TCVN 8420:2010 Công trình thuỷ lợi Tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9143 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - TÍNH TOÁN ĐƯỜNG VIỀN THẤM DƯỚI ĐẤT CỦA ĐẬP TRÊN NỀN KHÔNG PHẢI LÀ ĐÁ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9143 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - TÍNH TOÁN ĐƯỜNG VIỀN THẤM DƯỚI ĐẤT CỦA ĐẬP TRÊN NỀN KHÔNG PHẢI LÀ ĐÁ
... thép CHÚ DẪN: 1-2 -3 -a- 4-5 -b-6) đường viền đất đập; II) cừ; III) lọc ngược; I) sân phủ thấm nước; IV) tầng không thấm b) Sơ đồ đường viền đất trụ biên CHÚ DẪN: 1-2 - 3-4 - 5-6 ) đường viền đất trụ biên; ... ngược Trong tính toán thấm mặt - B (coi chân khay hạ lưu đập) coi mặt cắt ướt chỗ dòng thấm Đường 1-2 -3 -a- 4-5 -6 đường viền đất; CHÚ DẪN: 1-2 -3 -a- 4-5 -6 ) đường viền đất III) thiết bị tiêu nước; ... viền đất (hình 1a) đường 1-2 -3 -a- 4-5 -b-6); lo: chiều dài hình chiếu đường viền đất đập phương nằm ngang; so: chiều dài hình chiếu đường viền đất đập phương thẳng đứng; z: cột nước tác dụng lên công...
 • 77
 • 383
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng
... -2 65380111 -2 547 8 846 37 11 12 13 14 15 16 20 -5 858791266 -6 3395053 -8 5 843 8308 - 144 8766139 258750000 -1 541 02085 6 743 201865 3999 947 790 25536000 -4 7 773 246 7 -9 91 045 53 8 947 7656 -6 741 59 245 69205 041 91 21 -2 9220 748 92 ... 268 269 270 V. 14 300 310 311 312 313 3 14 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 3 34 335 336 337 338 339 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 42 2 43 0 43 2 43 3 43 9 44 0 V.16 V.18 ... 01 46 7085 842 9 47 33101 041 02 03 04 05 06 325 548 66 34 45172753 -2 13703606 7610 146 00 2 744 907762 -6 02093813 10 646 6 945 -5 90310 644 47 773 246 7 08 09 10 8518828810 1297990916 50511 249 90 6869803758 -2 65380111...
 • 14
 • 39
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng
... CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (510 =30 0+400+ 500) NGƯỜI LẬP ( Đã ký ) PHẠM MAI ANH V.14 V.21 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 ... 2,707 ,30 0,000 17,456,091 39 ,101,299, 735 39 ,101,299, 735 30 ,000,000,000 2,707 ,30 0,000 83, 754,821 3, 824,798 ,34 1 548,267,590 106,466,945 3, 626,201,264 35 7,8 43, 172 2, 232 ,440,7 53 2 ,30 3,488 ,35 4 0 66,5 13, 755, 237 ... doanh 30 [30 =20+(2 1-2 2 )-( 24+25)] 400,019,544 1 ,32 4,461,059 11.Thu nhập khác 31 53, 396,0 03 435 ,39 6,772 12 Chi phí khác 32 82,241,984 86,801,650 13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31 -3 2 ) 40 (28,845,981) 34 8,595,122...
 • 8
 • 45
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng
... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2010 Tên cơng ty niêm ́t: CƠNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG Địa chỉ: 78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: 05113 821009 ... THÁNG 12 NĂM 2010 CƠNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG -7 - Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Ban Giám Đốc Cơng ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Đà Nẵng Chúng tơi đã kiểm toán các ... CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ DVTH TIN HỌC TP HỒ CHÍ MINH (Gọi tắt AISC) Số: 03.11.24 BÁO CÁO KIỂM TỐN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 CƠNG TY CỔ PHẦN SÁCH...
 • 13
 • 70
 • 0

Tính toán môi trường sóng, vận chuyển bùn cát xói lở bờ biển, bãi biển trong bão khu vực ven bờ châu thổ sông hồng

