Các tiêu chuẩn lựa chọn mô hình chuỗi thời gian

Các tiêu chuẩn lựa chọn hình chuỗi thời gian

Các tiêu chuẩn lựa chọn mô hình chuỗi thời gian
... 0.014x2 ) hình tốt thứ hai hình gồm x1 , hình chứa x2 x4 hình kí hiệu (3) hình tốt AIC, hình tốt thứ hai AIC hình chứa x2 , x4 , x5 Ở ý khuynh hướng BIC để lựa chọn hình ... cử viên, lựa chọn hình tốt nhất? Để lựa chọn hình tốt người ta đưa tiêu chuẩn thông tin Trong chương trình bày hai tiêu chuẩn thông tin quan trọng tiêu chuẩn thông tin Akaike tiêu chuẩn thông ... phân bố ta kết tương tự Tóm lại, cho lớp hình Dùng tiêu chuẩn AIC để lựa chọn hình tốt ta làm sau: Bước 1: Tính giá trị AIC cho hình Bước 2: Chọn hình có giá trị AIC lớn Ví dụ: Dữ liệu...
 • 64
 • 222
 • 0

MỘT số TIÊU CHUẨN lựa CHỌN HÌNH

MỘT số TIÊU CHUẨN lựa CHỌN mô HÌNH
... mà tham số chung cho hai nhóm 33 Chương Một số tiêu chuẩn lựa chọn hình Các tham số hình 1, b hình 2, a, b hình 3, µ, σ hình 4, a, b hình 5, k, a, b hình 6, a, b hình 7, ... Các hình 5, 7, có tham số, với giá trị BIC đưa bảng hình tốt danh sách hình ứng cử viên theo cách chọn BIC 34 Chương Một số tiêu chuẩn lựa chọn hình Như hình tốt hai tiêu chuẩn ... Các tham số ước lượng, cực đại loga hàm hợp lý điểm số AIC cho hình Các tham số hình 1, b hình 2, a, b hình 3,µ, σ hình 4, a, b hình 5, k, a, b hình 6, a, b hình 7, a,...
 • 59
 • 198
 • 1

hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ ở việt nam (2)

Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở việt nam (2)
... TH I GIAN PHI TUY N CHO PHN TCH L M PHT, C U TI N VI T NAM GIAI O N 2000-2011 90 3.1 Th c tr ng v nghiờn c u l m phỏt Vi t Nam th i gian g n ủõy 90 3.2 Xõy d ng ủ ng Phillips phi ... i gian phi n STAR lm cụng c chớnh ủ nghiờn c u lu n ỏn ti n s v tờn ủ ti g n li n v i cụng c chớnh ny l: Mụ hỡnh chu i th i gian phi n (STAR) phõn tớch v d bỏo cỏc ch tiờu kinh t v mụ Vi t Nam ... cỏc bi n kinh t v mụ lm cho cỏc dóy s th i gian xu t hi n quan h phi n Chớnh vỡ th , cỏc mụ hỡnh chu i th i gian phi n ngy cng cú m t v trớ v ng ch c hn lnh v c mụ hỡnh húa ti chớnh v kinh t v...
 • 171
 • 724
 • 2

Các phương pháp chia khoảng trong hình chuỗi thời gian mờ

Các phương pháp chia khoảng trong mô hình chuỗi thời gian mờ
... 3: CÁC PHƢƠNG PHÁP CHIA KHOẢNG TRONG MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ Chiều dài khoảng thời gian thuật toán hình chuỗi thời gian mờ ảnh hƣởng lớn đến kết dự báo chuỗi thời gian mờ Nếu chiều dài khoảng ... CHƢƠNG 3: CÁC PHƢƠNG PHÁP CHIA KHOẢNG TRONG MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ 33 3.1 Phƣơng pháp chia khoảng 33 3.1.1 Phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên 34 3.1.2 Phương pháp độ ... Ứng dụng dự báo Trong phần này, em sử dụng phƣơng pháp chia khoảng hình chuỗi thời gian mờ là: Phƣơng pháp chia khoảng ngẫu nhiên, phƣơng pháp chia khoảng dựa mật độ, phƣơng pháp độ dài dựa...
 • 74
 • 294
 • 0

CÁC HÌNH CHUỖI THỜI GIAN tài CHÍNH

CÁC mô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN tài CHÍNH
... trễ, chuỗi dừng, toán tử kì vọng điều kiện Martingale sử dụng chương sau nghiên cứu hình chuỗi thời gian MA, ARMA, ARIMA 1.1 Chuỗi thời gian toán tử trễ 1.1.1 Chuỗi thời gian Chuỗi thời gian ... chuỗi thời gian thị trường tài Các hình chuỗi thời gian nhằm để dự báo giá trị tương lai tài sản tài dựa phân tích số liệu khứ Do với phương pháp điều kiện quan trọng chuỗi thời gian cần có ... Chương Các hình chuỗi thời gian tuyến tính Mục đích chương nhằm giới thiệu hình chuỗi thời gian tuyến tính tiêu biểu trình trung bình trượt MA, trình tự hồi quy AR, hồi quy tích hợp ARMA hình...
 • 76
 • 239
 • 0

