Truyện ngắn việt nam giai đoạn 1975 1985

Truyện ngắn việt nam giai đoạn 1975-1985

Truyện ngắn việt nam giai đoạn 1975-1985
... khác tạo cho truyện ngắn giai đoạn 1975-1985 diện mạo Mười năm truyện ngắn thể tính liên tục mở chân trời rộng lớn với thể loại 3.3 Thành tựu truyện ngắn Trong phát triển văn học Việt Nam đại từ ... Tuyển tập truyện ngắn 1945-1985 Nhà xuất Văn học (1985), Truyện ngắn Việt Nam 1945-1985 Nhà xuất Giáo dục (1985), Bốn mươi lăm truyện ngắn 1975-1985 Nhà xuất Tác phẩm - Hội nhà văn Việt Nam (1985) ... thể nói, tuyển tập cố gắng việc lựa chọn truyện ngắn tiêu biểu tác giả, giai đoạn gợi lên nhiều vấn đề truyện ngắn văn học Thành tựu truyện ngắn Việt Nam 1975-1985 đánh dấu hình thành khẳng định...
 • 125
 • 493
 • 2

Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985

Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985
... Tuyển tập truyện ngắn 194 51985 Nhà xuất Văn học (1985) , Truyện ngắn Việt Nam 194 5-1 985 Nhà xuất Giáo dục (1985) , Bốn mươi lăm truyện ngắn 197 5- 1985 Nhà xuất Tác phẩm - Hội nhà văn Việt Nam (1985) ... học Việt Nam sau đại thắng mùa xuân năm 1975 Chính điều giúp lựa chọn đề tài : Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 197 5- 1985 Lịch sử vấn đề 2.1 Những nghiên cứu, ý kiến vấn đề khái quát truyện ngắn ... nghiên cứu truyện ngắn giai đoạn sau Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn chia làm ba chương: Chương I: Bối cảnh lịch sử diện mạo truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 197 5- 1985 Chương...
 • 151
 • 271
 • 0

Tài liệu Luận văn thạc sĩ khoa học ngữ văn " Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985 " doc

Tài liệu Luận văn thạc sĩ khoa học ngữ văn
... ba truyện ngắn 194 51975 Nhà xuất Tác phẩm mới, Tuyển tập truyện ngắn 194 5-1 985 Nhà xuất Văn học (1985) , Truyện ngắn Việt Nam 194 5-1 985 Nhà xuất Giáo dục (1985) , Bốn mươi lăm truyện ngắn 197 5- 1985 ... luận, luận văn chia làm ba chương: Chương I: Bối cảnh lịch sử diện mạo truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 197 5- 1985 Chương II: Những thay đổi đề tài cảm hứng truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 197 5- ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 197 5- 1985 Chuyên ngành: Văn học Việt...
 • 122
 • 682
 • 0

Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 ( nhìn từ góc độ thi pháp thể loại )

Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 ( nhìn từ góc độ thi pháp thể loại )
... đề tài "Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 (Nhìn từ góc độ thi pháp thể loại) ", luận án sử dụng phơng pháp nghiên cứu chủ yếu sau: phơng pháp loại hình, phơng pháp tiếp cận thi pháp học, ... hình thức thời đại" (1 29, 36 2) thể xem hình thức thời đại giai đoạn 1945 - 1975 truyện ngắn Trong xu chung thời đại, với tất u điểm thể loại, truyện ngắn giai đoạn 1945 - 1975 phát triển nhiều ... Hoàng ( ôi mắt - Nam Cao), Đào (Mùa lạc - Nguyễn Khải), ông Tám Xẻo Đớc ( ất - Anh Đức), bác 18 Tám Sành (Lửa đêm - Phan T ), Cụ Mết (Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành), ông Năm Hạng ( ng Năm Hạng-...
 • 24
 • 3,287
 • 10

Ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1975- 1985

Ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1975- 1985
... vi n tr cho Vi t Nam Quan h Vi t-M ngày cang thêm tr ng i THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN PH N II NGO I GIAO VI T NAM TRONG GIAI O N 1975-1 985 I V n Campuchia Ph n ng c a Vi t Nam tr l i cu c chi ... ó Th trư ng Ngo i giao, B trư ng Ngo i giao Th tư ng nư c C ng hồ Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ã liên ti p i thăm h u ngh nư c ơng Nam Á, quan h ngo i giao gi a nư c ASEAN Vi t Nam ã c ki n l p Nhưng ... TÌNH HÌNH T NƯ C SAU NĂM 1973 PH N II 12 NGO I GIAO VI T NAM TRONG GIAI O N 1975-1 985 12 I V n Campuchia 12 II Quan h Vi t – Trung 18 PH N...
 • 27
 • 1,014
 • 2