Tính toán môi trường sóng, vận chuyển bùn cát và xói lở bờ biển, bãi biển trong bão khu vực ven bờ châu thổ sông hồng
... HỌC CÔNG NGHỆ - Nguyễn Thiếu Hoa TÍNH TOÁN TRƢỜNG SÓNG, VẬN CHUYỂN BÙN CÁT VÀ XÓI LỞ BỜ BIỂN, BÃI BIỂN TRONG BÃO KHU VỰC VEN BỜ CHÂU THỔ SÔNG HỒNG Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật Mã số: 60.52.01.01 ... động bờ biển cửa sông khu vực châu thổ sông Hồng 1.2.1 Cơ chế xói lở bãi biển thường xuyên khu vực ven bờ cửa Hà Lạn – cửa Lạch Giang 1.2.2 Biến động bờ biển khu vực châu thổ sông Hồng tác ... 45 Chƣơng IV TÍNH TOÁN VẬN CHUYỂN BÙN CÁT VÀ XÓI LỞ BỜ BIỂN, BÃI BIỂN TRONG BÃO 46 4.1 Tính toán vận chuyển bùn cát biến động bãi biển theo số liệu đo đạc SUPERTANK - toán mẫu ...
 • 67
 • 330
 • 0

Tính toán môi trường sóng, vận chuyển bùn cát xói lở bờ biển, bãi biển trong bão khu vực ven bờ châu thổ sông hồng

Tính toán môi trường sóng, vận chuyển bùn cát và xói lở bờ biển, bãi biển trong bão khu vực ven bờ châu thổ sông hồng
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - Nguyễn Thiếu Hoa TÍNH TOÁN TRƯỜNG SÓNG, VẬN CHUYỂN BÙN CÁT VÀ XÓI LỞ BỜ BIỂN, BÃI BIỂN TRONG BÃO KHU VỰC VEN BỜ CHÂU THỔ SÔNG HỒNG Chuyên ngành: ... IV TÍNH TOÁN VẬN CHUYỂN BÙN CÁT VÀ XÓI LỞ BỜ BIỂN, BÃI BIỂN TRONG BÃO Error! Bookmark not defined 4.1 Tính toán vận chuyển bùn cát biến động bãi biển theo số liệu đo đạc SUPERTANK - toán ... KIỆN TỰ NHIÊN, VẬN CHUYỂN BÙN CÁT VÀ BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC CHÂU THỔ SÔNG HỒNGError! Bookmark no 1.1 Đặc điểm tự nhiên, điều kiện khí tƣợng, thủy văn khu vực châu thổ sông Hồng ...
 • 13
 • 198
 • 0

Nghiên cứu chế độ thủy lực của tràn xả lũ nhằm xác định cao trình cầu giao thông ở hạ lưu công trình hồ Sông Cái - tỉnh Ninh Thuận

Nghiên cứu chế độ thủy lực của tràn xả lũ nhằm xác định cao trình cầu giao thông ở hạ lưu công trình hồ Sông Cái - tỉnh Ninh Thuận
... thy li- thy in ln nh: - p trn thy in Hũa Bỡnh; - p trn thy in Sụng Hinh; - p trn thy in Yaly; - p trn thy in Tuyờn Quang; - p trn h cha T Trch; - p trn thy in Sn La; - p trn thy in Bn V; - p trn ... Chỏt; - p trn h cha thy li thy in Ca t, v.v - H T Trch tha Thiờn Hu; Sp ti xõy dng cỏc cụng trỡnh: - p trn thy in Lai Chõu; - p trn h cha Krong Pach Thng c Lc; - p trn Sụng Cỏi tnh Ninh Thun; - ... thut Trong o: - Hờ sụ kờ ờn tụn thõt cụt nc; = S1 S S - Chờnh lờch cao ụ gia mc nc thng lu va mui phun (hinh 2-2 0); R R S - Chờnh lờch cao ụ gia mc nc thng lu va ay kờnh lu; h- Chiờu sõu dong...
 • 139
 • 468
 • 0

công trình đường tránh lủ, cứu nạn,cứu hộ phục vụ dân sinh các Triệu Hòa,Triệu An,Huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị..

công trình đường tránh lủ, cứu nạn,cứu hộ và phục vụ dân sinh các xã Triệu Hòa,Triệu An,Huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị..
... Thi công tờng chắn đợc thực theo trình tự nh sau: - Lên ga, cắm cọc, xác định phạm vi giới hạn thi công - Đào hố móng giới kết hợp thủ công (Chú ý: gia cờng văng chống thành hố đào phục vụ thi công) ... r ỏ, tng chn, Thi công tờng chắn: Cũng nh thi công cống việc chuẩn bị thi công cống gồm bớc sau: - Làm đờng tránh đảm bảo giao thông thi công - Tập kết vật liệu vị trí thi công - Xác định chất ... ống cống tiếp nhận bãi đúc vận chuyển vị trí thi công với cự ly trung bình 1Km Tất vật liệu trớc đa vào sử dụng cho thi công công trình phải trình chứng xuất xởng nhà sản xuất cho KSTV xem xét...
 • 62
 • 298
 • 1

Nghiên cứu đánh giá đa dạng khu hệ cá đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn lợi cá tại các thủy vực ở 2 Ba Nam Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Nghiên cứu đánh giá đa dạng khu hệ cá và đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn lợi cá tại các thủy vực ở 2 xã Ba Nam và Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
... trình nghiên cứu để đánh giá trạng đa dạng loài nghề nƣớc để có biện pháp bảo vệ phát triển bền vững nguồn lợi 1 .2. 3 Lịch sử nghiên cứu nƣớc tỉnh Quảng Ngãi khu vực nghiên cứu Các nghiên ... nguồn lợi thủy vực Ba Nam Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đƣợc thực với mục tiêu nội dung nghiên cứu sau: Mục tiêu nghiên cứu: + Lập đƣợc danh lục thành phần loài Ba Nam Ba Xa, huyện ... loài nhất, từ phát loài giá trị kinh tế cao loài quý hiếm, góp phần đề biện pháp bảo vệ, khai thác nguồn lợi cách hợp lý, đề tài: Nghiên cứu khu hệ đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn...
 • 76
 • 379
 • 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ CẦU VÒM ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU VÒM ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG
... hành làm Đồ án trình độ có hạn chế nên tập Đồ án chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em xin kính mong thầy mơn bảo để em hồn thành tốt đồ án tốt nghiệp! Em xin chân thành cảm ơn ! Tp HCM, tháng 05 ... hẳn Nút giao khác mức đa dạng thiết kế tuỳ theo địa hình u cầu giao thơng, nút giao bố trí cho ngã ba, ngã tư nhiều tuyến giao nhau, sau trình bày số dạng nút giao có bố trí cầu cong I.1.2.1 - Nút ... Nhánh rẽ trái bán trực tiếp Nút giao ngã ba nhánh hình tam giác: Trong nút giao nhánh rẽ trái nửa trực tiếp bố trí cầu cong ba tầng Loại nút giao dùng thiết kế dòng xe rẽ trái cần tốc độ cao Nút...
 • 299
 • 526
 • 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ CẦU DẦM BẢN BTCT DỰ ỨNG LỰC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU DẦM BẢN BTCT DỰ ỨNG LỰC
... S B NT GIAO THễNG LP TH NT GIAO NG VN Sv Ngc Qunh Cụng trỡnh GTTP A-K44 I HC GTVT - HN THIT K TNG TH NT GT LP TH CHNG I :TNG QUAN V NT GIAO THễNG NG VN I C IM NT GIAO THễNG NG VN Nỳt giao ng ... nỳt giao gia QL38 vi QL1A v ng st Bc Nam (nỳt giao thụng ng Vn) õy l mt nỳt giao thụng trng im, thng xuyờn xy tỡnh trng ỏch tc, mt an ton giao thụng trờn QL1A on t ng Vn n Ph Lý.Hin trng nỳt giao ... vo c im giao thụng nỳt giao cng nh c im a hỡnh dõn c ti khu vc nỳt kin ngh thit k t chc giao thụng nỳt ng Vn theo phng ỏn Phng ỏn ny gii quyt tng i trit giao ct gia cỏc lung phng tin giao thụng...
 • 141
 • 432
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ CẦU DẦM BTCT DỰ ỨNG LỰC LIÊN TỤC ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU DẦM BTCT DỰ ỨNG LỰC LIÊN TỤC ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG
... LỚP:CTGTTPK45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:GS.TS.NGUYỄN VIẾT TRUNG-KS.TRẦN ANH ĐẠT Cầu nhánh 35 Cầu nhánh 35 Cầu nhánh 35 Cầu nhánh 35 Cầu nhánh 35 Cầu nhánh 35 Cầu nhánh 35 3.3.3 .Thiết kế trắc dọc tuyến ... H = 4.75m Bán kính đường cong ứng( m) STT Tên cầu Độ dốc dọc(%) Vòng xuyến Cầu nhánh 400 Cầu nhánh 400 Cầu nhánh 400 Cầu nhánh 4 400 Cầu nhánh 400 Cầu nhánh 400 Cầu nhánh 400 Cầu nhánh 400 Bảng ... I.9 Nút giao hình thoi 1.1.2 .Nút giao nhiều nhánh Nút giao nhiều nhánh thường xuất giao thông thành phố điểm giao hội tụ nhiêù tuyến Trong nút giao tuyến giao thông ưu tiên vượt lên độc lập, ...
 • 164
 • 668
 • 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ CẦU GIÀN THÉP 2 NHỊP LIÊN TỤC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU GIÀN THÉP 2 NHỊP LIÊN TỤC
... ?ng T11-2d T1-2A t10-2d T2-2A t9-2d T3-2A t8-2d R60 Tý ?ng ch?n HƯNG YÊN T7-2c t5-2d TẾ TIÊU Tý ?ng ch?n T11-2c t2-2d T5-2c t7-2d T4-2A T5-2A T7-2b Ø 120 .0 T4-2c T8-2b T3-2c T9-2b T2-2c T1-2c ch? ... Ltc= 33m M1-2c M2-2b T10-2b T11-2b Tý ?ng ch? n Ltc =33m T6-2b T6-2A T5-2B T7-2A T4-2B T8-2A T3-2B T9-2A T10-2A T1-2B Tý ?ng m2-2B ch?n Ltc= ch? n Ltc= M2-2A Tý ?ng 33m 33m T11-2A T2-2B PHỦ LÝ ... LỚP:CTGTTP_K45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ MƠN CTGTTP Cầu nhánh A Cầu nhánh B Cầu nhánh C Cầu nhánh D III .2. 3 :Thiết kế trắc dọc tuyến 60 60 60 60 III .2. 3.1:Ngun tắc thiết kế trắc dọc -Trắc dọc thiết kế phải...
 • 181
 • 867
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ CẦU ĐÚC HẪNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU ĐÚC HẪNG
... lên ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 16 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 17 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... ®Çu cÇu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 10 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 11 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO VĨNH NGỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 24 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ 1.QUY MƠ VÀ TỐC ĐỘ THIẾT KẾ Tuyến thiết...
 • 277
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nên sử dụng phương pháp van de kreeke cho việc tính toán đcs có dạng kết cấu tường đứng và được xây dựng bằng caissonphần 2 tính toán ứng lực lên cần cẩu cột cẩu và các dâythủy lợi; tính toán san lấp mặt bằng;tính toán thiết kế máy ủi thường có lắp lưỡi xới một răng truyền động thuỷ lực công suất động cơ 140mlsức cản thuỷ lực của tháp đệm đối với hệ khí lỏng được tính theo công thứccộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc hà tĩnh ngày 2 tháng 11 năm 2010 đơn xin phép nghỉ học kính thưa cô giáo chủ nhiệm lớp 5a bgh nhà trườnglỗi tính toán kỹ thuậtnghiên cứu ứng dụng matlab tính toán áp lực nước va trong đường ống áp lực của nhà máy thủy điện ea krông routải trọng tác dụng lên trục khi tính toán tải trọng tác dụng lên trục có kể đến ảnh hưởng của tải trọng động được tính theo công thức sautính toán nhân lực và ca máy cho công tác chuẩn bịkích thước hay đường kính tối thiểu của cống thoát nước phải được tính toán theo tiêu chuẩn chuyên ngành hiện hành và cần thoả mãnđiều tra kinh tế xã hội và đánh giá hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản của các xã lộc điền và lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếtính toán nội lực và bố trí thép cho dầm công tácthực trạng phân công lao động theo giới nghiên cứu trường hợp ở hai xã hướng hiệp và tà long huyện đakrông tỉnh quảng trị4 6 kết quả tính toán áp lực thủy độngTrình bày định hướng, các mục tiêu, nội dung, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền nông nghiệp việt nam hãy cho biết thực trạng ngành sản xuất lúa gạo nước ta hiện nay; những thành tựu, hạn chế và định hướng, giảslide chính sách côngbài tập solidworkđại cương về tâm lý học và tâm lý y họcthuyết trình từ trường trái đấtNỮ QUYỀN và PHÁT TRIỂNnghiên cứu biến tính bentonit ứng dụng cho quá trình xử lý phenol trong nướcvật liệu cách nhiệt chịu lửa, vật liệu cách nhiệt lạnh, cách ẩmxây dựng hệ thống bảo mật tmg 2010 cho doanh nghiệpHiểu thế nào về một bài trình bày hiệu quảChủ nghĩa cổ điển classicismbài giảng kháng sinhtài liệu an toàn điệnđảm bảo đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tưCÀI đặt và cấu HÌNH ALT n MDAEMON SERVERPhân tích các yếu tố pháp lý để tư vấn cho cá nhân khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạmPhân tích các hình thức hành nghề của Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hànhbài giảng hành vi khách hàngkết cấu thép nhà cao tầngdự án “công ty đồng hồ nhập khẩu citiwatch”