Nghiên cứu tổng hợp một số thiosemicarbazon của quinolin 4(1h) on thế

Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl β d glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4 acetylsydnone thế

Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl β d glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4 acetylsydnone thế
... syntheses of sydnonylsubstituted α ,β- unsaturated ketones and 1,3-dihydro-indol-2-ones by modified Knoevenagel reaction”, Tetrahedron, 59, 41 03 -41 11 31 Mitragotri S .D. , Pore D. M., Desai U.V., Wadgaonkar ... thành nghiên cứu đóng góp mình: Đã tổng hợp hợp chất 3-arylsydnon thế, từ chất trung gian lại tổng hợp hợp chất 4- acetyl-3-arylsydnon phản ứng acetyl hóa với tác nhân thích hợp Đã tổng hợp hợp ... chất thiosemicarbazon tác giả lựa chọn đề tài Nghiên cứu tổng hợp số peracetyl- D- glucopyranosyl thiosemicarbazon 4- acetylsydnone thế Kết cấu luận văn tác giả trình...
 • 4
 • 216
 • 0

nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-d-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-acetylsydnone thế

nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-d-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-acetylsydnone thế
... (tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl )thiosemicarbazon (8g-i) 79 Bng 3.4.2.c chuyn dch húa hc ph 13 C NMR ca mt s hp cht 3-aryl -4-acetylsydnone (tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl )thiosemicarbazon 80 ... cht thiosemicarbazon nhng nm ngn õy nhn c s quan tõm c bit bi hng lot cỏc tớnh cht hoỏ hc v hot tớnh ỏng lu ý Nhiu hp cht thiosemicarbazon mi c tng hp v nghiờn cu tớnh cht v hot tớnh sinh hc Thiosemicarbazon ... cc hoc khụng proton nh DMF, dioxan v.v 1.4 TNG QUAN V THIOSEMICARBAZON Thiosemicarbazon [5, 8, 15, 27, 28] l hp cht cha hp phn =N-NH-C(S)NH2 Thiosemicarbazonl mt lp hp cht quan trng cú nhiu hot...
 • 101
 • 185
 • 1

nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-d-lucopyranosyl, thiosemicarbazon của n-alkylisatin

nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-d-lucopyranosyl, thiosemicarbazon của n-alkylisatin
... 25 2.2 TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA N-ALKYL ISATIN 25 2.2.1 Tổng hợp N-methylisatin (3a) 25 2.2.2 Tổng hợp N-ethylisatin (3b) 26 2.2.3 Tổng hợp N-n-propylisatin ... 2.2.4 Tổng hợp N-n-butylisatin (3d) 26 2.2.5 Tổng hợp N-i-butylisatin (3e) 27 2.2.6 Tổng hợp N-allylisatin (3f) 27 2.2.7 Tổng hợp N-benzylisatin (3g) 27 2.2.8 Tổng ... 1 TỔNG QUAN VỀ ISOTHIOCYANAT 1.2 VỀ TỔNG HỢP THIOSEMICARBAZID 1.2.1 Tổng hợp thiosemicacbazid 1.2.2 Tính chất thiosemicarbazid 11 1.3 TỔNG QUAN VỀ...
 • 64
 • 123
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp một số (TETRA o ACETYL β d GLYCOPYRANOSYL)THIOSEMICARBAZON của một số ALDEHYD và KETON THIÊN NHIÊN

NGHIÊN cứu TỔNG hợp một số (TETRA o ACETYL β d GLYCOPYRANOSYL)THIOSEMICARBAZON của một số ALDEHYD và KETON THIÊN NHIÊN
... hp hydrazin hydrat vo dn xut (2,3,4,6-tetra -O- acetyl- -D- glucopyranosyl)isothiocyanat dung mụi dicloromethan Phn ng xy nh sau: AcO AcO AcO OAc O H2N-NH 2.H NCS OAc 2O AcO AcO O NH OAc 20oC NH ... (2,3,4,6-tetra -O- acetyl- -D- glycopyranosyl)thiosemicarbazide 2.1.1 Tng hp (2,3,4,6-tetra -O- acetyl- -D- glucopyranosyl)thiosemicarbazide AcO AcO OAc OAc O NCS N2H4.H 2O O AcO AcO H OAc OAc NH C NH NH2 S Ho tan ... thc s khoa hc 2.3.2.2 Trng Th Thu Cinamaldehyd 4-(2,3,4,6-tetra -O- acetyl- -D- galactopyranosyl) thiosemicarbazon CHO OAc O AcO AcO NH H C OAc + NH NH2 S C2H5OH/CH3COOH MW OAc O AcO AcO NH H OAc C...
 • 113
 • 89
 • 0

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ (TETRA-O-ACETYL-β-D-GLYCOPYRANOSYL)THIOSEMICARBAZON CỦA MỘT SỐ ALDEHYD VÀ KETON THIÊN NHIÊN

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ (TETRA-O-ACETYL-β-D-GLYCOPYRANOSYL)THIOSEMICARBAZON CỦA MỘT SỐ ALDEHYD VÀ KETON THIÊN NHIÊN
... -D-galactopyranosyl)isothiocyanat iu ch, tinh ch mt s aldehyd, keton thiờn nhiờn Tng hp 4-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl- -D-glycopyranosyl)thiosemicarbazon ca cỏc aldehyd, keton thiờn nhiờn Nghiờn cu cu trỳc ca cỏc ... glycopyranosyl)thiosemicarbazon ca cỏc aldehyd, keton thiờn nhiờn Th hot tớnh chng oxy hoỏ ca 4-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl- -D- glycopyranosyl)thiosemicarbazon ca cỏc aldehyd, keton thiờn nhiờn ó tng hp i ... v aldehyd hoc keton cú kh nng khỏng nm v khỏng khun cao Mt khỏc, ó cú sn thiosemicarbazide tng ng thỡ cú th d dng iu ch cỏc thiosemicarbazon bng cỏch un hi lu thiosemicarbazide v aldehyd hoc keton...
 • 113
 • 242
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất eugenol và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chúng

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất eugenol và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chúng
... CH - CH2 O - CH2 OCH3 N S SH (6) Nghiên cứu ức chế ăn mòn Khả ức chế ăn mòn kim loại dẫn xuất tổng hợp đ$ợc đ$ợc đánh giá ph$ơng pháp điện hoá, nh$ đo điện ăn mòn Ecorr (còn gọi l điện mạch hở ... hiệu l M4 Các dẫn xuất sau tổng hợp đ$ợc tinh chế đến nhiệt độ nóng chảy không đổi Cấu trúc phân tử đ$ợc xác nhận nhờ việc phân tích phổ IR, NMR [4] Khả ức chế ăn mòn dẫn xuất Điện ăn mòn thép xây ... đối phù hợp với công thức Tafel, cho kết hợp lý để đánh giá so sánh khả ức chế ăn mòn mẫu [15] Kết giới thiệu hình cho thấy, M1 v M2 ức chế ăn mòn tốt to n khoảng đo phân cực Hiệu suất ức chế đ$ợc...
 • 6
 • 522
 • 7

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của AT(24 nor 11α hydroxy 3 oxo lup 20(29) ene 28 oic acid)tách từ cây ngũ gia bì hương (acanthopanax trifloliatus)

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của AT(24 nor 11α hydroxy 3 oxo lup 20(29) ene 28 oic acid)tách từ cây ngũ gia bì hương (acanthopanax trifloliatus)
... C11-OH c a 24 -nor- 11α- hydroxy- 3- oxo- lup- -4- -3* 2 Ph n ng nhóm C17-COOH c a 24 -nor- 11α- hydroxy- 3- oxo- lup- 20(29)- ene- 28- oic acid B c c ñ tài CHƯƠNG T NG QUAN 1.1 CÂY NGŨ GIA BÌ HƯƠNG Lu n văn ... phép xác ñ nh ch t AT2 24 -nor- 11α- O-phthalyl -3- oxo- lup- 20(29)- ene- 28- oic acid 24 -nor- 11α- O-glutaryl -3- oxo- lup- 20(29)- ene- 28- oic acid (AT3) Ph h ng ngo i c a ch t AT3 xu t hi n d i tín hi u ñ ... c t, kích thích nor- 3 ,11α- dihydroxy -lup- 20(29)- ene- 28- oic acid 3 ,11α- dihydroxy tiêu hóa, ăn ngon mi ng, ng t t, ch a ñau nh c xương, m i g i, ñau - 23- oxo- lup- 20(29)- ene- 28- oic acid… Trong ñó,...
 • 13
 • 459
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của axit asiatic phân lập từ cây rau má [centella asiatica (l ) urban] và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của axit asiatic phân lập từ cây rau má [centella asiatica (l ) urban] và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng
... tụi ch n ủ ti: Nghiờn c u t ng h p m t s d n xu t c a axit asiatic phõn l p t cõy rau mỏ [Centella asiatica (L. ) urban] v thm dũ ho t tớnh sinh h c c a chỳng M c tiờu nghiờn c u ch t ban ủ u ú ... khả phản ứng chất Chất axit hữu có tính axit yếu chúng khó tham gia phản ứng trực tiếp với axit amin để tạo hợp chất amit Chúng phản ứng dễ dàng với axit amin hoạt hoá nhóm axit cách cho 39 tác ... cao (HR-ESI-MS); ph c ng h ng t Ph m c Th ng, Hunh Th Thanh Tõm v Ung Th Nh Truy n (201 1) T ng h p m t s d n xu t c a axit Asiatic phõn l p t cõy rau mỏ [Centella asiatica (L. ) Urban.] c a Vi...
 • 13
 • 496
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp một số acetophenon tetra o acetyl β d galactopyranosyl thiosemicarbazon thế

Nghiên cứu tổng hợp một số acetophenon tetra  o acetyl β d galactopyranosyl thiosemicarbazon thế
... bn b o c o ny, phn ng tin hnh chuyn hoỏ -D- galactozopiranozo thnh 2,3,4,6 -tetra- O- acetyl- D- galactopyranosyl bromide OH HO OAc AcO O 1, Ac 2O/ HClO 44 OH 2, Br 2//P đỏ/ H 2O O HO AcO OAc OH Br ... 1, Ac 2O/ HClO 44 OH 2, Br 2//P đỏ/ H 2O HO O AcO OAc OH OAc Pb(SCN) Br AcO H AcO toluen AcO OAc H O H H2N-NH 2.H 2O NCS OAc H H OAc Ar-COCH O AcO NHCSNH-NH Ar = nhõn phenyl OAc AcO OAc O AcO NHCSNH-N=C(CH ... Barrett D A (1995), Porous graphitic carbon for the chromatographic separation of O- tetraacetyl- -D- glucopyranosyl isothiocyanate-derivatised amino acid enantiomers, Journal of Chromatography A, Vol...
 • 16
 • 288
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số chất ức chế ăn mòn kin loại có tính năng ức chế ăn mòn cao từ nguồn phế liệu nông sản như vỏ trấu, lõi ngô của các cơ sở xay xát lúa ngô

Nghiên cứu tổng hợp một số chất ức chế ăn mòn kin loại có tính năng ức chế ăn mòn cao từ nguồn phế liệu nông sản như vỏ trấu, lõi ngô của các cơ sở xay xát lúa ngô
... tính theo công thức: Z= i0 − i i0 ⋅100 0 Trong đó: i0 dòng ăn mòn chất ức chế i dòng ăn mòn chất ức chế 1.5 chế ức chế ăn mòn chất ức chế ăn mòn Cho đến nhiều nghiên cứu đưa chế ức chế ... NGÔ 2.1 Nghiên cứu lựa chọn phương pháp tổng hợp chất ức chế ăn mòn từ vỏ trấu, lõi bắp ngô Để tổng hợp số chất ức chế ăn mòn azometin từ vỏ trấu, lõi ngô, tiến hành theo hai bước Bước tổng hợp ... xuất furfural khả ức chế ăn mòn thép cao Hiệu ức chế ăn mòn thép đạt từ 67% trở lên, số chất hiệu ức chế 90% Trong chất, hiệu ức chế ăn mòn cao chất ức chế ăn mòn BHX-ở-49, chất sử dụng...
 • 87
 • 288
 • 0

nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất vòng thơm, dị vòng từ dẫn xuất của anilin

nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất vòng thơm, dị vòng từ dẫn xuất của anilin
... benzen, cn s dng dn xut th ca anilin Do s úng vũng xy v trớ ortho cũn trng, nờn t dn xut th v trớ th ca anilin ta s c dn xut th v trớ ca quinolin, t dn xut th v trớ th ca anilin ta s c dn xut th ... kt qu thc nghim sau õy ó xỏc nhn c ch trờn: -Anilin v crotonanehit cho sn phm l 2-metylquinolin, anilin v metyl vinyl xeton cho 4-metylquinolin -Anilin cha 15N v glixerol cho quinolin cha 15N, ... http://www.lrc-tnu.edu.vn M U Anilin l amin thm quan trng, c phỏt hin ln u tiờn vo nm 1826, chng ct khan phm mu inigo Sau ú c chng ct t nha than ỏ (1834) v c Zinin tng hp t Nitrobenzen (1842) T ú ti nay, anilin ó...
 • 84
 • 228
 • 0

nghiên cứu tổng hợp một số acetophenon tetra - o-acetyl-β-d-galactopyranossyl thiosemicarbazon thế

nghiên cứu tổng hợp một số acetophenon tetra - o-acetyl-β-d-galactopyranossyl thiosemicarbazon thế
... 37 2.4.5 Tổng hợp acetophenon N-(2,3,4,6 -tetra- O-acetyl-β-D-galactopyranosyl )thiosemicarbazon 37 2.4.6 Tổng hợp 3-nitro-4-methoxyacetophenon N-(2,3,4,6 -tetra- O-acetyl-β-Dgalactopyranosyl )thiosemicarbazon ... 2.4.3 Tổng hợp 4-methyl acetophenon N-(2,3,4,6 -tetra- O-acetyl-β-Dgalactopyranosyl )thiosemicarbazon 36 2.4.4 Tổng hợp 4-hydroxyacetophenon N-(2,3,4,6 -tetra- O-acetyl-β-Dgalactopyranosyl )thiosemicarbazon ... 2.4.1 Tổng hợp 4-nitroacetophenon N-(2,3,4,6 -tetra- O-acetyl-β-Dgalactopyranosyl )thiosemicarbazon 35 2.4.2 Tổng hợp 4-methoxyacetophenon N-(2,3,4,6 -tetra- O-acetyl-β-Dgalactopyranosyl)thiosemicarbazon...
 • 69
 • 225
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp một số dẫn XUẤT của QUERCETIN, xác ĐỊNH HOẠT TÍNH KHÁNG nấm, KHÁNG KHUẨN của CHÚNG

NGHIÊN cứu TỔNG hợp một số dẫn XUẤT của QUERCETIN, xác ĐỊNH HOẠT TÍNH KHÁNG nấm, KHÁNG KHUẨN của CHÚNG
... hành thực đề tài để tổng hợp vài dẫn xuất Quercetin, xét nghiệm tính kháng nấm ,kháng khuẩn chúng, từ làm tảng để thực bước tổng hợp dẫn xuất khác nghiên cứu sâu sau Quercetin hợp chất phenol tìm ... Pentaacetyl Quercetin  Nghiên cứu tổng hợp Zn-Quercetin  Xác đònh hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn Quercetin dẫn xuất MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, xu quay trở lại nghiên cứu hợp chất thiên nhiên phát triển ... tượng nghiên cứu nhiều họ flavonoid Quercetin tác dụng lên nhiều loại bệnh khác   Tuy nhiên, người ta quan tâm nhiều đến việc tổng hợp dẫn xuất Quercetin số dẫn xuất tổng hợp chứng tỏ hoạt tính...
 • 61
 • 543
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số dạng Cu2O, Cu2O.Au Nano và khả năng ứng dụng của chúng

Nghiên cứu tổng hợp một số dạng Cu2O, Cu2O.Au Nano và khả năng ứng dụng của chúng
... dụng chúng với nội dung cụ thể sau: Tổng hợp hạt nano Cu2O Tổng hợp hạt nano vàng nano vàng Tổng hợp cấu trúc dị thể nhân – vỏ Au – Cu2O với hai hình dạng nhân vàng hạt nano vàng nano vàng Khảo ... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - VŨ THỊ NHỚ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ DẠNG Cu2O, Cu2O/Au NANO VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG Chuyên ngành: Hóa vô Mã số : 60440113 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI ... đích tổng hợp Cu2O, Au nano cấu trúc dị thể nhân – vỏ Au – Cu2O với nhiều hình dạng, cấu trúc khác nhau, đề tài gồm nội dung sau: Tổng hợp hạt nano Cu2O Tổng hợp hạt nano vàng nano vàng Tổng hợp...
 • 81
 • 260
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả nghiên cứu ứng dụng một số hệ phân loại đất trên thế giới ở việt namnghiên cứu tổng hợp cấu tạo của một số phức chất của pdii với dẫn xuất thiosemicacbazonnghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlinnghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcnghiên cứu và tổng hợp một số xeton α β không no đi từ hợp chất 3 axetyl4 metyl benzocumarintổng hợp một số hợp chất d glycopyranosyl thiosemicarbazon của isatin thế 13 và 14thuc nghiem nghien cuu tong hop khao sat hoat tinh xuc tac khu nox cua he osm2nghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7 xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dòngnghiên cứu đa hình một số gen quy định sinh trưởng và khả năng sản xuất thịt của lợn lai đực rừng thái lan x nái địa phương bắc nặmnghiên cứu tổng hợp vật liệu cumcm41 cu ở dạng phức chất axetat và hoạt tính của nó đối với phản ứng oxi hóa phenolhợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại việt namnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101luận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnhluận văn công nghệ thực phẩm nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm nghêu đóng hộpđề tài nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm thuỷ tinh hệ caomgosio2Đề cương bài giảng mạng truyền thông trong ô tôĐề cương bài giảng cảm biến và cơ cấu chấp hànhĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đại học)Đề cương bài giảng cấu tạo ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôĐề cương bài giảng hệ thống điện động cơ hệ cao đẳngĐề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpĐề cương bài giảng vi điều khiểnĐề cương bài giảng xe chuyên dụng (chuyên ngành cơ điện tử ô tô )Đề cương bài giảng thực tập lắp ráp và chế tạo thiết bị cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tôBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)Đề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngBài giảng kỹ thuật vi xử lýBài giảng lưới điện truyền tải và phân phốiBài giảng lý thuyết điều khiển tự động 1Bài giảng lý thuyết mạch 1 (đại học liên thông VHVL từ TCN)Bài giảng điều khiển hệ thống khí nén thuỷ lựcBài giảng thông tin vô tuyếnBài giảng tính toán kinh tế và quản lý điện năng