NGOẠI GIAO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1975-1985

NGOẠI GIAO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1975-1985
... vi n tr cho Vi t Nam Quan h Vi t-M ngày cang thêm tr ng i THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN PH N II NGO I GIAO VI T NAM TRONG GIAI O N 1975-1985 I V n Campuchia Ph n ng c a Vi t Nam tr l i cu c chi ... ó Th trư ng Ngo i giao, B trư ng Ngo i giao Th tư ng nư c C ng hồ Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ã liên ti p i thăm h u ngh nư c ơng Nam Á, quan h ngo i giao gi a nư c ASEAN Vi t Nam ã c ki n l p Nhưng ... vũ ài qu c t , v th c a Vi t Nam Dân ch C ng hồ Chính ph Cách m ng Lâm th i C ng hồ Mi n Nam Vi t Nam c nâng cao Có th kh ng có hình nh nh chưa bao gi nư c Vi t Nam p th lòng nhân dân th gi i...
 • 27
 • 264
 • 0

Cảm hứng triết luận về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986- 2000

Cảm hứng triết luận về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986- 2000
... triết lí Kết luận Thư mục tham khảo Chương 1: NHỮNG TIỀN ĐỀ NẢY SINH CẢM HỨNG TRIẾT LUẬN VỀ CON NGƯỜI TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986- 2000 Cảm hứng triết luận dạng cảm hứng nghệ thuật ... cấu luận văn Chương 1: Những tiền đề nảy sinh cảm hứng triết luận người truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986-2 000 1.1 Cảm hứng nghệ thuật 1.1.1 Khái niệm cảm hứng 1.1.2 Các dạng cảm hứng cảm hứng ... 1.1.3 Cảm hứng triết luận người văn học Việt Nam giai đoạn 198 62000 1.2 Những tiền đề cho nảy sinh cảm hứng nghệ thuật truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986-2 000 1.2.1 Sự quan tâm tới yếu tố người...
 • 113
 • 528
 • 0

CẢM HỨNG TRIẾT LUẬN VỀCON NGƯỜI TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986- 2000

CẢM HỨNG TRIẾT LUẬN VỀCON NGƯỜI TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986- 2000
... cấu luận văn Chương 1: Những tiền đề nảy sinh cảm hứng triết luận người truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986-2 000 1.1 Cảm hứng nghệ thuật 1.1.1 Khái niệm cảm hứng 1.1.2 Các dạng cảm hứng cảm hứng ... 1.1.3 Cảm hứng triết luận người văn học Việt Nam giai đoạn 198 62000 1.2 Những tiền đề cho nảy sinh cảm hứng nghệ thuật truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986-2 000 1.2.1 Sự quan tâm tới yếu tố người ... triết lí Kết luận Thư mục tham khảo Chương 1: NHỮNG TIỀN ĐỀ NẢY SINH CẢM HỨNG TRIẾT LUẬN VỀ CON NGƯỜI TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986- 2000 Cảm hứng triết luận dạng cảm hứng nghệ thuật...
 • 113
 • 330
 • 0

Báo cáo khoa học:Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1940-1945 doc

Báo cáo khoa học:Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1940-1945 doc
... "tdi u vo ly" iy (chQ dung eua Nam Cao) Nhu vay, den giai doan 1940-1945, quan niem nghe thuat vi ngUdi truyen ngdn da cd nhQng chuygn biin ca bin so vdi trudc Trong each nhin mdi me 81 Dinh ... giai doan TAI LIEU THAM KHAO [1] Nguyin Hoanh Khung, 1973 Nam Cao Ljch sii vdn hoc Viet Nam 1930-1945, tap V Nxb Gido due Ha Npi [2] Nguyin Ddng Manh, 1983 Khdi ludn - Tdng tap Vdn hoc Viet Nam, ... kech" {Mpt ngudi muon dap vd ddn) Dang chu y la mOt sd cay but truyen ngdn giai doan 1940-1945, ma tieu biiu nhit la Nam Cao, da khdng chi thiy dupc sQ tac dflng manh me eua hoan canh ddi vdi...
 • 8
 • 561
 • 4

Đề tài chiến tranh trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985

Đề tài chiến tranh trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985
... sau: - Khái quát diện mạo khuynh hƣớng tiểu thuyết đề tài chiến tranh giai đoạn 1975 1985 - Phân tích số vấn đềvề thực chiến tranh hình tƣợng ngƣời lính tiểu thuyết chiến tranh giai đoạn 1975 ... lính tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1975 1985 Chƣơng III: Một số vấn đề nghệ thuật việc thể đề tài chiến tranh tiểu thuyết giai đoạn 1975 1985 CHƢƠNG DIỆN MẠO VÀ CÁC KHUYNH HƯỚNG CỦA TIỂU THUYẾT ... đề - đời tƣ bƣớc đầu đƣợc phản ánh CHƢƠNG II: HIỆN THỰC CHIẾN TRANH VÀ HÌNH TƢỢNG 34 NGƢỜI LÍNH TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1975 38 – 1985 2.1 Hiện thực chiến tranh tiểu thuyết Việt...
 • 113
 • 440
 • 0

Phát triển năng lực tự học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945 cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực tự học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945 cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông
... lực tự học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 cho học sinh lớp 11 Trung học phổ thông với mong muốn giúp học sinh lớp 11 tự học truyện ngắn có hiệu cao, từ phát triển lực tự học môn Văn ... trình truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945 cho HS lớp 11 khảo sát thực tế dạy học truyện ngắn theo hướng phát triển lực tự học THPT - Đề xuất hướng dẫn học sinh tự học nhằm phát triển lực tự học ... DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG 42 TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Một số nguyên tắc tổ chức dạy học truyện ngắn theo hướng phát...
 • 109
 • 707
 • 0

Ngoại giao việt nam giai đoạn 1975 1985

Ngoại giao việt nam giai đoạn 1975 1985
... viện trợ cho Việt Nam Quan hệ Việt- Mỹ KI L OBO OKS CO M ngày cang thêm trở ngại http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN PHẦN II NGOẠI GIAO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1975- 1985 I Vấn đề ... Thứ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng OBO OKS CO M Ngoại giao Thủ tướng nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam liên tiếp thăm hữu nghị nước Đơng Nam Á, quan hệ ngoại giao nước ASEAN Việt Nam kiến lập ... quan hệ với Việt Nam Việt Nam lúc đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch gửi thư cho số nước giải thích Việt Nam rút hết qn khỏi Campuchia đe doạ Trung Quốc Việt Nam việc sử...
 • 27
 • 211
 • 0

Phần kết thúc trong truyện ngắn việt nam giai đoạn 1930 1945

Phần kết thúc trong truyện ngắn việt nam giai đoạn 1930  1945
... Việt Nam giai đoạn 1930 1945 dòng chảy văn học Việt Nam Chương ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẦN KẾT THÚC TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 2.1 Hình thức cấu tạo phần kết thúc 2.1.1 Phần kết thúc ... luận đề tài Chương 2: Đặc điểm phần kết thúc truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 Chương 3: Chức quan hệ phần kết thúc truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 10 10 11 Chương CƠ SỞ LÍ ... Chỉ đặc điểm chức phần kết thúc truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các phần kết thúc truyện ngắn Việt Nam số tác giả tiêu biểu giai đoạn 1930 - 1945 3.3 Phạm vi...
 • 119
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kinh tế việt nam giai đoạn 1975 đến 1985đặc điểm truyện ngắn sơn nam giai đoạn 19541975giáo dục việt nam giai đoạn 1975 1979truyện ngắn việt nam 1975 1985khái quát văn học việt nam giai đoạn sau 1975văn học việt nam giai đoạn 1945 đến 1975văn học việt nam giai đoạn sau 1975đồ án phân tích và đánh chiến lược phát triển của ngân hàng đầu tư bidv và phát triển việt nam giai đoạn 20112015văn hóa việt nam giai đoạn 1945 1975phân tích thống kê hoạt động huy động vốn của ngân hàng công thương việt nam giai đoạn 20022008vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 20062009chuyên đề đánh giá tình hình nợ xấu của các ngân hàng việt nam giai đoạn 2010 2012lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975ảnh người chiến sĩ cách mạng trong văn học việt nam giai đoạn 1945 1975biểu đồ 1 xu thế tăng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục ở việt nam giai đoạn 1993 2002bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả