết hợp thỏa ... liệu phân tán ngang Xuất phát từ nhu cầu chọn đề tài: “MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn nghiên cứu tổng quan khai phá liệu, ...
 • 26
 • 245
 • 0

Khai phá Luật kết hợp trong sở dữ liệu đa phương tiện

Khai phá Luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện
... 17 1.3.4.2 Khai phá liệu mô tả 18 1.3.5 Kiến trúc hệ thống khai phá liệu 19 CHƢƠNG – CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƢƠNG TIỆN 21 2.1 Tổng quan sở liệu đa phương tiện ... lời nói Vì phương tiện dò tìm phải kết nối câu hỏi (dữ liệu) với mục sở liệu [1] 2.2 Dữ liệu đa phương tiện Dữ liệu multimedia chia thành hai lớp liệu liên tục liệu không liên tục Các liệu liên ... CHƢƠNG – KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH Chụp nhũ ảnh phương pháp dùng để phát bệnh Ung thư vú, số trường hợp, bác sĩ X-quang phát khối u dựa vào kinh nghiệm họ Trong trường hợp...
 • 60
 • 306
 • 0

Vấn đề phát hiện luật kết hợp trong sở dữ liệu và khai phá dữ liệu

Vấn đề phát hiện luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu
... hỡnh nỳi d liu khai thỏc tri thc hu dng Cỏc k thut v cụng c ú l ti ca cỏc lnh vc ni bt l khỏm phỏ tri thc cỏc CSDL Khai phỏ d liu l mt giai on quan trng khai phỏ tri thc t CSDL Khai phỏ lut kt ... tng quỏt v khai phỏ d liu, c th l nh ngha khai phỏ d liu v cỏc ng dng ca nú, cỏc giai on ca quỏ trỡnh phỏt hin tri thc, cỏc bi toỏn khai phỏ d liu Cui chng 1, lun trỡnh by cỏc k thut khai phỏ d ... N G Q U A N V KHAI PH D LIU 1.1 Khai phỏ d liu 11.1 nh ngha Phỏt hin tri thc CSDL l quỏ trỡnh kt xut tri thc t d liu Khai piỏ d liu c dựng mụ t giai on phỏt hin tri thc CSDL Khai phỏ d liu...
 • 73
 • 422
 • 0

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề THUẬT TOÁN APRIORI VÀ ÁP DỤNG TÌM LUẬT KẾT HỢP TRONG SỞ DỮ LIỆU SIÊU THỊ

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề THUẬT TOÁN APRIORI VÀ ÁP DỤNG TÌM LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU SIÊU THỊ
... phá liệu, thuật toán Apriori để tìm luật kết hợp, ưu khuyết điểm thuật toán, đồng thời đưa giải pháp để cải tiến cho thuật toán Apriori Trang 29 THUẬT TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2014 ... việc áp dụng phát triển có ưu điểm đáng kể d) Phương pháp tìm luật kết hợp: Phương pháp nhằm phát luật kết hợp thành phần liệu sở liệu Mẫu đầu giải thuật khai phá liệu tập luật kết hợp tìm Ta ... cách sử dụng phương pháp thường luật suy diễn Trang THUẬT TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2014  Phương pháp quy nạp: Phương pháp quy nạp suy thông tin sinh từ sở liệu Có nghĩa tự tìm kiếm,...
 • 31
 • 429
 • 1

Khai thác luật kết hợp từ sở dữ liệu giao dịch của siêu thị bán lẻ

Khai thác luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu giao dịch của siêu thị bán lẻ
... đệ quy khai phá FP-Tree đựa cấu trúc COFI-Tree 50 CHƯƠNG TÌM LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIAO DỊCH CỦA SIÊU THỊ BÁN LẺ 3.1 Bài toán tìm luật kết hợp sở liệu giao dịch siêu thị bán lẻ 3.1.1 ... FP-Growth 40 CHƯƠNG TÌM LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIAO DỊCH CỦA SIÊU THỊ BÁN LẺ 50 3.1 Bài toán tìm luật kết hợp sở liệu giao dịch siêu thị bán lẻ 50 3.1.1 ... 3: Tìm luật kết hợp sở liệu giao dịch siêu thị bán lẻ Mô tả toán thực nghiệm tìm tập luật kết hợp thể thói quen mua sắm khách hàng từ tập sở liệu giao dịch mua bán siêu thị bán lẻ Trong đó: -...
 • 73
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ví dụ mẫu dùng trình thiết kế userconnection để két nối với cơ sở dữ liệu odbctạo một web project và kết nối với cơ sở dữ liệulập trình c với cơ sở dữ liệuthao tác với cơ sở dữ liệu trong clàm việc với cơ sở dữ liệu trong ccác thao tác với cơ sở dữ liệucác thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệlập trình java với cơ sở dữ liệulập trình với cơ sở dữ liệulập trình vb net với cơ sở dữ liệuthao tác với cơ sở dữ liệulàm việc với cơ sở dữ liệu trong excellập trình vb net với cơ sở dữ liệu accesslập trình java với cơ sở dữ liệu accesslàm việc với cơ sở dữ liệu lớnĐối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng anh và tiếng việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụngthực tập mô phôi có chú thíchToan lop 2 bai bang chia 4Tiểu luận môn quản lý nhà nước hệ chuyên viên. Đề tài: “Xử lý việc giải phóng mặt bằng Công trình xây dựng Nhà máy gạch không nung tại khu Công nghiệp ĐH, xã QLa, huyện QL” để làm đề tài cuối khóa lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuKinh Điển Về Khởi NghiệpVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnAustralia AD Australia Act 2AD South Africa ActAgreement on Subsidies and countervailing measuresCác thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp của Việt NamMau ho so chong ban pha giaCanada GSCMN1CAN3A1Canada GADPN1CAN4Hoa Kỳ RegulationNam Phi GSCMN1ZAF2Mehico GSGN1MEX1S1Mehico RegulationTiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Định (1989 2010)“Sử dụng các công cụ xúc tiến hỗn hợp trong nghiên cứu cơ hội đấu thầu tại Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam”BÀI GIẢNG KÝ NĂNG GIAO TIẾP