Mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian

luận văn thạc sỹ hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian

luận văn thạc sỹ mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian
... mờ thời điểm t Aj giá trị mờ thời điểm t+1 Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗi thời ... loại bỏ tính không dừng chuỗi thời gian Huarng sử dụng thông tin có trước tính chất chuỗi thời gian mức độ tăng giảm để đưa hình heuristic chuỗi thời gian mờ Trong thời gian gần đây, đề tài số ... 40 hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1 hình thuật toán Song Chissom 41 2.2 hình thuật toán Chen 42 2.3 Thuật toán Singh 43 2.4 hình...
 • 68
 • 194
 • 0

Luận văn thạc sỹ hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian hình một số thuật toán dự báo trong hình chuỗi thời gian mờ

Luận văn thạc sỹ mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian mô hình một số thuật toán dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ
... 39 Một số khái niệm 39 1.1 Định nghĩa tập mờ chuỗi thời gian mờ 39 1.2 Một số định nghĩa liên quan đến chuỗi thời gian mờ 40 hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian ... : Hình 2.6 Minh hoạ phương pháp giải mờ 43 44 45 CHƢƠNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG CHUỖI THỜI GIAN MỜ VÀ MỘT SỐ THUẬT TOÁN CẢI TIẾN Một số khái niệm 1.1 Định nghĩa tập mờ chuỗi thời gian mờ ... dự báo nhiệt độ thời tiết… Tuy nhiên xét độ xác dự báo, số thuật toán cho kết chưa cao Để nâng cao độ xác dự báo, số thuật toán cho moo hình chuỗi thời gian mờ liên tiếp đưa Chen sử dụng hình...
 • 87
 • 134
 • 0

Luận văn thạc sỹ hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian t

Luận văn thạc sỹ mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian t
... bỏ t nh không dừng chuỗi thời gian Huarng sử dụng thông tin có trước t nh ch t chuỗi thời gian mức độ t ng giảm để đưa hình heuristic chuỗi thời gian mờ Trong thời gian gần đây, đề t i số t c ... cho chuỗi thời gian xu t ph t từ lĩnh vực khoa học t nhiên kỹ thu t th t bại áp dụng cho chuỗi thời gian kinh t t i Nguyên nhân giả thi t m t toán học phương sai chuỗi thời gian t i không thay ... T nh k t từ phép hợp thành Khử mờ hình số thu t toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 2.1 hình thu t toán Song Chissom Trong phần này, sử dụng khái niệm phương pháp dự báo chuỗi thời gian...
 • 80
 • 72
 • 0

hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian hình một số thuật toán dự báo trong hình chuỗi thời gian mờ

Mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian Mô hình một số thuật toán dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ
... dự báo, số thuật toán cho moo hình chuỗi thời gian mờ liên tiếp đưa Chen sử dụng hình bậc cao chuỗi thời gian mờ để tính toán Sah Degtiarev thay dự báo chuỗi thời gian sử dụng chuỗi thời gian ... Một số định nghĩa liên quan đến chuỗi thời gian mờ 40 Để vượt qua khó khăn trên, gần nhiều tác giả sử dụng hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 41 hình chuỗi thời gian ... 37 CHƢƠNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG CHUỖI THỜI GIAN MỜ VÀ MỘT SỐ THUẬT TOÁN CẢI TIẾN 39 Một số khái niệm 39 1.1 Định nghĩa tập mờ chuỗi thời gian mờ 39 kinh tế,...
 • 44
 • 400
 • 0

HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ TRONG DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN

MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ TRONG DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN
... thời gian mờ 2.1 hình thuật toán Song Chissom Trong phần này, sử dụng khái niệm phương pháp dự báo chuỗi thời gian mờ Song et al Chissom đưa để xây dựng thuật toán dự báo cho chuỗi thời gian ... quan hệ mờ, em ký hiệu: Ai giá trị mờ thời điểm t Aj giá trị mờ thời điểm t+1 Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời ... mờ 40 hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1 hình thuật toán Song Chissom 41 2.2 hình thuật toán Chen 42 2.3 Thuật toán Singh 43 2.4 Mô...
 • 68
 • 842
 • 2

Đồ án tốt nghiệp HÌNH CHUỖI THỜI GIAN mờ TRONG dự báo CHUỖI THỜI GIAN

Đồ án tốt nghiệp mô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN mờ TRONG dự báo CHUỖI THỜI GIAN
... đến chuỗi thời gian mờ 40 hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1 hình thuật toán Song Chissom 41 2.2 hình thuật toán Chen 42 2.3 Thuật toán Singh ... thời gian mờ 2.1 hình thuật toán Song Chissom Trong phần này, sử dụng khái niệm phương pháp dự báo chuỗi thời gian mờ Song et al Chissom đưa để xây dựng thuật toán dự báo cho chuỗi thời gian ... toán khác hình chuỗi thời gian mờ để dự báo cho số chuỗi số kinh tế xã hội, trình bày chương: Chương 1: trình bày kiến thức chuỗi thời gian Chương 2: trình bày Lý thuyết tập mờ chuỗi thời gian...
 • 68
 • 212
 • 0

ThS37 070 hình chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian

ThS37 070 mô hình chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian
... toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 2.1 hình thuật toán Song Chissom Trong phần này, sử dụng khái niệm phương pháp dự báo chuỗi thời gian mờ Song et al Chissom đưa để xây dựng thuật toán dự ... quan hệ mờ, em ký hiệu: Ai giá trị mờ thời điểm t Aj giá trị mờ thời điểm t+1 Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời ... mờ 40 hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1 hình thuật toán Song Chissom 41 2.2 hình thuật toán Chen 42 2.3 Thuật toán Singh 43 2.4 Mô...
 • 68
 • 88
 • 0

ứng dụng hình hóa mờ trong dự báo giá cổ phiếu

ứng dụng mô hình hóa mờ trong dự báo giá cổ phiếu
... mờ sử dụng tập mờ loại hai rời rạc 2 Xừy dựng b hình mờ loại nhúng hình suy diễn mờ nhúng loại dựa sở hình mờ Mamdani với bađầu vào đầu Biến vào thể thông tin giá cổ phiếu ngày cần dự ... trình bày kĩ thuật hình húa mờ sử dụng tập mờ loại hai, mở rộng hình húa mờ sử dụng tập mờ loại một, từ ứng dụng vào hệ thống dự báo giá cổ phiếu thị trường chứng khoán Em xin chừn thành cảm ... THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Đề tài Ứng dụng hình húa mờ dự báo giá cổ phiếu ứng dụng logic mờ toán dự đoán Đồ án giúp hiểu rõ lí thuyết tập mờ Sinh viờn thực hiện: Đào Mạnh Sơn – HTTT...
 • 22
 • 355
 • 3

Nghiên cứu liên kết các hình thủy văn - thủy lực trong dự báo lũ sông Hương

Nghiên cứu liên kết các mô hình thủy văn - thủy lực trong dự báo lũ sông Hương
... sô' hình bao gồm hình thủy văn thủy lực hình thủy văn tiêu biểu HEC-HMS hình thủy ỉực tiêu biểu HEC-RAS Trong đề tài để dự báo sông Hương sử dụng kết hợp hai hình với HEC-GeoHMS, ... văn thủy lực hình thủy văn tiêu biểu HEC-HMS hình thủy lực tiêu biểu HEC-RAS Trong đề tài nghiên cứu sử dụng kết hợp hai hình với HEC-GeoHMS để tính toán dự báo sồng Hương, HEC-GeoHMS ... cứu đề tài nahien cứu sau - Nghiên cứu sở lý thuyết hình HEC-HMS, HEC-GEOHMS HEC-RAS, khả liên kết chúng trons tính toán dự báo lưu vực sông Hương - ng dụng hình vào dự báo sôns Hương...
 • 95
 • 494
 • 0

04 Ý NGHĨA CỦA CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ MỎ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

04 Ý NGHĨA CỦA CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ MỎ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
... ta có công trình ngầm không chống công trình ngầm không lát f, Theo vật liệu kết cấu - Công trình ngầm làm gỗ - Công trình ngầm gạch đá - Công trình ngầm bê tông cốt thép - Công trình ngầm kim ... vật liệu kết cấu V Ý nghĩa CTN phát triển kinh tế hội? VI Những thách thức xây dựng công trình ngầm đô thị B Ý nghĩa khai thác Mỏ phát triển kinh t - hội: .7 I Khái niệm: ... trình ngầm thủy lợi,thủy điện Công trình ngầm giao thông Công trình ngầm công nghiệp Công trình ngầm quốc phòng Công trình ngầm dân dụng Công trình ngầm đặc biệt … IV Phân loại công trình ngầm: ...
 • 11
 • 77
 • 0

Hình tượng người phụ nữ trong sử thi cổ đại qua hai nhân vật pênêlôp( ÔĐIXÊ) và SITA (RAMAYANA)

Hình tượng người phụ nữ trong sử thi cổ đại qua hai nhân vật pênêlôp( ÔĐIXÊ) và SITA (RAMAYANA)
... tởng sử thi Ôđixê Còn Sita hình tợng ngời phụ nữ lý tởng sử thi Ramayana Đây hai nhân vật thời đại sử thi thuộc hai dân tộc, hai văn hoá khác Sử thi Ôđixê Ramayana hai tác phẩm tiêu biểu hai văn ... viết hình tợng ngời phụ nữ lý tởng Họ mang âm hởng thời đại Vẻ đẹp hình tợng phụ nữ kết tinh quan niệm vẻ đẹp cộng đồng, nhân dân thời kỳ định Trong sử thi cổ đại, hai hình tợng ngời phụ nữ ... có quan niệm khác đẹp Chẳng hạn, quan niệm vẻ đẹp ngời phụ nữ thời đại, dân tộc khác Quan niệm thẩm mỹ ngời phụ nữ thời đại sử thi có nét độc đáo so với thời đại khác thời đại sử thi, quan...
 • 63
 • 2,447
 • 9

Hình tượng người anh hùng trong sử thi cổ đại qua hai nhân vật asin (iliât hômero) và rama (ramayana)

Hình tượng người anh hùng trong sử thi cổ đại qua hai nhân vật asin (iliât hômero) và rama (ramayana)
... Cả Asin Rama xứng đáng để ngời đời gọi họ nhân vật anh hùng lý tởng thời đại thời đại sử thi - thời đại anh hùng 29 Chơng Nghệ thuật thể hình tợng Rama, ASin Hình tợng ngời anh hùng sử thi cổ đại ... Hôme) Rama (Ramayana) hình tợng ngời anh hùng sử thi cổ đại qua hai nhân vật Asin Rama 2.2 Với mục đích đây, đề tài có nhiệm vụ: Thứ nhất, tiền đề lịch sử xã hội cho xuất hình tợng Asin Rama Thứ hai, ... đợc triển khai qua ba chơng: Chơng 1: Thời đại Sử thi - Thời đại anh hùng Chơng 2: ASin, Rama - anh hùng lý tởng thời đại sử thi Chơng 3: Nghệ thuật thể hình tợng Rama, ASin cuối danh mục t...
 • 47
 • 6,405
 • 4

So sánh hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông

So sánh hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông
... 1: Hình tƣợng ngƣời anh hùng sử thi Êđê Chƣơng 2: Hình tƣợng ngƣời anh hùng sử thi Mnông Chƣơng 3: So sánh hình tƣợng nhân vật anh hùng sử thi Êđê sử thi Mnông CHƢƠNG I: HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT ANH ... NGƢỜI ANH HÙNG TRONG SỬ THI ÊĐÊ VÀ SỬ THI MNÔNG 69 3.1 Những điểm tƣơng đồng hình tƣợng ngƣời anh hùng sử thi hai dân tộc Êđê Mnông 69 3.2 Những điểm khác hai hình tƣợng anh hùng ... sƣu tầm biên so n sáu trăm tác phẩm sử thi đồng bào Êđê, Mnông, Bana Đó may mắn tiến hành đề tài So sánh hình tượng người anh hùng sử thi Êđê sử thi Mnông Trong bối cảnh nghiên cứu văn hoá dân...
 • 90
 • 1,114
 • 2

Hình tượng người anh hùng trong sử thi “a chât” của dân tộc tà ôi

Hình tượng người anh hùng trong sử thi “a  chât” của dân tộc tà ôi
... vào người anh hùng A - chât CHƯƠNG 2: HÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG TRONG SỬ THI “A CHÂT” CỦA DÂN TỘC TÀ ÔI Thế hệ anh hùng thứ nhất: Kan - tưi 1.1 Ngoại hình người anh hùng Trong hầu hết sử thi, người ... biểu xây dựng hình tượng anh hùng dân tộc Ôi 10 IV PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG ĐỀ TÀI Tìm hiểu hình tượng người anh hùng, người viết chủ yếu nghiên cứu “A - chât - Sử thi dân tộc Ôi - Kê Sửu (NXB Thuận ... lựa chọn đề tài: Hình tượng người anh hùng sử thi “A - chât” dân tộc Ôi với mong muốn làm sáng tỏ hình tượng người anh hùng theo quan niệm dân tộc Ôi để từ thấy nét riêng đặc sắc đời...
 • 147
 • 226
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn tân bùi hoàng hải 2004 ban đầu hóa xoáy ba chiều cho mô hình mm5 và ứng dụng trong dự báo quỹ đạo bão tạp chí khí tượng thủy văn số 10 2004 tr 14 25mỡ trong máu bao nhieu la caochỉ số mỡ trong máu bao nhiêu là caolượng mỡ trong máu bao nhiêu là caohình tượng người anh hùng trong sử thi ramayanahình tượng nhân vật rama trong sử thi ramayananhung hinh anh duoc trung bay trong vien bao tang ho chi minh tai ben nha rongmô hình chuỗi thời giancác mô hình chuỗi thời gianchương 5 mô hình chuỗi thời gianđề tài sử dụng mô hình chuỗi giá trị bên trong tổ chức để xác định mục đích mục tiêu và những hoạt động cơ bản của tập đoàn fpt potx1 4 kiến trúc mô hình b2 của e utran trong đó rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao để giảm thời gian ngắtphần i mô hình chuỗi thời gian đơn biếnphần ii mô hình chuỗi thời gian đa biếnmô hình chuỗi thời gian đơn biếnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học