tn hoa 12 c3 amin 3632 2

tn hoa 12 c3 amin 3632 2

tn hoa 12 c3 amin 3632 2
... CH3NH2 B C3H7NH2 C C4H9NH2 D C2H5NH2 Câu 11: Cho 10,95 gam amin (X) no, đơn chức, bậc 1, tác dụng vừa đủ với 150ml dd HCl 1M CT X là: A CH3NH2 B C3H7NH2 C C4H9NH2 D C2H5NH2 Câu 12: Cho 0,4 mol amin ... C2H7N C C3H9N D C4H11N Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp amin no, đơn chức, bậc 1, đồng đẳng nhau, thu CO2 H2O với tỉ lệ số mol là: nCO2:nH2O = 1 :2 Hai amin là: A CH3NH2 C2H7NH2 B C2H5NH2 C3H7NH2 ... C2H7NH2 B C2H5NH2 C3H7NH2 C C3H7NH2 C4H9NH2 D C4H9NH2 C5H11NH2 C MỘT SÓ CÂU TRẮC NGHIỆM Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N A B C D Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N...
 • 7
 • 267
 • 0

TN HOA 12

TN HOA 12
... Cô cạn dung dịch sau phản ứng đợc 7,82 gam muối sắt khan Giá trị p V là: A 2,24g 120 ml B 1,68g 120 ml C 0,56g 125 ml D 0,56g 150ml Câu 21: Cho 14,6 g hỗn hợp Fe Zn tác dụng với dung dịch HCl d ... có tợng ? A NH3 bốc cháy tạo khói trắng C Khí Cl2 bị màu B Không có tợng D Phản ứng chậm yếu Câu 12: Trong dãy điện hoá kim loại, ion dễ bị khử nhất, kim loại khó bị oxi hoá ? A Ion K+ Au C Ion ... Công thức đơn giản hợp chất hữu D A, B, C Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn a gam hydrocacbon X cần 2, 912 lít O2(đktc), thu đợc 3,52g CO2 Giá trị a công thức phân tử A là: A 2,32g; C3H6 B 1,16g; C4H10...
 • 6
 • 118
 • 1

300 cau TN hoa -12

300 cau TN hoa -12
... Các hệ qủa của định luật bảo toàn điện tích 15.Cho 11,2 gam một hydrocacbon hợp nước hoa n toàn ta thu được một rượu no đơn chức, không có sản phẩm phụ Cho toàn bộ lượng rượu ... đều đúng không có liên quan với e Cả hai phần đều sai hay không chắc đúng 18.Đốt cháy hoa n toàn một rượu hai chức ta thu được 4,48 lít khí CO2 5,4 gam nước Công thức phân tử ... thể được điều chế từ axetylen Y là axít tạp chức có thêm nhóm –OH thành hai phần Đốt cháy hoa n toàn phần thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O Phần phản ứng vừa đủ với 100...
 • 44
 • 185
 • 0

BÀI TẬP TỰ LL+TN HÓA 12 (2009-2010)

BÀI TẬP TỰ LL+TN HÓA 12 (2009-2010)
... B 6,133 g C 4,233 g D 3,450 g 15/ Phản ứng hóa học đặc trưng este là: A Phản ứng oxi hóa B Phản ứng trung hòa C Phản ứng xà phòng hóa D Phản ứng este hóa 16/ Từ metan điều chế metyl fomiat phải ... hơm qua che mờ giấc mơ rực sáng ngày mai…… Gv:Phan Văn Kế - 6- Trường THPT Chu Văn An Bài 2: LIPIT A BÀI TẬP TỰ LUẬN Xà phòng ? Tại xà phòng có tác dụng giặt rửa ? Nêu giống khác xà phòng chất ... ngày mai…… Gv:Phan Văn Kế - 8- Trường THPT Chu Văn An Chương II –CACBOHIDRAT A BÀI TẬP TỰ LUẬN 1.Bằng phản ứng hóa học chứng minh đặc điểm cấu tạo glucơzơ: a Có nhiều nhóm hydroxyl b Có nhóm...
 • 23
 • 198
 • 1

GIÁO AN ON THI TN HOA 12 BUỔI 1

GIÁO AN ON THI TN HOA 12 BUỔI 1
... k/lg 10 0% %C %H % O Tỉ lệ: M 10 0% 12 x y 16 z %C %H %O x = M %C / 12 10 0% y = M.%H / 10 0% z = M %O / 16 10 0% Ví dụ : Hợp chất hữu A có % khối lượng C , H O : 75,47% , 4,35% 20 ,18 % M A = 318 g/mol ... Tên ancol công thức 1) ancol đơn chức no CnH2n+1OH (n ≥ 1) Khái niệm ancol ? 2) ancol nhị chức no CnH2n(OH)2 (n ≥ 2) 3) ancol đơn chức có CnH2n-1OH (n ≥3) nối đ ôi 4) ancol đơn chức CxHyOH 5) ancol ... H2O n (este ) = n (axit pứ) = 12 , 3/ 80 = 0 ,14 mol n ( CH3COOH) = 12 / 60= 0,2 mol H%= 0 ,14 /0,2 x 10 0% = 70% 4) Củng cố : GV hệ thống lại kiến thức vừa trình bày ancol , an ehit, axit cacboxylic 5)...
 • 8
 • 176
 • 0

bộ câu hỏi ôn tn hóa 12

bộ câu hỏi ôn tn hóa 12
... proton H+ - Mi yu t lm tng linh ng ca cp e t s lm cho tớnh baz tng v ngc li Nu R l gc y e s lm tng mt e trờn N tớnh baz tng Nu R l gc hỳt e s lm gim mt e trờn N tớnh baz tng Amin bc khú kt ... ca dung dch glucoz l : A 11,4 % B 12, 4 % C 13,4 % D 14,4 % 14 Cht X l mt gluxit cú phn ng thu phõn X + H2O axit 2Y X cú CTPT l : A C6H12O6 B (C H10 O5 )n C C12H22O11 D Khụng xỏc nh c 15 Mun cú ... vi mui Y li thu c mui Z Vy X l kim loi no sau õy? A Mg B Al C Zn D Fe 12 Hp cht no sau õy ca Fe va th hin tnh kh va th hin tnh oxi hỳa? A FeO B Fe2O3 C FeCl3 D Fe(NO)3 13 Dung dch FeSO4 lm mt...
 • 27
 • 174
 • 0

Tổng hợp Lý thuyết & Bài tập TN Hóa -12

Tổng hợp Lý thuyết & Bài tập TN Hóa -12
... hóa yếu chất khử yếu B chất oxi hóa oxi hóa chất khử, sinh chất oxi hóa chất khử C chất oxi hóa mạnh oxi hóa chất khử yếu , sinh chất oxi hóa yếu chất khử mạnh - 15 - D chất oxi hóa yếu oxi hóa ... hố học + Tơ tổng hợp: Chế tạo từ polime tổng hợp: tơpoliamit, vinylic + Tơ bán tổng hợp: (tơ nhân tạo): chế tạo từ polime thiên nhiên tơ visco, xenlulozơ axetat Một số loại tơ tổng hợp thường ... - **Theo nguồn gốc : -polime tổng hợp :Vd: polietilen -Polime thiên nhiên : vd : tinh bột -Polime bán tổng hợp : vd : tơ visco **Theo cách tổng hợp : -Polime trùng hợp :vd : polipropilen -Polime...
 • 36
 • 363
 • 3

ĐỀ THI THỬ TN HÓA 12 doc

ĐỀ THI THỬ TN HÓA 12 doc
... ¤ Đáp án đề thi: 1[ 1]b 2[ 1]d 1]d 9[ 1]d 10[ 1]b 1]b 17[ 1]c 18[ 1]b 1]a 25[ 1]d 26[ 1]c 1]c 33[ 1]d 34[ 1]b 1]b d 3[ 1]a 4[ 1]b 5[ 1]c 6[ 1]b 7[ 1]b 8[ 11[ 1]a 12[ 1]a ... ? a Al b Ca c Fe d K 37/ Chất làm quỳ tím hóa xanh là: a CH3COOH b H2NCH2COOH c C6H5NH2 d CH3NH2 38/ Sắt tráng kim loại sau , sắt không bị ăn mòn điện hóa? a Sn b Cu c Ag 39/ Cho dd Ca(OH)2 vào ... kim loại , người ta thực trình a khử ion kim loại b nhường eletron c nhận proton loại d oxy hóa ion kim 12/ Trung hòa 9,2 gam axit no đơn chức mạch hở cần dùng 200 ml dd NaOH 1M.Công thức cấu tạo...
 • 5
 • 116
 • 0

500 câu TN Hóa 12

500 câu TN Hóa 12
... no n chc, mch cacbon tng, núi chung: A Nhit sụi tng, kh nng tan nc gim B Nhit sụi tng, kh nng tan nc tng C Nhit sụi gim, kh nng tan nc gim D Nhit sụi gim, kh nng tan nc tng 18.Mt ru no cú cụng ... kim loi 282.Trong nhúm IA ,theo chiu in tớch ht nhõn tng dn : A.Bỏn kớnh nguyờn t tng dn B.Nng lng ion húa gim dn C Tớnh kh tng dn D õm in tng dn Tỡm cõu sai 283.Cỏc ion X+ ; Y- v nguyờn t Z ... CO2 c tng nhit nung d C b v c u ỳng 329.Theo chiu tng dn in tớch ht nhõn cỏc kim loi thuc phõn nhúm chớnh nhúm II cú: A Bỏn kớnh nguyờn t tng dn Nng lng ion húa gim dn Tớnh kh ca nguyờn t tng...
 • 41
 • 73
 • 0

800 câu TN Hóa 12

800 câu TN Hóa 12
... 35 E Kết khác Câu1 2: Biết hệ số nhiệt độ tốc độ phản ứng l 3, tăng nhiệt độ phản ứng từ 25oC đến 85oC tốc độ phản ứng hoá học tăng lên (lần): A 729 B 535 C 800 D 925 E Kết khác Câu 12b: Khi tăng ... A, B D X1, X2, X6 Câu 23: Đề bi nh câu (câu 22) Các nguyên tố kim loại l: B X1, X2, X3 C X2, X3, X5 A X1, X2, X3, X5, X6 D Tất nguyên tố cho E Tất sai Câu 24: Đề bi tơng tự nh (câu 22) nguyên tố ... sai Câu 27: Đề bi nh (câu 26) Trong phản ứng chất no l chất khử A CO, Fe, O2- KMnO4 v N4+ NO2 C O2- KMnO4, N4+ NO2 B CO; Zn; KMnO4; NO2 E Tất sai D CO, H2S, NO2 Câu 28: Đề bi tơng tự câu (câu...
 • 161
 • 94
 • 0

Bài tập lí thuyết trắc nghiệm hóa 12 về amin,aminoaxit,polime,proteein

Bài tập lí thuyết trắc nghiệm hóa 12 về amin,aminoaxit,polime,proteein
... glyxin C2H5O2N amino axit, cần cho phản ứng với A NaOH HCl B HCl C NaOH D CH3OH/HCl B BÀI TẬP TOÁN TRẮC NGHIỆM Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl Khối lượng muối ... Hiện tượng xảy ra? A X Y không đổi màu quỳ tím B X làm quỳ chuyển xanh, Y hóa đỏ C X không đổi màu, Y hóa đỏ D X, Y làm quỳ hóa đỏ 18 Alanin không tác dụng với A CaCO3 B C2H5OH C H2SO4 loãng D NaCl ... 246g nitrobenzen ( hiệu suất H=80%) A 186g B 148,8g C 232,5g D 260,3g 12 Đốt cháy amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp thu 2,24 lít CO2 (đkc) 3,6g nước Hai amin có CTPT A CH5N C2H7N B C3H9N C4H11N...
 • 10
 • 398
 • 0

ôn tập TN sinh 12 (Tiến hóa)

ôn tập TN sinh 12 (Tiến hóa)
... 87 Chiều hớng tiến hóa sinh giới: A Sinh giới ngày đa dạng phong phú; B Sinh giới tổ chức ngày cao; C Sinh giới thích nghi ngày hợp lí; D Sinh giới biến đổi cách ạt không xác định; E A, B, C ... 98.Trong đại địa chất, đại ngắn nhất: A Thái cổ; B Cổ sinh; C Trung sinh; D Tân sinh Câu 99 Nhóm sinh vật đa bào đầu tiên: A Tập đoàn động vật nguyên sinh đơn bào; B Bọt biển; C Tảo đa bào; D Nấm sợi ... khả sinh sản thể; E Thờng biểu ngẫu nhiên, không định hớng Câu 46 Thờng biến nguyên liệu cho tiến hóa vì: A Thờng hình thành cá thể có sức sống kém; B Thờng hình thành cá thể khả sinh sản; C Không...
 • 8
 • 236
 • 2

TN hoa hoc 12

TN hoa hoc 12
... thiên nhiên nào? A Khoáng chất cryolit C Các loại đá chứa nhôm oxit B Quặng boxit D Cao lanh Câu 12: Trong bình kín chứa hỗn hợp X gồm N H2 có tỷ khối không khí d Nung bình thời gian thu đợc hỗn ... 0,02M cần V2 lít dung dịch B chứa NaOH 0,025M Ba(OH) 0,005M Dung dịch sau phản ứng có pH bằng: A 12 B 11 C D Câu 17: Nguyên tử R có 38 hạt mang điện 20 hạt không mang điện, kí hiệu sau A 20 19 ... 18,24g muối khan Khí thu đợc khí ? A N2O B NO C N2 D NO2 Câu 25: Nhúng kẽm có khối lợng 10g vào 125 ml dung dịch chứa muối nitrat kim loại M có nồng độ 0,1M Khi ion kim loại M bị khử hết khối lợng...
 • 6
 • 188
 • 0

ĐỀ CƯƠNG HÓA 12 (CHƯƠNG 3 AMIN-AMINO AXIT-PROTEIN)

ĐỀ CƯƠNG HÓA 12 (CHƯƠNG 3 AMIN-AMINO AXIT-PROTEIN)
... 15 Phương trình hóa học sau tính bazơ amin: A CH3NH2 + H2O  CH3NH3+ + OH– B C6H5NH2 + HCl  C6H5NH3Cl C Fe3+ + 3CH3NH2 + 3H2O  Fe(OH )3 + 3CH3NH3+ D CH3NH2 + HNO2  CH3OH + N2 + H2O 16 Trong ... Chất X muối có CTPT C3H10N2O3 Khi cho X tác dụng với KOH ta thu amin bậc chất vô CTCT chất X là: A CH3CH2CH2NH3+ NO3– B (CH3)2CHNH3+ NO3– C CH3CH2NH2+ NO3– D (CH3)3NH+ NO3– CH3 23 Phát biểu không ... X H2SO4 đặc, t0 Y CH3OH, H2SO4 đặc, t0 Z CTCT Z là: A CH3CH(NH2)COOCH3 B CH3CH(OH)COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH3CH2COOCH3 10 Phương trình hóa học không A 2CH3NH2 + H2SO4 (CH3NH3)2SO4 B C6H5–NH2 +...
 • 8
 • 976
 • 40

Xem thêm