Tiểu luận về hình chuỗi thời gian phi tuyến STAR trong phân tích dự báo chỉ tiêu kinh tế vĩ

Tiểu luận về mô hình chuỗi thời gian phi tuyến STAR trong phân tích dự báo chỉ tiêu kinh tế vĩ mô
... HèNH HI QUY CHUYN TIP TRN TRONG PHN TCH KINH T V Mễ Trc ủõy, ủi mt vi cỏc hin tng phi tuyn kinh t, cỏc nh mụ hỡnh thng x lý bng cỏch ly xp x tuyn tớnh cho cỏc hin tng phi tuyn Vi cỏch x lý nh ... giỳp cho cỏc nh kinh t gii thớch ủc mt s cỏc hin tng kinh t phi tuyn Tuy nhiờn, cỏch x lý nh th ny cng ch giỳp cho cỏc nh kinh t gii quyt ủc mt s nh cỏc trng hp riờng l ch khụng phi l mt cỏch trn ... ủnh phi tuyn ủó cho thy tớnh hu ớch ca nú vic gii thớch cho cỏc trng hp phi tuyn V ngy nay, cỏc mụ hỡnh phi tuyn ủó cú mt ch ủng vng chc hn vic mụ hỡnh húa ti chớnh v kinh t v mụ Cỏc mụ hỡnh kinh...
 • 160
 • 184
 • 0

CÁC HÌNH CHUỖI THỜI GIAN tài CHÍNH

CÁC mô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN tài CHÍNH
... trễ, chuỗi dừng, toán tử kì vọng điều kiện Martingale sử dụng chương sau nghiên cứu hình chuỗi thời gian MA, ARMA, ARIMA 1.1 Chuỗi thời gian toán tử trễ 1.1.1 Chuỗi thời gian Chuỗi thời gian ... chuỗi thời gian thị trường tài Các hình chuỗi thời gian nhằm để dự báo giá trị tương lai tài sản tài dựa phân tích số liệu khứ Do với phương pháp điều kiện quan trọng chuỗi thời gian cần có ... Chương Các hình chuỗi thời gian tuyến tính Mục đích chương nhằm giới thiệu hình chuỗi thời gian tuyến tính tiêu biểu trình trung bình trượt MA, trình tự hồi quy AR, hồi quy tích hợp ARMA hình...
 • 80
 • 216
 • 0

HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ TRONG DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN

MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ TRONG DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN
... thời gian mờ 2.1 hình thuật toán Song Chissom Trong phần này, sử dụng khái niệm phương pháp dự báo chuỗi thời gian mờ Song et al Chissom đưa để xây dựng thuật toán dự báo cho chuỗi thời gian ... quan hệ mờ, em ký hiệu: Ai giá trị mờ thời điểm t Aj giá trị mờ thời điểm t+1 Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời ... mờ 40 hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1 hình thuật toán Song Chissom 41 2.2 hình thuật toán Chen 42 2.3 Thuật toán Singh 43 2.4 Mô...
 • 68
 • 819
 • 2

hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
... ỉ Cơ sở khoa học dự báo Chương Các hình chuỗi thời gian tài dạng ARCH Chương Dự báo biến động giá chứng khoán áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam ĐỂ tài NCKH cấp trường Mã số: NT 2007 ... chuỗi thời gian để dự báo - Đ ố i tượng nghiên cưu giá chứng khoán giao dểch số thể trường chứng khoán giới Việt Nam - Các m ô hình chuỗi thời gian áp dụng cho dự báo biến động giá chứng khoán phục ... phương pháp dự báo, đặc biệt dự báo theo m ô hình chuỗi thời gian Nghiề cứu thực trạng biến động giá chứng khoán thặ trường chứng khoán n Việt Nam m ô hình ngẫu nhiên m ô hình chuỗi thời gian Mã...
 • 83
 • 283
 • 0

luận văn thạc sỹ hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian

luận văn thạc sỹ mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian
... mờ thời điểm t Aj giá trị mờ thời điểm t+1 Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗi thời ... loại bỏ tính không dừng chuỗi thời gian Huarng sử dụng thông tin có trước tính chất chuỗi thời gian mức độ tăng giảm để đưa hình heuristic chuỗi thời gian mờ Trong thời gian gần đây, đề tài số ... 40 hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1 hình thuật toán Song Chissom 41 2.2 hình thuật toán Chen 42 2.3 Thuật toán Singh 43 2.4 hình...
 • 68
 • 185
 • 0

Đồ án tốt nghiệp HÌNH CHUỖI THỜI GIAN mờ TRONG dự báo CHUỖI THỜI GIAN

Đồ án tốt nghiệp mô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN mờ TRONG dự báo CHUỖI THỜI GIAN
... đến chuỗi thời gian mờ 40 hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1 hình thuật toán Song Chissom 41 2.2 hình thuật toán Chen 42 2.3 Thuật toán Singh ... thời gian mờ 2.1 hình thuật toán Song Chissom Trong phần này, sử dụng khái niệm phương pháp dự báo chuỗi thời gian mờ Song et al Chissom đưa để xây dựng thuật toán dự báo cho chuỗi thời gian ... toán khác hình chuỗi thời gian mờ để dự báo cho số chuỗi số kinh tế xã hội, trình bày chương: Chương 1: trình bày kiến thức chuỗi thời gian Chương 2: trình bày Lý thuyết tập mờ chuỗi thời gian...
 • 68
 • 171
 • 0

ứng dụng hình chuỗi thời gian mờ bậc cao trong dự báo

ứng dụng mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao trong dự báo
... tìm hiểu việc sử dụng hình chuỗi thời gian dự báo, đặc biệt việc sử dụng hình chuỗi thời gian mờ bậc cao, em lựa chọn đề tài Ứng dụng hình chuỗi thời gian mờ bậc cao dự báo làm đề tài ... trị chuỗi thời gian thời điểm t-2 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-3 Ei-3 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗi thời gian ... nhân tạo Chuỗi thời gian mờ hình chuỗi thời gian mờ bậc đƣợc Song Chissom phát triển từ năm 1993, Song Chissom đƣa khái niệm chuỗi thời gian mờ không phụ thuộc vào thời gian (chuỗi thời gian dừng)...
 • 82
 • 220
 • 0

hình chuỗi thời gian mờ Heuristic và ứng dụng

Mô hình chuỗi thời gian mờ Heuristic và ứng dụng
... này, em giới thiệu mơ hình chuỗi thời gian mờ heuristic- 1 Huarng [6] mơ hình chuỗi thời gian mờ heuristic- 2 Nguyễn Cơng Điều [7] Từ ứng dụng hình chuỗi thời gian mờ heuristic- 2 tốn dự báo ... 34 MƠ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ HEURISTIC VÀ TÍNH TỐN THỬ NGHIỆM 34 3.1 Mơ hình chuỗi thời gian mờ Heuristic- [6] 34 3.2 Mơ hình chuỗi thời gian mờ heuristic- [7] ... giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗi thời gian thời điểm t Ở đây, sử dụng hình bậc với giá trị chuỗi thời gian thời điểm...
 • 66
 • 279
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấpcác tiêu chuẩn lựa chọn thành viên kênhcác tiêu chuẩn lựa chọn thành viên mạng lướicác tiêu chuẩn lựa chọn ncc tiếpcác tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhâncác tiêu chuẩn lựa chọn người hiến tế bào gốccác tiêu chuẩn lựa chọnphụ lục 4 các tiêu chuẩn lựa chọn trễcác mô hình chuỗi thời gianmô hình chuỗi thời gianchương 5 mô hình chuỗi thời gianphần i mô hình chuỗi thời gian đơn biếnphần ii mô hình chuỗi thời gian đa biếnmô hình chuỗi thời gian đơn biếnsánh trên cơ sở trung bình hoặc tổng số số tiêu chuẩn cho mỗi mô hình trên cơ sở các bảng số liệu đã được chuẩn hoá3.Giay uy quy-Xacnhan DHDCD TN20134.The le lam viec-bieu quyet DHDCD TN20137..Mau To trinh_DTW2 2013Đại hội cổ đông 3455DL2NQDHDCD7.Quy che bau cu HDQT7.Dieu le Cong ty CP DLTW28.Mau To trinh_DTW2 2012Đại hội cổ đông 1.danh muc tai lieu5.Quy che lam viec va bieuquyet_DTW2 (2)_Mau To trinh_DTW2 (2)So11_Qui che bau cu tai DHCD6.TT_BCTC kiem toan_2013_SHICổ đông và nhà đầu tư 14.Quychebaucu 201416.2. Phuong an Phat hanh tang vonchuongtrinhdaihoi2010 SHIGiay xac nhan tham gia DHCDPhieu dang ky phat bieuDHCD2010TO TRINH DHCD VE TAI CO CAUĐề tài Vi xử lí đồ hoạTăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI trên địa bàn tỉnh Bình Định