Nghiên cứu chất ức chế hoạt tính protease HIV 1 từ dịch chiết của lá cây thạch châu (pyrenaria jonqueriana), ổi (psidium guajava) và ma hoàng (ephedra distachya)

Nghiên cứu chất ức chế hoạt tính protease HIV 1 từ dịch chiết của cây thạch châu (pyrenaria jonqueriana), ổi (psidium guajava) ma hoàng (ephedra distachya)

Nghiên cứu chất ức chế hoạt tính protease HIV 1 từ dịch chiết của lá cây thạch châu (pyrenaria jonqueriana), ổi (psidium guajava) và ma hoàng (ephedra distachya)
... Nghiên cứu chất ức chế hoạt tính protease HIV- 1 từ dịch chiết Thạch châu (Pyrenaria jonqueriana), Ổi (Psidium guajava) Ma hoàng (Ephedra distachya) nhằm thu nhận đƣợc chất ức chế protease HIV- 1 ... - Nguyễn Hồng Anh NGHIÊN CỨU CHẤT ỨC CHẾ HOẠT TÍNH PROTEASE HIV- 1 TỪ DỊCH CHIẾT CỦA LÁ CÂY THẠCH CHÂU (PYRENARIA JONQUERIANA), ỔI (PSIDIUM GUAJAVA) MA HOÀNG (EPHEDRA DISTACHYA) Chuyên ngành: ... luận hoạt tính ức chế pepsin dịch chiết từ Ổi tốt dịch chiết từ Thạch châu Ma hoàng Từ kết này, Ổi đƣợc lựa chọn cho nghiên cứu nhằm phân lập, tinh hợp chất hoạt tính ức chế protease HIV- 1 3.2...
 • 74
 • 264
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẤT ỨC CHẾ HOẠT TÍNH PROTEASE HIV TỪ DỊCH CHIẾT CỦA CÂY THẠCH DÂU

NGHIÊN CỨU CHẤT ỨC CHẾ HOẠT TÍNH PROTEASE HIV TỪ DỊCH CHIẾT CỦA LÁ CÂY THẠCH DÂU
... phân lập, tinh chất ức chế tiềm protease HIV- 1 nghiên cứu tính chất hoạt chất thu 3.1.1 Khả ức chế pepsin của dịch chiết phân đoạn từ Thạch châu (Pyrenaria jonqueriana Pierre.) Cây Thạch châu Pyrenaria ... tài Nghiên cứu chất ức chế hoạt tính protease HIV- 1 từ dịch chiết Thạch châu (Pyrenaria jonqueriana), Ổi (Psidium guajava) Ma hoàng (Ephedra distachya)” nhằm thu nhận chất ức chế protease HIV- 1 ... đoạn Ổi ức chế pepsin ức chế protease HIV- 1, tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng PĐ2 lên hoạt tính phân giải chất peptide protease HIV- 1 Kết cho thấy, nồng độ 4,5 µg/mL, PĐ2 ức chế 70% hoạt tính protease...
 • 26
 • 273
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU SỰ ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CT3 TRONG DUNG DỊCH NaCL SỬ DỤNG LÀM LỚP LÓT MÀNG SƠN CỦA HỢP CHẤT POLYPHENOL TÁCH TỪ VỎ CÂY ĐƯỚC" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ăn mòn kim loại có ý nghĩa lớn mặt khoa học thực tiễn Trong công trình này, trình bày kết nghiên cứu trình chiết tách polyphenol từ vỏ đước ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại thép CT3 dung ... (1051) 3.3 Tính chất ức chế ăn mòn kim loại môi trường NaCl 3,5% polyphenol tách từ vỏ đước 3.3.1 Ảnh hưởng thời gian ngâm thép dung dịch đến khả ức chế ăn mòn Điện cực ngâm dung dịch polyphenol 100mg/l ... Nghiên cứu sử dụng polyphenol tách từ vỏ đước làm lớp lót màng sơn Điện cực thép CT3 phủ lớp sơn xịt áp suất, để khô khoảng 60 phút Sơn xịt áp suất hỗn hợp nhựa NC acrylic Lacquer, phối hợp với chất...
 • 7
 • 146
 • 1

Nghiên cứu chất ức chế xanh chiết xuất từ vỏ quả họ cam để chống ăn mòn cho thép trong môi trường axit

Nghiên cứu chất ức chế xanh chiết xuất từ vỏ quả họ cam để chống ăn mòn cho thép trong môi trường axit
... ức chế ăn mòn kim loại hướng phù hợp với xu bảo vệ môi trường phát triển bền vững không nước ta mà giới Luận án Nghiên cứu chất ức chế xanh chiết xuất từ vỏ họ cam để chống ăn mòn cho thép môi ... môi trường axit thực với mục tiêu khảo sát, đánh giá khả ức chế ăn mòn, nghiên cứu chế ức chế ăn mòn thép môi trường axit tinh dầu vỏ họ cam Việt Nam Nội dung nghiên cứu luận án - Nghiên cứu ... khả ức chế ăn mòn thép môi trường axit Tinh dầu BNR TDC có hiệu ức chế 80% TDC chất ức chế hỗn hợp ăn mòn thép axit HCl 1N Nồng độ ức chế tối ưu TDC g/L tương ứng với hiệu ức chế 90% Hiệu ức chế...
 • 27
 • 197
 • 0

Nghiên cứu chất ức chế xanh chiết xuất từ vỏ quả họ cam để chống ăn mòn cho thép trong môi trường axit

Nghiên cứu chất ức chế xanh chiết xuất từ vỏ quả họ cam để chống ăn mòn cho thép trong môi trường axit
... paladi-titan v titan, zirioni cng l nhng vt liu c s dng cho cỏc thit b, b cha, ng ng lm vic vi axit HNO3 Trong cỏc axit yu nh axit boric, axit limonic, picric, lactic, thỡ thộp khụng g Austenit ... lornoxicam v tenoxicam nh cỏc cht c ch n mũn cho kim loi [23, 32, 36, 45, 48, 50, 52, 78, 89, 96, 101, 110] Nghiờn cu ca S Hari Kumar v cng s [96] cho thy, amoxicillin cú th c ch cho thộp axit ... Nghiờn cu cht c ch xanh chit xut t v qu h cam chng n mũn cho thộp mụi trng axit c thc hin vi mc tiờu kho sỏt, ỏnh giỏ kh nng c ch n mũn, nghiờn cu c ch c ch n mũn i vi thộp mụi trng axit bi cỏc tinh...
 • 139
 • 296
 • 0

Nghiên cứu tách phân đoạn protein có hoạt tính chống oxy hóa từ dịch chiết hải miên (spongia sp ) theo phương pháp kết tủa bằng ammonium sulfate

Nghiên cứu tách phân đoạn protein có hoạt tính chống oxy hóa từ dịch chiết hải miên (spongia sp ) theo phương pháp kết tủa bằng ammonium sulfate
... đoạn protein hoạt tính chống oxy hóa từ dịch chiết hải miên (Spongia sp. ) theo phương pháp kết tủa ammonium sulfate" từ làm sở cho ngun cứu tách chiết, tinh chế chất chống oxy hóa từ Hải Miên ... sát hoạt tính chống oxy hóa phân đoạn protein kết tủa từ dịch chiết hải miên (Spongia sp. ) ammonium sulfate nồng độ khác - Thử nghiệm tinh chế protein từ phân đoạn hoạt tính chống oxy hóa ... Hải Miên sau Mục tiêu đề tài Tách phân đoạn protein hoạt tính chống oxy hóa từ dịch chiết hải miên (Spongia sp. ) theo phương pháp kết tủa ammonium sulfate (AS) Ý nghĩa thực tiễn ý nghĩa khoa...
 • 114
 • 410
 • 1

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của dầu rái ở đại lộc quảng nam

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của dầu rái ở đại lộc  quảng nam
... Đông Nam Á Chúng thành ph n quan tr ng c a 1.3.1.2 Phân lo i khoa h c 1.3.1.3 Phân b 1.3.2 Đ c tính th c v t 1.3.3 Tình hình nghiên c u thành ph n hóa h c c a d u rái nư c 1.3.4 Khai thác d u rái ... Nghiên c u xác ñ nh thành c a thiên nhiên nên thu n l i cho s phát tri n c a nhi u loài th c ph n hoá h c m t s d ch chi t c a d u rái v t Trong loài th c v t ñó, có nhi u lo i mang l i cho Nam ... ñ hình 3.3 d u rái cho th y vi c s d ng d u rái làm dư c li u s an toàn, không nh hư ng ñ n s c kho ngư i 3.2 K T QU NGHIÊN C U THÀNH PH N HÓA H C C AM TS D CH CHI T Cân 50g d u rái cho vào b...
 • 13
 • 474
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần hoá học trong một số dịch chiết của dầu rái ở Đại Lộc-Quảng Nam

Nghiên cứu xác định thành phần hoá học trong một số dịch chiết của dầu rái ở Đại Lộc-Quảng Nam
... Mục đích nghiên cứu Xác định thành phần hoá học số dịch chiết dầu rái nhằm làm sáng tỏ công dụng sống Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Dầu rái lấy từ dầu rái huyện Đại Lộc ... nghiên cứu thành phần, tính chất hóa học chưa quan tâm Do đó, với mong muốn tìm hiểu thành phần dầu rái để góp phần tìm công dụng xin chọn đề tài Nghiên cứu xác định thành phần hoá học số dịch chiết ... có dầu rái nhỏ 3.2 Kết nghiên cứu thành phần hóa học số dịch chiết Cân 50g dầu rái cho vào chiết soxhlet, chiết với 160ml etylaxetat nhiệt độ 85oC dung môi phía có màu nhạt thu dịch chiết dầu rái...
 • 50
 • 584
 • 1

Nghiên cứu tính chất ức chế ăn mòn thép ct3 trong dung dịch nacl 3,5% của tanin tách từ chè xanh

Nghiên cứu tính chất ức chế ăn mòn thép ct3 trong dung dịch nacl 3,5% của tanin tách từ lá chè xanh
... thấy, tanin tách từ chè xanh có nhóm chức phù hợp với công thức tanin công bố 3.3 Tính chất ức chế ăn mòn kim loại tanin tách từ chè xanh 3.3.1 Ảnh hưởng thời gian ngâm thép dung dịch tannin đến tính ... mòn kim loại - Tanin tính chất ức chế ăn mòn kim loại Với thời gian ngâm thép 40 phút dung dịch tanin 100 mg/l hiệu ức chế ăn mòn thép CT3 dung dịch NaCl 3,5% tanin 57,44% TÀI LIỆU THAM KHẢO ... phần tanin mẫu tương đương Kết hợp với điều kiện tối ưu cho trình chiết tanin từ chè xanh, lựa chọn tanin tách từ dung môi nước - etanol để nghiên cứu khả ức chế ăn mòn kim loại - Tanin tính chất...
 • 5
 • 595
 • 2

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CT3 TRONG DUNG DỊCH NACL 3,5% CỦA TANIN TÁCH TỪ CHÈ XANH

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CT3 TRONG DUNG DỊCH NACL 3,5% CỦA TANIN TÁCH TỪ LÁ CHÈ XANH
... thấy, tanin tách từ chè xanh có nhóm chức phù hợp với công thức tanin công bố 3.3 Tính chất ức chế ăn mòn kim loại tanin tách từ chè xanh 3.3.1 Ảnh hưởng thời gian ngâm thép dung dịch tannin đến tính ... mòn kim loại - Tanin tính chất ức chế ăn mòn kim loại Với thời gian ngâm thép 40 phút dung dịch tanin 100 mg/l hiệu ức chế ăn mòn thép CT3 dung dịch NaCl 3,5% tanin 57,44% TÀI LIỆU THAM KHẢO ... phần tanin mẫu tương đương Kết hợp với điều kiện tối ưu cho trình chiết tanin từ chè xanh, lựa chọn tanin tách từ dung môi nước - etanol để nghiên cứu khả ức chế ăn mòn kim loại - Tanin tính chất...
 • 5
 • 343
 • 1

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CT3 TRONG DUNG DỊCH NACL 3,5% CỦA TANIN TÁCH VỎ CÂY THÔNG CARIBAEA pdf

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CT3 TRONG DUNG DỊCH NACL 3,5% CỦA TANIN TÁCH VỎ CÂY THÔNG CARIBAEA pdf
... tanin tách từ dung môi nước - etanol để nghiên cứu khả ức chế ăn mòn kim loại - Tanin tính chất ức chế ăn mòn kim loại Với thời gian ngâm thép 30 phút dung dịch tanin 80 mg/l hiệu ức chế ăn ... Vậy tanin vỏ thông caribea có nhóm chức phù hợp với công thức Tanin công bố 3.3 Tính chất ức chế ăn mòn kim loại tanin tách từ vỏ thông caribaea 3.3.1 Đường cong phân cực thép dung dịch NaCl 3,5% ... yếu tố ảnh hưởng đến trình chiết tanin từ vỏ thông caribaea sử dụng tanin làm chất ức chế ăn mòn thép CT3 dung dịch NaCl 3,5% Thực nghiệm 2.1 Nguyên liệu Vỏ thông caribaea rửa sạch, thái nhỏ dao...
 • 7
 • 370
 • 0

Nghiên cứu thu nhận polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa ức chế enzyme α glucosidase của một số loài rong biển tại khánh hòa

Nghiên cứu thu nhận polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa và ức chế enzyme α glucosidase của một số loài rong biển tại khánh hòa
... polyphenol từ số loài rong biển Khánh Hòa - Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian chiết chiết đến hiệu thu nhận polyphenol từ số loài rong biển Khánh Hòa - Nghiên cứu khả chống oxy hóa ức chế enzyme -glucosidase ... Xuất phát từ thực trạng trên, chọn đề tài Nghiên cứu thu nhận polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa ức chế enzyme -glucosidase số loài rong biển Khánh Hòa 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Thành ... để thu nhận polyphenol từ số loài rong vùng biển Khánh Hòa - Xác định khả chống oxy hóa ức chế enzyme -glucosidase dịch chiết từ 02 loài rong cho hàm lượng polyphenol cao Nội dung nghiên cứu...
 • 79
 • 397
 • 6

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO, TÍNH NĂNG CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤT MÀU NHẠY QUANG (DSC) ĐỘNG HỌC CÁC QUÁ TRÌNH HÓA LÝ XẢY RA TRONG PIN

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO, TÍNH NĂNG CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤT MÀU NHẠY QUANG (DSC) VÀ ĐỘNG HỌC CÁC QUÁ TRÌNH HÓA LÝ XẢY RA TRONG PIN
... tiến sĩ Hóa học CHƯƠNG 52 NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH NĂNG CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤT MÀU NHẠY QUANG (DSC) 52 5.1 Chế tạo pin mặt trời chất màu nhạy quang 75 5.1.1 Chế tạo ... học trình phân hủy chất màu nhạy quang điều kiện hoạt động pin mặt trời chất nhạy quang - Chế tạo pin mặt trời DSC tiêu chuẩn, nghiên cứu cải tiến quy trình chế tạo nâng cao tính pin mặt trời ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  NGUYỄN THÁI HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO, TÍNH NĂNG CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤT MÀU NHẠY QUANG (DSC) VÀ ĐỘNG HỌC CÁC QUÁ...
 • 135
 • 563
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme protease từ ruột cá basacác chất ức chế proteaza pi protease inhibitorsức chế hoạt tính của polygalacturonasenghiên cứu thuốc ức chế u panacrin dùng trong điều trị ưng thưnghiên cứu giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh phú thọ2 th s lê khánh bằng 2009 đề tài nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm từ đậu tương rau tr 22 23một số kết quả nghiên cứu về sử dụng chỉ thị di truyền phân tử trong cải thiện giống cay rừngnghiên cứu thành phần các hoạt chất ức chế enzym glucosidase của thân cây núc nácnghiên cứu công nghệ chế tạo vải cacbon hoạt tính bảo vệ sức khỏe và xử lý môi trườngnghiên cứu ñiều tra các chất ức chế proteinase ở các phần khác nhau của thân và hạt cây tô mộcnghiên cứu quy trình chế biến trà túi lọc từ quả sung ficus glomerata và khảo sát hoạt tính sinh học của sản phẩmnghiên cứu triết tách hợp chất tanin từ vỏ cây thông caribe và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loạinghiên cứu sử dụng chitosan để tinh chế và nâng cao chất lượng agar agar chiết xuất từ rong câunghiên cứu một số tính chất của protease hiv 1 tái tổ hợpnghiên cứu công nghệ xử lý tinh quặng đất hiếm yên phú bằng phương pháp kiềm và phân chia tinh chế một số nguyên tố đât hiếm nặng chủ yếu từ tổng đất hiếm yên phú bằng phương pháp chiếtđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệptìm hiểu về hệ thống bôi trơnHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018quan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnquản lý nhân sự và tiền lươngTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Namứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakThiết bị media gatewayChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcNiên luận Stop And Waitbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 19. Đường giao thôngTuần 4. Bím tóc đuôi samLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN